18.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 181/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1009

af 17. juli 2018

om gennemførelse af forordning (EU) 2017/1509 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007 (1), særlig artikel 47, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 30. august 2017 forordning (EU) 2017/1509.

(2)

Den 9. juli 2018 ændrede De Forenede Nationers Sikkerhedsråds komité, der er nedsat i medfør af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), opførelsen på listen af en fysisk person og en enhed, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilag XIII til forordning (EU) 2017/1509 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIII til forordning (EU) 2017/1509 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2018.

På Rådets vegne

G. BLÜMEL

Formand


(1)  EUT L 224 af 31.8.2017, s. 1.


BILAG

1.

I bilag XIII til forordning (EU) 2017/1509 erstattes punkt 4 under overskriften »a) Fysiske personer« af følgende oplysninger:

»4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Tidligere direktør, Yongbyon Nuclear Research Centre, og leder af Nuclear Weapons Institute, førte tilsyn med tre centrale anlæg, der medvirker ved fremstilling af plutonium, der er egnet til fremstilling af våben: anlægget til fremstilling af brændsel, atomreaktoren og oparbejdningsanlægget.«

2.

I bilag XIII til forordning (EU) 2017/1509 erstattes punkt 28 under overskriften »b) Juridiske personer, enheder og organer« af følgende oplysninger:

»28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Munitions Industry Department er involveret i afgørende aspekter af DPRK's missilprogram. MID er ansvarlig for tilsynet med udviklingen af DPRK's ballistiske missiler, herunder Taepo Dong-2.MID fører tilsyn med DPRK's våbenproduktion og F&U-programmer, herunder DPRK's ballistiske missilprogram. Second Economic Committee og Second Academy of Natural Sciences — ligeledes udpeget i august 2010 — hører under MID. MID har i de seneste år arbejdet på at udvikle det mobile vejgående KN08 ICBM. MID fører tilsyn med DPRK's nukleare program. Nuclear Weapons Institute hører under MID.«