30.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 192/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/1065

af 27. juli 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår automatisk godkendelse af EU-flyvebesætningscertifikater og start- og landingstræning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 7, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 (2) fastsættes der tekniske krav til certificering af flyvesimulatortræningsanordninger, certificering af piloter, som medvirker i operation af visse luftfartøjer, og certificering af personer og organisationer, der varetager træning, testning og prøver for piloter.

(2)

Efter at det i forbindelse med rampeinspektioner uden for medlemsstaternes område blev konstateret, at flyvebesætningsmedlemmer opererede luftfartøjer, der er registreret i en anden medlemsstat end den, der har udstedt deres pilotcertifikater, har Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) ændret bilag 1 til Chicagokonventionen angående international civil luftfart for at lette den automatiske godkendelse af certifikater gennem aftaler med de regionale organisationer for sikkerhedstilsyn.

(3)

Denne ændring bør afspejles i forordning (EU) nr. 1178/2011, således at det bliver muligt automatisk at godkende EU-flyvebesætningscertifikater i tredjelande. I henhold til ændring 174 til punkt 1.2.2.3.2.1 i bilag 1 til Chicagokonventionen bør der fastsættes en overgangsperiode, således at der er tid til at foretage de fornødne ændringer af de eksisterende pilotcertifikater.

(4)

Siden ikrafttrædelsen af bilag I (del-FCL) til forordning (EU) nr. 1178/2011, som blev udarbejdet på grundlag af bestemmelserne i Joint Aviation Requirements — Flight Crew Licensing 1 (JAR-FCL 1), har Unionen anvendt en mere kompetencebaseret tilgang for at sikre, at der stilles rimelige og præstationsorienterede krav vedrørende flyvebesætningscertifikater. Kravet om træning i start og landing i den avancerede del af et træningskursus med henblik på at opnå et pilotcertifikat til luftfartøjer med flere besætningsmedlemmer bør derfor bringes i overensstemmelse med de anbefalinger, som ICAO har fremsat i dokument 9868 »Procedures for Air Navigation Services — Training« (PANS-TRG).

(5)

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur har samtidig med sin udtalelse nr. 16/2016 og nr. 03/2017 sendt Kommissionen et udkast til gennemførelsesbestemmelser.

(6)

Forordning (EU) nr. 1178/2011 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1178/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

»9.   For certifikater, der er udstedt før den 19. august 2018, skal medlemsstaterne senest den 31. december 2022 opfylde de krav, der er fastsat i ARA.FCL.200, litra a), andet afsnit, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2018/1065 (*1).

(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2018/1065 af 27. juli 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 for så vidt angår automatisk godkendelse af EU-flyvebesætningscertifikater og start- og landingstræning (EUT L 192 af 30.7.2018, s. 31).«"

2)

I bilag I (del-FCL) foretages følgende ændringer:

a)

I FCL.045 tilføjes følgende som litra e):

»e)

En pilot, der har til hensigt at flyve uden for Unionens område i et luftfartøj, der er registreret i en anden medlemsstat end den, der har udstedt flyvebesætningscertifikatet, skal medbringe, enten i trykt eller elektronisk form, den seneste udgave af ICAO-tillægget, som indeholder en henvisning til ICAO-registreringsnummeret på aftalen om automatisk godkendelse af certifikater og listen over stater, der har indgået nævnte aftale.«

b)

I tillæg 5 affattes punkt 11 således:

»11.

Træningskurset skal omfatte mindst 12 starter og landinger for at sikre kompetence. Antallet af starter og landinger kan reduceres til mindst seks, forudsat at ATO'en og operatøren forud for træningen, sikrer sig, at:

a)

der findes en procedure for vurdering af, om flyveeleven har opnået det krævede kompetenceniveau, og

b)

der findes en procedure, der sikrer, at der træffes afhjælpende foranstaltninger, hvis en evaluering i løbet af træningen viser, at der er behov for sådanne foranstaltninger.

Disse starter og landinger skal gennemføres under tilsyn af en instruktør på den flyvemaskine, hvortil der udstedes typerettighed.«

3)

I bilag VI (del-ARA) foretages følgende ændringer:

a)

I ARA.GEN.105 foretages følgende ændringer:

i)

Følgende indsættes som nr. 3a) og 3b):

»3a)   »ARO.RAMP«: subpart RAMP i bilag II til forordningen om flyveoperationer

3b)   »automatisk godkendelse«: når en stat, der er kontraherende part i ICAO, og som er opført i ICAO-tillægget, uden formaliteter accepterer et flyvebesætningscertifikat, der er udstedt af en stat i henhold til bilag 1 til Chicagokonventionen«

ii)

Nr. 12) affattes således:

»12)   »ICAO-tillæg«: et tillæg til et automatisk godkendt flyvebesætningscertifikat udstedt i henhold til bilag 1 til Chicagokonventionen; tillægget er nævnt i flyvebesætningscertifikatets felt XIII«.

b)

I ARA.FCL.200 foretages følgende ændringer:

ARA.FCL.200, litra a), affattes således:

»a)

Udstedelse af certifikater og ratings. Den kompetente myndighed udsteder et flyvebesætningscertifikat og tilhørende ratings på en blanket, som vist i tillæg I til denne del.

Hvis en pilot har til hensigt at flyve uden for Unionens område i et luftfartøj, der er registreret i en anden medlemsstat end den, der har udstedt flyvebesætningscertifikatet, skal den kompetente myndighed:

1)

tilføje følgende bemærkning i flyvebesætningscertifikatets felt XIII: »Certifikatet godkendes automatisk, jf. ICAO-tillægget til dette certifikat« og

2)

stille ICAO-tillægget til rådighed for piloten i trykt eller elektronisk format.«

c)

I tillæg I affattes afsnit a), punkt 2), nr. XIII), således:

»XIII)

bemærkninger: dvs. særlige påtegninger vedrørende begrænsninger og påtegninger om rettigheder, herunder påtegninger om sprogfærdigheder, bemærkninger vedrørende automatisk godkendelse af certifikatet og ratings for bilag II-luftfartøjer, når de anvendes til erhvervsmæssig lufttransport, og«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).