3.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/671

af 2. maj 2018

om at gøre importen af elektriske cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»antidumpinggrundforordningen«), særlig artikel 14, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (2) (»antisubsidiegrundforordningen«), særlig artikel 24, stk. 5,

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. oktober 2017 offentliggjorde Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (3) (»AD-indledningsmeddelelsen«') om indledning af en antidumpingprocedure (»antidumpingproceduren«) vedrørende importen til Unionen af elektriske cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«) som følge af en klage, der blev indgivet den 8. september 2017 af European Bicycle Manufacturers Association (»klageren« eller »EBMA«) på vegne af producenter, der tegnede sig for mere end 25 % af den samlede EU-produktion af elektriske cykler.

(2)

Den 21. december 2017 offentliggjorde Europa-Kommissionen en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (4) (»AS-indledningsmeddelelsen«) om indledning af en antisubsidieprocedure (»antisubsidieproceduren«) vedrørende importen til Unionen af elektriske cykler med oprindelse i Kina som følge af en klage, der blev indgivet den 8. november 2017 af klageren på vegne af producenter, der tegnede sig for mere end 25 % af den samlede EU-produktion af elektriske cykler.

1.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

(3)

Den vare, der er genstand for registrering (»den pågældende vare«) i begge procedurer er pedalcykler med elektrisk hjælpemotor med oprindelse i Kina, i øjeblikket henhørende under KN-kode 8711 60 10 og ex 8711 60 90 (Taric-kode 8711609010). KN- og Taric-koderne angives kun til orientering.

2.   ANMODNING

(4)

Klageren anførte i sin klage, at man havde til hensigt at anmode om registrering. Den 31. januar 2018 indgav klageren en anmodning om registrering i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 14, stk. 5, og antisubsidiegrundforordningens artikel 24, stk. 5. Klageren anmodede om, at importen af den pågældende vare gøres til genstand for registrering, således at der senere kan anvendes foranstaltninger mod denne import fra datoen for en sådan registrering, forudsat at alle betingelserne i grundforordningen er opfyldt.

3.   BEGRUNDELSE FOR REGISTRERING

(5)

I henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 14, stk. 5, og antisubsidiegrundforordningens artikel 24, stk. 5, kan Kommissionen pålægge toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til at registrere importen, således at der senere kan anvendes foranstaltninger over for denne import fra datoen for en sådan registrering, forudsat at alle betingelserne i grundforordningerne er opfyldt. Importen kan gøres til genstand for registrering efter anmodning fra EU-erhvervsgrenen, hvis anmodningen herom indeholder tilstrækkelige beviser til at begrunde en sådan foranstaltning

(6)

Ifølge klageren er registreringen berettiget, eftersom den pågældende vare dumpes og subsidieres. EU-erhvervsgrenen forvoldes væsentlig skade som følge af en stigning i lavprisimporten, som vil undergrave den afhjælpende virkning af en eventuel endelig told ved at gøre oplagring muligt forud for salgssæsonen 2018.

(7)

Kommissionen analyserede anmodningen i lyset af antidumpinggrundforordningens artikel 10, stk. 4, og antisubsidiegrundforordningens artikel 16, stk. 4.

(8)

Vedrørende anmodningens dumpingaspekt undersøgte Kommissionen, om importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til omfanget af denne dumping og til den påståede eller konstaterede skade. Kommissionen undersøgte også, hvorvidt der var en yderligere betydelig stigning i importen, som på baggrund af tidspunktet for den og omfanget af den samt andre omstændigheder i alvorlig grad vil kunne undergrave den afhjælpende virkning af den endelige antidumpingtold, der skal anvendes.

(9)

Vedrørende anmodningens subsidieaspekt undersøgte Kommissionen, om der for den pågældende subsidierede vare er kritiske omstændigheder, under hvilke skade, der vanskeligt kan afhjælpes, forårsages af en omfattende import inden for et forholdsvis kort tidsrum af en vare, der drager fordel af udligningsberettigede subsidier, samt om det anses for påkrævet at pålægge denne import en udligningstold med tilbagevirkende kraft for at hindre, at der på ny vil blive forvoldt en sådan skade.

3.1.   Importørernes kendskab til dumpingen, omfanget heraf og den påståede skade

(10)

For så vidt angår dumping har Kommissionen på dette stadie tilstrækkelige beviser for, at den pågældende vare importeres fra Kina til dumpingpriser. Klageren fremlagde navnlig beviser vedrørende den normale værdi på grundlag af hjemmemarkedspriserne og baseret på valget af Schweiz i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 2, stk. 7.

(11)

Beviserne for dumping er baseret på en sammenligning af den således fastsatte normale værdi og eksportprisen ab fabrik for den pågældende vare ved salg til eksport til Unionen. Overordnet set og i betragtning af omfanget af de påståede dumpingmargener, som varierede fra 193 % til 430 %, er der på nuværende tidspunkt tilstrækkelige beviser for, at eksportørerne foretager dumping.

(12)

Disse oplysninger fremgik af meddelelsen om indledning af denne procedure, som blev offentliggjort den 20. oktober 2017.

(13)

Giant, en eksporterende producent med en forretningsmæssigt forbundet importør, påstod, at indledningen af en antidumpingundersøgelse ikke var tilstrækkeligt til at fastslå, om der var kendskab til, at der foregår dumping.

(14)

Gennem offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende er meddelelsen et offentligt dokument, der er tilgængeligt for alle importører. Desuden har importørerne i deres egenskab af interesserede parter i undersøgelsen adgang til den ikke-fortrolige udgave af klagen. Kommissionen fandt derfor, at importørerne havde kendskab til eller burde have haft kendskab til den påståede dumpingpraksis, omfanget heraf og den påståede skade senest på det pågældende tidspunkt.

(15)

Samme interesserede part påstod, at en importør ikke kunne forventes at have kendskab til anvendelsen af antidumpinggrundforordningens artikel 2, stk. 7, og endnu mindre være i stand til at forudsige den normale værdi, som de kinesiske eksportpriser til EU skulle sammenlignes med.

(16)

Kommissionen bemærkede, at anvendelsen af antidumpinggrundforordningens artikel 2, stk. 7, blev nævnt i klagen og desuden omtalt i indledningsmeddelelsen.

(17)

Klagen indeholdt også tilstrækkelige beviser for en påstået skade og viste et markant fald i EU-erhvervsgrenens markedsandel fra 42,5 % i 2014 til 28,6 % i den periode, der anvendtes i klagen, lav og faldende rentabilitet fra 3,4 % af omsætningen i 2014 til 2,1 % i den periode, der anvendtes i klagen, samt underbudsberegninger på mellem 153 % og 206 %.

(18)

Kommissionen konkluderede derfor, at det første kriterium for registrering var opfyldt, hvad angår anmodningens dumpingaspekt.

3.2.   Yderligere betydelig stigning i importen

(19)

Eurostats data giver ikke mulighed for en fyldestgørende analyse af udviklingen i importen af elektriske cykler til Unionen. Selv om undersøgelsesperioden startede i oktober 2016 blev omtrent 99 % af importen af elektriske cykler indtil januar 2017 klassificeret under en KN-kode, der også omfattede andre varer.

(20)

I denne forbindelse fremlagde klageren detaljerede tal baseret på eksportdata fra de kinesiske toldmyndigheder for perioden januar 2014 til februar 2018. På grundlag af bemærkninger fra interesserede parter og en afstemning af statistikkerne fandt Kommissionen, at der er en forskydelse på to måneder mellem eksporten fra Kina og importen til Unionen.

(21)

I sin analyse fandt Kommissionen derfor, at de kinesiske toldmyndigheders eksportdata indeholdt tilstrækkelige umiddelbare beviser for importen til Unionen med en forskydelse på to måneder til forsendelse. For at fastsætte importmængden i undersøgelsesperioden (dvs. 1. oktober 2016-30. september 2017) anvendte Kommissionen således de kinesiske eksportdata for perioden mellem august 2016 og juli 2017.

(22)

Eksportmængden fra Kina til Unionen steg med 82 % i perioden fra november 2017 til februar 2018 i forhold til perioden fra november 2016 til februar 2017. Desuden var den gennemsnitlige månedlige eksportmængde fra Kina til Unionen i perioden fra november 2017 til februar 2018 64 % højere end den gennemsnitlige månedlige importmængde til Unionen i undersøgelsesperioden. Kommissionen fandt, at disse tal var bevis for en væsentlig stigning i importen.

(23)

En række ikke forretningsmæssigt forbundne importører og Giant påstod, at de rå kinesiske eksportdata, som klageren baserede sin anmodning om registrering på, burde fremlægges i det ikke-fortrolige dossier for at sikre kildens og dataenes pålidelighed. Importørerne påstod, at de anvendte koder ikke fremgik af oplysningerne og kunne omfatte andre varer.

(24)

Klageren sendte de detaljerede statistikker, som den havde anvendt i sin anmodning, til Kommissionen. Fremlægningen af disse data ville være en overtrædelse af ophavsrettigheder. Klageren fremlagde imidlertid de samlede eksporttal pr. måned og pr. år i den ikke-fortrolige udgave af anmodningen. Klageren anførte desuden, at oplysningerne stammede fra de kinesiske toldmyndigheder, opremsede de anvendte koder og gjorde rede for sin metode til at udelukke andre varer end den pågældende vare. Der var således tale om en kendt og offentlig kilde mod betaling. Desuden blev disse data i vidt omfang bekræftet af Eurostats oplysninger for den tilgængelige periode. Ingen andre interesserede parter foreslog alternative data eller metoder. Under disse omstændigheder og i betragtning af omfanget af de fremlagte samlede data og den anvendte metode i det ikke-fortrolige dossier fandt Kommissionen, at den pågældende part ikke behøver råde over inputdata for at udøve sin ret til forsvar. Påstanden blev derfor afvist.

(25)

Enkelte ikke forretningsmæssigt forbundne importører påstod desuden, at oplagring ikke var en mulighed på grund af den lange lead time mellem udformning og levering. I den forbindelse fandt Kommissionen, at denne lead time fra udformningen af en elektrisk cykel til den faktiske levering ikke udelukkede muligheden for oplagring af en allerede udformet elektrisk cykel, navnlig i betragtning af oplysningerne i klagen vedrørende den uudnyttede kapacitet i Kina. Endvidere støttede de tilgængelige statistiske oplysninger påstanden om, at der var en væsentlig stigning i importen. Påstanden blev derfor afvist.

(26)

En række ikke forretningsmæssigt forbundne importører og Giant afviste, at stigningen i den kinesiske eksport var bevis for en yderligere væsentlig stigning i importen, og påstod, at den afspejlede det sæsonbetingede salg af elektriske cykler. Kommissionen fandt, at en sammenligning år-for år ikke blev påvirket af sæsonbetingede påvirkninger, og fremlagde bevis for en stigning på 82 % i importmængden siden indledningen af sagen. Påstanden blev derfor afvist.

(27)

Giant afviste, at stigningen i importen var betydelig, og påstod, at den var under eller på niveau med den samlede vækst i EU-efterspørgslen efter elektriske cykler. Giant citerede publikationer fra Confederation of the European Bicycle Industry (»CONEBI«), der anslog denne vækst til 22,2 % i 2016 sammenlignet med 2015, og fra EBMA, altså klageren, som anslog væksten for 2017 til 23 % sammenlignet med 2016. Giant påstod, at oktober 2017 var det rette udgangspunkt for at vurdere stigningen i importen. På grundlag af Eurostats importdata beregnede Giant, at den månedlige import af elektriske cykler var steget med 8,7 % mellem oktober 2017 og januar 2018.

(28)

Kommissionen bemærker, at Giant påstod, at forsendelsestiden mellem eksporten fra Kina og importen til Unionen »mindst var en eller to måneder«. Som et resultat heraf svarede importen i oktober 2017 til eksporten fra Kina, som blev fremstillet i august 2017, altså før indledningen af undersøgelsen. Desuden var den gennemsnitlige månedlige eksportmængde fra Kina til Unionen i perioden fra august 2017 til februar 2018 36 % højere end den gennemsnitlige månedlige importmængde til Unionen i undersøgelsesperioden. Denne vækst tog ikke højde for den meget betydelige stigning i importen, som allerede forekom i undersøgelsesperioden, og ligger ikke desto mindre langt over væksten i efterspørgslen på EU-markedet i 2016 og 2017.

(29)

Kommissionen konkluderede derfor, at det andet kriterium for registrering også var opfyldt, hvad angår anmodningens dumpingaspekt.

3.3.   Undergravning af toldens afhjælpende virkninger

(30)

Kommissionen har tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at der vil opstå yderligere skade som følge af en fortsat stigning i importen fra Kina til stadigt faldende priser.

(31)

Som fastslået i betragtning 19-29 foreligger der tilstrækkelige beviser for en væsentlig stigning i importen af den pågældende vare.

(32)

Desuden foreligger der bevis for en faldende tendens i importpriserne for den pågældende vare. Den gennemsnitlige pris ved import fra Kina til Unionen var nemlig 8 % lavere i perioden fra november 2017 til februar 2018 end i perioden fra november 2016 til februar 2017 og 7 % lavere end i undersøgelsesperioden.

(33)

Andre forhold viser, at den yderligere væsentlige stigning i import sandsynlighed i alvorlig grad vil undergrave den afhjælpende virkning af den told, der skal indføres. Det er faktisk rimeligt at antage, at importen af den pågældende vare vil kunne øges yderligere forud for vedtagelsen af eventuelle midlertidige foranstaltninger, da dette senest vil finde sted omkring den 20. juli, hvilket vil falde sammen med udløbet af salgssæsonen af elektriske cykler i 2018.

(34)

Det er således sandsynligt, at en sådan yderligere stigning i importen efter indledningen af sagen i betragtning af tidspunktet, mængden og andre omstændigheder (f.eks. overkapaciteten i Kina og de kinesiske eksporterende producenters prisadfærd) i alvorlig grad vil kunne undergrave den afhjælpende virkning af en endelig told, medmindre denne told anvendes med tilbagevirkende kraft.

(35)

Kommissionen konkluderede derfor, at det tredje kriterium for registrering også var opfyldt, hvad angår anmodningens dumpingaspekt.

3.4.   Skade, der vanskeligt kan afhjælpes, er forårsaget af en omfattende import af en subsidieret vare inden for et forholdsvis kort tidsrum

(36)

For så vidt angår subsidiering, har Kommissionen tilstrækkelige beviser for, at importen af den pågældende vare fra Kina subsidieres. De påståede subsidier består bl.a. af i) direkte overførsel af midler eller forpligtelser, f.eks. tilskud, præferencelån, målrettede kreditter fra statsejede banker og private banker samt eksportkreditter og -garantier og eksportforsikring, ii) indtægter, som staten giver afkald på, eller som ikke opkræves, f.eks. indkomstskattenedsættelser eller -fritagelser, nedsættelse af importtold, skattelettelser og momsfritagelser og -nedsættelser, og iii) statslig levering af råvarer, jordarealer og energi mod utilstrækkeligt vederlag. Disse beviser blev gjort tilgængelige i den åbne udgave af klagen og i notatet om tilstrækkelige beviser.

(37)

Det hævdes, at ovenstående ordninger udgør subsidier, eftersom de omfatter et finansielt bidrag fra regeringen i Folkerepublikken Kina eller andre regionale myndigheder (herunder offentlige organer), hvorved de eksporterende producenter af den pågældende vare opnår en fordel. Det hævdes, at ordningerne er betingede af eksportresultater og/eller anvendelse af indenlandske varer frem for importerede varer og/eller er begrænset til visse sektorer og/eller virksomhedstyper og/eller områder, og at de derfor er specifikke og udligningsberettigede.

(38)

Det fremgår derfor af de beviser, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, at eksporten af den pågældende vare er begunstiget ved udligningsberettigede subsidier.

(39)

Endvidere har Kommissionen tilstrækkelige beviser for, at de eksporterende producenters subsidieringspraksis forvolder EU-erhvervsgrenen væsentlig skade. I klagen og i de efterfølgende redegørelser vedrørende anmodningerne om registrering viser dokumentationen vedrørende importmængden, at der var en meget stor stigning i importen både i absolutte tal og målt i markedsandel i perioden mellem 2014 og undersøgelsesperioden samt i de seneste måneder. Den foreliggende dokumentation viser specifikt, at de kinesiske eksporterende producenter har mere end tredoblet mængden af den pågældende vare, der eksporteres til Unionen, fra 219 000 enheder til 703 000 enheder (en stigning på + 484 000 enheder), hvilket resulterede i en markant stigning i markedsandelen fra 19,2 % til 33 %. Den samme tendens fortsatte desuden mellem november 2017 og februar 2018, jf. betragtning 22. Samlet set fremgår det af de foreliggende oplysninger, at den massive stigning i importen af elektriske cykler fra Kina har betydelige negative konsekvenser for EU-erhvervsgrenens resultater, herunder negativ rentabilitet. Beviserne vedrørende skadesfaktorerne i antidumpinggrundforordningens artikel 3, stk. 5, og i antisubsidiegrundforordningens artikel 8, stk. 4, udgøres af data, der er indeholdt i klagerne og de efterfølgende redegørelser vedrørende registrering.

(40)

Desuden foretog Kommissionen på dette stadie en vurdering af, om den forvoldte skade var vanskelig at afhjælpe. Når kinesiske leverandører er integreret i forsyningskæden hos EU-erhvervsgrenens kunder, kan disse kunder være tilbageholdende med at skifte leverandør til fordel for EU-producenter. Desuden er det ikke sandsynligt, at EU-erhvervsgrenens kunder vil acceptere EU-erhvervsgrenens højere priser, selv hvis Kommissionen hypotetisk set fremover indførte udligningsforanstaltninger uden tilbagevirkende kraft. Denne trussel om permanent tab af markedsandel eller reduceret indtægt udgør en skade, der vanskeligt kan afhjælpes.

3.5.   Hindring af fornyet skade

(41)

I lyset af oplysningerne i betragtning 39 og overvejelserne i betragtning 40 fandt Kommissionen det nødvendigt at forberede den mulige indførelse af foranstaltninger med tilbagevirkende kraft ved at indføre registrering med henblik på at hindre fornyelse af denne skade.

4.   SAGSFORLØB

(42)

Kommissionen har derfor konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige registreringen af importen af den pågældende vare i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 14, stk. 5, og antisubsidiegrundforordningens artikel 24, stk. 5.

(43)

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der foreligger særlige grunde til, at de bør høres.

5.   REGISTRERING

(44)

I henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 14, stk. 5, og antisubsidiegrundforordningens artikel 24, stk. 5, bør importen af den pågældende vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at hvis undersøgelsen skulle føre til indførelsen af antidumping- og/eller udligningstold, kan denne told, hvis de nødvendige betingelser er opfyldt, opkræves med tilbagevirkende kraft på den registrerede import i overensstemmelse med gældende retlige bestemmelser.

(45)

Enhver fremtidig forpligtelse udspringer af resultaterne af henholdsvis antidumping- og antisubsidieundersøgelsen.

(46)

I de påstande i klagen, hvori der anmodes om indledning af en antidumpingundersøgelse, antages der at være tale om en gennemsnitlig dumpingmargen på mellem 193 % og 430 % og en gennemsnitlig skadestærskel på 189 % for den pågældende vare. Beløbet for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse er fastsat til skadestærsklen vurderet på grundlag af klagen, dvs. 189 % i en værditold på cif-importværdien af den pågældende vare.

(47)

På dette stadie i undersøgelsen er det ikke endnu muligt at anslå størrelsen af subsidieringen. I de påstande i klagen, hvori der anmodes om indledning af en antisubsidieundersøgelse, antages der at være tale om en skadestærskel på 189 % for den pågældende vare. Beløbet for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse er fastsat til skadestærsklen vurderet på grundlag af antisubsidieklagen, nemlig 189 % i værditold på cif-importværdien af den pågældende vare.

6.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(48)

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne registrering, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I medfør af artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036 og artikel 24, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1037 pålægges det hermed toldmyndighederne at tage de nødvendige skridt til registrering af importen til Unionen af pedalcykler med elektrisk hjælpemotor, i øjeblikket henhørende under KN-kode 8711 60 10 og ex 8711 60 90 (Taric-kode 8711609010), med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

3.   Alle interesserede parter opfordres til skriftligt at give deres synspunkter til kende, fremlægge beviser eller anmode om at blive hørt senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT C 353 af 20.10.2017, s. 19.

(4)  EUT C 440 af 21.12.2017, s. 22.

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.