30.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/773

af 15. maj 2018

om krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/306

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (1), særlig artikel 35, stk. 2. og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har beføjelser til ved hjælp af gennemførelsesretsakter at angive krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr, som er omfattet anvendelsesområdet for direktiv 2014/90/EU, samt datoerne, fra hvilke prøvningsstandarderne skal finde anvendelse. Disse krav og standarder er angivet i de internationale instrumenter, der er omhandlet i nævnte direktiv.

(2)

Med henblik på at tage hensyn til de seneste ændringer bør listen over de gældende internationale instrumenter ajourføres regelmæssigt. Med henblik på at udarbejde en omfattende liste, der indeholder alle produkter, som er omfattet af direktiv 2014/90/EU, bør denne forordning ophæve Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/306 (2).

(3)

Skibsudstyr, der for nylig er underlagt harmoniserede EU-krav i henhold til direktiv 2014/90/EU, bør eksplicit anføres som nyt udstyr i kolonne 1 i bilaget til denne forordning.

(4)

Det er rimeligt og proportionelt at tillade, at nyt udstyr, der er i overensstemmelse med de gældende nationale krav til typegodkendelse i en medlemsstat før ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib i en overgangsperiode.

(5)

For at fremme en harmoniseret, hurtig og enkel gennemførelse af direktiv 2014/90/EU bør gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til dette direktiv tage form af gennemførelsesforordninger.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De krav til design, konstruktion og ydeevne samt de prøvningsstandarder, der gælder i henhold til de internationale instrumenter, og som er omhandlet i direktiv 2014/90/EU, finder anvendelse for hver type skibsudstyr, jf. bilaget.

Artikel 2

1.   Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/306« i kolonne 1 i bilaget til denne forordning, og som levede op til de gældende nationale krav til typegodkendelse før den 16. marts 2017 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 16. marts 2020.

2.   Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/773« i kolonne 1 i bilaget til denne forordning, og som levede op til de gældende nationale krav til typegodkendelse før den 19. juni 2018 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 19. juni 2021.

Artikel 3

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/306 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/306 af 6. februar 2017 om angivelse af krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr (EUT L 48 af 24.2.2017, s. 1).


BILAG

Generel Bemærkning: Hvor der henvises til SOLAS-regler, er henvisningerne til bestemmelserne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen som ændret.

Forkortelsesliste

A.1: ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

A.2: ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

AC: korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

CAT: kategori for radarudstyr, jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

Circ.: cirkulære

COLREG: internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

COMSAR: IMO's underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

EN: europæisk standard

ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder

FSS: International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

HSC: High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

IBC: International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

IEC: Den internationale elektrotekniske Kommission

IGC: Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

ITU: Den Internationale Telekommunikationsunion

LSA: redningsudstyr

MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

MED: skibsudstyrsdirektivet

MEPC: Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

MSC: Komitéen for Sikkerhed på Søen

NOx : kvælstofoxider

O2/HC-systemer: oxygen-kulbrintesystemer

SOLAS: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

SOx : svovloxider

Reg.: regel

Res.: resolution.

Bemærkninger, der gælder for hele dette bilag

(a)

Generelt: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt omhandlet i dette bilag, skal typeafprøvningen (typegodkendelsen) opfylde de gældende krav i relevante internationale konventioner og IMO's resolutioner og cirkulærer. Opfyldelsen af disse krav er omhandlet i modulerne til overensstemmelsesvurdering i direktiv 2014/90/EU.

(b)

Kolonne 3: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (f.eks. komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

(c)

Kolonne 6: For at medregne tidsfrister for skibsbygning finder følgende betydninger af »anbringelse om bord«, alt efter det specifikke skibsudstyrs kendetegn (anført i parentes efter datoerne), anvendelse:

I

:

udstyrets første installation i dets funktionsposition om bord på et EU-skib

II

:

første installation af udstyret i dets funktionsposition eller fastgørelse i dets funktionsposition om bord på et EU-skib

III

:

levering af udstyret til skibsværftet, hvis denne finder sted inden for 30 måneder før den første installation af udstyret i dets funktionsposition.

(d)

Er der to rækker til angivelse af ét skibsudstyr (f.eks. MED/3.12), indeholder den anden (lavere) række de ajourførte krav i de internationale instrumenter i forhold til de dem, der er anført i den første (øverste) række.

(e)

I de situationer, der er omhandlet i punkt d), og såfremt der ikke er angivet en dato i kolonne 5 og 6, viser dette, at der ikke er sket ændringer i prøvningsstandarderne, og at det pågældende skibsudstyr skal overholde kravene i den (anden) lavere række.

(f)

Er der tre rækker til angivelse af ét skibsudstyr (f.eks. MED/3.51a), indeholder den tredje (laveste) række de ajourførte krav i de internationale instrumenter i forhold til dem, der er anført i de første to (øverste) rækker.

1.   Redningsudstyr

Kolonne 2: IMO MSC/Circ. 980 finder anvendelse, undtagen hvor der er henvist til særlige instrumenter i kolonne 2.

Nr. og udstyrets betegnelse Reg.

SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

Første markedsføring

Sidste ombordbringelse

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Redningskranse

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

a)

til redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

a)

til redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

b)

til redningskranse

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

c)

til redningsveste

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Redningsveste

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest

a)

redningsdragt uden indbygget isolering

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest

b)

redningsdragt med indbygget isolering

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest

c)

beskyttelsesdragter

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest

a)

redningsdragt uden indbygget isolering

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest

b)

redningsdragt med indbygget isolering

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest

c)

beskyttelsesdragter

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Termiske beskyttelsesmidler

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Linekastningsapparater

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Oppustelige redningsflåder

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Faste redningsflåder

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.13

Faste redningsflåder

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14

Automatisk selvoprettende redningsflåder

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde frit op«-redningsflåder

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Redningsbåde:

a)

David-udsatte redningsbåde:

delvis lukkede

helt lukkede.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Redningsbåde:

b)

»Frit fald«-redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Redningsbåde:

b)

»Frit fald«-redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Faste mand over bord-både

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Permanent oppustede mand over bord-både

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Hurtiggående mand over bord-både:

a)

oppustede

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20a

Hurtiggående mand over bord-både:

a)

oppustede

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Hurtiggående mand over bord-både:

b)

faste

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Hurtiggående mand over bord-både:

b)

faste

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Hurtiggående mand over bord-både:

c)

faste-oppustede.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats)

(davider)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Udløsningsanordninger til

a)

redningsbåde og mand over bord-både (der udsættes ved wirefald)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26a

Udløsningsanordninger til

a)

redningsbåde og mand over bord-både (der udsættes ved wirefald)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Udløsningsanordninger til

b)

redningsflåder (der udsættes ved wirefald)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Udløsningsanordninger til

b)

redningsflåder (der udsættes ved wirefald)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Udløsningsanordninger til

c)

»fritfalds«-redningsbåde.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26c

Udløsningsanordninger til

c)

»fritfalds«-redningsbåde.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Redningsmidler

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Indskibningslejdere

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.29

Indskibningslejdere

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Retroreflektive materialer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.31, Tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer — flyttet til MED/5.17 og MED/5.18.

MED/1.32, Radartransponder SART (9 GHz) — flyttet til MED/4.18.

MED/1.33

Radarreflektor til redningsbåde

(passiv)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

Eller:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

Eller:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

Eller:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

MED/1.36

Motor til redningsbåd

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Motor til redningsbåd – påhængsmotor

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Søgelys til redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Åbne reversible redningsflåder

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11,

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.40, Mekanisk lodshejs – Flyttet til MED/4.48.

MED/1.41a

Spil til redningsbåde:

a)

david-udsatte redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41a

Spil til redningsbåde:

a)

david-udsatte redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Spil til redningsbåde:

b)

»Frit fald«-redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Henvisning til HSC-kode: da der ikke er »frit fald«-redningsbåde om bord på højhastighedsfartøjer

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Spil til redningsbåde:

b)

»Frit fald«-redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Spil til redningsbåde:

c)

redningsflåder

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Spil til redningsbåde:

d)

mand over bord-både

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Spil til redningsbåde:

d)

mand over bord-både

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Spil til redningsbåde:

e)

hurtige mand over bord-både.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Spil til redningsbåde:

e)

hurtige mand over bord-både.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.42, Lodslejder – Flyttet til MED/4.49.

MED/1.43

Faste/oppustelige mand over bord-både

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Forebyggelse af havforurening

Nr. og udstyrets betegnelse Reg.

Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

Første markedsføring

Sidste ombordbringelse

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49).

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49), som ændret,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Olie/vand-grænsefladedetektorer

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 32.

IMO Res.MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Oliemåler

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.3

Oliemåler

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO Res.MEPC.107(49), som ændret,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.761 Rev.1,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 31.

MED/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 31.

MED/2.6

Spildevandsanlæg

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

MED/2.6

Spildevandsanlæg

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

IMO Res.MEPC.227(64), som ændret.

a)

inkl. punkt 4.2 (til brug for passagerskibe i alle områder, herunder et særligt havområde ifølge MARPOL, bilag IV)

b)

bortset fra punkt 4.2 (til brug for andre skibe end passagerskibe i alle områder og for passagerskibe uden for særlige havområder ifølge MARPOL, bilag IV).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

MED /2.7

Forbrændingsanlæg om bord

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.

IMO Res.MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

(Forbrændingsanlæg med en kapacitet på 1 500 -4 000 kW)

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag VI, Reg. 16.

MED/2.8

NOx-analysatorer til brug om bord iht. teknisk kode 2008 for NOx

Typegodkendelseskrav

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (Teknisk kode for NOx, 2008), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (Teknisk kode for NOx, 2008),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.8

NOx-analysatorer til brug om bord iht. teknisk kode 2008 for NOx

Typegodkendelseskrav

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (Teknisk kode for NOx, 2008), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (Teknisk kode for NOx, 2008),

IMO Res.MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.10

Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser

Typegodkendelseskrav

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res.MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4),

MED/2.10

Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser

Typegodkendelseskrav

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4),

IMO Res.MEPC.259 (68).

IMO Res.MEPC.259(68).

Skema A

B+F

G

19.6.2018

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL, bilag VI, Reg. 4).

Skema B

G

3.   Brandsikringsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

Første markedsføring

Sidste ombordbringelse

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Primær dæksbelægning

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Transportable ildslukningsapparater

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 inkl. A1:2007,

EN 3-8:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-9:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.2

Transportable ildslukningsapparater

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 inkl. A1:2007,

EN 3-8:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-9:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd:

EN 469:2005 inkl. A1:2006 og AC:2006,

Eller:

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd – reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand:

EN 1486:2007,

Eller:

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd – beskyttelsesbeklædning med reflekterende yderside:

ISO 15538:2001.

Bemærkning: Niveau 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Brandmandsudstyr: støvler

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Brandmandsudstyr: handsker

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003 inkl. A1:2008 og AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Brandmandsudstyr: hjelm

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt)

Bemærkning: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136:1998 inkl. AC:2003,

EN 137:2006,

Og når apparatet skal anvendes i tilfælde af ulykker med last:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Og når apparatet skal anvendes i tilfælde af ulykker med last:

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt)

Bemærkning: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

(Se 7.1)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (brandslukning - kun til maritimt brug)

Maske af type 1 må ikke anvendes i forbindelse med hverken MED/3.7 eller MED/7.1

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.8

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Bemærkning: Dette udstyr er kun til højhastighedsfartøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC Code (1994).

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005 inkl. AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Bemærkning: Dette udstyr er kun til højhastighedsfartøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC Code (1994).

EN 14593-1:2005,

eller:

EN 14594:2005 inkl. AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne).

(Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res. A.800(19), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskin- og lastpumperum

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, tillæg A, som ændret

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskin- og lastpumperum

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, som ændret

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11).

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger

a)

klasse »A«-inddelinger

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger

b)

klasse »B«-inddelinger.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.12

Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskib

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

Tryk-/vakuumventiler:

IMO MSC/Circ.677, som ændret.

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

Flammespærrere:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2010.

c)

Detonationsflammespærrere:

IMO MSC/Circ.677, som ændret.

EN ISO 16852:2010.

d)

Højhastighedsudluftningsventiler:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

For andet udstyr end ventiler:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

For ventiler

B+F

 

23.5.2019

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskib

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

Tryk-/vakuumventiler:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

Flammespærrere:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2016,

c)

Detonationsflammespærrere

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2016,

d)

Højhastighedsudluftningsventiler:

IMO MSC/Circ.677, som ændret,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

For andet udstyr end ventiler:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

For ventiler

B+F

19.6.2018

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Ubrændbare materialer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.15a

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

a)

rør og fittings af plast

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Rør og fittings:

IMO Res.A.753(18), som ændret,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15a

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

rør og fittings af plast

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.A.753(18), som ændret,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

b)

ventiler

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Ventiler:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

ventiler

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

c)

fleksible rørsamlinger og kompensatorer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Fleksible rørsamlinger:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

fleksible rørsamlinger og kompensatorer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

d)

metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC/Circ.1527.

MED/3.16

Branddøre

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret,

IMO MSC.1/Circ.1319

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1511.

MED/3.17

Komponenter til manøvresystemer til branddøre.

Bemærkning: Når udtrykket »komponenter« til et system forekommer, kan det for at sikre, at de internationale krav er opfyldt, være påkrævet at teste en enkelt komponent, en gruppe af komponenter eller et helt system.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.18a

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

finerer til udsmykning

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18b

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

malingssystemer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18c

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

dæksbelægninger.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18d

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

overflader af rørisolationer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18e

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

e)

klæbemidler, der benyttes i klasse »A«-, »B«- og »C«-inddelinger

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

MED/3.18e

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

klæbemidler, der benyttes i klasse »A«-, »B«- og »C«-inddelinger

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18f

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

membran ved brændbare kanaler

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.19

Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

IMO MSC.1/Circ.1456, som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.20

Polstrede møbler

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.21

Sengeudstyr

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.22

Brandspjæld

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.23, Ikkebrændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse »A«-inddelinger — Bevidst udeladt.

MED/3.24, Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse »A«-inddelinger — Bevidst udeladt.

MED/3.25

Vinduer og koøjer i brandklasse »A« og »B«

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.26a

Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger

elektriske kabelgennemføringer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret,

MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.26b

Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret,

IMO MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ. 1276.

MED/3.27a

Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger

elektriske kabelgennemføringer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.27b

Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren).

(Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

Eller:

EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MED/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren).

(Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

Eller:

EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 og A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MSC.1/Circ.1556.

MED/3.29

Brandslanger

a)

Ikkesivende fladlagte brandslanger (med en indvendig diameter mellem 25 mm og 52 mm)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN 14540:2014.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.30

Bærbart udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092,-504 Corr.1:2011

IEC 60533:1999,

og i givet fald for:

a)

Kategori 1: (sikkert område):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

b)

Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

 

1.6.2019

(II)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED /3.30

Bærbart udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

og i givet fald for:

a)

Kategori 1: (sikkert område):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

16.3.2017

28.2.2020

(II)

MED/3.30

Bærbart udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

og i givet fald for:

a)

Kategori 1: (sikkert område):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED/3.31, Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer ((HSC), udgået, da udstyret er medtaget under MED/3.9 og MED/3.28.

MED/3.32

Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.33

Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.34

Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.35

Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.36

Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.37a

Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer

elektriske kabelgennemføringer

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.37b

Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.38

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN 3-7:2004 inkl. A1:2007,

EN 3-8:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-9:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.951(23),