16.7.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/973

af 4. juli 2018

om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande med nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i Nordsøen og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982, hvori Unionen er kontraherende part, indeholder bevarelsesforpligtelser, herunder til at bevare eller genoprette bestandene af udnyttede arter på niveauer, der kan give det maksimale bæredygtige udbytte (MSY).

(2)

På De Forenede Nationers topmøde om bæredygtig udvikling i New York i 2015 påtog Unionen og medlemsstaterne sig senest i 2020 at regulere fiskeriet effektivt, at standse overfiskeri, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og ødelæggende fiskemetoder, og til at gennemføre videnskabeligt baserede forvaltningsplaner med henblik på at genoprette fiskebestande så hurtigt som praktisk muligt og mindst til det niveau, som giver MSY på grundlag af bestandenes biologiske karakteristika.

(3)

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (3) fastsættes reglerne for den fælles fiskeripolitik i overensstemmelse med Unionens internationale forpligtelser. Den fælles fiskeripolitik skal som fastsat i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF (4) bidrage til at beskytte havmiljøet, til en bæredygtig forvaltning af alle kommercielt udnyttede arter og navnlig til at opnå en god miljøtilstand senest i 2020.

(4)

Den fælles fiskeripolitik tager bl.a. sigte på at sikre miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur på lang sigt, at anvende en forsigtighedstilgang i fiskeriforvaltningen og at gennemføre en økosystembaseret fiskeriforvaltningstilgang.

(5)

For at nå den fælles fiskeripolitiks mål skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, alt efter hvad der er behov for og i form af enten enkeltforanstaltninger eller en kombination af sådanne, såsom flerårige planer, tekniske foranstaltninger, fastsættelse og tildeling af fiskerimuligheder.

(6)

Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning. I overensstemmelse med disse bestemmelser bør den flerårige plan fastsat ved nærværende forordning (»planen«) indeholde målsætninger, kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter, beskyttelsesforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der har til formål at undgå og reducere uønskede fangster.

(7)

Den »bedste foreliggende videnskabelige rådgivning« bør forstås som offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, der understøttes af de nyeste videnskabelige data og metoder, og som er enten udstedt eller revideret af et uafhængigt videnskabeligt organ, som er anerkendt på EU-plan eller internationalt plan.

(8)

Kommissionen bør søge den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning om de bestande, der er omfattet af planen. Med henblik herpå indgår den aftalememoranda med Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Den videnskabelige rådgivning fra ICES bør være baseret på planen og bør navnlig angive FMSY-intervaller og referencepunkterne for biomasse, dvs. MSY Btrigger og Blim. Disse værdier bør anføres i den relevante bestandsrådgivning og, hvor dette er hensigtsmæssigt, i anden offentligt tilgængelig videnskabelig rådgivning, herunder f.eks. i rådgivning fra ICES om blandet fiskeri.

(9)

I Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 (5) og (EF) nr. 1342/2008 (6) fastsættes bestemmelserne for den bæredygtige udnyttelse af bestandene af torsk, rødspætte og tunge i Nordsøen og de tilstødende farvande. Disse og andre demersale bestande tages i blandet fiskeri. Der bør derfor opstilles én enkelt flerårig plan, hvori der tages højde for sådanne tekniske samspil.

(10)

En sådan flerårig plan bør desuden anvendes på demersale bestande og fiskeriet efter disse i Nordsøen. Det drejer sig om rundfisk, fladfisk, selachier samt jomfruhummer (Nephrops norvegicus) og dybvandsreje (Pandalus borealis), der lever i bunden af eller tæt på bunden af vandsøjlen.

(11)

Visse demersale bestande udnyttes både i Nordsøen og i de tilstødende farvande. Planens bestemmelser vedrørende mål og beskyttelsesforanstaltninger for bestande, der hovedsagelig udnyttes i Nordsøen, bør derfor udvides til også at omfatte disse områder uden for Nordsøen. Derudover er det for bestande, der findes i Nordsøen, men som hovedsagelig udnyttes uden for Nordsøen, nødvendigt at fastsætte mål og beskyttelsesforanstaltninger i flerårige planer gældende for områderne uden for Nordsøen, hvor disse bestande hovedsagelig udnyttes, idet disse flerårige planers anvendelsesområde bør udvides til også at omfatte Nordsøen.

(12)

Det geografiske anvendelsesområde i planen bør baseres på den geografiske fordeling af bestande angivet i den seneste videnskabelige bestandsrådgivning fra ICES. Fremtidige ændringer i den geografiske fordeling af bestande, som er fastsat i planen, kan være nødvendige, enten på grund af bedre videnskabelige oplysninger eller på grund af migration af bestande. Derfor bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om tilpasning af den geografiske fordeling af bestande, der er angivet i planen, hvis den videnskabelige rådgivning fra ICES tyder på en ændring i den geografiske fordeling af de relevante bestande.

(13)

Hvor bestande af fælles interesse også udnyttes af tredjelande, bør Unionen tage kontakt til disse tredjelande for at sikre, at disse bestande forvaltes på en bæredygtig måde, der er i overensstemmelse med målene i forordning (EU) nr. 1380/2013, særlig dennes artikel 2, stk. 2, og i nærværende forordning. Opnås der ikke formel enighed, bør Unionen gøre alt for at nå frem til fælles ordninger for fiskeri af sådanne bestande med henblik på at muliggøre bæredygtig forvaltning og derved fremme lige vilkår for EU-operatører.

(14)

Formålet med planen bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål og navnlig til at opnå og opretholde MSY for målbestandene, gennemføre landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, bidrage til en ordentlig levestandard for personer, der er afhængige af fiskeaktiviteter, under hensyntagen til kystfiskeri og socioøkonomiske aspekter, og gennemføre en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning. Planen bør også fastlægge de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvande i Nordsøen for alle bestande af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

(15)

Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af de mål, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2, og opfylde de mål, tidsplaner og margener fastsat i de flerårige planer.

(16)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte det mål for fiskeridødeligheden (»F«), som er i overensstemmelse med målsætningen om at opnå og opretholde MSY, i form af intervaller, som gør det muligt at opnå MSY (FMSY). Intervallerne, som skal være baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, er nødvendige for at opnå den fleksibilitet, der skal til for at kunne tage hensyn til ændringer i videnskabelig rådgivning, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen og tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for det blandede fiskeri. FMSY-intervallerne bør beregnes og fastsættes af ICES, navnlig i dets regelmæssige fangstrådgivning. På grundlag af planen er intervallerne udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med MSY, som angivet i ICES' svar på anmodningen fra Unionen om at forelægge FMSY-intervaller for udpegede bestande i Nordsøen og Østersøen. Intervallets øvre grænse er fastsat således, at sandsynligheden for, at en bestand reduceres til under Blim højst er 5 %. Denne øvre grænse er også i overensstemmelse med ICES' rådgivningsregel, ifølge hvilken man i de tilfælde, hvor en bestands gydebiomasse er lav eller bestandsstørrelsen ringe, skal reducere F til en værdi, der ikke overstiger en øvre grænse svarende til FMSY multipliceret med bestandens gydebiomasse eller størrelse i året for den samlede tilladte fangstmængde (TAC-året) divideret med MSY Btrigger. ICES anvender disse betragtninger og rådgivningsreglen, når det giver videnskabelig rådgivning om fiskeridødelighed og fangstmuligheder.

(17)

Med henblik på fastsættelse af fiskerimuligheder bør der være en øvre tærskel for FMSY-intervaller ved normal brug og, forudsat at den relevante bestand anses for at være i god stand, en øvre grænse for bestemte tilfælde. Det bør kun være muligt at fastsætte fiskerimuligheder til den øvre grænse, hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at opfylde denne forordnings målsætninger vedrørende blandet fiskeri eller nødvendigt for at undgå at skade en bestand som følge af samspillet inden for en bestand eller mellem bestande eller for at begrænse udsving fra år til år i fiskerimulighederne.

(18)

For de bestande, hvor der er MSY-mål, og med henblik på anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger er det nødvendigt at fastsætte bevarelsesreferencepunkter udtrykt som gydebiomasseniveau, når det gælder fiskebestandene, og et niveau for bestandsstørrelse, når det gælder jomfruhummer, som udløser anvendelsen af disse beskyttelsesforanstaltninger.

(19)

Hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger bør være til rådighed i tilfælde af, at bestanden reduceres til under disse minimumsniveauer. Beskyttelsesforanstaltningerne bør omfatte reduktion af fiskerimulighederne og særlige bevarelsesforanstaltninger, når den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør suppleres af alle andre hensigtsmæssige foranstaltninger, som f.eks. foranstaltninger truffet af Kommissionen i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller foranstaltninger truffet af medlemsstaterne i henhold til nævnte forordnings artikel 13.

(20)

Det bør være muligt, at fastsætte TAC'en for jomfruhummer i ICES-afsnit 2a og i underområde 4 som summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for hver enkelt funktionel enhed og for de øvrige statistiske rektangler uden for de funktionelle enheder, der hører under det pågældende TAC-område. Dette bør dog ikke være til hinder for vedtagelsen af foranstaltninger til beskyttelse af specifikke funktionelle enheder.

(21)

Når Rådet tager hensyn til en betydelig indvirkning af rekreativt fiskeri inden for rammerne af fiskerimulighederne for visse bestande, bør det have mulighed for at fastsætte en TAC for kommercielle fangster, som tager hensyn til omfanget af fangster fra rekreativt fiskeri, og/eller for at træffe andre foranstaltninger, der begrænser rekreativt fiskeri såsom fangstbegrænsninger i antal fisk og fiskeriforbudsperioder.

(22)

Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger, der skal specificeres nærmere i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 18.

(23)

For at undgå ødelæggende forstyrrelser af fiskeriet, der kunne have en negativ indvirkning på torskebestandene, er det hensigtsmæssigt at bibeholde ordningen med fiskeritilladelser, der er knyttet til en begrænsning af den totale kapacitet af fiskerfartøjers motoreffekt for ICES-afsnit 7d, således som det tidligere var gældende i henhold til forordning (EF) nr. 1342/2008.

(24)

Der bør som krævet i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes en frist for forelæggelse af fælles henstillinger fra medlemsstater med en direkte forvaltningsinteresse.

(25)

Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen senest den 6. august 2023 og hvert femte år derefter på grundlag af videnskabelig rådgivning evaluerer nærværende forordnings anvendelse for at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan, og til, at man kan se, hvilken indvirkning disse foranstaltninger har på bestandene og fiskeriet. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer.

(26)

For at muliggøre en hurtig og formålstjenlig tilpasning til teknisk og videnskabelig udvikling, for at sikre fleksibilitet og åbne mulighed for udvikling af visse foranstaltninger bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår supplering af denne forordning med bestemmelser om justeringer vedrørende de bestande, der er omfattet af denne forordning, som følge af ændringer i den geografiske fordeling af bestandene, afhjælpende foranstaltninger og gennemførelsen af landingsforpligtelsen. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (7). For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(27)

Af hensyn til retssikkerheden er det hensigtsmæssigt at præcisere, at foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at nå planens målsætninger, kan anses for støtteberettigede i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (8).

(28)

Forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008 bør ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan (»planen«) for følgende demersale bestande i EU-farvande i Nordsøen (ICES-afsnit 2a og 3a og underområde 4), herunder for fiskeriet efter disse bestande, og, hvis disse bestande strækker sig ud over Nordsøen, i de tilstødende farvande:

a)

torsk (Gadus morhua) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 7d (den østlige del af Den Engelske Kanal) og afsnit 3a.20 (Skagerrak)

b)

kuller (Melanogrammus aeglefinus) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 6a (vest for Skotland) og afsnit 3a.20 (Skagerrak)

c)

rødspætte (Pleuronectes platessa) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 3a.20 (Skagerrak)

d)

sej (Pollachius virens) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 6 (Rockall og vest for Skotland) og afsnit 3a (Skagerrak og Kattegat)

e)

tunge (Solea solea) i underområde 4 (Nordsøen)

f)

tunge (Solea solea) i afsnit 3a (Skagerrak og Kattegat) og underafsnit 22–24 (den vestlige del af Østersøen)

g)

hvilling (Merlangius merlangus) i underområde 4 (Nordsøen) og afsnit 7d (den østlige del af Den Engelske Kanal)

h)

havtaske (Lophius piscatorius) i afsnit 3a (Skagerrak og Kattegat) og underområde 4 (Nordsøen) og 6 (Rockall og vest for Skotland)

i)

dybvandsreje (Pandalus borealis) i afsnit 4a øst (Nordsøen, Norske Rende) og afsnit 3a.20 (Skagerrak)

j)

jomfruhummer (Nephrops norvegicus) i afsnit 3a (funktionelle enheder 3-4)

k)

jomfruhummer i underområde 4 (Nordsøen) opdelt på følgende funktionelle enheder:

jomfruhummer i Botney Gut-Silver Pit (funktionel enhed 5)

jomfruhummer i Farn Deeps (funktionel enhed 6)

jomfruhummer i Fladen Grund (funktionel enhed 7)

jomfruhummer i Firth of Forth (funktionel enhed 8)

jomfruhummer i Moray Firth (funktionel enhed 9)

jomfruhummer i Noup (funktionel enhed 10)

jomfruhummer i Norske Rende (funktionel enhed 32)

jomfruhummer i Horn's Reef (funktionel enhed 33)

jomfruhummer i Devil's Hole (funktionel enhed 34).

Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer en ændring i den geografiske fordeling af de bestande, der er nævnt i dette stykkes første afsnit, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at ændre denne forordning ved at justere på de områder, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, for at afspejle denne ændring. Sådanne justeringer må ikke udvide bestandsområderne uden for EU-farvande i underområde 2-7.

2.   Når Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning finder, at listen over bestande i stk. 1, første afsnit, skal ændres, kan Kommissionen fremlægge et forslag til revision af denne liste.

3.   Hvad angår de tilstødende farvande, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, er det kun artikel 4 og 6 samt foranstaltningerne vedrørende fiskerimuligheder i henhold til artikel 7, der finder anvendelse.

4.   Denne forordning finder også anvendelse på bifangster, der fanges ved fiskeri i Nordsøen efter de bestande, der er anført i stk. 1, første afsnit. Hvis FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger relateret til biomassen imidlertid er fastsat for disse bestande i henhold til andre EU-retsakter, der fastlægger flerårige planer, gælder disse intervaller og beskyttelsesforanstaltninger.

5.   I denne forordning fastlægges også de nærmere bestemmelser om gennemførelsen af landingsforpligtelsen i EU-farvande i Nordsøen for alle bestande af arter, der er omfattet af landingsforpligtelsen i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder, i tillæg til definitionerne i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 850/98 (9), artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (10) og artikel 4 i forordning (EU) nr. 1380/2013, følgende definitioner:

1)   »FMSY-interval«: et værdiinterval, der er fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), hvor alle fiskeridødelighedsniveauer inden for dette interval giver det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de aktuelle gennemsnitlige miljøforhold uden at påvirke de relevante bestandes reproduktionsproces i betydelig grad. Intervallet er udledt, således at det langsigtede udbytte højst reduceres med 5 % sammenlignet med MSY. Der er lagt loft over intervallet, således at sandsynligheden for, at bestanden mindskes til under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim), ikke er mere end 5 %

2)   »MSY Flower«: den laveste værdi i FMSY-intervallet

3)   »MSY Fupper«: den højeste værdi i FMSY-intervallet

4)   »FMSY-værdien«: værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver MSY på lang sigt med et givent fiskerimønster og under de aktuelle gennemsnitlige miljøforhold

5)   »Nedre FMSY-interval«: et interval, der indeholder værdier fra MSY Flower op til FMSY-værdien

6)   »Øvre FMSY-interval«: et interval, som indeholder værdier fra FMSY-værdien op til MSY Fupper

7)   »Blim«: referencepunktet for en bestands gydebiomasse fastsat i den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der kan være reduceret reproduktionsevne

8)   »MSY Btrigger«: referencepunktet for en bestands gydebiomasse og i tilfælde af jomfruhummer for bestandsstørrelsen fastsat i den bedste foreliggende rådgivning, navnlig fra ICES, under hvilket der skal træffes særlige og hensigtsmæssige forvaltningsforanstaltninger, som sikrer, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving resulterer i genopbygning af bestandene, så de kommer op over de niveauer, der giver MSY på lang sigt.

KAPITEL II

MÅLSÆTNINGER

Artikel 3

Målsætninger

1.   Planen skal bidrage til at nå de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig gennem anvendelse af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning, og den skal have til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende ressourcer genopretter og opretholder populationerne af de befiskede arter til over de niveauer, der kan give MSY.

2.   Planen skal bidrage til at eliminere udsmid ved at undgå og så vidt muligt reducere uønskede fangster og til at gennemføre den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1380/2013, for de arter, der er fastsat fangstbegrænsninger for, og som er omfattet af nærværende forordning.

3.   Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem begrænses mest muligt. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målene om at opnå god miljøtilstand senest i 2020 som fastsat i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF.

4.   Planen skal sigte mod at:

a)

sikre, at de betingelser, der er beskrevet i deskriptor 3 i bilag I til direktiv 2008/56/EF, opfyldes, og

b)

bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.

5.   Foranstaltninger i henhold til planen skal træffes i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning. Når der ikke foreligger tilstrækkelige data, skal der stræbes efter en sammenlignelig bevarelsestilstand for de relevante bestande.

KAPITEL III

MÅL

Artikel 4

Mål

1.   Målet for fiskeridødeligheden, i overensstemmelse med FMSY-intervallerne som defineret i artikel 2, skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for bestandene, der er anført i artikel 1, stk. 1, og det skal derefter opretholdes inden for FMSY-intervallerne, jf. denne artikel.

2.   De FMSY-intervaller, der bygger på planen, skal indhentes fra ICES.

3.   I henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsætter Rådet, når det fastsætter fiskerimulighederne for en bestand, de pågældende fiskerimuligheder inden for det nedre FMSY-interval, der på det givne tidspunkt foreligger for den pågældende bestand.

4.   Uanset stk. 1 og 3 kan fiskerimulighederne for en bestand fastsættes på niveauer, der er lavere end FMSY-intervallerne.

5.   Uanset stk. 3 og 4 kan fiskerimulighederne for en bestand fastsættes i overensstemmelse med det øvre FMSY-interval, der forelå for den pågældende bestand på det givne tidspunkt, forudsat at den i artikel 1, stk. 1, omhandlede bestand ligger over MSY Btrigger:

a)

hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for så vidt angår blandet fiskeri

b)

hvis det på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for den pågældende bestand eller mellem denne og andre bestande, eller

c)

for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %.

6.   Fiskerimulighederne fastsættes under alle omstændigheder på en sådan måde, at det sikres, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for, at en bestands gydebiomasse falder til et punkt under Blim.

Artikel 5

Forvaltning af bifangster

1.   Forvaltningsforanstaltninger for de i artikel 1, stk. 4, omhandlede bestande, herunder i givet fald fiskerimuligheder, skal fastsættes under hensyntagen til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og skal være i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 3.

2.   Disse bestande forvaltes i henhold til forsigtighedstilgangen i fiskeriforvaltningen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i forordning (EU) nr. 1380/2013, når der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige oplysninger.

3.   I overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1380/2013 tages der ved forvaltningen af blandet fiskeri i forbindelse med bestande, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 4, højde for vanskeligheden ved at fiske alle bestande med MSY på samme tid, navnlig i situationer, hvor dette fører til et for tidligt stop for fiskeriet.

KAPITEL IV

BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Artikel 6

Bevarelsesreferencepunkter

Følgende bevarelsesreferencepunkter, der skal anvendes for at beskytte de i artikel 1, stk. 1, omhandlede bestandes fulde reproduktionsevne, skal indhentes fra ICES på grundlag af planen:

a)

MSY Btrigger for bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1

b)

Blim for bestande, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1.

Artikel 7

Beskyttelsesforanstaltninger

1.   Hvis den videnskabelige rådgivning indikerer, at gydebiomassen for en i artikel 1, stk. 1 omhandlet bestand, og for jomfruhummerens vedkommende bestandsstørrelsen, i et givent år ligger under MSY Btrigger, træffes alle passende afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver MSY. Navnlig fastsættes fiskerimulighederne uanset artikel 4, stk. 3 og 5, på niveauer, der er i overensstemmelse med en fiskeridødelighed, som under hensyntagen til reduktionen af biomassen er reduceret til under det øvre FMSY-interval.

2.   Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen, og for jomfruhummerens vedkommende bestandsstørrelsen, for en hvilken som helst af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede bestande ligger under den Blim, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver MSY. Uanset artikel 4, stk. 3 og 5, kan de afhjælpende foranstaltninger inkludere indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand eller funktionelle enhed og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.

3.   Afhjælpende foranstaltninger som omhandlet i denne artikel kan omfatte:

a)

hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013

b)

foranstaltninger i henhold til nærværende forordnings artikel 8 og 9.

4.   Valget af foranstaltninger som omhandlet i nærværende artikel træffes under hensyntagen til arten, alvoren, varigheden og hyppigheden af den situation, hvor bestandens gydebiomasse, og for jomfruhummerens vedkommende bestandsstørrelsen, er under de i artikel 6 omhandlede niveauer.

Artikel 8

Særlige bevarelsesforanstaltninger

Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger med henblik på bevarelse af en demersal bestand, som omhandlet i nærværende forordnings artikel 1, stk. 4, eller hvis gydebiomassen, og for jomfruhummerens vedkommende bestandsstørrelsen for en bestand, der er omfattet af nærværende forordnings artikel 1, stk. 1, i et givet år ligger under MSY Btrigger, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Sådanne delegerede retsakter kan supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende:

a)

fiskeredskabernes karakteristika, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabernes størrelse eller anvendelse af selektionsanordninger for at sikre eller øge selektiviteten

b)

brugen af fiskeredskaber, især med hensyn til sættetid og -dybde, for at sikre eller øge selektiviteten

c)

forbud mod eller begrænsning af fiskeri i bestemte områder med henblik på at beskytte gyde- og ungfisk, fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter

d)

forbud mod eller begrænsning af fiskeri eller anvendelsen af visse typer fiskeredskaber i bestemte perioder med henblik på at beskytte gydefisk eller fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter

e)

bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer

f)

andre specifikationer, der er knyttet til selektivitet.

KAPITEL V

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Artikel 9

Tekniske foranstaltninger

1.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 for at supplere denne forordning vedrørende følgende tekniske foranstaltninger:

a)

specifikationer for fiskeredskaber og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

b)

specifikationer for ændringer eller supplerende anordninger til fiskeredskaber med henblik på at sikre eller forbedre selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet

c)

begrænsninger af eller forbud mod brugen af visse fiskeredskaber og fiskeriaktiviteter i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte gydefisk, fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålarter, eller minimere den negative indvirkning på økosystemet, og

d)

fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer.

2.   De i nærværende artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.

KAPITEL VI

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 10

Fiskerimuligheder

1.   Ved tildelingen af de fiskerimuligheder, som de har til rådighed i henhold til artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013, skal medlemsstaterne tage hensyn til den sandsynlige fangstsammensætning for de fartøjer, der deltager i blandet fiskeri.

2.   Medlemsstaterne kan, efter først at have underrettet Kommissionen, helt eller delvis udveksle de fiskerimuligheder, de har fået tildelt i henhold til artikel 16, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

3.   Uanset nærværende forordnings artikel 7 kan TAC'en for jomfruhummer i ICES-afsnit 2a og 4 være lig med summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for de funktionelle enheder og de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder.

4.   Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at rekreativt fiskeri har betydelige indvirkninger på fiskeridødeligheden for en bestemt bestand, skal Rådet tage hensyn til dette og kan begrænse rekreativt fiskeri, når det fastsætter fiskerimuligheder for at undgå at overskride det samlede mål for fiskeridødeligheden.

KAPITEL VII

BESTEMMELSER KNYTTET TIL LANDINGSFORPLIGTELSEN

Artikel 11

Bestemmelser knyttet til landingsforpligtelsen i EU-farvande i Nordsøen

For alle bestande af arter i Nordsøen, der er omfattet af landingsforpligtelsen i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med henblik på at supplere nærværende forordning gennem præcisering af den pågældende forpligtelses detaljer som fastsat i artikel 15, stk. 5, litra a)-e), i forordning (EU) nr. 1380/2013.

KAPITEL VIII

ADGANG TIL FARVANDE OG RESSOURCER

Artikel 12

Fiskeritilladelser og kapacitetslofter

1.   For hvert af de ICES-områder, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 1, udsteder hver medlemsstat fiskeritilladelser i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1224/2009 til fartøjer, der fører dens flag, og som fisker i det pågældende område. I sådanne fiskeritilladelser kan medlemsstaterne også begrænse den samlede kapacitet udtrykt i kW for de fartøjer, der anvender et særligt redskab.

2.   For torsk i den østlige del af Den Engelske Kanal (ICES-afsnit 7d) må den samlede kapacitet udtrykt i kW for de fartøjer, der har en fiskeritilladelse, der er udstedt i henhold til stk. 1 i denne artikel, med forbehold af kapacitetslofterne i bilag II til forordning (EU) nr. 1380/2013, ikke være større end den maksimale kapacitet for de fartøjer, der har været aktive i 2006 og 2007 og benyttet et af følgende redskaber i det pågældende ICES-område:

a)

bundtrawl og vod (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) med følgende maskestørrelse:

i)

100 mm eller derover

ii)

70 mm eller derover, men under 100 mm

iii)

16 mm eller derover, men under 32 mm

b)

bomtrawl (TBB) med følgende maskestørrelse:

i)

120 mm eller derover

ii)

80 mm eller derover, men under 120 mm

c)

garn, indfiltringsnet (GN)

d)

toggegarn (GTR)

e)

langliner (LL).

3.   Hver medlemsstat opstiller og ajourfører en liste over fartøjer med fiskeritilladelse som omhandlet i stk. 1 og stiller den til rådighed for Kommissionen og de øvrige medlemsstater på sit officielle websted.

KAPITEL IX

FORVALTNING AF BESTANDE AF FÆLLES INTERESSE

Artikel 13

Principper og målsætninger for forvaltning af bestande af fælles interesse for Unionen og tredjelande

1.   Hvor bestande af fælles interesse også udnyttes af tredjelande, tager Unionen kontakt til disse tredjelande for at sikre, at disse bestande forvaltes på en bæredygtig måde, der er i overensstemmelse med målene i forordning (EU) nr. 1380/2013, særlig artikel 2, stk. 2, og i nærværende forordning. Opnås der ikke formel enighed, gør Unionen alt for at nå frem til fælles ordninger for fiskeri af sådanne bestande med henblik på at muliggøre bæredygtig forvaltning og derved fremme lige vilkår for EU-operatører.

2.   Inden for rammerne af den fælles forvaltning af bestande med tredjelande, kan Unionen udveksle fiskerimuligheder med tredjelande i henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.

KAPITEL X

REGIONALISERING

Artikel 14

Regionalt samarbejde

1.   Artikel 18, stk. 1-6, i forordning (EU) nr. 1380/2013 finder anvendelse på de foranstaltninger, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 8, 9 og 11.

2.   Med henblik på nærværende artikels stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsinteresse forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 første gang senest den 6. august 2019 og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til artikel 15 i nærværende forordning. De kan også forelægge sådanne henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en pludselig ændring i situationen for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår fremsættes senest den 1. juli i det foregående år.

3.   De beføjelser, der tillægges i henhold til artikel 8, 9 og 11 i denne forordning, berører ikke de beføjelser, som Kommissionen tillægges i henhold til andre bestemmelser i EU-lovgivningen, herunder i henhold til forordning (EU) nr. 1380/2013.

KAPITEL XI

OPFØLGNING

Artikel 15

Evaluering af planen

Senest den 6. august 2023 og derefter hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om planens resultater og indvirkning på de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande, navnlig for så vidt angår opfyldelsen af de i artikel 3 fastsatte målsætninger.

KAPITEL XII

PROCEDUREBESTEMMELSER

Artikel 16

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Delegationen af beføjelser omhandlet i artikel 1, stk. 1, og artikel 8, 9 og 11 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra 5. august 2018. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 1, stk. 1, og artikel 8, 9 og 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er trådt i kraft.

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 1, og artikel 8, 9 og 11 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

KAPITEL XIII

STØTTE FRA DEN EUROPÆISKE HAV- OG FISKERIFOND

Artikel 17

Støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at opfylde planens målsætninger, anses for et midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, jf. artikel 33, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 508/2014.

KAPITEL XIV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Ophævelse

1.   Forordning (EF) nr. 676/2007 og (EF) nr. 1342/2008 ophæves.

2.   Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 19

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, 4. juli 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

K. EDTSTADLER

Formand


(1)  EUT C 75 af 10.3.2017, s. 109.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 29.5.2018 endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.6.2018.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 af 11. juni 2007 om en flerårig plan for fiskeriet efter rødspætte og tunge i Nordsøen (EUT L 157 af 19.6.2007, s. 1).

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2004 (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 20).

(7)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EUT L 149 af 20.5.2014, s. 1).

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer, EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1.

(10)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en kontrolordning for Unionen med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).


Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om forbudte arter

Den forordning, som skal vedtages på grundlag af Kommissionens forslag om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger (2016/0074 (COD)), bør indeholde bestemmelser bl.a. om de arter, efter hvilke det er forbudt at fiske. Af denne grund har de to institutioner aftalt ikke at medtage en liste vedrørende Nordsøen i denne forordning (2016/0238 (COD)).


Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet om kontrol

Europa-Parlamentet og Rådet vil indføre følgende kontrolbestemmelser i den kommende revision af kontrolforordningen (forordning (EF) nr. 1224/2009), hvor det er relevant for Nordsøen: forhåndsmeddelelser, logbogskrav, udpegede havne og andre kontrolbestemmelser.