21.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/98


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2018/2052

af 19. december 2018

om tilpasning af anvendelsesområdet og betingelserne for generelle overførselslicenser til udstillingsformål, jf. artikel 5, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF

(meddelt under nummer C(2018) 8611)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF (1) skal medlemsstaterne offentliggøre mindst fire generelle overførselslicenser.

(2)

Generelle overførselslicenser er et centralt element i det forenklede licenssystem, der blev indført ved direktiv 2009/43/EF.

(3)

Forskelle i anvendelsesområdet for generelle overførselslicenser, der offentliggøres af medlemsstaterne, for så vidt angår hvilke forsvarsrelaterede produkter der er omfattet, og de forskellige betingelser, der gælder for overførsel af disse produkter, kan hindre gennemførelsen af direktiv 2009/43/EF og opnåelsen af dets målsætning om forenkling. Tilpasning af de nationale fremgangsmåder med hensyn til anvendelsesområdet og betingelserne for overførsler i henhold til de generelle overførselslicenser, der offentliggøres af medlemsstaterne, er vigtig for at sikre, at disse licenser er attraktive og bruges.

(4)

Rådet gentog i sine konklusioner af 18. maj 2015, at der er behov for gennemførelse og anvendelse af bl.a. direktiv 2009/43/EF. Efter vedtagelsen af to tidligere henstillinger om generelle overførselslicenser for væbnede styrker (2) og for certificerede modtagere (3) har Kommissionen i den europæiske handlingsplan for forsvarsområdet (4) og i rapporten om evaluering af direktivet om overførsel (5) meddelt, at den vil fokusere på de resterende to generelle overførselslicenser, der omfatter overførsler til demonstrations-, vurderings-, udstillings-, reparations- og vedligeholdelsesformål.

(5)

Initiativet med denne henstilling er blevet kraftigt støttet af medlemsstaternes repræsentanter i det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i direktiv 2009/43/EF. De retningslinjer, der er fastsat i henstillingen, afspejler drøftelserne i en ekspertgruppe, der er nedsat under dette udvalg.

(6)

Denne henstilling finder anvendelse på listen over forsvarsrelaterede produkter (som svarer til EU's fælles liste over militært udstyr) som fastsat i bilaget til direktiv 2009/43/EF. Denne henstilling ajourføres, når det er nødvendigt for at afspejle fremtidige ajourføringer af listen over forsvarsrelaterede produkter.

(7)

På baggrund af drøftelserne med medlemsstaterne og under hensyntagen til produkternes karakteristika (herunder undtagelser), f.eks. hvor følsomme de er, udgør de forsvarsrelaterede produkter i punkt 1.1 i denne henstilling en ikkeudtømmende minimumsliste over produkter, til hvilke medlemsstaterne giver tilladelse til overførsler i henhold til deres GTL-EX. Dette betyder, at der i henhold til den GTL-EX, som en medlemsstat offentliggør, også kan overføres andre forsvarsrelaterede produkter, der er omfattet af bilaget til direktiv 2009/43/EF, og som ikke er anført i denne henstilling.

(8)

I forbindelse med drøftelserne vedrørende denne henstilling har medlemsstaterne mindet om, at de er bundet af forpligtelser i henhold til europæisk lovgivning, f.eks. Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (6), samt af internationale forpligtelser på eksportkontrolområdet —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.   GENERELLE OVERFØRSELSLICENSER FOR UDSTILLING

Det henstilles til medlemsstaterne at tilpasse deres generelle overførselslicenser for udstilling i overensstemmelse med følgende elementer.

1.1.   Forsvarsrelaterede produkter, som kan overføres i henhold til den generelle overførselslicens til udstillingsformål, jf. artikel 5, stk. 2, litra c), i direktiv 2009/43/EF

Følgende ML-kategorier er en undergruppe på listen over forsvarsrelaterede produkter som fastlagt i bilaget til direktiv 2009/43/EF. Den generelle overførselslicens til udstillingsformål (GTL-EX) bør som minimum give mulighed for overførsel af forsvarsrelaterede produkter i nedenstående ML-kategorier. Medlemsstaterne kan vælge at medtage flere ML-kategorier med tilhørende forsvarsrelaterede produkter i deres GTL-EX.

Liste over ML-kategorier, der som minimum skal omfattes:

ML 1. Alle varer er inkluderet undtagen:

Våben, der er specielt designet til militær anvendelse

Løb og bundstykker til våben, der er specielt designet til militær anvendelse.

ML 2. Underpunkt c) og d). Alle varer er inkluderet.

ML 3. Følgende varer er inkluderet:

Inert ammunitionsmodel.

ML 4. Alle varer er inkluderet undtagen:

Underpunkt 4.a) Alle varer er udelukket, bortset fra inerte modeller, der er inkluderet

Underpunkt 4.b) Specielt designede komponenter til opsendelse, udlægning, afledning, støjsending (jamming) eller sprængning, som henhører under underpunkt ML 4.a).

ML 5. Alle varer er inkluderet undtagen:

Underpunkt 5.c) Udstyr til modforanstaltninger til genstande, der er nævnt i underpunkt ML5.a eller ML5.b

Alle varer bør leveres uden kryptograferingskomponent og uden integreret database.

ML 6. Alle varer er inkluderet undtagen:

Komplette køretøjer, som henhører under underpunkt ML 6.a)

Chassiser og tårne, som henhører under underpunkt ML 6.a)

ML 7. Alle varer er udelukket undtagen:

Underpunkt 7.f) Beskyttelses- og dekontamineringsudstyr, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, komponenter og kemiske blandinger

Underpunkt 7.g) Udstyr, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, designet eller modificeret til detektering eller identificering af materialer, der er nævnt i underpunkt ML7.a, ML7.b eller ML7.d, samt specielt designede komponenter hertil.

ML 9. Alle varer er inkluderet undtagen:

Komplette krigsskibe (overflade- eller undervandsfartøjer)

Komplette skrog

Genstande under underpunkt ML9.c) Undervandsdetektionsudstyr, der er specielt designet til militær anvendelse, styreanordninger hertil og komponenter hertil, der er specielt designet til militær anvendelse.

ML 10. Alle varer er inkluderet undtagen:

Komplette fly

Fuselager til kampfly og kamphelikoptere

Motorer til kampfly.

ML 11. Alle varer er inkluderet undtagen:

Underpunkt ML11.a)a. Elektroniske modforanstaltninger og udstyr til elektroniske modforanstaltninger, herunder udstyr til støjsending (jamming) og beskyttelse mod støjsending

Underpunkt ML11.a)b. Frekvensagile rør (frequency agile tubes)

Underpunkt ML11.a)c. Elektroniske systemer eller udstyr, som enten er designet til overvågning og kontrol af det elektromagnetiske spektrum med militær efterretning eller sikkerhed for øje eller til foranstaltninger mod sådan overvågning og kontrol

Underpunkt ML11.a)d. Udstyr til modforanstaltninger under vandet, herunder støjsending (jamming) og magnetisk interferens og afledning, udstyr, der er designet til at indføre fremmedstøj eller fejlbehæftede signaler i sonarmodtagere

Underpunkt ML11.a)e. Udstyr til sikring af EDB-anlæg, EDB-sikkerhedsudstyr og udstyr til sikring af transmissions- og signallinjer, som er baseret på kryptograferingsprocedurer

Underpunkt ML11.a)f. Identifikations-, autentificerings- og nøgleindlæsningsudstyr og nøgleadministration, fremstillings- og distributionsudstyr

Underpunkt ML11.a)i. Digitale demodulatorer specielt designet til signalefterretninger

Underpunkt ML11.b) Støjsenderudstyr til globale satellitnavigationssystemer (GNSS) og specielt designede komponenter hertil

Underpunkt ML11.c) »Rumfartøjer«, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse, og »rumfartøjskomponenter«, der er specielt designet til militær anvendelse.

ML 13. Alle varer er inkluderet.

ML 14. Alle varer er inkluderet.

ML 15. Alle varer er inkluderet.

ML 16. Alle varer er inkluderet.

ML 17. Alle varer er inkluderet undtagen:

Underpunkt ML17.f) Arkiver, der er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse med systemer, udstyr eller komponenter, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

Underpunkt ML17.g) Kernekraftproduktionsudstyr eller fremdriftsudstyr, herunder atomreaktorer, der er specielt designet til militær anvendelse, og komponenter hertil, som er specielt designet eller modificeret til militær anvendelse

Underpunkt ML17.h) Udstyr og materiale, der er belagt eller behandlet med henblik på at fjerne materialets signatur, og som er specielt designet til militær anvendelse, bortset fra udstyr og materiale, der er nævnt andre steder i EU's fælles liste over militært udstyr

Underpunkt ML17.i) Simulatorer, der er specielt designet til militære atomreaktorer.

ML 18. Alle varer er inkluderet.

ML 21. Alle varer er inkluderet undtagen:

Underpunkt ML21a) Software specielt designet til et af følgende formål:

Udvikling, produktion, drift eller vedligeholdelse af udstyr, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

Udvikling eller produktion af materialer, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr eller

Udvikling, produktion, drift eller vedligeholdelse af software, der er nævnt i EU's fælles liste over militært udstyr

Software, der er specielt designet eller modificeret til brug af genstande, der ikke er nævnt på listen i denne generelle overførselslicens.

ML 22. Følgende er inkluderet:

Kun den nødvendige teknologi til brug af varer, der er tilladt i den samme generelle overførselslicens.

1.2.   Betingelser, som skal integreres i den generelle overførselslicens for udstilling

Følgende liste er ikke udtømmende: Andre betingelser, som en medlemsstat tilføjer, må dog ikke være i modstrid med eller undergrave nedennævnte betingelser.

Geografisk gyldighed

:

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (7)

Overførsel til udstilling

:

Overførsel af forsvarsrelaterede produkter med henblik på udstilling i en medlemsstat, som ikke skal bruges under operationelle betingelser og ikke omfatter demonstrations- eller vurderingsformål.

Genoverførsel

:

Medlemsstaterne skal vælge en af følgende muligheder for genoverførsel af forsvarsrelaterede produkter efter udstilling:

(a)

Fritagelse fra forpligtelsen til forudgående tilladelse i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra e), i direktiv 2009/43/EF

(b)

Offentliggørelse af en særlig generel overførselslicens for genoverførsel af forsvarsrelaterede produkter efter udstilling med som minimum samme liste over berettigede forsvarsrelaterede produkter

(c)

Integrering af genoverførsel i den generelle overførselslicens for udstilling.

Varighed

:

Oprindelsesmedlemsstaterne kan fastsætte en frist for returnering af det forsvarsrelaterede produkt, som leverandøren skal overholde over for den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten. De medlemsstater, hvorfra det forsvarsrelaterede produkt er genoverført, kan også fastsætte en tidsfrist for genoverførsel, som skal overholdes af leverandøren eller dennes repræsentant.

2.   OPFØLGNING

Medlemsstaterne opfordres til at følge denne henstilling senest den 1. juli 2019.

Medlemsstaterne opfordres til at orientere Kommissionen om eventuelle foranstaltninger, de har truffet for at følge denne henstilling.

3.   ADRESSATER

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2018.

På Kommissionens vegne

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Medlem af Kommissionen


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet (EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1).

(2)  EUT L 329 af 3.12.2016, s. 101.

(3)  EUT L 329 af 3.12.2016, s. 105.

(4)  COM(2016) 950 final.

(5)  COM(2016) 760 final.

(6)  Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP a 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr (EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99).

(7)  Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 111/2013 af 14. juni 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen (EUT L 318 af 28.11.2013, s. 12), som indarbejdede direktiv 2009/43/EF i EØS-aftalen, indeholdt en eksplicit tilpasning: »Direktivet gælder ikke for Liechtenstein«.