18.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 98/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/581

af 16. april 2018

om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1147/2002

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1147/2002 (1) blev den fælles toldtarifs autonome toldsatser midlertidigt suspenderet for visse dele, komponenter og andre varer af en art, som skal monteres eller anvendes i civile luftfartøjer, når disse importeres med luftdygtighedsattester. Ved forordningen blev toldprocedurerne for toldfri indførsel af dele, komponenter og andre varer, der anvendes til fremstilling, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, ændring eller ombygning af luftfartøjer forenklet. Grundet den omfattende tekniske og retlige udvikling, som har fundet sted siden 2002, og af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 1147/2002 ophæves.

(2)

Ifølge de oplysninger, der er modtaget fra medlemsstaterne, er den midlertidige suspension, som blev indført ved forordning (EF) nr. 1147/2002, fortsat nødvendig for at lette den administrative byrde for både de erhvervsdrivende i luftfartøjssektoren og for medlemsstaternes toldmyndigheder, fordi import i henhold til særlige procedurer med toldtilsyn, såsom endelig anvendelse, aktiv forædling eller toldoplag, ville være byrdefuld. Den midlertidige suspension bør derfor forlænges.

(3)

I lyset af, at priserne på dele og komponenter, der anvendes i luftfartøjssektoren, normalt er meget højere end priserne på tilsvarende varer til andre formål, er der meget lav risiko for, at indførte toldfrie varer måtte blive anvendt inden for andre industrigrene, og at den midlertidige suspension vil blive misbrugt.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (2) er det fastsat, at for at en del er egnet til at blive installeret i et typecertificeret produkt, skal den ledsages af et godkendt frigivelsescertifikat (EASA-formular 1) udstedt af en part, der af EU's luftfartsmyndigheder er godkendt til dette. Suspensionen af toldsatser bør derfor betinges af, at der foreligger et godkendt frigivelsescertifikat, eller i tilfælde af reparation eller vedligeholdelse af varer, som har mistet deres luftdygtighedsstatus, et tidligere godkendt frigivelsescertifikat.

(5)

Desuden bør ækvivalente certifikater, der er udstedt af tredjelande, og certifikater, der er udstedt inden for rammerne af bilaterale luftfartssikkerhedsaftaler med Unionen forud for oprettelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), ligeledes accepteres som et alternativ til et godkendt frigivelsescertifikat (EASA-formular 1).

(6)

I betragtning af, at certifikater udstedes i elektronisk form, bør det være muligt at stille certifikater til rådighed ved at anvende enten elektroniske databehandlingsteknikker eller andre midler med henblik på at drage fordel af suspensionen.

(7)

For at lette toldkontrollen skal toldangivelsen til overgang til fri omsætning indeholde en henvisning til det godkendte frigivelsescertifikats identifikationsnummer eller i tilfælde af reparation eller vedligeholdelse af varer, som har mistet deres luftdygtighedsstatus, til et tidligere godkendt frigivelsescertifikats identifikationsnummer.

(8)

Medlemsstaternes toldmyndigheder bør kunne anmode om en ekspertudtalelse fra en repræsentant for de nationale luftfartsmyndigheder og på importørens regning, hvis de har mistanke om, at et certifikat er blevet forfalsket. Før der træffes foranstaltninger af den art, bør toldmyndighederne dog tage hensyn til risikoen for, at omkostningerne ved en ekspertudtalelse vil overstige importørens fordel ved toldsuspensionen i det tilfælde, at reglerne for udstedelse af disse certifikater ifølge ekspertudtalelsen ikke er overtrådt.

(9)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at oprette en liste over de positioner, underpositioner og koder i den kombinerede nomenklatur som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3), hvori de varer, som er omfattet af en suspension i henhold til nærværende forordning, er tariferet, og oprette en liste over certifikater, der anses for at være ækvivalente med det godkendte frigivelsescertifikat EASA-formular 1. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (4).

(10)

I lyset af de omfattende ændringer, som foretages ved nærværende forordning, med hensyn til de varer, der er omfattet af suspension af autonome toldsatser, de accepterede godkendte frigivelsescertifikater og procedurerne samt af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 1147/2002 ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De autonome satser i den fælles toldtarif, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 2658/87, suspenderes for dele, komponenter og andre varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer, og dele deraf i løbet af disses fremstilling, reparation, vedligeholdelse, genopbygning, ændring eller ombygning.

Nævnte autonome satser i den fælles toldtarif skal også suspenderes for varer, der har mistet deres luftdygtighedsstatus, da de blev importeret med henblik på reparation eller vedligeholdelse.

2.   Kommissionen opretter ved gennemførelsesretsakter en liste over de positioner, underpositioner og koder i den kombinerede nomenklatur, jf. forordning (EØF) nr. 2658/87, hvori de varer, som er omfattet af suspensionen, er tariferet. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 4, stk. 2.

Artikel 2

1.   For at varer kan være omfattet af den suspension, der fastsættes ved artikel 1, skal klarereren stille et godkendt frigivelsescertifikat (EASA-formular 1) til rådighed som fastsat i tillæg I i bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012 eller et ækvivalent certifikat til toldmyndighederne, når vedkommende indgiver toldangivelse med henblik på overgang til fri omsætning. Certifikatet skal stilles til rådighed ved hjælp af elektroniske databehandlingsteknikker eller andre midler.

Toldangivelsen med henblik på overgang til fri omsætning skal indeholde en henvisning til det godkendte frigivelsescertifikats identifikationsnummer eller i tilfælde af reparation eller vedligeholdelse af varer, som har mistet deres luftdygtighedsstatus, til et tidligere godkendt frigivelsescertifikats identifikationsnummer.

2.   Kommissionen skal ved gennemførelsesretsakter oprette en liste over certifikater, som anses for at være ækvivalente med det godkendte frigivelsescertifikat (EASA-formular 1). Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 4, stk. 2.

Artikel 3

Hvis toldmyndighederne har en begrundet mistanke om, at et certifikat, der er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, er forfalsket, kan de anmode om en ekspertudtalelse fra en repræsentant for de nationale luftfartsmyndigheder. Importøren skal afholde omkostningerne ved ekspertudtalelsen.

Når det skal besluttes, hvorvidt der skal anmodes om en ekspertudtalelse, skal toldmyndighederne tage hensyn til risikoen for, at omkostningerne ved en ekspertudtalelse vil overstige importørens fordel ved toldsuspensionen i det tilfælde, at reglerne for udstedelse af disse certifikater ifølge ekspertudtalelsen ikke er overtrådt.

Artikel 4

1.   Kommissionen bistås af det Toldkodeksudvalg, der er nedsat ved artikel 285 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (5). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 5

Forordning (EF) nr. 1147/2002 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 19. april 2018. Artikel 1, stk. 1, artikel 2, stk. 1 og artikel 3 og 5 finder anvendelse fra datoen for ikrafttræden af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2 og artikel 2, stk. 2, og senest fra den 31. december 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. april 2018.

På Rådets vegne

R. PORODZANOV

Formand


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1147/2002 af 25. juni 2002 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse varer med luftdygtighedsattester (EFT L 170 af 29.6.2002, s. 8).

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).