28.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/274

af 11. december 2017

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 70 og 72, artikel 91, litra d)-g), artikel 123 samt artikel 145, stk. 3, artikel 147, stk. 4, og artikel 223, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (2), særlig artikel 62, stk. 2, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 1308/2013 ophæves og erstattes forordning (EF) nr. 1234/2007 (3). Del II, afsnit I, kapitel III, og afsnit II, kapitel II, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 indeholder regler om tilladelsesordningen for plantning af vinstokke og forvaltningen heraf, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter, ind- og udgangsbøger, myndigheder med ansvar for kontroller samt kommunikationskrav i vinsektoren og giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter på dette område. Disse retsakter erstatter de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 (4) og (EF) nr. 436/2009 (5) samt visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (6) og (EF) nr. 607/2009 (7), som ophæves ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 (8) eller udgår.

(2)

Ved artikel 62 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes det overordnede krav om, at medlemsstaterne giver tilladelse til plantning af vinstokke, når producenter, der ønsker at plante eller genplante vinstokke, har indgivet en ansøgning herom. Artikel 63 i samme forordning indeholder bestemmelser om en sikkerhedsmekanisme for nyplantning af vinstokke, hvorved medlemsstaterne hvert år tildeler tilladelser til nyplantning af vinstokke svarende til 1 % af det samlede areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium, men hvor de i behørigt begrundede tilfælde kan beslutte at fastsætte en lavere grænse. Ved artikel 64 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes bestemmelser om tildeling af tilladelser til nyplantning samt de støtteberettigelseskriterier og prioritetskriterier, som medlemsstaterne kan anvende.

(3)

Der bør fastsættes bestemmelser på EU-plan om den procedure, som medlemsstaterne skal følge vedrørende beslutninger om sikkerhedsmekanismen og valget af støtteberettigelseskriterier og prioritetskriterier. Disse bestemmelser bør omfatte tidsfristerne for vedtagelse af disse beslutninger og konsekvenserne i tilfælde af, at medlemsstaterne ikke vedtager visse beslutninger.

(4)

For at sikre, at EU-retten anvendes ensartet i alle medlemsstater, og alle producenter i EU er underlagt de samme regler, når de ansøger om tilladelser til nyplantning, bør bestemmelserne om tildeling af tilladelser til nyplantning også omfatte behandlingen af ansøgninger, udvælgelsesproceduren og den årlige tildeling. Disse bestemmelser bør sikre, at ordningen fungerer på gennemsigtig, retfærdig og rettidig vis, og at den er tilpasset vinsektorens behov. Bestemmelserne skal ligeledes sikre, at ansøgerne undgår uberettiget forskelsbehandling, unødige forsinkelser eller uforholdsmæssigt store administrative byrder. Eftersom produktionsåret i vinsektoren starter den 1. august, er det navnlig foreneligt med vinsektorens behov, at tilladelserne til nyplantning tildeles senest denne dato, hvorved det samtidig sikres, at plantningen af vinstokke stadig kan ske inden for samme kalenderår. Der bør fastsættes en passende dato for at sikre, at alle relevante beslutninger truffet af medlemsstaterne offentliggøres i god tid, før der åbnes for indkaldelse af ansøgninger, og at producenterne har mulighed for at sætte sig ordentligt ind i de gældende regler, før de indgiver en ansøgning.

(5)

Hvis det samlede antal hektar, der indgives støtteberettigede ansøgninger om, langt overstiger det antal hektar, som medlemsstaterne har stillet til rådighed, kan det medføre, at en stor del af de enkelte ansøgere kun får tilladelse til en lille del af de hektar, som de ansøgte om, og at de følgeligt afviser tilladelserne og dermed pålægges administrative sanktioner. For at håndtere sådanne situationer bør der ikke pålægges sanktioner, hvis tilladelserne svarer til mindre end en vis procentdel af, hvad der blev ansøgt om. For at undgå at de pågældende tilladelser går tabt, bør medlemsstaterne desuden have mulighed for enten at overføre dem til det følgende år eller omfordele dem inden for indeværende år blandt de ansøgere, hvis ansøgning ikke blev fuldt ud imødekommet, og som ikke afviste de tildelte tilladelser.

(6)

I artikel 66 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 3 og 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (9) fastsættes bestemmelser om tildeling af tilladelser til genplantning på samme bedrift. Der bør desuden fastsættes bestemmelser på EU-plan om den procedure, som medlemsstaterne skal følge ved tildeling af tilladelser til genplantning, samt en tidsramme herfor. For at producenterne skal kunne håndtere visse begrænsninger som følge af plantesundheds-, miljø- eller driftsmæssige årsager i forbindelse med genplantning på samme bedrift, bør medlemsstaterne have mulighed for at give producenterne tilladelse til at indsende en ansøgning inden for en rimelig, men afgrænset periode, efter at rydningen har fundet sted. Da indgivelsen og behandlingen af ansøgningerne om tilladelse til genplantning skaber en stor administrativ byrde for medlemsstaterne og producenterne, bør det desuden være muligt at anvende en forenklet procedure i de særlige tilfælde, hvor det område, der skal genplantes, svarer til det område, der skal ryddes, eller hvor der ikke er fastsat begrænsninger for genplantning.

(7)

Ved artikel 68 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes der bestemmelser om tildelingen af tilladelser ved konvertering af plantningsrettigheder, der tildeles inden den 31. december 2015. Der bør desuden fastsættes bestemmelser på EU-plan om den procedure, som medlemsstaterne bør følge i forbindelse med sådanne tilladelser. Der bør fastsættes en tidsramme for indgivelse og behandling af disse anmodninger, således at medlemsstaterne har mulighed for at modtage og behandle anmodningerne om konvertering hensigtsmæssigt og rettidigt.

(8)

Ifølge artikel 62, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 tildeles en tilladelse til et specifikt areal på producentens bedrift, som skal angives i ansøgningen. I velbegrundede tilfælde bør ansøgerne have mulighed for at ændre et sådant specifikt areal i løbet af tilladelsens gyldighedsperiode. For at forhindre omgåelse af tilladelsesordningen for plantning af vinstokke bør dette dog i visse tilfælde ikke være muligt.

(9)

Ifølge artikel 120, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal medlemsstaterne vedtage love, forskrifter eller administrative bestemmelser for at sikre certificerings-, godkendelses- og kontrolprocedurer, der kan garantere rigtigheden af de oplysninger, der anføres på etiketter og ved præsentationen af vine, der ikke har en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller en beskyttet geografisk betegnelse (BGB). For at beskytte forbrugerne og sikre dem korrekt oplysning samt sørge for ligebehandling af de erhvervsdrivende bør der fastlægges regler for den procedure og de tekniske kriterier, der skal finde anvendelse på den administrative certificering, godkendelse og kontrol af vinprodukter uden en BOB eller en BGB bestemt til markedsføring. Der bør også fastlægges regler for omkostningerne ved administrativ certificering, og på hvilke betingelser de erhvervsdrivende kan udfærdige certifikater til deres produkter under tilsyn af de kompetente myndigheder, som er udpeget efter artikel 146 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(10)

I henhold til artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal fysiske eller juridiske personer, som er i besiddelse af vinprodukter føre ind- og udgangsbøger for disse produkter. For at garantere vinprodukternes sporbarhed og muliggøre medlemsstaternes kontrol af deres oprindelse, egenskaber eller overholdelse af godkendte ønologiske fremgangsmåder eller fødevaresikkerhedsstandarder er det nødvendigt at fastlægge regler for de produkter, der skal indføres i registret, og oplysningerne om disse produkter. Af de samme grunde er det også nødvendigt at fastlægge regler for oplysningerne om de behandlinger, som disse produkter undergår.

(11)

De produkter, der anvendes i forbindelse med visse ønologiske fremgangsmåder, som f.eks. tilsætning, syring og sødning, er udsat for en særlig stor risiko for svigagtig anvendelse. Der bør derfor opbevares registreringer og detaljerede oplysninger om disse fremgangsmåder og produkter, så de kompetente myndigheder kan føre tilsyn med deres bevægelser og anvendelse under hele vinfremstillingsprocessen.

(12)

Eftersom der tilsættes andre produkter til mousserende vin og hedvin under fremstillingsprocessen, bør der gives yderligere oplysninger ud over de registre, der føres over ikkemousserende vin.

(13)

For at sikre en harmoniseret anvendelse og ligebehandling af de erhvervsdrivende bør de gældende krav til føring af ind- og udgangsbøger specificeres og tilpasses typen af behandlinger og produkter. Der bør derfor vedtages foranstaltninger i denne forordning vedrørende sammensætningen af registret, fristerne for indføring af oplysninger i registret og lukning af registret samt foranstaltninger vedrørende de maksimale procentsatser for tilladt svind, der skyldes fordampning af produkterne, eller andre mængdemæssige ændringer af produkterne.

(14)

For at lette forvaltningen og overvågningen af markedsoperationer bør der fastsættes en frist for indsendelse af produktions-, lager- og høstanmeldelser. Da vinhøsten finder sted på forskellige tidspunkter i medlemsstaterne, bør fristerne for producenternes indsendelse af anmeldelser spredes over en vis periode.

(15)

For at lette rapporteringen bør medlemsstaterne bestemme formen og måden, hvorpå de erhvervsdrivende skal anføre de oplysninger, der skal indgå i produktions-, lager- og behandlings- eller markedsføringsanmeldelser.

(16)

Ifølge kapitel VII i delegeret forordning (EU) 2018/273 om kontroller, kompetente myndigheder, kontaktinstanser og gensidig bistand kan kontaktinstansen i en medlemsstat anmode kontaktinstansen i en anden medlemsstat om at udtage prøver af vin, druemost eller et andet flydende vinprodukt i kontroløjemed. I denne forordning bør bestemmelserne om indsamling, behandling, opbevaring og analyse af de udtagne prøver og udpegning af det laboratorium, hvor analyserne skal foretages, fastlægges.

(17)

Der skal vedligeholdes en analysedatabank for isotopdata på EU-plan i overensstemmelse med artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2018/273. For at lette fortolkningen af resultaterne af isotopanalyser, der er foretaget i EU-laboratorier med udstyr hertil, og sikre, at analyseresultaterne fra disse laboratorier kan sammenlignes, bør der fastsættes ensartede regler for udtagning af drueprøver samt for fremstilling af vin. For endvidere at garantere analysedataenes kvalitet og sammenlignelighed er det nødvendigt at anvende en ordning med anerkendte kvalitetsnormer i de laboratorier, som medlemsstaterne har overdraget isotopanalysen af prøverne til databanken.

(18)

Isotopanalyse af vinprodukter og fortolkningen af den er vanskelige procedurer. Databanken bidrager til en ensartet fortolkning af de resultater, som medlemsstaternes udpegede laboratorier opnår ved at anvende analysemetoderne. For at harmonisere fortolkningen af analyseresultaterne bør analysedatabanken efter anmodning gøres tilgængelig for både de udpegede laboratorier, der praktiserer denne analysemetode til dataene, som de fremsender, og for kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til at sikre overholdelse af EU's bestemmelser for vinsektoren, under iagttagelse af principperne for beskyttelse af private data og med formålet med oprettelsen af databanken for øje.

(19)

Artikel 62 i forordning (EU) nr. 1306/2013 omhandler behovet for at fastsætte bestemmelser om medlemsstaternes kontroller på stedet med gennemførelsen af tilladelsesordningen for plantning af vinstokke. Der bør fastsættes generelle kontrolbestemmelser for at præcisere, at det vigtigste værktøj til kontrol af ordningen er fortegnelsen over vindyrkningsarealer. Sådanne bestemmelser bør danne en overordnet ramme for medlemsstaterne til fastsættelse af mere detaljerede bestemmelser på nationalt plan med henblik på at undgå uautoriseret plantning og sikre, at reglerne i tilladelsesordningen for plantning af vinstokke overholdes, herunder at fristen for udnyttelse af tilladelsen og fristen for rydning i tilfælde af planlagt genplantning overholdes, samt at producenterne overholder deres forpligtelse til at indhente en tilladelse.

(20)

For at kunne kontrollere, om de foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer i forbindelse med de nationale støtteprogrammer, der er omhandlet i del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, er i overensstemmelse med EU-retten for vinsektoren, bør denne forordning indeholde bestemmelser om kontroller og til dette formål foreskrive anvendelse af den fortegnelse over vindyrkningsarealer, der er omhandlet i artikel 145 i forordning (EU) nr. 1308/2013. Betingelserne for kontrol af oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer bør også fastlægges, herunder de ajourførte oplysningers tilgængelighed af hensyn til overvågning og kontrol med overholdelsen af de regler i vinsektoren, som oplysningerne vedrører. Det bør derfor fastsættes, at der skal gennemføres administrative kontroller og årlige kontroller på stedet af alle de vinproducenter, der er anført i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, idet der fastsættes en mindstegrænse for antal årlige kontroller samt fælles regler.

(21)

I overensstemmelse med artikel 223 i forordning (EU) nr. 1308/2013 bør der fastlægges regler for de oplysninger, som virksomheder, medlemsstater og tredjelande skal meddele, metoderne til denne meddelelse og ordningerne for forvaltning af de oplysninger, der skal meddeles.

(22)

For at lette fremsendelsen af oplysninger fra medlemsstaterne til Kommissionen om alle relevante aspekter af forvaltningen og kontrollen med tilladelsesordningen for plantning af vinstokke og for at muliggøre korrekt overvågning af gennemførelsen deraf bør der fastlægges regler for indhold, form, tidsplan, hyppighed og frister for de årlige meddelelser i forbindelse med denne ordning.

(23)

Med henblik på korrekt forvaltning af vinsektoren er det hensigtsmæssigt at fastsætte, at alle meddelelser fra medlemsstaterne til Kommissionen, som er påkrævet ifølge forordning (EU) nr. 1308/2013, delegeret forordning (EU) 2018/273 og nærværende forordning, bør ske i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 (10) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 (11), og at fastsætte, hvor længe ledsagedokumenter, oplysninger, registertilførsler og registre bør opbevares.

(24)

Bestemmelserne om tilladelser til plantning af vinstokke i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 (12) er omfattet af nærværende forordning. Gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 bør derfor ophæves.

(25)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes gennemførelsesbestemmelser til henholdsvis forordning (EU) nr. 1306/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår:

a)

tilladelsesordning for plantning af vinstokke

b)

certificering

c)

ind- og udgangsbøger

d)

obligatoriske anmeldelser

e)

kontroller og analysedatabanken for isotopdata

f)

meddelelser.

KAPITEL II

TILLADELSESORDNING FOR PLANTNING AF VINSTOKKE

Artikel 2

Tilladelser til plantning af vinstokke

1.   Tilladelserne til plantning af vinstokke som omhandlet i del II, afsnit I, kapitel III i forordning (EU) nr. 1308/2013 tildeles i overensstemmelse med nærværende forordning.

2.   De i stk. 1 nævnte tilladelser til plantning af vinstokke vedrører nyplantninger, genplantninger og plantningsrettigheder, der kan konverteres.

3.   Tilladelserne til nyplantning som omhandlet i artikel 64 i forordning (EU) nr. 1308/2013 tildeles på årsbasis.

Artikel 3

Tidligere beslutninger om arealer, der skal stilles til rådighed for nyplantning

1.   Såfremt medlemsstaterne beslutter at begrænse det samlede areal, der stilles til rådighed for nyplantning gennem tildeling af tilladelser i henhold til artikel 63, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013, offentliggør de sådanne beslutninger og de underliggende begrundelser senest den 1. marts det pågældende år.

2.   Såfremt medlemsstaterne tager hensyn til henstillinger fra faglige organisationer eller interesserede producentorganisationer, jf. artikel 65 i forordning (EU) nr. 1308/2013, fremlægges disse henstillinger i god tid, så de kan vurderes, inden den i stk. 1 nævnte beslutning om at begrænse det areal, der er til rådighed for nye plantninger, træffes af den pågældende medlemsstat. Endvidere offentliggøres henstillingerne.

Artikel 4

Kriterier for tildeling af tilladelser til nyplantning

1.   Såfremt medlemsstaterne beslutter at anvende kriterierne for tildeling af tilladelser til nyplantning som omhandlet i artikel 64, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, offentliggøres en sådan beslutning senest den 1. marts det pågældende år.

2.   I de i stk. 1 omhandlede beslutninger fastsættes følgende:

a)

anvendelsen af et eller flere kriterier i artikel 64, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013, herunder en behørig begrundelse, såfremt medlemsstaterne beslutter at anvende artikel 64, stk. 1, litra d), i samme forordning, samt kriterierne i artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/273

b)

antallet af hektar, der stilles til rådighed for tildeling af tilladelser på nationalt plan:

i)

efter en forholdsmæssig fordeling

ii)

i henhold til prioritetskriteriet i artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 4, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2018/273.

3.   Såfremt medlemsstaterne har til hensigt at anvende prioritetskriterierne i stk. 2, litra b), nr. ii), fastsætter de, hvilket af prioritetskriterierne der anvendes. Medlemsstaterne kan også vælge at tillægge hvert af de valgte kriterier forskellig vægt. Sådanne valg gør det muligt for medlemsstaterne at rangordne de enkelte ansøgninger på nationalt plan, for så vidt angår tildelingen af hektar omhandlet i stk. 2, litra b) nr. ii), på grundlag af ansøgningernes opfyldelse af de valgte prioritetskriterier.

Artikel 5

Standardregler for nyplantning

1.   Såfremt medlemsstaterne ikke offentliggør de i artikel 3 og 4 omhandlede beslutninger inden den 1. marts det pågældende år, finder følgende regler for tildeling af tilladelser til nyplantning anvendelse for det givne år:

a)

Der stilles tilladelser til rådighed til nyplantninger svarende til 1 % af det samlede areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium, således som det er angivet i artikel 63, stk. 1 i forordning (EU) nr. 1308/2013, og uden andre begrænsninger.

b)

Der anvendes en forholdsmæssig fordeling af hektar til alle støtteberettigede ansøgere på grundlag af det areal, de har søgt om tilladelse til, såfremt arealet, der ansøges om, ikke er større end det areal, der er stillet til rådighed.

2.   Medlemsstaterne sikrer offentliggørelsen af oplysningerne om de gældende regler for tildeling af tilladelser i et givet år i henhold til stk. 1.

Artikel 6

Indgivelse af ansøgninger om nyplantning

1.   Når beslutningerne omhandlet i artikel 3 og 4 eller oplysningerne om de gældende regler for tildeling af tilladelser i et givet år, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, er blevet offentliggjort og senest den 1. maj, åbner medlemsstaterne for indgivelse af de enkelte ansøgninger i mindst en måned.

2.   Arealets præcise størrelse og beliggenhed på ansøgerens bedrift, hvortil tilladelsen søges, angives i ansøgningen.

Hvis der ikke er truffet beslutning om begrænsninger eller om de kriterier, der skal anvendes i overensstemmelse med artikel 3 og 4, kan medlemsstaterne fritage ansøgerne fra kravet om at angive den præcise beliggenhed af det areal på ansøgerens bedrift, hvortil tilladelsen søges. Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant for gennemførelsen af tilladelsesordningen, anmode ansøgerne om supplerende oplysninger.

3.   Såfremt medlemsstaterne vælger at anvende visse kriterier for tildelingen af tilladelser til nyplantning i overensstemmelse med artikel 4, finder følgende regler anvendelse:

a)

For støtteberettigelseskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/273 skal de(t) vinavlsprodukt(er), som ansøgeren påtænker at producere på de(t) nyplantede areal(er), anføres i ansøgningen med angivelse af, hvorvidt ansøgeren har til hensigt at producere et eller flere af følgende produkter:

i)

vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)

ii)

vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

iii)

vine uden geografisk betegnelse, herunder vin med angivelse af druesorten.

b)

For prioritetskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra e), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ansøgningen indeholde oplysninger af økonomisk art til påvisning af det pågældende projekts økonomiske bæredygtighed på grundlag af en eller flere af de standardmetoder til finansiel analyse af landbrugsinvesteringsprojekter, der er omhandlet i del E i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

c)

For prioritetskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra f), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ansøgningen indeholde oplysninger af økonomisk art til påvisning af potentialet for øget konkurrenceevne på grundlag af betragtningerne i del F i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

d)

For prioritetskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra g), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ansøgningen indeholde oplysninger til påvisning af potentialet til forbedring af produkter med geografiske betegnelser på grundlag af en af betingelserne i del G i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

e)

For prioritetskriteriet omhandlet i artikel 64, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1308/2013 skal ansøgningen indeholde oplysninger, der dokumenterer, at størrelsen på ansøgerens bedrift på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen overholder de tærskler, der fastsættes af medlemsstaterne på grundlag af bestemmelserne i del H i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

f)

Såfremt medlemsstaterne kræver, at ansøgerne indgår de forpligtelser, der er omhandlet i del A og B i bilag I og i del A, B, D, E, F og G og i del I, punkt II, i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår de pågældende kriterier, skal ansøgningen desuden indeholde disse forpligtelser.

Såfremt nogle af elementerne i litra a)-f) i første afsnit kan indsamles direkte af medlemsstaterne, kan disse fritage ansøgerne for at inddrage sådanne elementer i ansøgningerne.

4.   Når indgivelsesfristen i stk. 1 er udløbet, informerer medlemsstaterne de ikkestøtteberettigede ansøgere om, at deres ansøgning ikke er støtteberettiget i henhold til den beslutning om kriterier for støtteberettigelse, som medlemsstaterne har vedtaget i overensstemmelse med artikel 4. Disse ansøgninger udelukkes fra de efterfølgende trin i proceduren.

Artikel 7

Tildeling af tilladelser til nyplantning

1.   Såfremt det samlede areal, som de støtteberettigede ansøgninger vedrører, ikke er større end det areal, der er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, tildeler medlemsstaterne tilladelser for hele det areal, som producenterne har ansøgt om.

2.   Såfremt det samlede areal, som de støtteberettigede ansøgninger vedrører, er større end det areal, der er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, finder udvælgelsesproceduren i bilag I anvendelse.

Medlemsstaterne tildeler senest den 1. august tilladelserne til de udvalgte ansøgere i overensstemmelse med resultatet af den udvælgelsesprocedure, der er omhandlet i første afsnit. Såfremt de støtteberettigede ansøgninger ikke er blevet fuldt ud efterkommet, informeres ansøgeren om årsagen til en sådan beslutning.

3.   Såfremt den tildelte tilladelse svarer til mindre end 50 % af det areal, der blev ansøgt om i den pågældende ansøgning, kan ansøgeren afvise en sådan tilladelse inden for en måned fra den dato, hvor tilladelsen blev tildelt.

I det i første afsnit omhandlede tilfælde pålægges ansøgeren ikke de administrative sanktioner, der er omhandlet i artikel 62, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Medlemsstaterne kan beslutte, at det tilsvarende antal hektar stilles til rådighed i samme år senest den 1. oktober for tilladelser til de ansøgere, der kun fik tildelt en del af det areal, de ansøgte om, i overensstemmelse med resultatet af udvælgelsesproceduren omhandlet i stk. 2, og som ikke afviste de pågældende tilladelser. Medlemsstaterne kan desuden vælge at stille disse hektar til rådighed i det efterfølgende år i tillæg til andelen på 1 % af det samlede vindyrkningsareal, der er omhandlet i artikel 63, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 8

Begrænsninger for tildeling af tilladelser til genplantning

1.   Såfremt medlemsstaterne beslutter at begrænse tildelingen af tilladelser til genplanting på arealer, der er berettiget til støtte til produktion af vine med BOB eller BGB i overensstemmelse med artikel 66, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2018/273, offentliggør de en sådan beslutning senest den 1. marts.

Faglige organisationer og interesserede producentorganisationer som omhandlet i artikel 65 i forordning (EU) nr. 1308/2013 fremsætter de henstillinger, som medlemsstaterne i henhold til artikel 66, stk. 3, kan tage hensyn til, i god tid, så de kan vurderes, inden den i første afsnit omhandlede beslutning træffes. De pågældende medlemsstater offentliggør disse henstillinger.

2.   De i stk. 1 nævnte henstillinger er gyldige i et år fra datoen for deres offentliggørelse.

Såfremt en henstilling fra en faglig organisation eller en interesseret producentorganisation fremsættes for en periode på mere end et år, men ikke mere end tre år, jf. stk. 2 i artikel 65 i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan sådanne beslutninger også finde anvendelse for en periode på op til tre år.

Såfremt sådanne faglige organisationer eller interesserede producentorganisationer ikke fremsender de pågældende henstillinger tids nok til, at de kan vurderes, jf. stk. 1, eller såfremt medlemsstaterne ikke offentliggør den pågældende beslutning senest den 1. marts, skal medlemsstaterne give automatisk tilladelse til genplantning, jf. artikel 9.

Artikel 9

Procedure for tildeling af tilladelser til genplantning

1.   Ansøgninger om tilladelse til genplantning, jf. artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan indgives når som helst i løbet af det produktionsår, hvor rydningen finder sted. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte, at ansøgninger om tilladelse til genplantning kan indgives indtil udgangen af det andet produktionsår efter året, hvor rydningen fandt sted. Hvis disse frister ikke overholdes, tildeler medlemsstaterne ikke tilladelse til genplantning.

Den præcise størrelse og beliggenhed af arealer, der skal ryddes, og arealer, der skal genplantes, på den bedrift, som tilladelsen gælder for, angives i ansøgningen. Hvis der ikke er truffet beslutning om at indføre begrænsninger i overensstemmelse med artikel 8, og såfremt ansøgeren ikke har indgået de forpligtelser, der er omhandlet i del A, punkt 2, litra b), og del B, punkt 2, litra b), i bilag I til delegeret forordning (EU) 2018/273 og i del B og D, punkt 4, i bilag II til samme delegerede forordning, kan medlemsstaterne fritage ansøgerne fra kravet om at angive den præcise beliggenhed af arealer, der skal genplantes, og hvortil tilladelsen søges. Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant for gennemførelsen af tilladelsesordningen, anmode ansøgerne om supplerende oplysninger.

Medlemsstaterne giver automatisk tilladelse inden for tre måneder fra indgivelse af ansøgningen. Medlemsstaterne kan dog beslutte at anvende de perioder, der er omhandlet i artikel 6 og 7, for henholdsvis indgivelse af ansøgninger og tildeling af tilladelser til genplantning.

2.   Hvis det areal, der skal genplantes, svarer til det areal, der er blevet ryddet, eller hvis der ikke er vedtaget nogen begrænsninger, jf. artikel 8, stk. 1, kan der på nationalt plan eller for visse områder inden for medlemsstatens territorium anvendes en forenklet procedure. I så tilfælde kan tilladelsen til genplantning betragtes som tildelt den dato, hvor arealet blev ryddet. Med henblik herpå skal den pågældende producent senest ved udgangen af det produktionsår, hvor rydningen fandt sted, indsende en efterfølgende meddelelse, som således udgør en ansøgning om tilladelse.

3.   Ansøgninger om tilladelse til genplantning, jf. artikel 66, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan indsendes når som helst i løbet af kalenderåret.

Den præcise størrelse og beliggenhed af arealer, der skal ryddes, og arealer, der skal genplantes, på den bedrift, som tilladelsen gælder for, angives i ansøgningen. Den skal desuden omfatte en forpligtelse til at rydde det areal, der er beplantet med vinstokke, senest ved udgangen af det fjerde år fra datoen for plantningen af nye vinstokke. Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant for gennemførelsen af tilladelsesordningen, anmode ansøgerne om supplerende oplysninger.

Medlemsstaterne giver automatisk tilladelse inden for tre måneder fra indgivelse af ansøgningen. Medlemsstaterne kan dog beslutte at anvende de perioder, der er omhandlet i artikel 6 og 7, for henholdsvis indgivelse af ansøgninger og tildeling af tilladelser til genplantning.

Artikel 10

Procedure for tildeling af tilladelser i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne

1.   Hvis medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 68, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 har besluttet at forlænge perioden for indgivelse af anmodninger om at konvertere plantningsrettigheder til tilladelser til efter den 31. december 2015 og offentliggjort denne beslutning inden den 14. september 2015, kan anmodningerne om konvertering indgives af producenten på ethvert tidspunkt frem til udgangen af den periode, som medlemsstaten har fastsat i den pågældende beslutning.

Arealets præcise størrelse og beliggenhed på den bedrift, som tilladelsen skal tildeles, angives i ansøgningen. Medlemsstaterne kan fritage ansøgerne fra kravet om at angive den præcise beliggenhed af det areal på ansøgerens bedrift, som tilladelsen gælder for. Medlemsstaterne kan, hvis det er relevant for gennemførelsen af tilladelsesordningen, anmode ansøgerne om supplerende oplysninger.

2.   Medlemsstaterne tildeler automatisk tilladelserne, når de har kontrolleret, at de plantningsrettigheder, som der er anmodet om konvertering af i overensstemmelse med stk. 1, fortsat er gyldige. Perioden fra konverteringsanmodningen indgives, til tilladelserne tildeles, må ikke overstige tre måneder.

Artikel 11

Ændring af det specifikke areal, for hvilket tilladelsen er tildelt

I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaten efter anmodning fra ansøgeren beslutte, at vinstokke kan plantes på et areal på bedriften, der ikke er det samme som det specifikke areal, som tilladelsen er givet for, under forudsætning af at det nye areal er af samme størrelse i hektar, og at tilladelsen fortsat er gyldig i henhold til artikel 62, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis tilladelsen er tildelt på grundlag af opfyldelse af specifikke støtteberettigelses- eller prioritetskriterier med forbindelse til den i ansøgningen angivne beliggenhed, og der i anmodningen om ændring anføres et nyt specifikt areal uden for denne beliggenhed.

KAPITEL III

CERTIFICERING AF VINPRODUKTER

Artikel 12

Procedure og tekniske kriterier for certificering

1.   Proceduren for certificering, godkendelse og kontrol af vine uden en BOB eller BGB i henhold til artikel 120, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013 kræver administrativ dokumentation for rigtigheden af de oplysninger om druesorter og årgang, der anføres på etiketten og ved præsentationen af de pågældende vine.

Medlemsstaterne kan derudover kræve:

a)

en organoleptisk undersøgelse af vinens lugt og smag for at kontrollere, at vinens væsentlige egenskaber kan henføres til den eller de druesorter, der er anvendt på anonyme prøver

b)

en analytisk undersøgelse af en vin, som kun er fremstillet af én druesort.

Proceduren gennemføres i den medlemsstat, hvori vinen er fremstillet. I tilfælde af blandinger af vin til vinfremstilling fra forskellige medlemsstater jf. artikel 120, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan certificeringen foretages af enhver af de berørte medlemsstater.

2.   Certificeringen foregår ved hjælp af stikprøver og risikobaserede kontroller i overensstemmelse med artikel 36 og 37 i delegeret forordning (EU) 2018/273 og kapitel VI i denne forordning.

Certificeringsudgifterne afholdes af de berørte erhvervsdrivende, medmindre medlemsstaterne beslutter andet.

3.   De erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med markedsføring af vinprodukter, som de har fremstillet, forarbejdet eller aftappet, anerkendes og modtager en tilladelse fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at certificere oprindelse, egenskaber, årgang eller druesorter i overensstemmelse med artikel 11 og 12 i delegeret forordning (EU) 2018/273 under tilsyn af de kompetente myndigheder, som er udpeget i henhold til artikel 146 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

KAPITEL IV

IND- OG UDGANGSBØGER

Artikel 13

Ind- og udgangsbøgernes omfang og form

1.   De erhvervsdrivende, der har pligt til at føre ind- og udgangsbøger (benævnes i dette kapitel »registret«), skal anføre følgende oplysninger:

a)

ind- og udgående leverancer af hvert parti vinprodukter, jf. artikel 147, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013, til eller fra deres lokaler

b)

produktkategori jf. artikel 14

c)

behandlinger, jf. artikel 29 i delegeret forordning (EU) 2018/273, når disse udføres i deres lokaler.

For hver notering i registret skal de erhvervsdrivende, der er henvist til i første afsnit, kunne fremlægge et af de ledsagedokumenter, der er omhandlet i artikel 10 i delegeret forordning (EU) 2018/273, eller andre handelsdokumenter, der har ledsaget den pågældende sending.

2.   Registret føres i en af følgende former:

a)

fortløbende nummererede blade i bogform

b)

en elektronisk journal udformet efter nærmere regler, der fastsættes af de kompetente myndigheder

c)

et egnet moderne regnskabssystem, som er godkendt af de kompetente myndigheder

d)

en samling af ledsagedokumenter, hvorpå er angivet datoen for deres udfærdigelse eller overdragelse til forhandlere.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte, at det register, som producenterne fører, kan føres i form af noter på bagsiden af de produktions-, lager- eller høstanmeldelser, der er omhandlet i kapitel VI i delegeret forordning (EU) 2018/273.

Artikel 14

Produkter, der skal indføres i registret

1.   For de produkter, der skal indføres i registret, føres særskilt regnskab:

a)

over de kategorier, der er opført i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, idet der skelnes mellem:

i)

vine med BOB og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin

ii)

vine med BGB og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin

iii)

vine uden en BOB eller BGB, som er fremstillet af en enkelt druesort, og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin, under henvisning til den klassificering af druesorten, som medlemsstaten har vedtaget i henhold til artikel 81 i forordning (EU) nr. 1308/2013, og med angivelse af årgangen

iv)

vine uden en BOB eller BGB, som er fremstillet af to eller flere druesorter, og de produkter, der skal forarbejdes til en sådan vin, med angivelse af årgangen

v)

produkter, der ikke overholder de ønologiske fremgangsmåder og begrænsninger fastsat i artikel 80 i forordning (EU) nr. 1308/2013 eller forordning (EF) nr. 606/2009, og som skal destrueres i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 606/2009

b)

over hvert af følgende produkter, som opbevares uanset formål:

i)

saccharose

ii)

koncentreret druemost

iii)

rektificeret koncentreret druemost

iv)

produkter, der anvendes til syring

v)

produkter, der anvendes til afsyring

vi)

alkohol og vinbrændevin

vii)

biprodukter af vinprodukter, som skal bortskaffes i overensstemmelse med del II, afdeling D, i bilag VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 14a og 14b i forordning (EF) nr. 606/2009, med angivelse af, hvorvidt det drejer sig om levering til destillation, eddikeproduktion eller specifik anvendelse, der ikke har med vinfremstilling at gøre.

2.   Uanset stk. 1, litra a), kan forskellige vine med BOB eller BGB, der er aftappet i beholdere, som rummer højst 60 liter og er forsynet med etiket efter EU-reglerne, og som købes hos en tredjepart og opbevares med henblik på salg, registreres i samme regnskab, forudsat at ind- og udgående leverancer for hver vin med en BOB eller BGB fremgår separat.

3.   Hvis den pågældende BOB eller BGB ikke længere må anvendes, skal det indføres i registret. De berørte produkter flyttes til et af registrets regnskaber over vin uden BOB eller BGB.

Artikel 15

Oplysninger om de vinprodukter, der skal indføres i registret

1.   For hver ind- og udgående leverance af produkter, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), skal følgende angives i registret:

a)

varepartiets nummer (når et sådant nummer findes), som er påkrævet i medfør af Unionens eller nationale bestemmelser

b)

datoen for den pågældende til- eller afgang

c)

den ind- eller udgående mængde

d)

det pågældende produkt beskrevet efter gældende EU-bestemmelser og nationale bestemmelser

e)

en henvisning til ledsagedokumentet eller certifikatet, som ledsager eller ledsagede den pågældende forsendelse i overensstemmelse med artikel 10, 11 og 20 i delegeret forordning (EU) 2018/273 undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 9 i samme forordning.

2.   For de vine, der er nævnt i punkt 1-9 og punkt 15 og 16 i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, skal betegnelsen i registret, som de erhvervsdrivende fører, omfatte de fakultative angivelser, som er nævnt i artikel 120 i samme forordning, såfremt de er anført eller planlægges anført på etiketten.

3.   Beholderne til opbevaring af de vine, der er nævnt i stk. 2, identificeres i registret, og beholdernes nominelle volumen angives. Beholderne forsynes endvidere med de relevante oplysninger, som medlemsstaterne kræver, for at de kompetente myndigheder kan identificere deres indhold ved hjælp af registret.

For beholdere med et volumen på højst 600 liter, som er påfyldt samme produkt, og som opbevares sammen i et og samme parti, kan mærkningen af beholderne i registret dog erstattes af en mærkning af det samlede parti, hvis partiet holdes klart adskilt fra andre partier.

4.   Hvis der tidligere er sket forsendelser af et givet produkt, indføres i registret en henvisning til det dokument, på grundlag af hvilket produktet tidligere blevet transporteret.

Artikel 16

Oplysninger om de behandlinger, der skal indføres i registret

1.   For hver af de behandlinger, der er nævnt i artikel 29 i delegeret forordning (EU) 2018/273, indføres følgende i registret:

a)

de behandlinger, der er gennemført

b)

for de behandlinger, der er nævnt i artikel 29, stk. 2, litra a), b) og c), i delegeret forordning (EU) 2018/273, anføres følgende:

i)

datoen for den pågældende behandling

ii)

arten og mængden af de anvendte produkter

iii)

den produktmængde, der er opnået ved behandlingen, herunder den mængde alkohol, der er resultatet af korrektionen af alkoholindholdet i vin, og den mængde sukker, der er indeholdt i den sukkeropløsning, der trækkes ud af den oprindelige mostsukkeropløsning

iv)

mængden af det produkt, der er anvendt til forhøjelse af alkoholindholdet, syring og afsyring og sødning

v)

produkternes betegnelse før og efter behandlingen i overensstemmelse med de relevante EU-retsforskrifter eller nationale bestemmelser

c)

mærkningen af de beholdere, som de registrerede produkter opbevares i inden behandlingen og opbevares i efter behandlingen

d)

ved aftapning, antallet af beholdere og deres indhold

e)

ved aftapning i lønarbejde, navn og adresse på aftapningsvirksomheden.

2.   Hvis et produkt skifter kategori efter en forarbejdning, der ikke er en følge af en af de behandlinger, som er nævnt i artikel 29 i delegeret forordning (EU) 2018/273, f.eks. ved gæring af druemost, anføres mængden og arten af det produkt, der er fremstillet ved forarbejdningen, i registret.

Artikel 17

Oplysninger om mousserende vin og hedvin, der skal indføres i registret

1.   Ved fremstilling af mousserende vin skal der i registret over cuvé'er for hver tilberedt cuvé anføres følgende:

a)

tilberedningsdato

b)

aftapningsdato for alle kategorier af mousserende kvalitetsvin

c)

cuvé-mængde samt angivelse af dens enkelte bestanddele, mængden af dem og deres virkelige og potentielle alkoholindhold

d)

den anvendte mængde tiragelikør

e)

den anvendte mængde ekspeditionslikør

f)

antal fyldte beholdere, eventuelt med angivelse af den mousserende vins type, udtrykt ved dens restsukkerindhold, for så vidt dette er anført på etiketten.

2.   Ved fremstilling af hedvin skal der i registret for hvert parti hedvin under fremstilling anføres:

a)

dato for tilsætning af et af de produkter, der er nævnt i del II, punkt 3, litra e) og f), i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013

b)

det tilsatte produkts art og mængde.

Artikel 18

Oplysninger om specifikke produkter, der skal indføres i registret

1.   De separate regnskaber over de i artikel 14, stk. 1, litra b), nævnte produkter viser følgende for hvert produkt:

a)

for så vidt angår indgående leverancer:

i)

leverandørens navn og adresse, eventuelt med henvisning til det dokument, der ledsager produktet under transport

ii)

produktmængde

iii)

modtagelsesdato

b)

for så vidt angår udgående leverancer:

i)

produktmængde

ii)

anvendelses- eller afsendelsesdato

iii)

hvor det er aktuelt, navn og adresse på modtageren.

2.   For så vidt angår udgående biprodukter eller vinprodukter i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 2, og artikel 14b i forordning (EF) nr. 606/2009 er det de mængder, som de berørte erhvervsdrivende har anslået i overensstemmelse med artikel 14a i samme forordning, der skal indføres i registret.

Artikel 19

Svind og eget forbrug

1.   Medlemsstaterne fastsætter maksimale procentsatser for tilladt svind, der skyldes fordampning under oplagringen og forskellige behandlinger af produktet, eller at produktet skifter kategori.

2.   Den bogføringspligtige giver den områdemæssigt kompetente myndighed skriftlig meddelelse herom inden for en frist, som medlemsstaterne fastsætter, hvis det faktiske svind:

a)

under transport overstiger de tolerancer, der er omhandlet i del B, punkt 2.1, litra d), i bilag V til delegeret forordning (EU) 2018/273, og

b)

i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, overstiger de maksimumsprocentsatser, som medlemsstaterne har fastsat.

Den kompetente myndighed, der er nævnt i første afsnit, træffer de nødvendige foranstaltninger.

3.   Medlemsstaterne angiver nærmere regler for, hvordan oplysninger indføres i registret vedrørende:

a)

producentens private forbrug

b)

eventuelle ændringer i produktmængderne som følge af uheld.

Artikel 20

Frister for indførsel af oplysninger i registret

1.   De i artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 15 og 19 omhandlede oplysninger indføres i registret:

a)

for indgående leverancers vedkommende senest den første arbejdsdag efter modtagelsen og

b)

i tilfælde af svind, eget forbrug og udgående leverancer senest den tredje arbejdsdag efter henholdsvis konstateringen, forbruget og afsendelsen.

2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 29, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2018/273 og artikel 16 og 17 i denne forordning, indføres i registret:

a)

senest den første arbejdsdag efter modtagelsen efter behandlingen og

b)

i tilfælde af tilsætning samme dag.

3.   De i artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 18 i denne forordning omhandlede oplysninger indføres i registret:

a)

for ind- og udgående leverancers vedkommende senest den første arbejdsdag efter modtagelsen eller afsendelsen og

b)

i tilfælde af anvendelse samme dag.

4.   Medlemsstaterne kan dog tillade længere frister, dog højst 30 dage, især hvis der anvendes elektroniske registre, såfremt det på ethvert tidspunkt er muligt at føre kontrol med indgående og udgående leverancer og de behandlinger, som er nævnt i artikel 29, stk. 1 og 2, i delegeret forordning (EU) 2018/273, på grundlag af anden dokumentation, og denne anden dokumentation anses for pålidelig af de kompetente myndigheder

For så vidt angår tilsætning, jf. artikel 29, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2018/273, kan medlemsstaterne kræve, at dette indføres i registret, før tilsætningen udføres.

5.   Uanset stk. 1, 2 og 3 kan udgående leverancer af samme produkt indføres i registret i form af en månedlig sum, hvis produktet alene aftappes i beholdere med et nominelt volumen højst på 10 liter og med engangslukkeanordning, jf. artikel 9, stk. 1, litra e), nr. i), i delegeret forordning (EU) 2018/273.

Artikel 21

Årsafslutning af registret

Registret afsluttes ved at lave en årsopgørelse på en dato, som medlemsstaterne fastsætter. I forbindelse med årsopgørelsen foretages der en optælling af lagrene. Eksisterende lagre overføres til det følgende år. De indføres i registret som en indgående leverance på en dato efter årsopgørelsen. Hvis der ved årsopgørelsen konstateres forskelle mellem de lagre, der fremgår af balancen, og de eksisterende lagre, anføres dette i de afsluttede bøger.

KAPITEL V

ANMELDELSER

Artikel 22

Produktionsanmeldelser

1.   Producenterne indsender den produktionsanmeldelse, der er omhandlet i artikel 31 i delegeret forordning (EU) 2018/273, for så vidt angår produktionen i det indeværende produktionsår, senest den 15. januar hvert år. Medlemsstaterne kan fastsætte en tidligere dato eller, for sen høst og særlige vinproduktioner, en senere dato, dog senest den 1. marts.

2.   Den i stk. 1 omhandlede produktionsanmeldelse skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

producentens identitet

b)

stedet, hvor produkterne opbevares

c)

kategori for de produkter, der bruges til vinfremstilling: druer, druemost (koncentreret most, rektificeret koncentreret most eller most i gæring) eller ung ikke færdiggæret vin

d)

navn og adresse på leverandører

e)

de arealer beplantet med vinstokke under produktion, herunder i forsøgsøjemed, hvorfra druerne stammer, angivet i hektar og med henvisning til vindyrkningsparcellens beliggenhed

f)

den mængde vinprodukter, angivet i hektoliter eller 100 kg, der er fremstillet siden begyndelsen af produktionsåret, og som er på lager på datoen for anmeldelsen, opdelt i farve (rød/rosé eller hvid), kategori af anvendte produkter (druer, ung ikke færdiggæret vin, most, herunder most i gæring, men ikke koncentreret og rektificeret koncentreret) og en af følgende typer:

i)

vin med en BOB

ii)

vin med en BGB

iii)

sortsvin uden BOB/BGB

iv)

vin uden BOB/BGB

v)

alle andre produkter fra produktionsåret, herunder koncentreret most og rektificeret koncentreret most.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at der skal indgives en anmeldelse pr. vinfremstillingsanlæg.

3.   Den mængde vin, der skal angives i produktionsanmeldelsen, er den samlede mængde, som er fremstillet efter hovedgæringen, herunder vinbærme.

For at konvertere andre produktmængder end vin til hektoliter vin kan medlemsstaterne fastsætte koefficienter efter objektive kriterier, der er relevante for konverteringen. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen koefficienterne sammen med de meddelelser, der er omhandlet i punkt 8 i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

4.   Medlemsstaterne kræver, at druehøstere og forhandlere, som markedsfører produkter bestemt til fremstilling af vin, sender producenterne de oplysninger, disse har pligt til at anføre i produktionsanmeldelserne.

Artikel 23

Lageranmeldelser

1.   Producenter, forarbejdningsvirksomheder, aftapningsvirksomheder og forhandlere indsender den lageranmeldelse, der er omhandlet i artikel 32 i delegeret forordning (EU) 2018/273, inden den 10. september. Medlemsstaterne kan fastsætte en tidligere dato.

2.   Anmeldelsen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)

identitet på producenten, forarbejdningsvirksomheden, aftapningsvirksomheden eller forhandleren

b)

stedet, hvor produkterne opbevares

c)

med hensyn til vin det samlede lager opdelt efter farve (rød/rosé eller hvid), type af vin (med BOB, med BGB, sortsvin uden BOB/BGB eller vin uden BOB/BGB), oprindelse (EU eller tredjeland) og lagerets ejertype (producent eller forhandler)

d)

med hensyn til most det samlede lager opdelt efter farve (rød/rosé eller hvid), type af druemost (koncentreret, rektificeret koncentreret eller anden type) og lagerets ejertype (producent eller forhandler).

Vinprodukter fra EU fremstillet af druer høstet i samme kalenderår medtages ikke i denne anmeldelse.

Artikel 24

Høstanmeldelser

1.   Hvis medlemsstaterne kræver de i artikel 33, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2018/273 omhandlede høstanmeldelser, indsender druehøsterne en sådan anmeldelse inden den 15. januar. Medlemsstaterne kan fastsætte en tidligere dato eller, for sent høstede druer, en senere dato, dog senest den 1. marts.

2.   Denne anmeldelse skal mindst indeholde følgende oplysninger, opdelt efter de kategorier, der er fastlagt i punkt 1.2, nr. 3, i bilag III til delegeret forordning (EU) 2018/273:

a)

identiteten på druehøsteren (i overensstemmelse med punkt 1.1, nr. 1, i bilag III til delegeret forordning (EU) 2018/273)

b)

det areal, der er beplantet med vinstokke under produktion (i hektar og med henvisning til vindyrkningsparcellens beliggenhed)

c)

mængden af høstede druer (i 100 kg)

d)

druernes bestemmelse (i hektoliter eller 100 kg):

i)

til fremstilling af vin hos den, der indsender anmeldelsen, som producent

ii)

til levering til et kooperativ (som druer eller most)

iii)

til videresalg til en vinproducent (som druer eller most)

iv)

til andre formål (som druer eller most).

Artikel 25

Meddelelser og centralisering af oplysninger

Oplysningerne i produktions- og lageranmeldelserne i overensstemmelse med artikel 22 og 23 og høstanmeldelserne i overensstemmelse med artikel 24 i denne forordning og behandlings- og markedsanmeldelser i overensstemmelse med artikel 34 i delegeret forordning (EU) 2018/273 samles i relevant omfang centralt på nationalt plan.

Medlemsstaterne fastlægger form og fremgangsmåde for, hvordan disse oplysninger meddeles dem.

KAPITEL VI

BESTEMMELSER OM KONTROLLER

AFDELING I

GENERELLE REGLER

Artikel 26

Udtagning af stikprøver til kontrol

1.   Med henblik på kapitel VII i delegeret forordning (EU) 2018/273 kan kontaktinstansen i en medlemsstat anmode kontaktinstansen i en anden medlemsstat om at udtage stikprøver i henhold til instrukserne herom i bilag II i denne forordning.

2.   Det bistandssøgende organ opbevarer de udtagne prøver og bestemmer bl.a., på hvilket laboratorium de skal analyseres.

AFDELING II

ANALYSEDATABANK FOR ISOTOPDATA

Artikel 27

Prøver til analysedatabanken

1.   Med henblik på etablering af analysedatabanken for isotopdata jf. artikel 39 i delegeret forordning (EU) 2018/273 udtager de udpegede laboratorier i medlemsstaterne stikprøver af friske druer til analyse og behandling og forarbejdning til vin i henhold til instrukserne herom i del I i bilag III til nærværende forordning.

2.   Prøverne af friske druer udtages på vinmarker i et vindyrkningsområde, der er veldefineret med hensyn til jordbund, beliggenhed, vækstform, sort, alder og dyrkningsmetoder.

3.   Antallet af prøver, der skal udtages hvert år til databanken, fastsættes i del II i bilag III. Ved udvælgelsen af stikprøver tages der hensyn til vinmarkernes geografiske beliggenhed i de medlemsstater, der er opført på listen i del II i bilag III. Hvert år udtages mindst 25 % af prøverne fra de samme parceller som det foregående år.

4.   Prøverne analyseres ved hjælp af de metoder, der er fastlagt af Kommissionen ifølge artikel 80, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 15 i forordning (EF) nr. 606/2009, af de laboratorier, som medlemsstaterne udpeger. De udpegede laboratorier skal opfylde de generelle kriterier for prøvningslaboratorier som fastsat i standarden ISO/IEC 17025:2005 og bl.a. deltage i et præstationsprøvningssystem, der omfatter isotopanalysemetoder. Laboratorierne leverer skriftlig dokumentation for overholdelsen af disse kriterier til det europæiske referencecenter for kontrol i vinsektoren (»ERC-CWS«) med henblik på kvalitetskontrol og validering er de indsendte data.

5.   Laboratorierne udarbejder en analyseerklæring i henhold til del IV i bilag III og et oplysningsskema for hver prøve i overensstemmelse med spørgeskemaet i del III i bilag III.

6.   Laboratorierne sender en kopi af erklæringen med resultaterne og fortolkningen af analyserne samt en kopi af oplysningsskemaet til ERC-CWS.

7.   Medlemsstaterne og ERC-CWS:

a)

lagrer dataene i analysedatabanken

b)

opbevarer hver prøve i mindst tre år efter tidspunktet for prøveudtagningen

c)

benytter kun databanken til at overvåge anvendelsen af Unionens og medlemsstaternes regler for vin eller til statistiske eller videnskabelige formål

d)

træffer foranstaltninger til at beskytte dataene, især mod tyveri og manipulation

e)

giver de berørte personer adgang til de for dem relevante oplysninger uden forsinkelser eller urimeligt store omkostninger for at rette eventuelle ukorrekte data.

8.   ERC-CWS udarbejder og ajourfører hvert år listen over de laboratorier, medlemsstaterne har udpeget til at forberede prøver og målinger til indlæsning i analysedatabanken.

Artikel 28

Videregivelse af data i analysedatabanken

1.   Oplysningerne i analysedatabanken isotopdata stilles efter anmodning til rådighed for de af medlemsstaterne udpegede laboratorier.

2.   I behørigt begrundede tilfælde kan de i stk. 1 nævnte oplysninger, såfremt de er repræsentative, efter anmodning gøres tilgængelige for de kompetente myndigheder, der er udpeget af medlemsstaterne til sikring af overholdelsen af EU-reglerne for vinsektoren.

3.   Der gøres kun oplysninger tilgængelige, som er relevante for fortolkningen af en analyse af en prøve med lignende kendetegn og oprindelse. Enhver meddelelse af oplysninger, der er gjort tilgængelige, ledsages af en påmindelse om betingelserne for brugen af databanken, jf. artikel 27, stk. 7, litra c).

Artikel 29

Nationale analysedatabanker for isotopdata

Resultaterne af isotopiske analyser i databankerne i medlemsstaterne tilvejebringes ved analyse af de udtagne stikprøver og behandlingen i henhold til artikel 27.

AFDELING III

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM KONTROLLER

Artikel 30

Kontroller vedrørende tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

For at kontrollere overholdelsen af de regler, der er fastsat i del II, afsnit I, kapitel III, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kapitel II i delegeret forordning (EU) 2018/273 og kapitel II i denne forordning anvender medlemsstaterne den fortegnelse over vindyrkningsarealer, der er omhandlet i artikel 145 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 31

Kontrol af oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer

1.   Medlemsstaterne gør oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer tilgængelige med henblik på overvågning og kontrol af foranstaltninger, der er finansieret i henhold til det nationale støtteprogram, der er omhandlet i del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 4, i forordning (EU) nr. 1308/2013, som de vedrører.

2.   For så vidt angår arealer beplantet med vinstokke foretages som minimum følgende kontroller med henblik på at vedligeholde en ajourført fortegnelse over vindyrkningsarealer:

a)

administrative kontroller af alle vinproducenter, der er opført i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, som:

i)

har aktiveret en tilladelse til plantning eller genplantning eller foretaget en registrering eller en ændring af oplysninger i fortegnelsen over vindyrkningsarealer efter indsendelse af en ansøgning eller en meddelelse i forbindelse med tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

ii)

indsender en ansøgning om foranstaltningerne »omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer« eller »grøn høst« i henhold til et nationalt støtteprogram, jf. artikel 46 og 47 i forordning (EU) nr. 1308/2013

iii)

indsender en af de anmeldelser, der er nævnt i artikel 31, 32 og 33 i delegeret forordning (EU) 2018/273

b)

årlige kontroller på stedet af mindst 5 % af alle vinproducenter, der er opført i fortegnelsen over vindyrkningsarealer.

Hvis de vinproducenter, der er udvalgt til stikprøven, i samme år er omfattet af kontroller på stedet i forbindelse med de foranstaltninger, der er omhandlet i litra a), nr. i) og ii), tæller sådanne kontroller på stedet med i de 5 %, der er den årlige nedre grænse, uden at kontrollen skal gentages

c)

systematiske kontroller på stedet af arealer beplantet med vinstokke, der ikke er medtaget i det producentdossier, der er indeholdt i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2018/273.

Artikel 32

Kontroller vedrørende anmeldelserne

For så vidt angår de anmeldelser, der er omhandlet i artikel 31-34 i delegeret forordning (EU) 2018/273, foretager medlemsstaterne de kontroller og træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre nøjagtigheden af disse anmeldelser.

KAPITEL VII

MEDDELELSER

Artikel 33

Meddelelser vedrørende tilladelsesordningen for plantning af vinstokke

1.   Medlemsstaterne sender hvert år senest den 1. marts Kommissionen følgende meddelelser:

a)

meddelelse om vindyrkningsområder, jf. artikel 145, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013, for så vidt angår situationen den 31. juli det foregående produktionsår. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i del I i bilag IV til nærværende forordning

b)

de meddelelser, der er omhandlet i artikel 63, stk. 4, og artikel 64, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Disse meddelelser gives ved brug af blanketten i del II i bilag IV til nærværende forordning

c)

en meddelelse om de begrænsninger, som medlemsstaterne har vedtaget i henseende til genplantning på den samme bedrift, jf. nærværende forordnings artikel 8. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i tabel A i del V i bilag IV til nærværende forordning

d)

en ajourført national liste over fagorganisationer eller interesserede producentorganisationer, jf. nærværende forordnings artikel 3 og 8

e)

meddelelse om den samlede størrelse på de arealer, som med sikkerhed er blevet beplantet med vinstokke uden tilladelse, og sådanne arealer, som er blevet ryddet, jf. artikel 71, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013. En sådan meddelelse skal henvise til det foregående produktionsår. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i del III i bilag IV til nærværende forordning

f)

meddelelse, såfremt medlemsstaterne vælger at anvende prioritetskriteriet i artikel 64, stk. 2, litra h), i forordning (EU) nr. 1308/2013, om de tærskler, der er fastsat for minimums- og maksimumsstørrelsen på bedrifter som omhandlet i punkt H i bilag II til delegeret forordning (EU) 2018/273.

2.   Medlemsstaterne sender hvert år senest den 1. november Kommissionen meddelelse om:

a)

de indgivne ansøgninger om tilladelse til nyplantning, de tilladelser, der faktisk er givet i det foregående produktionsår i henhold til nærværende forordnings artikel 7, stk. 1 og 2, og de tilladelser, som ansøgerne har afvist, samt dem, der er tildelt andre ansøgere senest den 1. oktober i henhold til nærværende forordnings artikel 7, stk. 3. Disse meddelelser gives ved brug af blanketten i del IV i bilag IV til nærværende forordning

b)

de tilladelser til nyplantning, der er tildelt i det foregående produktionsår, jf. nærværende forordnings artikel 9. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i tabel B i del V i bilag IV til nærværende forordning

c)

de tilladelser, der er tildelt i det foregående produktionsår på grundlag af konverteringen af gyldige plantningsrettigheder, jf. nærværende forordnings artikel 10. Meddelelsen gives ved brug af blanketten i del VI i bilag IV til nærværende forordning og senest den 1. november året efter fristen for konvertering, der er omhandlet i artikel 68, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, eller den frist, som medlemsstaterne har vedtaget i henhold til nærværende forordnings artikel 10, stk. 1.

3.   Hvis en medlemsstat ikke overholder de bestemmelser, der er fastlagt i stk. 1 eller 2, eller hvis de pågældende oplysninger forekommer ukorrekte, kan Kommissionen suspendere alle eller en del af de månedlige betalinger omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1306/2013, for så vidt angår vinsektoren, indtil meddelelsen fremsendes korrekt.

4.   Denne artikel ændrer ikke ved medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 (13).

Artikel 34

Almindelige bestemmelser om meddelelser og oplysningers tilgængelighed

De meddelelser til Kommissionen, som er omhandlet i delegeret forordning (EU) 2018/273 og i denne forordning, fremsendes i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2017/1183 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

Artikel 35

Opbevaring af ledsagedokumenter, oplysninger og registre

1.   Ledsagedokumenterne og kopierne heraf opbevares i mindst fem år fra udgangen af de kalenderår, hvori de blev udfærdiget.

2.   Oplysningerne om tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, der er indsendt i overensstemmelse med artikel 33, opbevares i mindst 10 år efter det produktionsår, hvori de blev indsendt.

3.   Ind- og udgangsbøgerne og dokumenterne om de behandlinger, der er registreret deri, opbevares i mindst fem år efter afslutningen af de regnskaber, som de knytter sig til. Indeholder et register et eller flere uafsluttede regnskaber vedrørende mindre vinmængder, kan disse overføres til en anden bog, idet der i så fald anføres en henvisning til overførslen i den oprindelige bog. I så fald begynder den femårige periode på dagen for overførslen.

4.   Oplysningerne i fortegnelsen over vindyrkningsarealer, jf. artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2018/273, opbevares, så længe det er nødvendigt af hensyn til overvågning og kontrol af de foranstaltninger eller den ordning, de vedrører, og under alle omstændigheder i mindst fem produktionsår for oplysninger om foranstaltningerne henholdsvis 10 produktionsår for oplysninger om tilladelsesordningen for plantning af vinstokke efter det produktionsår, som de vedrører.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 36

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 ophæves.

Artikel 37

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 af 27. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren (EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 af 26. maj 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår fortegnelsen over vindyrkningsarealer, de obligatoriske anmeldelser og indsamlingen af oplysninger til overvågning af vinmarkedet, dokumenterne, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøgerne i vinsektoren (EUT L 128 af 27.5.2009, s. 15).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 (se side 1 i denne EUT).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560 af 15. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke (EUT L 93 af 9.4.2015, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 af 20. april 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 100).

(11)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561 af 7. april 2015 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke (EUT L 93 af 9.4.2015, s. 12).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1337/2011 af 13. december 2011 om europæiske statistikker vedrørende flerårige kulturer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/109/EF (EUT L 347 af 30.12.2011, s. 7).


BILAG I

UDVÆLGELSESPROCEDUREN, JF. ARTIKEL 7, STK. 2

A.   TILDELING EFTER EN FORHOLDSMÆSSIG FORDELING

Den del af det samlede antal hektar, der stilles til rådighed for nyplantninger, og som medlemsstaterne har besluttet at tildele alle ansøgere på nationalt plan efter en forholdsmæssig fordeling, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), nr. i), fordeles mellem de enkelte støtteberettigede ansøgninger i henhold til følgende formel under overholdelse af de eventuelle begrænsninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1:

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap)

A1

=

tilladelse, der tildeles en enkelt ansøger efter en forholdsmæssig fordeling (i hektar)

Ar

=

det areal, som producenten ansøgte om (i hektar)

%Pr

=

andel af det samlede antal hektar til rådighed, som skal fordeles forholdsmæssigt

Tar

=

det samlede areal, som stilles til rådighed i tilladelser (i hektar)

Tap

=

summen af alle producenternes ansøgninger (i hektar)

B.   TILDELING I HENHOLD TIL PRIORITETSKRITERIERNE

Den del af det samlede antal hektar, der stilles til rådighed for nyplantning, som medlemsstaterne har besluttet at tildele på nationalt plan i henhold til de valgte prioritetskriterier, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), nr. ii), fordeles mellem de enkelte støtteberettigede ansøgninger på følgende måde:

a)

Medlemsstaterne udvælger prioritetskriterierne på nationalt plan og kan tillægge dem samme eller forskellig vægt. Medlemsstaterne kan anvende en sådan vægtning ensartet på nationalt plan eller ændre prioritetskriteriets vægt afhængigt af, hvilket område på medlemsstatens territorium der er tale om.

Såfremt medlemsstaterne tillægger alle de på nationalt plan udvalgte kriterier den samme vægt, tildeles hvert kriterium en værdi på en (1).

Såfremt medlemsstaterne tillægger de på nationalt plan udvalgte kriterier forskellig vægt, tildeles hvert kriterium en værdi på mellem nul (0) og en (1), og summen af alle individuelle værdier skal være lig en (1).

Såfremt vægtningen af kriterierne afhænger af området på medlemsstatens territorium, tildeles hvert enkelt kriterium en individuel værdi på mellem nul (0) og en (1) for hvert enkelt område. I så tilfælde skal summen af de enkelte vægtninger af de udvalgte kriterier for hvert enkelt område altid være lig en (1).

b)

Medlemsstaterne vurderer hver enkelt støtteberettiget ansøgning i forhold til dens overholdelse af de udvalgte prioritetskriterier. For at vurdere, hvorvidt hvert enkelt prioritetskriterium overholdes, fastsætter medlemsstaterne en fælles skala på nationalt plan, hvorved hver enkelt ansøgning tildeles et antal point i forhold til kriterierne.

c)

Den fælles skala skal forudfastsætte det antal point, der skal tildeles for overholdelse af de enkelte kriterier, og præcisere det antal point, som skal tildeles for hvert enkelt specifikke kriteries enkelte elementer.

d)

Medlemsstaterne laver en rangliste over de enkelte ansøgninger på nationalt plan på grundlag af det samlede antal point, som hver enkel ansøgning tildeles i forhold til overholdelsen som omhandlet i litra b) og, hvis det er relevant, vægtningen af kriteriet i litra a). Følgende formel anvendes:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt

=

det samlede antal point, som tildeles en bestemt enkelt ansøgning

W1, W2…, Wn

=

vægten af kriterium 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

ansøgningens overholdelse af kriterium 1, 2, … n

I områder, hvor alle prioritetskriterier vægtes nul, tildeles alle støtteberettigede ansøgninger den højeste værdi på skalaen for overholdelse.

e)

Medlemsstaterne tildeler de enkelte ansøgere tilladelser i henhold til ranglisten i litra d), og indtil der ikke er flere hektar at tildele i henhold til prioritetskriterierne. En ansøger tildeles en tilladelse til det samlede antal hektar, som vedkommende har ansøgt om, før der tildeles en tilladelse til den næste ansøger på ranglisten.

Hvis de hektar, der stilles til rådighed, slipper op et sted på ranglisten, hvor flere ansøgninger har opnået det samme antal point, fordeles de resterende hektar forholdsmæssigt mellem disse ansøgninger.

f)

Hvis grænsen for et bestemt område eller et areal, der er støtteberettiget til produktion af vine med BOB eller BGB eller uden geografisk betegnelse, nås, når tilladelserne tildeles i henhold til punkt A og litra a), b), c), d) og e), i dette punkt B, tildeles der ikke flere tilladelser i det pågældende område eller areal.


BILAG II

PRØVEUDTAGNING, JF. ARTIKEL 26

DEL I

Metode og procedure for udtagning af prøver

1.

Ved udtagning af prøver af vin, druemost eller et andet flydende vinprodukt i forbindelse med bistand mellem kontrolinstanser skal den ansvarlige instans sørge for, at prøverne:

a)

er repræsentative for hele partiet, for så vidt angår produkter i beholdere på 60 liter eller derunder, der er oplagret i ét parti

b)

er repræsentative for produktet i den beholder, som prøverne er udtaget fra, for så vidt angår produkter i beholdere med et nominelt rumfang på over 60 liter.

2.

Prøveudtagningen sker ved, at det pågældende produkt hældes i mindst fem rene beholdere, som hver skal have et nominelt rumfang på mindst 75 cl. Hvad angår produkter, der er omhandlet i punkt 1, litra a), kan prøveudtagningen også ske ved, at der udtages mindst fem beholdere med et nominelt rumfang på mindst 75 cl fra det parti, der skal undersøges.

Hvis prøver af vindestillat skal analyseres ved kernemagnetisk resonans af deuterium, skal beholderne til prøverne have et nominelt rumfang på 25 cl, idet et nominelt rumfang på 5 cl dog er tilstrækkeligt ved forsendelse af en prøve fra ét officielt laboratorium til et andet.

Prøverne udtages, og beholderne lukkes eventuelt og forsegles i overværelse af en repræsentant for den virksomhed, hvor prøveudtagningen finder sted, eller af en repræsentant for transportvirksomheden, hvis prøven udtages under transporten. Hvis der ikke er en sådan repræsentant til stede, oplyses det i den rapport, der er nævnt i punkt 4.

Hver prøve skal forsynes med et engangslukke af uforanderligt materiale.

3.

Hver prøve skal forsynes med en etiket som vist i punkt A i del II.

Hvis beholderen er så lille, at det ikke er muligt at forsyne den med den foreskrevne etiket, forsynes beholderen med et uudsletteligt nummer, og de foreskrevne angivelser anføres på et særskilt ark.

Repræsentanten for den virksomhed, hvor prøverne udtages, eller i givet fald repræsentanten for transportvirksomheden, anmodes om at underskrive etiketten henholdsvis arket.

4.

Den ansatte fra den ansvarlige instans, der er bemyndiget til at foretage prøveudtagning, udarbejder en skriftlig rapport, hvori han anfører alle bemærkninger, som han skønner er af betydning for prøvernes bedømmelse. Han anfører deri eventuelle erklæringer fra repræsentanten for transportvirksomheden eller for den virksomhed, hvor prøveudtagningen finder sted, og anmoder om den pågældende repræsentants underskrift. Han anfører, hvor stor en produktmængde prøven er udtaget af. Hvis ovennævnte underskrifter og de i punkt 3, tredje afsnit, omhandlede underskrifter er blevet nægtet, anføres også dette i rapporten.

5.

For hver prøveudtagning opbevares én af prøverne som kontrolprøve på den virksomhed, hvor prøveudtagningen fandt sted, mens en anden opbevares hos det kompetente organ, som den ansatte, der har udtaget prøven, hører under. Tre af prøverne sendes til det officielle laboratorium, som foretager den analytiske eller organoleptiske undersøgelse. En af prøverne analyseres. Der opbevares én prøve som kontrolprøve. Kontrolprøverne opbevares i mindst tre år efter prøveudtagningen.

6.

Forsendelser med prøver forsynes på den ydre emballage med en rød etiket som vist i punkt B i del II. Etiketten skal måle 50 × 25 mm.

Ved prøvernes forsendelse anbringer det kompetente organ i forsendelsesmedlemsstaten sit stempelaftryk halvt over forsendelsens ydre emballage og halvt over den røde etiket.

DEL II

A.   Etiket til identificering af prøven, jf. punkt 3 i del I

1.

Påbudte oplysninger:

a)

navn og adresse (med angivelse af medlemsstat, telefon, fax og e-mail) for det kompetente organ, der har beordret prøveudtagningen

b)

prøvens løbenummer

c)

prøveudtagningsdato

d)

navnet på den ansatte fra den ansvarlige instans, der er bemyndiget til at udtage prøver

e)

navn, adresse, telefon, fax og e-mail for den virksomhed, hvor prøven blev udtaget

f)

identificering af den beholder, som prøven blev udtaget fra (f.eks. beholderens nummer, flaskepartiets nummer osv.)

g)

beskrivelse af produktet med angivelse af dyrkningsområde, høstår, virkeligt eller potentielt alkoholindhold og om muligt druesort

h)

følgende påtegning: »Den deponerede kontrolprøve må kun undersøges af det laboratorium, der er bemyndiget til at foretage kontrolanalyser. Det er strafbart at bryde seglet.«

2.

Bemærkninger:

3.

Mindstestørrelse: 100 mm x 100 mm.

B.   Model af den røde etiket, jf. punkt 6 i del I

DEN EUROPÆISKE UNION

Produkter, der skal underkastes en analytisk og organoleptisk undersøgelse i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2018/274


BILAG III

PRØVEUDTAGNING, JF. ARTIKEL 27

DEL I

Instrukser for udtagning, behandling og forarbejdning til vin af prøver af friske druer, der skal analyseres ved isotopmetoder, jf. artikel 27

A.   Udtagning af prøver af druer

1.

Hver prøve skal bestå af mindst 10 kg sunde og modne druer af samme sort. Druerne tages i den forefundne tilstand. Prøven udtages i den periode, hvor druerne på den pågældende vinmark høstes. De plukkede druer skal være repræsentative for hele vinmarken. Den udtagne prøve af friske druer eller den deraf udvundne most kan fryses ned, indtil den skal bruges. Kun hvis der er forudset oxygen-18-måling af vandet i mosten, kan en mostprøve udtages særskilt og konserveres efter presning af hele drueprøven.

2.

Ved udtagningen af prøver udarbejdes der et oplysningsskema. Oplysningsskemaet består af en del I, der vedrører prøveudtagning, og en del II, der vedrører vinfremstilling. Det opbevares sammen med prøven og ledsager prøven under al transport. Oplysningsskemaet skal hele tiden holdes ajour, hvorfor hver enkelt behandling, som prøven undergår, skal anføres deri. Oplysningsskemaet vedrørende prøveudtagningen udarbejdes i overensstemmelse med punkt A i spørgeskemaet i del III.

B.   Vinfremstilling

1.

Vinfremstillingen, der varetages af det kompetente organ eller af en af dette dertil bemyndiget afdeling, skal så vidt muligt foregå under forhold, der svarer til de normale produktionsforhold i det dyrkningsområde, som prøven er repræsentativ for. Ved vinfremstillingen skal alt sukker omdannes til alkohol, således at restsukkerindholdet er på under 2 g/l. I visse tilfælde, f.eks. for at sikre bedre repræsentativitet, kan et højere restsukkerindhold accepteres. Så snart vinen er klaret og stabiliseret ved hjælp af SO2, tappes den på 75 cl-flasker og etiketteres.

2.

Oplysningsskemaet vedrørende vinfremstillingen udarbejdes i overensstemmelse med punkt B i spørgeskemaet i del III.

DEL II

Antal prøver, der skal udtages af medlemsstaterne hvert år til analysedatabanken, jf. artikel 27, stk. 3

30 prøver i Bulgarien

20 prøver i Tjekkiet

200 prøver i Tyskland

50 prøver i Grækenland

200 prøver i Spanien

400 prøver i Frankrig

30 prøver i Kroatien

400 prøver i Italien

10 prøver i Cypern

4 prøver i Luxembourg

50 prøver i Ungarn

4 prøver i Malta

50 prøver i Østrig

50 prøver i Portugal

70 prøver i Rumænien

20 prøver i Slovenien

15 prøver i Slovakiet

4 prøver i Det Forenede Kongerige.

DEL III

Spørgeskema vedrørende udtagning og vinfremstilling af prøver af druer, der skal analyseres ved isotopmetode, jf. artikel 27, stk. 5

Der anvendes de analysemetoder og betegnelser for resultaterne (enheder), der anbefales og offentliggøres af OIV.

A.

1.   Generelle oplysninger

1.1.

Prøvenummer

1.2.

Den bemyndigede prøveudtagers navn og stilling

1.3.

Navn og adresse på den instans, der er ansvarlig for prøveudtagningen

1.4.

Navn og adresse på den instans, der er ansvarlig for, at prøven forarbejdes til vin og forsendes (hvis det er en anden end den i punkt 1.3 nævnte instans)

2.   Generel beskrivelse af prøverne

2.1.

Oprindelse (land, region)

2.2.

Høstår

2.3.

Druesort

2.4.

Druefarve

3.   Beskrivelse af vinmarken

3.1.

Vinavlerens navn og adresse

3.2.

Vinmarkens beliggenhed:

kommune

sted

matrikelnummer

breddegrad og længdegrad

3.3.

Jordbund (f.eks. kalkholdig, lerholdig, kalk- og lerholdig, sandet)

3.4.

Vinmarkens topografi (f.eks. skråning, flad mark, orientering osv.)

3.5.

Antal vinstokke pr. ha

3.6.

Vinmarkens omtrentlige alder (under 10 år, 10 til 25 år, over 25 år)

3.7.

Højde

3.8.

Vækst- og beskæringsform

3.9.

Den type vin, som normalt fremstilles af druerne (jf. kategorier af vinprodukter i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013)

4.   Vinhøstens og mostens karakteristika

4.1.

Anslået hektarudbytte for den høstede mark (kg/ha)

4.2.

Druernes sundhedstilstand (f.eks. sunde, rådne) med angivelse af, om druerne var tørre eller våde ved prøveudtagningen

4.3.

Dato for prøveudtagning

5.   Vejrforhold før vinhøsten

5.1.

Nedbør i de ti dage forud for vinhøsten: ja/nej

5.2.

Hvis ja, gives der supplerende oplysninger, hvis sådanne oplysninger foreligger

6.   Kunstvandede vinmarker

Hvis avlen kunstvandes, dato for den sidste vandtilførsel

(Stempel påført af det kompetente organ, der er ansvarlig for prøveudtagningen, og underskrift samt navn og stilling for den person, der har udtaget prøven).

B.

1.   Vinfremstilling af drueprøven

1.1.

Drueprøvens vægt (kg)

1.2.

Persningsmetode

1.3.

Opnået mostmængde

1.4.

Mostens karakteristika:

sukkerindhold udtrykt i g/l efter refraktometermetoden

totalt syreindhold angivet i g/l vinsyre (fakultativt)

1.5.

Behandling af mosten (f.eks. debourbage, centrifugering)

1.6.

Tilsætning af en rendyrket forgæring (anvendt gærtype). Angiv, om der har været spontan gæring

1.7.

Temperatur under gæringen

1.8.

Metode til bestemmelse af gæringens ophør

1.9.

Behandling af vinen (f.eks. omstikning)

1.10.

Tilsætning af svovldioxid (mg/l)

1.11.

Vinanalyse:

virkeligt alkoholindhold i % vol.

totalt tørstofindhold

reducerende sukker i g/l invertsukker

2.   Kronologisk oversigt over vinfremstilling af drueprøven

Dato:

for prøveudtagningen (samme dato som høstdato, del I, punkt 4.3)

for persningen

for gæringens begyndelse

for gæringens ophør

for aftapning af vinen på flaske

Dato for udarbejdelse af del II:

(Det for vinfremstillingen ansvarlige kompetente organs stempel og en for dette organ ansvarlig persons underskrift).

DEL IV

Skabelon til analyseerklæring vedrørende prøver af vin og vinprodukter analyseret ved en metode, der er anbefalet og offentliggjort af OIV, jf. artikel 27, stk. 5

A.   GENERELLE OPLYSNINGER

1.

Land

2.

Prøvenummer

3.

Årgang

4.

Druesort

5.

Vinkategori

6.

Dyrkningsområde/distrikt

7.

Det ansvarlige laboratoriums navn, adresse, telefon, fax og e-mail

8.

Prøve til efterfølgende kontrolanalyse i ERC-CWS: ja/nej

B.   METODER OG RESULTATER

1.   Vin (overført fra del III i bilag III)

1.1.

Alkoholindhold udtrykt i volumen % vol.

1.2.

Totalt tørstofindhold: g/l

1.3.

Reducerende sukker: g/l

1.4.

Totalt syreindhold udtrykt i vinsyre: g/l

1.5.

Totalt svovldioxidindhold: mg/l

2.   Destillation af vin med henblik på SNIF-NMR

2.1.

Beskrivelse af destillationsapparatur

2.2.

Rumfanget af den destillerede vin/destillatets vægt

3.   Analyse af destillatet

3.1.

Alkoholindhold i destillatet udtrykt i % (m/m)

4.   Resultat af bestemmelsen af deuterium/hydrogen-isotopforholdet i ethanol målt ved NMR

4.1.

(D/H)I = ppm

4.2.

(D/H)II = ppm

4.3.

»R« =

5.   NMR-parametre

Observeret frekvens:

6.   Resultat af bestemmelsen af 18O/16O-isotopforholdet i vin

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Resultat af bestemmelsen af 18O/16O-isotopforholdet i druemost (hvis relevant)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Resultat af bestemmelsen af 13C/12C-isotopforholdet for ethanol i vin

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


BILAG IV

MEDDELELSER JF. ARTIKEL 33

DEL I

Blanket til den i artikel 33, stk. 1, litra a), omhandlede meddelelse

Tabel

Fortegnelsen over vindyrkningsarealer

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Produktionsår:

 

Arealer/områder

Arealer, der reelt er beplantet med vinstokke (ha), og som er berettiget til støtte til produktion af (*1):

Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) (*2)

Vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) (*3)

Vine uden BOB/BGB og beliggende i et BOB-/BGB-område

Vine uden BOB/BGB og beliggende uden for et BOB-/BGB-område

I alt

som er anført i kolonne 2

som ikke er anført i kolonne 2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

 

 

NB.

Værdier, der skal indføres i kolonne 7 = kolonne 2 + 4 + 5 + 6.

Meddelelsesfrist: 1. marts.

DEL II

Blanket til den i artikel 33, stk. 1, litra b), omhandlede meddelelse

Tabel A

Tilladelser til nyplantning — procentsats

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Samlet areal (ha), der reelt er beplantet med vinstokke (pr. 31. juli det foregående år):

 

Procentsats, der anvendes på nationalt plan:

 

Samlet areal (ha) til nyplantning på nationalt plan på grundlag af den vedtagne procentsats:

 

Begrundelse for begrænsning af procentsatsen på national plan (hvis under 1 %):

Samlet areal (ha) overført fra foregående år i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3:

 

Samlet areal (ha), der skal stilles til rådighed for nyplantning på nationalt plan:

 

Meddelelsesfrist: 1. marts.

Tabel B

Tilladelser til nyplantning — geografiske begrænsninger

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang

 

Begrænsninger vedtaget på det relevante geografiske niveau, hvis relevant:

A.

pr. område,

hvis relevant

Begrænset område

Område 1

 

Område 2

 

 

B.

pr. »underområde«,

hvis relevant

Begrænset område

underområde 1

 

underområde 2

 

 

C.

pr. BOB-/BGB-område,

hvis relevant

Begrænset område

BOB-/BGB-område 1

 

BOB-/BGB-område 2

 

 

D.

pr. område uden BOB/BGB,

hvis relevant

Begrænset område

område uden BOB/BGB 1

 

område uden BOB/BGB 2

 

...

 

NB.

Denne tabel skal ledsages af de relevante begrundelser, jf. artikel 63, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Meddelelsesfrist: 1. marts.

Tabel C

Tilladelser til nyplantning — offentliggjorte beslutninger om støtteberettigelseskriterier på det relevante geografiske niveau

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Støtteberettigelseskriterier, hvis relevant

Støtteberettigelseskriterierne i artikel 64, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 samt artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

Udvalgt af medlemsstaten: Ja/Nej

Hvis ja, anføres evt. det relevante geografiske niveau:

Artikel 64, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1308/2013

 

BOB-område 1

BOB-område 2

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

 

BGB-område 1

BGB-område 2

Artikel 64, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013

Udvalgt af medlemsstaten: Ja/Nej

Hvis ja for artikel 64, stk. 1, litra d),

anføres evt. det specifikke geografiske niveau:

Prioritetskriterierne i artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 64, stk. 2, litra a)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2, litra b)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2), litra c)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2), litra d)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2, litra e)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2, litra f)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2, litra g)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

Artikel 64, stk. 2), litra h)

 

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 1

område, underområde (ikke-)BOB-/BGB-område 2

NB.

Hvis »ja« for artikel 64, stk. 1, litra d), skal denne tabel ledsages af de relevante begrundelser, jf. artikel 64, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2018/273.

Meddelelsesfrist: 1. marts.

Tabel D

Tilladelser til nyplantning — offentliggjorte beslutninger om forholdsmæssig fordeling og prioritetskriterier på det relevante geografiske niveau

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Samlet areal (ha), der skal stilles til rådighed for nyplantning på nationalt plan:

 

1.

Forholdsmæssig fordeling, hvis relevant:

Procentdel af det areal, der fordeles forholdsmæssigt på nationalt plan:

 

Antal hektar:

 

2.

Prioritetskriterier, hvis relevant:

Procentdel af det areal, der tildeles i henhold til prioritetskriterierne på nationalt plan:

 

Antal hektar:

 

Oplysninger om den fælles skala, der er fastlagt på nationalt plan til vurdering af de enkelte ansøgningers overholdelse af de udvalgte prioritetskriterier (værdiinterval, minimum og maksimum osv.):

2.1.

Hvis prioritetskriterierne anvendes på nationalt plan uden differentiering mellem områder

Valgte prioritetskriterier og deres respektive vægt:

Prioritetskriterier: Artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

Artikel 64, stk. 2, litra a) (*)

Artikel 64, stk. 2, litra a) (**)

Artikel 64, stk. 2, litra b)

Artikel 64, stk. 2, litra c)

Artikel 64, stk. 2, litra d)

Artikel 64, stk. 2, litra e)

Artikel 64, stk. 2, litra f)

Artikel 64, stk. 2, litra g)

Artikel 64, stk. 2, litra h)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (****)

Vægt (0 til 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Ny markedsaktør (NB. kriterierne »ny markedsaktør« og »ung producent« kan ikke vælges samtidig, dvs. kun et kriterium finder anvendelse).

(**)

Ung producent.

(***)

Tidligere adfærd hos producenten.

(****)

Nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet.

2.2.

Hvis prioritetskriterierne anvendes på nationalt plan med differentiering mellem områder

2.2.1.

Område 1: (beskriv den geografiske afgrænsning af område 1)

Valgte prioritetskriterier og deres respektive vægt:

[hvis der ikke er valgt et kriterium for dette område, anføres nul i alle kolonner nedenfor]

Prioritetskriterier: Artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

Artikel 64, stk. 2, litra a) (*)

Artikel 64, stk. 2, litra a) (**)

Artikel 64, stk. 2, litra b)

Artikel 64, stk. 2, litra c)

Artikel 64, stk. 2, litra d)

Artikel 64, stk. 2, litra e)

Artikel 64, stk. 2, litra f)

Artikel 64, stk. 2, litra g)

Artikel 64, stk. 2, litra h)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (****)

Vægt (0 til 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Ny markedsaktør (NB. kriterierne »ny markedsaktør« og »ung producent« kan ikke vælges samtidig, dvs. kun et kriterium finder anvendelse).

(**)

Ung producent.

(***)

Tidligere adfærd hos producenten.

(****)

Nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet.

2.2.n.

Område n: (beskriv den geografiske afgrænsning af område n)

Valgte prioritetskriterier og deres respektive vægt:

[hvis der ikke er valgt et kriterium for dette område, anføres nul i alle kolonner nedenfor]

Prioritetskriterier: Artikel 64, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273

Artikel 64, stk. 2, litra a) (*)

Artikel 64, stk. 2, litra a) (**)

Artikel 64, stk. 2, litra b)

Artikel 64, stk. 2, litra c)

Artikel 64, stk. 2, litra d)

Artikel 64, stk. 2, litra e)

Artikel 64, stk. 2, litra f)

Artikel 64, stk. 2, litra g)

Artikel 64, stk. 2, litra h)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (***)

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i delegeret forordning (EU) 2018/273 (****)

Vægt (0 til 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Ny markedsaktør (NB. kriterierne »ny markedsaktør« og »ung producent« kan ikke vælges samtidig, dvs. kun et kriterium finder anvendelse).

(**)

Ung producent.

(***)

Tidligere adfærd hos producenten.

(****)

Nonprofitorganisationer, som har et socialt formål, og som har modtaget jord, der er konfiskeret i forbindelse med terrorisme eller andre typer kriminalitet.

Meddelelsesfrist: 1. marts.

DEL III

Blanket til den i artikel 33, stk. 1, litra e), omhandlede meddelelse

Tabel

Arealer, som er blevet beplantet uden de relevante tilladelser efter den 31. december 2015, og arealer, der er blevet ryddet, jf. artikel 71, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Produktionsår eller periode (1):

 

Arealer/områder

Arealer (ha), som er blevet beplantet uden de relevante plantningstilladelser efter den 31. december 2015:

Arealer, som er blevet ryddet af producenterne i løbet af produktionsåret

Arealer, som er blevet ryddet af medlemsstaterne i løbet af produktionsåret

Opgørelse over de samlede arealer, som er blevet beplantet uden tilladelse, og som endnu ikke er blevet ryddet ved udgangen af produktionsåret

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

Meddelelsesfrist: 1. marts.

DEL IV

Blanket til den i artikel 33, stk. 2, litra a), omhandlede meddelelse

Tabel A

Tilladelser til nyplantning, som der er indgivet ansøgninger om

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Arealer/områder

Antal hektar, der er indgivet ansøgninger om nyplantning for, og som ligger i et område, der er berettiget til støtte til produktion af:

Vine med BOB (*4)

Vine med BGB (*5)

kun vine uden BOB/BGB

I alt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

Hvis der anvendes begrænsninger på det relevante geografiske niveau (artikel 63, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013):

pr. relevant (ikke-)BOB-/BGB-område:

Areal (ha), der søges tilladelse for

(1)

(2)

(ikke-)BOB-/BGB-område 1

 

(ikke-)BOB-/BGB-område 2

 

 

Meddelelsesfrist: 1. november.

Tabel B

Tilladelser til nyplantninger, som faktisk er tildelt, og afviste arealer

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Arealer/områder:

 

Arealer/områder

Antal hektar, der faktisk er tildelt til nyplantning, og som ligger i et område, der er berettiget til støtte til produktion af:

Areal (ha), som ansøgerne har afvist (artikel 7, stk. 3)

Vine med BOB (*6)

Vine med BGB (*7)

kun vine uden BOB/BGB

I alt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

 

Areal (ha), som ansøgerne har afvist (artikel 7, stk. 3):

 

 

 

 

 

Hvis der anvendes begrænsninger på det relevante geografiske niveau (artikel 63, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013):

pr. relevant (ikke-)BOB-/BGB-område:

Areal (ha), der er tildelt tilladelse for

Areal (ha), som ansøgerne har afvist (artikel 7, stk. 3)

Areal (ha), for hvilket der er ansøgt om tilladelse, men som medlemsstaten ikke har tildelt, fordi:

det overskrider de fastlagte begrænsninger

det ikke opfylder støtteberettigelseskriterierne

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(ikke-)BOB-/BGB-område 1

 

 

 

 

(ikke-)BOB-/BGB-område 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddelelsesfrist: 1. november.

DEL V

Blanket til de i artikel 33, stk. 1, litra c), og artikel 33, stk. 2, litra b), omhandlede meddelelse

Tabel A

Tilladelser til genplantninger — anvendte begrænsninger

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Årgang:

 

Hvis relevant, anføres de begrænsninger for genplantning for de relevante BOB-/BGB-områder, som medlemsstaterne har vedtaget, jf. artikel 66, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2018/273

BOB-område, hvis relevant

Begrænsningens omfang (T (*8)/P (*9))

BOB-område 1

 

BOB-område 2

 

 

BGB-område, hvis relevant

Begrænsningens omfang (T (*8)/P (*9))

BGB-område 1

 

BGB-område 2

 

 

Yderligere oplysninger, der kan være nyttige til præcisering af sådanne begrænsninger:

Meddelelsesfrist: 1. marts.

Tabel B

Tilladelser til genplantning, der faktisk er tildelt

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Produktionsår:

 

Arealer/områder

Antal hektar, for hvilke der faktisk er tildelt tilladelser til genplantning, og som ligger i et område, der er berettiget til støtte til produktion af:

Vine med BOB (*10)

Vine med BGB (*11)

vine uden BOB/BGB

I alt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

Meddelelsesfrist: 1. november.

NB.

Dataene refererer til produktionsåret forud for meddelelsen.

DEL VI

Blanket til den i artikel 33, stk. 2, litra c), omhandlede meddelelse

Plantningsrettigheder, der er tildelt før den 31. december 2015, og som er blevet konverteret til tilladelser — Tilladelser, som faktisk er tildelt

Medlemsstat:

Meddelelsesdato:

 

Produktionsår:

 

Arealer/områder

Antal hektar, for hvilke der faktisk er tildelt tilladelser, og som ligger i et område, der er berettiget til støtte til produktion af:

Vine med BOB (*12)

Vine med BGB (*13)

vine uden BOB/BGB

I alt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt for medlemsstaten

 

 

 

 

Meddelelsesfrist: den 1. november.

NB.

Denne tabel skal fremsendes for hvert produktionsår (fra den 1. august i år n–1 indtil den 31. juli i året for underretningen) indtil den 1. november i året efter fristen omhandlet i artikel 68, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 eller den frist, som medlemsstaten fastsætter i henhold til artikel 10, stk. 1, i nærværende forordning.


(*1)  Dataene henviser til den 31. juli i det foregående produktionsår.

(*2)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse.

(*3)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BOB og vine uden geografisk betegnelse (kolonne 3) eller kun vine med BGB og vin uden geografisk betegnelse (kolonne 4). Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3 og 4, bør indgå i kolonne 5 og 6.

(1)  Dataene refererer til produktionsåret forud for meddelelsen.

(*4)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 2, bør indgå i kolonne 3.

(*5)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine uden geografisk betegnelse, men ikke BOB-vine. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3, bør indgå i kolonne 4.

(*6)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 2, bør indgå i kolonne 3.

(*7)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine uden geografisk betegnelse, men ikke BOB-vine. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3, bør indgå i kolonne 4.

(*8)  

Fuldstændig (T): Begrænsningen er absolut, hvilket vil sige, at genplantning, der er i strid med de vedtagne begrænsninger, ikke er tilladt.

(*9)  

Delvis (P): Begrænsningen er ikke absolut, hvilket vil sige, at genplantning, der er i strid med de vedtagne begrænsninger, er delvist tilladt i det omfang, som medlemsstaten beslutter.

(*10)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 2, bør indgå i kolonne 3.

(*11)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine uden geografisk betegnelse, men ikke BOB-vine. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3, bør indgå i kolonne 4.

(*12)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine med BGB eller vine uden geografisk betegnelse. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 2, bør indgå i kolonne 3.

(*13)  Sådanne arealer kan også være berettigede til støtte til produktion af vine uden geografisk betegnelse, men ikke BOB-vine. Ingen af arealerne, der er anført i kolonne 3, bør indgå i kolonne 4.