23.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/99

af 22. januar 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378 for så vidt angår formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger og listen over de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende med henblik på evalueringen af Rådets direktiv 2011/16/EU

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (1), særlig artikel 23, stk. 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 23, stk. 3, i direktiv 2011/16/EU skal medlemsstaterne sende Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger.

(2)

I henhold til artikel 23, stk. 4, i direktiv 2011/16/EU skal der opstilles en liste over de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende med henblik på evalueringen af nævnte direktiv.

(3)

Listen omfatter ikke statistiske oplysninger, som vedrører den obligatoriske udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8a i direktiv 2011/16/EU, eftersom Kommissionen indsamler sådanne oplysninger fra det centralregister, der er etableret i henhold til artikel 21, stk. 5, i direktiv 2011/16/EU.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378 (2) bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Administrativt Samarbejde på Beskatningsområdet —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378 ændres således:

1)

Som artikel 2c og 2d indsættes:

»Artikel 2c

Format og betingelser for meddelelsen af den årlige vurdering

1.   Formatet for den meddelelse af den årlige vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger og af de opnåede konkrete resultater, der skal sendes i henhold til artikel 23, stk. 3, i direktiv 2011/16/EU, er fastsat i bilag VIII til denne forordning.

2.   Inden den 1. april hvert år sender medlemsstaterne elektronisk Kommissionen den årlige vurdering i det format, der er omhandlet i stk. 1. Vurderingen skal dække den periode, der svarer til det foregående kalenderår.

Artikel 2d

Liste over statistiske oplysninger

1.   Listen over de statistiske oplysninger, der kræves i forbindelse med alle andre former for administrativt samarbejde end obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, jf. artikel 23, stk. 4, i direktiv 2011/16/EU, er fastsat i denne forordnings bilag IX.

Listen over de statistiske oplysninger, der kræves i forbindelse med obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 2011/16/EU, er fastsat i denne forordnings bilag X.

Listen over de statistiske oplysninger, der kræves i forbindelse med obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3a, i direktiv 2011/16/EU, er fastsat i denne forordnings bilag XI.

Listen over de statistiske oplysninger, der kræves i forbindelse med obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8aa i direktiv 2011/16/EU, er fastsat i denne forordnings bilag XII.

2.   Inden den 1. april hvert år sender medlemsstaterne elektronisk Kommissionen de statistiske oplysninger for det foregående kalenderår vedrørende alle andre former for administrativt samarbejde end obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, jf. listen i bilag IX.

3.   Inden den 1. november hvert år sender medlemsstaterne elektronisk Kommissionen de statistiske oplysninger vedrørende obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, jf. listen i bilag X, XI og XII.«

2)

Bilag VIII, IX, X, XI og XII tilføjes som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378 af 15. december 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1156/2012 (EUT L 332 af 18.12.2015, s. 19).


BILAG

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/2378 tilføjes følgende bilag:

»

BILAG VIII

Det i artikel 2c omhandlede format

Meddelelsen i henhold til artikel 23, stk. 3, i direktiv 2011/16/EU skal omfatte følgende oplysninger:

identifikation af den medlemsstat, som svarer på spørgeskemaet

tilgængelighed af oplysninger i medlemsstaten

overvågning af, om der blev sendt bilateral årlig feedback, jf. artikel 14, stk. 2

effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger:

behandling af modtagne oplysninger og væsentligste generelle tekniske (IT) problemer

kvaliteten af modtagne oplysninger, herunder identifikation af modtagere/parter; problemer med indholdet af modtagne oplysninger og hermed forbundne forslag

oplysningers anvendelse i efterlevelsesøjemed samt disses effektivitet, herunder principiel anvendelighed af oplysninger; aktuel og fremtidig anvendelse af oplysninger; anvendelse af oplysninger efter skatteområde; tilskyndelse til administrativt samarbejde gennem anvendelse af de modtagne oplysninger

opnåede konkrete resultater, herunder samlet resultat (inkl. særlige projekter); specifikke resultater vedrørende særlige projekter; administrative omkostninger og andre relevante omkostninger til udvikling og gennemførelse af automatisk udveksling af oplysninger; administrative omkostninger til tilbagevendende operationer vedrørende automatisk udveksling af oplysninger; andre relevante omkostninger til operationer vedrørende efterlevelse af skatteregler; positive og negative erfaringer; væsentligste årsager til retstvister og retssager

succesrate for så vidt angår forpligtelsen til at meddele land for land-rapporterne til de relevante medlemsstater (antal land for land-rapporter modtaget fra andre medlemsstaters skattemyndigheder/antal land for land-rapporter, der skal modtages fra andre medlemsstaters skattemyndigheder)

indberettende enheders efterlevelsesrate for så vidt angår forpligtelsen til at indgive land for land-rapporterne (antal modtagne land for land-rapporter/antal land for land-rapporter, der skal indgives)

liste over eventuelle jurisdiktioner, hvor EU-baserede indberettende enheders ultimative moderselskaber er hjemmehørende, men hvor der ikke er indgivet eller udvekslet fuldstændige land for land-rapporter.

BILAG IX

Den i artikel 2d omhandlede liste

De statistiske oplysninger, der kræves i forbindelse med andre former for administrativt samarbejde end obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, jf. artikel 23, stk. 4, i direktiv 2011/16/EU, skal omfatte følgende oplysninger:

identifikation af medlemsstaten

år

del A: medlemsstatsopdelt statistik om udveksling af oplysninger:

om udveksling af oplysninger efter anmodning (artikel 5, 6 og 7 i direktiv 2011/16/EU)

antal sendte anmodninger

antal modtagne svar

antal fuldstændige svar modtaget inden for seks måneder

antal svar, hvor (en del af eller alle) oplysningerne blev modtaget inden for to måneder

antal modtagne anmodninger

antal sendte svar

antal afslag på grundlag af artikel 17 i direktiv 2011/16/EU

om spontan udveksling af oplysninger (artikel 9 og 10 i direktiv 2011/16/EU)

antal sendte spontane udvekslinger

antal modtagne spontane udvekslinger

antal sendte grænseoverskridende forhåndstilsagn

antal modtagne grænseoverskridende forhåndstilsagn

antal sendte ensidige forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger

antal modtagne ensidige forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger

del B: statistik om andre former for administrativt samarbejde

om tilstedeværelse i administrative kontorer og deltagelse i administrative undersøgelser (artikel 11 i direktiv 2011/16/EU)

antal tilstedeværelser i administrative kontorer og deltagelser i administrative undersøgelser

om samtidig kontrol (artikel 12 i direktiv 2011/16/EU)

antal samtidige kontroller, som medlemsstaten har igangsat

antal samtidige kontroller, hvori medlemsstaten har deltaget

om anmodning om meddelelse (artikel 13 i direktiv 2011/16/EU)

antal sendte anmodninger om meddelelse

antal modtagne anmodninger om meddelelse

om feedback (artikel 14 i direktiv 2011/16/EU)

antal sendte anmodninger om feedback

antal modtagne feedback-meldinger

antal modtagne anmodninger om feedback

antal sendte feedback-meldinger

del C: statistik om skønnet indkomststigning eller stigning i skatteansættelse som følge af administrativt samarbejde. Oplysningerne i denne del er valgfrie.

fra udveksling af oplysninger efter anmodning

fra spontan udveksling af oplysninger

som følge af samtidig kontrol

i alt og antal tilfælde.

BILAG X

Den i artikel 2d omhandlede liste

De statistiske oplysninger, der kræves i forbindelse med obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger, jf. artikel 23, stk. 4, i direktiv 2011/16/EU, for så vidt angår de kategorier af indkomst og kapital, der er omhandlet i nævnte direktivs artikel 8, stk. 1, skal omfatte følgende oplysninger:

for alle kategorier af indkomst og kapital, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2011/16/EU: statistik om meddelelser og skattepligtige

i tilfælde af arbejdsindtægt samt tantiemer og bestyrelseshonorarer: statistik om meddelelser og modtagere, meddelelser og betalere, modtagere og relation, betalere og relation, modtagere og indkomst

i tilfælde af pensioner: statistik om meddelelser og modtagere, meddelelser og betalere, modtagere, betalere, ordninger, indkomst

i tilfælde af livsforsikringsprodukter: statistik om meddelelser og policer, policer generelt, hændelser

i tilfælde af ejendomsret til og indtægt fra fast ejendom: statistik om meddelelser og parter, parter generelt, ejendom — antal og værdi, transaktion — antal og værdi, lån — antal og værdi, indtægter fra rettigheder — antal og værdi

i tilfælde af statusmeddelelser: statistik om statusmeddelelser, fejl i statusmeddelelser

i tilfælde af nuldatameddelelser: statistik om nuldatameddelelser.

BILAG XI

Den i artikel 2d omhandlede liste

De statistiske oplysninger, der, jf. artikel 23, stk. 4, i direktiv 2011/16/EU, kræves i forbindelse med obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 8, stk. 3a, skal omfatte følgende oplysninger:

pr. meddelelse, statistik om oprindelses- og bestemmelsesland, samlet antal registreringer, samlet beløb for betalinger

pr. oprindelsesland, statistik om samlet antal indberettende finansielle institutter, samlet beløb for betalinger

pr. enkelt konto, statistik om antal kontohavere, betalingskategori, beløb pr. betalingskategori

pr. konto, statistik om kontohavertype, kontohavers skatteidentifikationsnummer eller tilsvarende, kontohavers hjemland, fysisk person som kontohaver, lukket konto, hvilende konto

pr. kontohaver, statistik om kontrollerende persontype, kontrollerende persons skatteidentifikationsnummer eller tilsvarende, kontrollerende persons hjemland, fysisk person som kontrollerende person.

BILAG XII

Den i artikel 2d omhandlede liste

De statistiske oplysninger, der, jf. artikel 23, stk. 4, i direktiv 2011/16/EU, kræves i forbindelse med obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 8aa, skal omfatte følgende oplysninger:

antal land for land-rapporter modtaget fra indberettende enheder

antal land for land-rapporter, som indberettende enheder skal indgive, men som ikke er modtaget, eller hvor kun en delvis rapport er indgivet, opdelt efter det ultimative moderselskabs jurisdiktion

antal land for land-rapporter modtaget fra hver af de øvrige medlemsstater

antal land for land-rapporter, der skal modtages, men ikke er modtaget, fra hver af de øvrige medlemsstater

antal land for land-rapporter sendt til hver af de øvrige medlemsstater.

«