4.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/524

af 28. marts 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, clopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, pyrimethanil, quinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, thiamethoxam, thiram, tolclofos-methyl, triclopyr, trinexapac, triticonazol og ziram

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342, quinoxyfen, thiacloprid, thiram og ziram blev senest forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2016 (3). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 30. april 2018.

(3)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl og triticonazol blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 487/2014 (4). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 30. april 2018.

(4)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil og trinexapac blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 678/2014 (5). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 30. april 2018.

(5)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne dichlorprop-P, metconazol og triclopyr blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 878/2014 (6). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 30. april 2018.

(6)

Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (7) blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af de i betragtning 2-5 opførte stoffer.

(7)

Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(8)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornys, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornys. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornys, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(9)

Under hensyntagen til at godkendelserne af aktivstofferne udløber den 30. april 2018, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(10)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2016 af 17. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne acetamiprid, benzoesyre, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamid, propiconazol, Pseudomonas chlororaphis-stamme MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram og zoxamid (EUT L 312 af 18.11.2016, s. 21).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 487/2014 af 12. maj 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713, clodinafop, metrafenon, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl og triticonazol (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 72).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 678/2014 af 19. juni 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil og trinexapac (EUT L 180 af 20.6.2014, s. 11).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 878/2014 af 12. august 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne dichlorprop-P, metconazol og triclopyr (EUT L 240 af 13.8.2014, s. 18).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 73 (vedrørende thiram) ændres datoen til »30. april 2019«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 74 (vedrørende ziram) ændres datoen til »30. april 2019«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 82 (vedrørende quinoxyfen) ændres datoen til »30. april 2019«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 89 (vedrørende Pseudomonas chlororaphis stamme MA 342) ændres datoen til »30. april 2019«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 90 (vedrørende mepanipyrim) ændres datoen til »30. april 2019«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 92 (vedrørende thiacloprid) ændres datoen til »30. april 2019«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 123 (vedrørende clodinafop) ændres datoen til »30. april 2019«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 124 (vedrørende pirimicarb) ændres datoen til »30. april 2019«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 125 (vedrørende rimsulfuron) ændres datoen til »30. april 2019«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 126 (vedrørende tolclofos-methyl) ændres datoen til »30. april 2019«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 127 (vedrørende triticonazol) ændres datoen til »30. april 2019«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 129 (vedrørende clopyralid) ændres datoen til »30. april 2019«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 130 (vedrørende cyprodinil) ændres datoen til »30. april 2019«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 131 (vedrørende fosetyl) ændres datoen til »30. april 2019«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 132 (vedrørende trinexapac) ændres datoen til »30. april 2019«.

16)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 133 (vedrørende dichlorprop-P) ændres datoen til »30. april 2019«.

17)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 134 (vedrørende metconazol) ændres datoen til »30. april 2019«.

18)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 135 (vedrørende pyrimethanil) ændres datoen til »30. april 2019«.

19)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 136 (vedrørende triclopyr) ændres datoen til »30. april 2019«.

20)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 137 (vedrørende metrafenon) ændres datoen til »30. april 2019«.

21)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 138 (vedrørende Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713) ændres datoen til »30. april 2019«.

22)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 139 (vedrørende spinosad) ændres datoen til »30. april 2019«.

23)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 140 (vedrørende thiamethoxam) ændres datoen til »30. april 2019«.