5.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/3

af 4. januar 2018

om fastsættelse af udløsende mængder for 2018 og 2019 med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, stk. 1, litra b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 39 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 (2) kan den tillægsimporttold, der er omhandlet i artikel 182, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, pålægges de produkter, der er anført i bilag VII til nævnte gennemførelsesforordning, i de deri angivne perioder. Denne tillægsimporttold pålægges, hvis den årlige mængde produkter, der overgår til fri omsætning i en af de anvendelsesperioder, som er anført i nævnte bilag, overstiger udløsningsniveauet for det pågældende produkt. Tillægsimporttolden pålægges ikke, hvis det er usandsynligt, at importen skaber forstyrrelser på EU-markedet, eller hvis virkningerne ikke står i forhold til det tilstræbte mål.

(2)

I overensstemmelse med artikel 182, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsættes udløsningsniveauet for importmængder af visse frugter og grøntsager, der eventuelt pålægges tillægsimporttold, på grundlag af importdata og data om hjemmemarkedsforbruget for de tre foregående år. Der bør på grundlag af de data, som medlemsstaterne har indsendt i 2014, 2015 og 2016, fastsættes udløsningsniveauer for visse frugter og grøntsager for 2018 og 2019.

(3)

I betragtning af, at perioden for eventuel anvendelse af tillægsimporttold, jf. bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, for en række produkter begynder den 1. januar, bør nærværende forordning anvendes fra den 1. januar 2018, og den bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til nærværende forordning fastsættes for 2018 og 2019 de udløsende mængder, der er omhandlet i artikel 182, stk. 1, litra b), første afsnit, i forordning (EU) nr. 1308/2013 for de produkter, som er anført i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2017/892.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Den udløber den 30. juni 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/892 af 13. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 57).


BILAG

Udløsende mængder for de produkter og perioder, der er anført i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2017/892, med henblik på eventuel anvendelse af tillægsimporttold

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for at være vejledende. Anvendelsesområdet for tillægstolden i dette bilag fastlægges på grundlag af anvendelsesområdet for KN-koderne, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbenummer

KN-kode

Beskrivelse af produktet

Anvendelsesperiode

Udløsnings-niveau (i ton)

2018

2019

78.0015

0702 00 00

Tomater

Fra den 1. juni til den 30. september

 

39 326

78.0020

Fra den 1. oktober

til den 31. maj

483 376

78.0065

0707 00 05

Agurker

Fra den 1. maj til den 31. oktober

 

26 505

78.0075

Fra den 1. november

til den 30. april

20 482

78.0085

0709 91 00

Artiskokker

Fra den 1. november

til den 30. juni

6 587

78.0100

0709 93 10

Courgetter

Fra den 1. januar til den 31. december

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Appelsiner

Fra den 1. december

til den 31. maj

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementiner

Fra den 1. november

til udgangen af februar

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

Fra den 1. november

til udgangen af februar

86 317

78.0155

0805 50 10

Citroner

Fra den 1. januar til den 31. maj

 

32 823

78.0160

Fra den 1. juni til den 31. december

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

Fra den 16. juli til den 16. november

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Æbler

Fra den 1. januar til den 31. august

 

432 630

78.0180

Fra den 1. september til den 31. december

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Pærer

Fra den 1. januar til den 30. april

 

155 417

78.0235

Fra den 1. juli til den 31. december

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

Fra den 1. juni til den 31. juli

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Kirsebær, undtagen surkirsebær

Fra den 16. maj til den 15. august

 

33 718

78.0270

0809 30

Ferskner, herunder nektariner

Fra den 16. juni til den 30. september

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Blommer

Fra den 16. juni til den 30. september

 

17 254