24.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/57


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/627

af 20. april 2018

om berigtigelse af visse sprogudgaver af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den tyske sprogudgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder fejl i bilag II, del D, fødevarekategori 12.2, og i bilag II, del E, fødevarekategori 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 og 17.1. Derfor bør betegnelsen for fødevarekategori 12.2 og betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarekategori 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 og 17.1 berigtiges i den tyske sprogudgave, for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten.

(2)

Den græske sprogudgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder fejl i bilag II, del E, fødevarekategori 05.2. Derfor bør betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarekategori 05.2 berigtiges i den græske sprogudgave, for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten.

(3)

Den tjekkiske sprogudgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder fejl i bilag II, del E, fødevarekategori 08.2. Derfor bør betingelserne for anvendelse (begrænsninger/undtagelser) af fødevaretilsætningsstoffer i fødevarekategori 08.2 berigtiges i den tjekkiske sprogudgave, for at sikre juridisk klarhed for ledere af fødevarevirksomheder og for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten.

(4)

Den græske, tjekkiske og tyske sprogudgave af forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres. De øvrige sprogudgaver berøres ikke af disse berigtigelser.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.