13.8.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1119

af 31. juli 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår anmeldte træningsorganisationer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 7, stk. 6, heri, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med kravene i bilag VII (del-ORA) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 (2) skal organisationer, der træner piloter, etablere, gennemføre og vedligeholde et styringssystem, som omfatter overvågning af opfyldelsen af kravene, samt et sikkerhedsstyringssystem. Den overordnede organisation samt dens processer, procedurer og aktiviteter skal beskrives i detaljeret dokumentation (håndbøger).

(2)

Bilag VII (del-ORA) udgør en passende lovgivningsramme for certificering af træningsorganisationer med henblik på erhvervelse af erhvervsmæssige pilotcertifikater. Kravene deri er imidlertid unødvendigt byrdefulde og står ikke i forhold til, at de omhandler organisationer, der kun udfører træning med henblik på erhvervelse af ikke-erhvervsmæssige pilotcertifikater og bestemte rettigheder, beføjelser og certifikater, i betragtning af de omkostninger, der er involveret, arten og omfanget af deres aktiviteter samt risiciene og fordelene for luftfartssikkerheden. Som bemærket i Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs General Aviation Road Map (3) bør der derfor udvikles et mere enkelt system for disse organisationer.

(3)

Af disse grunde bør disse organisationer være underlagt en række specifikke krav og ikke et generelt krav om, at de skal have forudgående godkendelse fra den kompetente myndighed. I stedet bør de kunne erklære over for den kompetente myndighed, at de opfylder de krav, der gælder for dem.

(4)

De specifikke krav for sådanne anmeldte træningsorganisationer (DTO) bør omfatte forenklede sikkerhedsprocedurer for at tage højde for både det lavere risikomiljø, som ikke-erhvervsmæssige piloter arbejder i, samt behovet for, at de kompetente myndigheder udøver passende tilsyn. Af hensyn til sikkerheden bør der også vedtages regler om indberetning af træningsprogrammer, registrering, overvågning af overholdelsen gennem en intern evaluering samt udpegelse af DTO-repræsentanter med ansvar for sikkerhedspolitikken.

(5)

Af samme grunde bør reglerne om de kompetente myndigheders tilsyn og håndhævelse i forbindelse med DTO'er i bilag VI (del-ARA) til forordning (EU) nr. 1178/2011 også ændres med henblik på at sikre, at de er forholdsmæssige, tilstrækkeligt fleksible og lavet ud fra en risikobaseret tilgang, samt at de opfylder de specifikke krav til DTO'er.

(6)

Det vil også være relevant at ændre visse andre bestemmelser i forordning (EU) nr. 1178/2011 om organisationer, der træner piloter, navnlig for at præcisere, slette overgangsbestemmelser, der ikke længere er relevante, og ændre bilag I (del-FCL) til forordningen, så det henviser til både godkendte og anmeldte træningsorganisationer.

(7)

Der bør afsættes ekstra tid til gennemførelse af foranstaltningerne vedrørende træning i forhindring af og udretning fra usædvanlige flyvestillinger.

(8)

I overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 forelagde Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur udkastet til gennemførelsesbestemmelser til Kommissionen i udtalelse nr. 11/2016.

(9)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1178/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende definitioner:

»14)   »acceptable måder for overensstemmelse (AMC)«: ikke-bindende standarder, som agenturet har vedtaget med henblik på at illustrere, hvordan overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og gennemførelsesbestemmelserne kan sikres

15)   »alternative måder for overensstemmelse (AltMoC)«: måder for overensstemmelse, der foreslås som alternativ til eksisterende AMC, eller forslag til nye måder til påvisning af overholdelse af forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser, for hvilke agenturet ikke har fastsat tilknyttede AMC

16)   »godkendt træningsorganisation (ATO)«: en organisation, der har ret til at træne piloter på grundlag af en godkendelse udstedt i henhold til artikel 10a, stk. 1, første afsnit

17)   »grundlæggende instrumenttræningsanordning (BITD)«: jordbaseret træningsanordning til træning af piloter, som repræsenterer en flyveelevs plads i et luftfartøj i en flyvemaskineklasse. BITD'en kan anvende skærmbaserede instrumentpaneler og fjederbelastede styreanordninger, der tilsammen udgør en træningsplatform for som minimum de proceduremæssige aspekter af instrumentflyvning

18)   »certificeringsspecifikationer (CS)«: tekniske specifikationer, som agenturet har vedtaget, som angiver midler, som en organisation skal anvende med henblik på certificering

19)   »flyveinstruktør«: en instruktør med ret til at gennemføre træning i et luftfartøj i henhold til subpart J i bilag I (del-FCL)

20)   »flyvesimulatortræningsanordning (FSTD)«: en træningsanordning til træning af piloter, som er:

a)

for flyvemaskiner, en fuld flyvesimulator (FFS), en flyvetræningsanordning (FTD), en træningsanordning til flyve- og navigationsprocedurer (FNPT) eller en grundlæggende instrumenttræningsanordning (BITD)

b)

for helikoptere, en fuld flyvesimulator, en flyvetræningsanordning eller en flyve- og navigationsproceduretræner

21)   »FSTD-kvalifikation«: en FSTD's tekniske egnethedsniveau, som det er defineret i certificeringsspecifikationerne vedrørende den relevante FSTD

22)   »hovedforretningssted«: en organisations hovedkontor eller vedtægtsmæssige hjemsted, inden for hvilken de vigtigste økonomiske funktioner og den i nærværende forordning omhandlede operationelle kontrol udøves

23)   »kvalifikationsprøvevejledning«: et dokument, der har til formål at påvise, at en flyvesimulatortræningsanordnings ydeevne og betjeningsegenskaber svarer til det luftfartøj, den flyklasse eller helikoptertype, der simuleres, inden for forud fastsatte grænser, samt at alle relevante krav er opfyldt. Kvalifikationsprøvevejledningen omfatter både data for luftfartøjet, flyklassen eller helikoptertypen og data for flyvesimulatortræningsanordningen, som anvendes som støtte ved valideringen

24)   »anmeldt træningsorganisation (DTO)«: en organisation, der har ret til at træne piloter på grundlag af en erklæring afgivet i overensstemmelse med artikel 10a, stk. 1, andet afsnit

25)   »DTO-træningsprogram«: et dokument oprettet af en DTO, som detaljeret beskriver det træningskursus, som denne DTO tilbyder.«

2)

I artikel 10a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Organisationer skal i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/2008 kun være berettiget til at træne piloter, der opererer de i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 216/2008 omhandlede luftfartøjer, hvis disse organisationer er blevet godkendt af den kompetente myndighed, som har bekræftet at de opfylder de væsentlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i bilag VII til nærværende forordning.

Uanset artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 216/2008 og første afsnit af dette stykke skal organisationer dog være berettiget til at udføre den træning, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.110 i bilag VIII til nærværende forordning, uden en sådan godkendelse, hvis de har afgivet en erklæring til den kompetente myndighed i overensstemmelse med de krav, der er fastlagt i DTO.GEN.115 i dette bilag, og hvor den kompetente myndighed har godkendt træningsprogrammet, hvis dette kræves i henhold til punkt DTO.GEN.230, litra c), i dette bilag.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Træningsorganisationer, der er omfattet af JAR, skal have lov til at levere træning i forbindelse med et del-FCL privatpilotcertifikat (PPL), de tilhørende rettigheder i registreringen og et pilotcertifikat til lette luftfartøjer (LAPL) indtil den 8. april 2019, uden at organisationerne opfylder bestemmelserne i bilag VII og VIII, forudsat at de blev registreret før den 8. april 2015.«

3)

I artikel 12 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2a affattes således:

»2a.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne vælge, at de indtil den 8. april 2020 ikke vil anvende:

1)

bestemmelserne i bilag I vedrørende pilotcertifikater for svævefly og balloner

2)

bestemmelserne i bilag VII og VIII for træningsorganisationer, der alene leverer træning i forbindelse med et nationalt certifikat, som i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1178/2011 er berettiget til konvertering til et del-FCL pilotcertifikat til lette luftfartøjer (LAPL) til svævefly og balloner, et del-FCL pilotcertifikat til svævefly (SPL) eller et del-FCL pilotcertifikat til balloner (BPL).

3)

bestemmelserne i subpart B i bilag I.«

b)

Følgende nye stk. 8 tilføjes:

»8.   Uanset stk. 1, finder punkt FCL.315.A, punkt FCL.410.A, litra a), andet punktum, og punkt FCL.725.A, litra c), i bilag I (del-FCL) anvendelse fra den 8. april 2019.«

4)

Bilag I ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

5)

Bilag VI ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

6)

Bilag VII ændres som anført i bilag III til nærværende forordning.

7)

Bilag VIII tilføjes som fastsat i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation.


BILAG I

Bilag I (del-FCL) til forordning (EU) 1178/2011 ændres således:

1)

I punkt FCL.010 udgår »Grundlæggende instrumenttræningsanordning«.

2)

Punkt FCL.025 ændres således:

a)

Litra a), nr. 2) og 3), affattes således:

»2)

Ansøgere skal først tage en teoriprøve, når de har gennemført de relevante teorielementer i træningskurset på et tilfredsstillende niveau, og hvis det anbefales af den anmeldte træningsorganisation (DTO) eller den godkendte træningsorganisation (ATO), som er ansvarlig for deres træning.

3)

EN DTO's eller ATO's anbefaling er gyldig i 12 måneder. Hvis ansøgeren ikke har taget mindst én teoriprøve inden for denne periode, vurderes behovet for yderligere træning af DTO eller ATO på grundlag af ansøgerens behov.«

b)

I litra b) foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 3), første afsnit, affattes således:

»3)

Hvis en ansøger ikke har bestået en af eksamensopgaverne under teoriprøven efter fire forsøg eller ikke har bestået alle opgaver efter enten seks forsøg eller inden for den periode, der er nævnt i nr. 2), skal ansøgeren besvare alle eksamensopgaverne igen.

Før ansøgeren tager teoriprøven en gang til, skal vedkommende have ekstra træning hos en DTO eller en ATO. Omfanget af den påkrævede træning skal fastlægges af DTO eller ATO på grundlag af ansøgerens behov.«

ii)

Stk. 2 udgår.

3)

Punkt FCL.115 affattes således:

»FCL.115   LAPL — Træningskursus

a)

Ansøgere til et LAPL skal gennemføre et træningskursus hos en DTO eller en ATO.

b)

Kurset skal omfatte teoriundervisning og flyveinstruktion af relevans for de beføjelser, der er tilknyttet det LAPL, der ansøges om.

c)

Teoriundervisning og flyveinstruktion kan fuldføres hos en anden DTO eller en anden ATO end den, hvor ansøgerne påbegyndte træningen.«

4)

Punkt FCL.110.A, litra b) og c), affattes således:

»b)

Specifikke krav til ansøgere med et LAPL(S) eller et SPL med TMG-udvidelse. Ansøgere til et LAPL(A), som har et LAPL(S) eller et SPL med TMG-udvidelse, skal have fuldført mindst 21 timers flyvetid på TMG efter påtegningen af TMG-udvidelsen og opfylde kravene i punkt FCL.135.A, litra a), om flyvemaskiner.

c)

Godskrivning. Ansøgere med tidligere erfaring som luftfartøjschef kan få godskrivning i forhold til kravene i litra a).

På grundlag af en flyveprøve inden optagelsen bestemmer den DTO eller ATO, hvor piloten gennemgår træningskurset, hvor meget der godskrives, men dette må under ingen omstændigheder:

1)

overstige den samlede flyvetid som luftfartøjschef

2)

overstige 50 % af de timer, der kræves i litra a)

3)

omfatte kravene i litra a), nr. 2).«

5)

Punkt FCL.110.H, litra b), affattes således:

»b)

Godskrivning. Ansøgere med tidligere erfaring som luftfartøjschef kan få godskrivning i forhold til kravene i litra a).

På grundlag af en flyveprøve inden optagelsen bestemmer den DTO eller ATO, hvor piloten gennemgår træningskurset, hvor meget der godskrives, men dette må under ingen omstændigheder:

1)

overstige den samlede flyvetid som luftfartøjschef

2)

overstige 50 % af de timer, der kræves i litra a)

3)

omfatte kravene i litra a), nr. 2).«

6)

Punkt FCL.110.S, litra c), affattes således:

»c)

Godskrivning. Ansøgere med tidligere erfaring som luftfartøjschef kan få godskrivning i forhold til kravene i litra a).

På grundlag af en flyveprøve inden optagelsen bestemmer den DTO eller ATO, hvor piloten gennemgår træningskurset, hvor meget der godskrives, men dette må under ingen omstændigheder:

1)

overstige den samlede flyvetid som luftfartøjschef

2)

overstige 50 % af de timer, der kræves i litra a)

3)

omfatte kravene i litra a), nr. 2), 3) og 4).«

7)

Den indledende sætning i punkt FCL.135.S affattes således:

»Beføjelserne tilknyttet et LAPL(S) udvides til TMG, hvis piloten hos en DTO eller en ATO har fuldført mindst:«.

8)

Punkt FCL.110.B, litra b), affattes således:

»b)

Godskrivning. Ansøgere med tidligere erfaring som luftfartøjschef på balloner kan få godskrivning i forhold til kravene i litra a).

På grundlag af en flyveprøve inden optagelsen bestemmer den DTO eller ATO, hvor piloten gennemgår træningskurset, hvor meget der godskrives, men dette må under ingen omstændigheder:

1)

overstige den samlede flyvetid som luftfartøjschef på balloner

2)

overstige 50 % af de timer, der kræves i litra a)

3)

omfatte kravene i litra a), nr. 2) og 3).«

9)

Den indledende sætning i FCL.135.B affattes således:

»Beføjelserne tilknyttet et LAPL(B) er begrænset til den ballonklasse, den praktiske prøve blev taget i. Denne begrænsning kan ophæves, når piloten hos en DTO eller ATO i den anden klasse har fuldført mindst:«.

10)

Punkt FCL.210 affattes således:

»FCL.210   Træningskursus

a)

Ansøgere til et BPL, SPL eller PPL skal gennemføre et træningskursus hos en DTO eller en ATO.

b)

Kurset skal omfatte teoriundervisning og flyveinstruktion af relevans for de beføjelser, der er tilknyttet det BPL, SPL eller PPL, der ansøges om.

c)

Teoriundervisning og flyveinstruktion kan fuldføres hos en anden DTO eller en anden ATO end den, hvor ansøgerne påbegyndte træningen.«

11)

Punkt FCL.210.A, litra b) og c), affattes således:

»b)

Specifikke krav til ansøgere med et LAPL(A). Ansøgere til et PPL(A), som har et LAPL(A), skal have fuldført mindst 15 timers flyvetid på flyvemaskiner efter udstedelse af LAPL(A), hvoraf mindst 10 timer skal være flyveinstruktion fuldført på et træningskursus hos en DTO eller en ATO. Dette træningskursus skal omfatte mindst fire timers soloflyvetid under tilsyn, herunder mindst to timers soloflyvetid på rundflyvninger med mindst én rundflyvning på mindst 270 km (150 NM), hvor der foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen.

c)

Specifikke krav til ansøgere med et LAPL(S) eller et SPL med en TMG-udvidelse. Ansøgere til et PPL(A), som har et LAPL(S) eller et SPL med en TMG-udvidelse, skal have fuldført:

1)

mindst 24 timers flyvetid på en TMG efter påtegning af TMG-udvidelsen og

2)

mindst 15 timers flyveinstruktion på flyvemaskiner på et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder mindst kravene i litra a), nr. 2).«

12)

Punkt FCL.210.H, litra b), affattes således:

»b)

Specifikke krav til ansøgere med et LAPL(H). Ansøgere til et PPL(H), som har et LAPL(H), skal gennemføre et træningskursus hos en DTO eller en ATO. Dette træningskursus skal omfatte mindst fem timers flyveinstruktionstid med dobbeltstyring, herunder mindst én solorundflyvning under tilsyn på mindst 185 km (100 NM), hvor der foretages fuldt stop på to andre flyvepladser end afgangsflyvepladsen.«

13)

Punkt FCL.725, litra a), affattes således:

»a)

Træningskursus. Ansøgere til en klasse- eller typerettighed skal gennemføre et træningskursus hos en ATO. Ansøgere til en klasserettighed til ikke-højtydende enmotorede flyvemaskiner med stempelmotorer, en TMG-klasserettighed eller en typerettighed til enmotorede helikoptere, som omhandlet i punkt DTO.GEN.110, litra a), nr. 2), litra c), i bilag VIII (del-DTO), kan gennemføre træningskurset hos en DTO. Typerettighedskurset skal omfatte de obligatoriske træningselementer for den relevante type, som defineret i de data om operationel egnethed, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I (del-21) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012.«

14)

Punkt FCL.740, litra b), affattes således:

»b)

Fornyelse. Hvis en klasse- eller typerettighed er udløbet, skal ansøgeren gøre følgende:

1)

bestå en duelighedsprøve i overensstemmelse med tillæg 9 til dette bilag

2)

før duelighedsprøven i nr. 1) gennemgå genopfriskningstræning hos en ATO, hvor det er nødvendigt for at nå det færdighedsniveau, der kræves for at føre den relevante luftfartøjsklasse eller -type sikkert. Ansøgeren kan imidlertid gennemføre træningen:

i)

hos en DTO eller en ATO, hvis den udløbne rettighed var en klasserettighed til ikke-højtydende enmotorede flyvemaskiner med stempelmotorer, en TMG-klasserettighed eller en typerettighed til enmotorede helikoptere, som omhandlet i punkt DTO.GEN.110, litra a), nr. 2), litra c), i bilag VIII (del-DTO)

ii)

hos en DTO eller en ATO eller med en instruktør, hvis rettigheden udløb for højst tre år siden, og rettigheden var en klasserettighed til ikke-højtydende enmotorede med stempelmotorer eller en TMG-klasserettighed.«

15)

Den indledende sætning i punkt FCL.800, litra b), nr. 2), affattes således:

»2)

et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder:«.

16)

Punkt FCL.805 ændres således:

a)

Den indledende sætning i litra b), nr. 2), affattes således:

»2)

et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder:«.

b)

Den indledende sætning i litra c), nr. 2), affattes således:

»2)

et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder:«.

17)

Punkt FCL.810 ændres således:

a)

Den indledende sætning i litra a), nr. 1), affattes således:

»1)

Hvis beføjelser tilknyttet et LAPL, SPL eller PPL for flyvemaskiner, TMG eller luftskibe skal udøves under VFR-betingelser om natten, skal ansøgere have gennemført et træningskursus hos en DTO eller en ATO. Kurset skal omfatte:«.

b)

Den indledende sætning i litra b), nr. 2), affattes således:

»2)

fuldført et træningskursus hos en DTO eller en ATO. Kurset skal afsluttes inden for en periode på seks måneder og omfatte:«.

18)

Punkt FCL.815, litra b), affattes således:

»b)

Træningskursus. Ansøgere til en rettighed til bjergflyvning skal inden for en periode på 24 måneder have gennemført et kursus med teoriundervisning og flyvetræning hos en DTO eller en ATO. Kursets indhold skal være i overensstemmelse med de beføjelser til bjergflyvning, der ansøges om.«

19)

Den indledende sætning i punkt FCL.830, litra b), nr. 2), affattes således:

»2)

et træningskursus hos en DTO eller en ATO, herunder:«.

20)

Punkt FCL.930 affattes således:

»FCL.930   Træningskursus

a)

Ansøgere til et instruktørbevis skal have gennemført et kursus med teoriundervisning og flyveinstruktion hos en ATO. Ansøgere til et instruktørbevis for svæveflyvemaskiner og motorsvæveflyvemaskiner kan have gennemført et kursus med teoriundervisning og flyveinstruktion hos en DTO.

b)

Ud over det specifikke indhold, der er omhandlet i dette bilag (del-FCL) for de enkelte instruktørkategorier, skal kurset have det indhold, der er foreskrevet i punkt FCL.920.«

21)

Den indledende sætning i punkt FCL.910.FI, litra a), affattes således:

»a)

En FI's beføjelser er begrænset til at give flyveinstruktion under tilsyn af en FI for samme luftfartøjskategori, som er udpeget af DTO eller ATO til dette formål, i følgende tilfælde:«.

22)

Punkt FCL.1015, litra a), affattes således:

»a)

Ansøgere til et eksaminatorbevis skal gennemgå et standardiseringskursus udbudt af den kompetente myndighed eller af en ATO og godkendt af den kompetente myndighed. Ansøgere til et instruktørbevis for svæveflyvemaskiner og motorsvæveflyvemaskiner kan have gennemført et standardiseringskursus hos en DTO, som er godkendt af den kompetente myndighed.«

23)

Punkt FCL.1025, litra b), nr. 2), affattes således:

»2)

deltaget i et opfriskningsseminar for eksaminatorer udbudt af den kompetente myndighed eller af en ATO og godkendt af den kompetente myndighed i løbet af gyldighedsperiodens sidste år. Ansøgere til et instruktørbevis for svæveflyvemaskiner og motorsvæveflyvemaskiner kan have gennemført et opfriskningsseminar hos en DTO i løbet af gyldighedsperiodens sidste år, som er godkendt af den kompetente myndighed.«

BILAG II

Bilag VI (del-ARA) til forordning (EU) nr. 1178/2011 ændres således:

1)

Punkt ARA.GEN.105 udgår.

2)

Punkt ARA.GEN.200, litra c), affattes således:

»c)

Den kompetente myndighed etablerer procedurer for deltagelse i en gensidig udveksling af alle nødvendige oplysninger og bistand med andre berørte kompetente myndigheder, herunder om alle resultater, der er påpeget, opfølgende foranstaltninger, der er truffet, og iværksatte håndhævelsesforanstaltninger i forbindelse med tilsynet med personer og organisationer, som udøver aktiviteter på en medlemsstats område, men som har bevis fra eller har afgivet erklæringer til den kompetente myndighed i en anden medlemsstat eller agenturet.«

3)

Punkt ARA.GEN.220 ændres således:

a)

Litra a), nr. 4), affattes således:

»4)

certificerings- og erklæringsprocesser og løbende tilsyn med godkendte og anmeldte organisationer«.

b)

Litra b) affattes således:

»b)

Den kompetente myndighed opretter og ajourfører en liste over alle organisationsbeviser, FSTD-kvalifikationsbeviser samt personalecertifikater og -beviser, den har udstedt, DTO-erklæringer, den har modtaget, samt DTO-træningsprogrammer, den har kontrolleret eller godkendt med henblik på overholdelsen af bilag I (del-FCL).«

4)

ARA.GEN.300, litra a), nr. 2), affattes således:

»2)

vedvarende opfyldelse af de gældende krav for indehavere af beviser, rettigheder og certifikater, de organisationer, den har certificeret, personer, indehavere af FSTD-kvalifikationsbeviser og de organisationer, den har modtaget en erklæring fra«.

5)

I punkt ARA.GEN.305 indsættes følgende litra f):

»f)

Uanset litra b), c) og ca) skal DTO'ernes tilsynsprogram udarbejdes under hensyntagen til organisationens særlige karakter, aktiviteternes kompleksitet og resultaterne af tidligere tilsynsaktiviteter og baseres på vurderingen af de risici, der er knyttet til den træning, der udføres. Tilsynsaktiviteterne skal omfatte inspektioner, herunder uanmeldte inspektioner, og kan omfatte revisioner, hvis den kompetente myndighed finder det nødvendigt.«

6)

I punkt ARA.GEN.330 indsættes følgende litra d):

»d)

Uanset litra a), b) og c) skal den kompetente myndighed i tilfælde af ændringer i oplysningerne i de erklæringer, den har modtaget fra en DTO, eller i det træningsprogram, som DTO'en anvender, og som er meddelt i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.116 i bilag VIII (del-DTO), handle i overensstemmelse med kravene i enten punkt ARA.DTO.105 eller ARA.DTO.110.«

7)

Punkt ARA.GEN.350 ændres således:

a)

Følgende indsættes som litra da):

»da)

Uanset litra a) til d) gælder det for DTO'er, at hvis den kompetente myndighed ved tilsyn eller på anden måde finder bevis på en DTO's manglende opfyldelse af de væsentlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller af kravene i bilag I (del-FCL) og bilag VIII (del-DTO) til denne forordning, skal den kompetente myndighed:

1)

udstede et resultat, registrere det og meddele det skriftligt til repræsentanten for DTO'en og fastlægge en rimelig frist for DTO'ens udførelse af de foranstaltninger, der er beskrevet i punkt DTO.GEN.150 i bilag VIII (del-DTO)

2)

umiddelbart træffe passende foranstaltninger til at begrænse eller forbyde de træningsaktiviteter, der er berørt af den manglende overholdelse, indtil DTO'en har truffet de afhjælpende foranstaltninger, der er omhandlet i nr. 1), i tilfælde af nogen af følgende situationer:

i)

der er konstateret et sikkerhedsproblem

ii)

DTO'en træffer ikke afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.150

3)

for de træningsprogrammer, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.230, litra c), i bilag VIII (del-DTO), begrænse, inddrage eller tilbagekalde godkendelsen af programmet

4)

træffe andre håndhævelsesforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at den manglende opfyldelse bringes til ophør, og, hvor det er relevant, afhjælpe konsekvenserne heraf.«

b)

Litra e) affattes således:

»e)

Uanset andre håndhævelsesforanstaltninger gælder det, at hvis myndigheden i en medlemsstat, der handler i overensstemmelse med punkt ARA.GEN.300, litra d), konstaterer manglende opfyldelse af de væsentlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller af kravene i bilag I (del-FCL) og bilag VIII (del-DTO) til denne forordning hos en organisation, som er certificeret af, eller har afgivet en erklæring til, den kompetente myndighed i en anden medlemsstat eller agenturet, underretter den den pågældende kompetente myndighed om den manglende opfyldelse.«

8)

Følgende subpart DTO tilføjes efter subpart MED:

»SUBPART DTO

SPECIFIKKE KRAV VEDRØRENDE ANMELDTE TRÆNINGSORGANISATIONER (DTO)

ARA.DTO.100   Anmeldelse til den kompetente myndighed

a)

Når den kompetente myndighed modtager en erklæring fra en DTO, skal den kontrollere, at erklæringen indeholder alle de oplysninger, der ar angivet i punkt DTO.GEN.115 i bilag VIII (del-DTO), og bekræfte modtagelsen af erklæringen samt tildele et individuelt DTO-referencenummer til repræsentanten for DTO'en.

b)

Hvis erklæringen ikke indeholder de nødvendige oplysninger, eller indeholder oplysninger, der tyder på, at de væsentlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 216/2008 eller kravene i bilag I (del-FCL) og bilag VIII (del-DTO) til denne forordning, ikke er opfyldt, skal den kompetente myndighed handle i overensstemmelse med punkt ARA.GEN.350, litra da).

ARA.DTO.105   Ændringer i erklæringer

Når den kompetente myndighed modtager en ændring til oplysningerne i erklæringen fra en DTO, skal den handle i overensstemmelse med punkt ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Kontrol af overholdelsen af træningsprogrammet

a)

Når den kompetente myndighed modtager en DTO's træningsprogram, og eventuelle ændringer dertil, som er meddelt i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.115, litra c), i bilag VIII (del-DTO), eller en ansøgning om godkendelse af en DTO's træningsprogram, som er indgivet i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.230, litra c), i bilaget, skal den kontrollere, om disse træningsprogrammer opfylder kravene i bilag I (del-FCL).

b)

Når den kompetente myndighed har konstateret, at DTO-træningsprogrammet, og eventuelle senere ændringer heraf, opfylder disse krav, underretter den repræsentanten for DTO'en derom skriftligt eller, i det tilfælde, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.230, litra c), i bilag VIII (del-DTO), godkender træningsprogrammet. Til denne godkendelse bruger den blanketten i tillæg VIII til dette bilag (del-ARA).

c)

I tilfælde af manglende opfyldelse handler den kompetente myndighed i overensstemmelse med punkt ARA.GEN.350, litra da), eller, i det tilfælde, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.230, litra c), i bilag VIII (del-DTO), afviser ansøgningen om godkendelse af træningsprogrammet.«

9)

Følgende indsættes som tillæg VIII:

»

Tillæg VIII til bilag VI (del-ARA)

Godkendelse af træningsprogram

for en anmeldt træningsorganisation (DTO)

Den Europæiske Union (*1)

Kompetent myndighed

Udstedende myndighed:

DTO'ens navn:

DTO'ens referencenummer:

 

Godkendt(e) træningsprogram(mer):

 

Eksaminatorstandardisering — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Opfriskningsseminar for eksaminatorer — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Dok.reference:

Bemærkninger:

Ovennævnte træningsprogram(mer) er blevet kontrolleret af ovennævnte kompetente myndighed og opfylder kravene i bilag I (del-FCL) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011.

Udstedelsesdato:

Underskrift: [kompetent myndighed]

EASA-blanket XXX, 1. udgave — side 1/1

«.

(*1)  »Den Europæiske Union« slettes for ikke-EU-medlemsstater.

(*2)  Tilpasses efter omstændighederne.


BILAG III

Den indledende sætning i punkt ORA.ATO.120 i bilag VII (del-ORA) til forordning (EU) nr. 1178/2011 affattes således:

»Følgende fortegnelser opbevares under hele kursusforløbet og i en periode på mindst tre år efter, at træningen er gennemført:«.


BILAG IV

»

BILAG VIII

SPECIFIKKE KRAV FOR ANMELDTE TRÆNINGSORGANISATIONER (DTO)

[DEL-DTO]

DTO.GEN.100   Generelt

I overensstemmelse med artikel 10a, stk. 1, andet afsnit, fastlægger dette bilag (del-DTO) kravene til organisationer, der træner piloter, og som udfører den træning, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.110 på grundlag af en erklæring afgivet i overensstemmelse med DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Kompetent myndighed

I dette bilag (del-DTO) er den kompetente myndighed i forbindelse med en DTO den myndighed, som er udpeget af den medlemsstat, på hvis område DTO'en har sit hovedforretningssted.

DTO.GEN.110   Træningens omfang

a)

En DTO er berettiget til at udføre følgende træning, hvis DTO'en har afgivet en erklæring i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.115:

1)

for flyvemaskiner

a)

teoriundervisning for LAPL(A) og PPL(A)

b)

flyveinstruktion for LAPL(A) og PPL(A)

c)

træning med henblik på at opnå klasserettighed til SEP(land), SEP(vand) og TMG

d)

træning med henblik på at opnå yderligere klasserettigheder: nat, kunstflyvning, bjerg, svæveflymaskiner og bannere

2)

for helikoptere:

a)

teoriundervisning for LAPL(H) og PPL(H)

b)

flyveinstruktion for LAPL(H) og PPL(H)

c)

typerettighed til enmotorede helikoptere, hvor den maksimalt certificerede sædekonfiguration ikke overstiger fem sæder

d)

træning med henblik på at opnå rettighed til natflyvning

3)

for svæveflyvemaskiner:

a)

teoriundervisning for LAPL(S) og SPL

b)

flyveinstruktion for LAPL(S) og SPL

c)

træning med henblik på udvidelse af beføjelserne til TMG i overensstemmelse med punkt FCL.135.S

d)

træning med henblik på yderligere startmetoder i overensstemmelse med punkt FCL.130.S

e)

træning med henblik på at opnå yderligere klasserettigheder: rettighed til kunstflyvning, slæbning af svæveflyvemaskiner og skyflyvning

f)

træning med henblik på at opnå flyveinstruktørrettighed FI(S)

g)

opfriskningsseminar for FI(S)

4)

for balloner:

a)

teoriundervisning for LAPL(B) og BPL

b)

flyveinstruktion for LAPL(B) og BPL

c)

træning med henblik på klasseudvidelse i overensstemmelse med punkt FCL.135.B

d)

træning med henblik på klasse- eller gruppeudvidelse i overensstemmelse med punkt FCL.225.B

e)

træning med henblik på udvidelse af beføjelser til opstigning i forankret ballon i overensstemmelse med punkt FCL.130.B

f)

træning med henblik på at opnå rettighed til natflyvning

g)

træning med henblik på at opnå flyveinstruktørrettighed FI(B)

h)

opfriskningsseminar for FI(B)

b)

En DTO er berettiget til også at afholde de eksaminatorkurser, der er omhandlet i punkt FCL.1015, litra a), og FCL.1025, litra b), nr. 2), i bilag I (del-FCL) for FE(S), FIE(S), FE(B) og FIE(B), hvis DTO'en har indgivet en erklæring i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.115, og den kompetente myndighed har godkendt træningsprogrammet i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.230, litra c).

DTO.GEN.115   Erklæring

a)

Hvis en organisation ønsker at udbyde den træning, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.110, skal den først indgive en erklæring til den kompetente myndighed. Erklæringen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

1)

DTO'ens navn

2)

kontaktoplysninger på DTO's hovedforretningssted og, hvor det er relevant, kontaktoplysninger på DTO'ens flyvepladser og driftssteder

3)

navne og kontaktoplysninger på de følgende personer:

i)

DTO'ens repræsentant

ii)

DTO'ens skoleleder og

iii)

alle viceskoleledere, hvis det kræves i henhold til punkt DTO.GEN.250, litra b), nr. 1)

4)

den type træning, som angivet i punkt DTO.GEN.110, der udføres på hver flyveplads og/eller driftssted

5)

en liste over alle luftfartøjer og FSTD'er, der skal anvendes til træningen, hvis det er relevant

6)

den dato, hvor træningen er planlagt til at starte

7)

en erklæring, der bekræfter, at DTO'en har udarbejdet en sikkerhedspolitik og vil anvende den i forbindelse med de træningsaktiviteter, der er omfattet af erklæringen, i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.210, litra a), nr. 1), ii)

8)

en erklæring, der bekræfter, at DTO'en opfylder og i forbindelse med alle de træningsaktiviteter, der er omfattet af erklæringen, fortsat vil opfylde de væsentlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i bilag I (del-FCL) og bilag VIII (del-DTO) til denne forordning.

b)

Erklæringen, og eventuelle senere ændringer dertil, skal afgives på blanketten i tillæg 1.

c)

En DTO skal sammen med erklæringen tilsende den kompetente myndighed det eller de træningsprogrammer, den anvender eller agter at anvende til at udføre træningen, samt sin ansøgning om godkendelse af det eller de pågældende træningsprogrammer, hvis en sådan godkendelse kræves i henhold til punkt DTO.GEN.230, litra c).

d)

Som en undtagelse fra litra c) kan en organisation, som har en godkendelse, der er udstedt i overensstemmelse med subpart ATO i bilag VII (del-ORA), nøjes med at fremsende referencen til den eller de allerede godkendte træningshåndbøger sammen med erklæringen.

DTO.GEN.116   Meddelelse om ændringer og ophør af træningsaktiviteter

En DTO skal straks meddele følgende til den kompetente myndighed:

a)

eventuelle ændringer i oplysningerne i den erklæring, der er angivet i punkt DTO.GEN.115, litra a), og i det eller de træningsprogrammer eller den eller de godkendte træningshåndbøger, der er omhandlet i henholdsvis punkt DTO.GEN.115, litra c) og d)

b)

ophør af nogle eller alle de træningsaktiviteter, der er omfattet af erklæringen.

DTO.GEN.135   Ophævelse af ret til at udføre træning

En DTO vil ikke længere være berettiget til at udføre en eller flere af de træningsaktiviteter, der er angivet i erklæringen, på grundlag af erklæringen i følgende tilfælde:

a)

DTO'en har meddelt den kompetente myndighed, at en eller flere af de træningsaktiviteter, der er omfattet af erklæringen, er ophørt i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.116, litra b)

b)

DTO'en har ikke udført træningen i mere end 36 måneder i træk.

DTO.GEN.140   Adgang

For at fastslå om en DTO handler i overensstemmelse med sin erklæring, giver DTO'en til enhver tid adgang til faciliteter, luftfartøjer, dokumenter, fortegnelser, data, procedurer eller andet materiale af relevans for sine træningsaktiviteter, der er omfattet af erklæringen, til enhver person, som er bemyndiget af den kompetente myndighed.

DTO.GEN.150   Resultater

Når den kompetente myndighed har afgivet meddelelse om et resultat til en DTO i overensstemmelse med punkt ARA.GEN.350, litra da), nr. 1), skal organisationen træffe følgende foranstaltninger inden for en frist fastsat af den kompetente myndighed:

a)

påvise årsagen til den manglende overensstemmelse

b)

træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger til at bringe den manglende opfyldelse til ophør og, hvor det er relevant, afhjælpe konsekvenserne deraf

c)

underrette den kompetente myndighed om de afhjælpende foranstaltninger, den har truffet.

DTO.GEN.155   Reaktion på et sikkerhedsproblem

Som reaktion på et sikkerhedsproblem gennemfører en DTO:

a)

sikkerhedsforanstaltninger, som den kompetente myndighed har fastlagt i overensstemmelse med ARA.GEN.135, litra c)

b)

eventuelle relevante obligatoriske sikkerhedsoplysninger udstedt af agenturet, herunder luftdygtighedsdirektiver.

DTO.GEN.210   Personalekrav

a)

En DTO udpeger:

1)

en repræsentant, som skal være ansvarlig for og bemyndiget til at gøre mindst følgende:

i)

sikre, at DTO'en og dens aktiviteter opfylder de gældende krav og dens erklæring

ii)

udvikle og etablere en sikkerhedspolitik, som sikrer, at DTO'ens aktiviteter udføres sikkert, sikre, at DTO'en overholder denne sikkerhedspolitik, og træffe de nødvendige foranstaltninger til at opfylde målene med sikkerhedspolitikken

iii)

fremme sikkerheden i DTO'en

iv)

sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer i DTO'en til at sikre, at de aktiviteter, der er omhandlet nr. i i), ii) og iii), kan udføres effektivt

2)

en skoleleder, som skal være ansvarlig for og kvalificeret til at sikre mindst følgende:

i)

at den udførte træning opfylder kravene i bilag I (del-FCL) og DTO'ens træningsprogram

ii)

at flyvetræningen i et luftfartøj eller en flyvesimulatortræningsanordning (FSTD) og teoriundervisningen er integreret på en tilfredsstillende måde

iii)

overvågning af elevernes fremskridt

iv)

overvågning af viceskoleleder(e) i de tilfælde, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.250, litra b).

b)

En DTO kan udpege én person til at fungere som repræsentant og skoleleder.

c)

En DTO må ikke udpege en person til repræsentant eller skoleleder, hvis der er objektive indikationer på, at den pågældende ikke menes at kunne varetage de opgaver, der er anført i litra a), på en måde, som sikrer og fremmer luftfartssikkerheden. Hvis en person har været omfattet af en håndhævelsesforanstaltning, som er truffet i overensstemmelse med punkt ARA.GEN.355, i de seneste tre år, anses dette for at udgøre en sådan objektiv indikation, medmindre den pågældende kan bevise, at det resultat, der førte til en sådan foranstaltning, på grund af sin art, sit omfang eller indvirkningen på luftfartssikkerheden, ikke indikerer, at den pågældende ikke kan varetage sine opgaver på den pågældende måde.

d)

En DTO skal sikre, at dens teoriundervisere har en af følgende kvalifikationer:

1)

praktisk baggrund inden for luftfart inden for områder af relevans for den udbudte træning og et kursus i undervisningsteknikker

2)

have tidligere erfaring med at give teoriundervisning og en passende teoretisk baggrund i det emne, som de skal undervise i.

e)

Flyveinstruktører og flyvesimulatortræningsinstruktører skal have de kvalifikationer, der kræves i bilag I (del-FCL) for den type træning, de udbyder.

DTO.GEN.215   Krav til faciliteter

En DTO skal have faciliteter, der giver mulighed for udførelse og styring af alle dens aktiviteter i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i dette bilag (del-DTO).

DTO.GEN.220   Registrering

a)

En DTO fører for hver enkelt elev følgende fortegnelser i hele kursusforløbet og i tre år efter afslutningen af den sidste træningssession:

1)

oplysninger om jord-, flyve- og simulatorflyvetræning

2)

oplysninger om den enkelte elevs fremskridt

3)

oplysninger om certifikater og tilknyttede rettigheder af relevans for den udførte træning, herunder udløbsdatoer for rettigheder og helbredsbeviser

b)

En DTO opbevarer fortegnelser over den årlige interne evaluering og den aktivitetsrapport, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.270, litra a) og b), i tre år efter den dato, hvor DTO'en udarbejdede disse rapporter.

c)

En DTO opbevarer fortegnelser over sit træningsprogram i tre år fra den dato, hvor den udførte det sidste træningskursus i overensstemmelse med det pågældende program.

d)

En DTO opbevarer i overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger de fortegnelser, der er omhandlet i litra a), på en måde, der sikrer, at de er beskyttet af passende værktøjer og protokoller, og træffer de nødvendige foranstaltninger til at begrænse adgangen til disse fortegnelser til de personer, der har beføjelse til at få adgang til dem.

DTO.GEN.230   DTO-træningsprogram

a)

En DTO udarbejder et træningsprogram for hver af de kurser, der er angivet i punkt DTO.GEN.110, som DTO'en udbyder.

b)

Træningsprogrammerne skal opfylde kravene i bilag I (del-FCL).

c)

En DTO er kun berettiget til at udføre den træning, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.110, litra b), hvis træningsprogrammet for denne træning, og ændringer dertil, efter ansøgning fra DTO'en er blevet godkendt af den kompetente myndighed, som har bekræftet, at træningsprogrammet og eventuelle ændringer opfylder kravene i bilag I (del-FCL) i overensstemmelse med punkt ARA.DTO.110. En DTO ansøger om en sådan godkendelse ved at indsende sin erklæring i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.115.

d)

Litra c) finder ikke anvendelse på en organisation, som har en godkendelse, der er udstedt i overensstemmelse med subpart ATO i bilag VII (del-ORA), som omfatter beføjelser til at gennemføre denne træning.

DTO.GEN.240   Træningsluftfartøj og FSTD

a)

En DTO skal have adgang til en passende flåde af træningsluftfartøjer eller FSTD'er, som er egnet til de træningskurser, denne udbyder.

b)

En DTO opretter og ajourfører en opdateret liste over alle de luftfartøjer, der anvendes til den træning, den udbyder, herunder deres registreringsmærker.

DTO.GEN.250   Flyvepladser og driftssteder

a)

Når en DTO udfører flyvetræning på et luftfartøj, skal den kun anvende flyvepladser eller driftssteder med egnede faciliteter og egenskaber til at træne relevante manøvrer under hensyntagen til den udbudte træning og den anvendte luftfartøjskategori og -type.

b)

Når en DTO anvender mere end én flyveplads til at udføre noget af den træning, der er angivet i punkt DTO.GEN.110, litra a), nr. 1) og 2), skal den:

1)

for hver yderligere flyveplads udpege en viceskoleleder, som skal være ansvarlig for de opgaver, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.210, litra a), nr. 2), i) til iii), på denne flyveplads og

2)

sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til at operere sikkert på alle flyvepladser i overensstemmelse med kravene i dette bilag (del-DTO).

DTO.GEN.260   Teoriundervisning

a)

Når en DTO udfører teoriundervisning, kan det ske ved undervisning på stedet eller fjernundervisning.

b)

En DTO overvåger og registrerer fremskridtet for enhver elev, som deltager i teoriundervisning.

DTO.GEN.270   Årlig intern evaluering og årlig aktivitetsrapport

En DTO skal gøre følgende:

a)

udføre en årlig intern evaluering af de opgaver og forpligtelser, der er angivet i punkt DTO.GEN.210, og udarbejde en rapport om denne evaluering

b)

udarbejde en årlig aktivitetsrapport

c)

fremsende rapporten om den årlige interne evaluering og den årlige aktivitetsrapport til den kompetente myndighed inden den dato, som den kompetente myndighed har fastsat.

Tillæg 1 til bilag VIII (del-DTO)

ERKLÆRING

ifølge forordning (EU) nr. 1178/2011

☐ Oprindelig erklæring

☐ Meddelelse om ændringer (1) — DTO-referencenummer:

1.

Anmeldt træningsorganisation (DTO)

Navn:

2.

Forretningssted(er)

Kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail) på DTO'ens hovedforretningssted:

3.

Personale

Navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail) på DTO'ens repræsentant:

Navn og kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail) på DTO'ens skoleleder og, hvis det er relevant, på DTO'ens viceskoleleder(e):

4.

Træningens omfang

Liste over al den træning, der udbydes:

Liste over alle træningsprogrammer, der anvendes til at udføre træningen (dokumenter vedlægges denne erklæring), eller i det tilfælde, der er omhandlet i punkt DTO.GEN.230, litra d), i bilag VIII (del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011, referencen til alle godkendte træningshåndbøger, der anvendes til at udføre træningen:

5.

Træningsluftfartøj og FSTD

Liste over luftfartøjer, der anvendes til træningen:

Liste over kvalificerede FSTD'er, der anvendes til træningen (herunder bogstavkode på kvalifikationsbeviset, hvis det er relevant):

6.

Flyveplads(er) og driftssted(er)

Kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail) på alle flyvepladser og driftssteder, som DTO'en anvender til at udføre træningen:

7.

Dato for planlagt iværksættelse af aktiviteten:

8.

Ansøgning om godkendelse af standardiseringskursus for eksaminatorer og opfriskningsseminarer (hvis det er relevant)

☐ DTO'en ansøger hermed om godkendelse af ovennævnte træningsprogram(mer) for eksaminatorkurser for svæveflyvemaskiner eller balloner i overensstemmelse med punkt DTO.GEN.110, litra b), og DTO.GEN.230, litra c), i bilag VIII (del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011.

9.

Erklæringer

DTO'en har udarbejdet en sikkerhedspolitik i overensstemmelse med bilag VIII (del-DTO) i forordning (EU) nr. 1178/2011, og navnlig med punkt DTO.GEN.210, litra a), nr. 1), ii), og vil anvende denne politik under alle de træningsaktiviteter, der er omfattet af erklæringen.

DTO'en opfylder og vil i forbindelse med alle de træningsaktiviteter, der er omfattet af erklæringen, fortsat opfylde de væsentlige krav i bilag III til forordning (EF) nr. 216/2008 og kravene i bilag I (del-FCL) og bilag VIII (del-DTO) til forordning (EU) nr. 1178/2011.

Vi bekræfter, at alle oplysninger, der er indeholdt i denne erklæring, herunder dens bilag (hvis det er relevant), er fuldstændige og korrekte.

DTO'ens repræsentants navn og underskrift samt dato for underskriften

DTO'ens skoleleders navn og underskrift samt dato for underskriften

«

(1)  I tilfælde af ændringer er det kun punkt 1 og felterne med ændringerne, der skal udfyldes.