21.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 327/5


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/2054

af 21. december 2018

om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. april 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/184/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma.

(2)

Den 26. april 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/655 (2), som fastsætter en retlig ramme for målrettede restriktive foranstaltninger over for visse fysiske personer fra Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) og grænsepolitiet, som er ansvarlige for alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, for at hindre leveringen af humanitær bistand til civile i nød og for at hindre gennemførelsen af uafhængige undersøgelser af de påståede alvorlige overtrædelser eller krænkelser af menneskerettighederne.

(3)

Den 25. juni 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/900 (3), der udpegede syv højtstående embedsmænd fra Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) og fra grænsepolitiet på grund af deres medvirken til eller forbindelse med de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017.

(4)

Den 17. september 2018 offentliggjorde Menneskerettighedsrådets uafhængige internationale undersøgelsesmission (FFM) sin detaljerede rapport om Myanmar, hvori det blev konkluderet, at der er blevet begået grove overtrædelser og krænkelser af menneskerettighederne i delstaterne Kachin, Shan og Rakhine, navnlig af Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) og grænsepolitiet, og at mange af disse overtrædelser kan kategoriseres som værende blandt de alvorligste forbrydelser i henhold til folkeretten.

(5)

I betragtning af FFM's konklusioner og ansvaret for de overtrædelser af menneskerettighederne, der er blevet begået af dele af Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) og grænsepolitiet, bør syv personer opføres på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP.

(6)

Bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2018.

På Rådets vegne

J. BOGNER-STRAUSS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/184/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma og ophævelse af afgørelse 2010/232/FUSP (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/655 af 26. april 2018 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma (EUT L 108 af 27.4.2018, s. 29).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/900 af 25. juni 2018 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma (EUT L 160 I af 25.6.2018, s. 9).


BILAG

Følgende personer tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»8.

Ba Kyaw

 

Ba Kyaw er militærstabssergent i infanteribataljon nr. 564 i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw). Han er ansvarlig for grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, herunder drab, deportationer og tortur begået mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017. Han er navnlig blevet udpeget som en af de vigtigste medvirkende til massakren i Maung Nu den 27. august 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

 

Tun Naing er øverstbefalende på grænsepolitiets base i Taung Bazar. I denne egenskab er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af grænsepolitiet i Taung Bazar mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine før, omkring og efter den 25. august 2017, herunder tvangstilbageholdelse, mishandling og tortur.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Fødselsdato: 2. maj 1968

Brigadegeneral Khin HLaing er tidligere øverstbefalende for den 99. lette infanteridivision og nuværende øverstbefalende for Regionskommando Nordøst i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw). Som øverstbefalende for den 99. lette infanteridivision ledede han de militære operationer i delstaten Shan i 2016 og i begyndelsen af 2017. I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af den 99. lette infanteridivision mod landsbyboere, der tilhører etniske mindretal, i delstaten Shan i andet halvår 2016. Disse omfatter ulovlige drab, tvangstilbageholdelse og ødelæggelse af landsbyer.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

 

Major Aung Myo Thu er øverstbefalende i marken for den 33. lette infanteridivision i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw). Som øverstbefalende i marken for den 33. lette infanteridivision ledede han de militære operationer i delstaten Rakhine i 2017. I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af den 33. lette infanteridivision mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017. Disse omfatter ulovlige drab, seksuel vold og tvangstilbageholdelse.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

 

Thant Zaw Win er major i infanteribataljon nr. 564 i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw). I denne egenskab ledede han de militære operationer i delstaten Rakhine og er ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af infanteribataljon nr. 564 mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine, navnlig i og omkring landsbyen Maung Nu, den 27. august 2017. Disse omfatter ulovlige drab, seksuel vold og systematisk afbrænding af Rohingyahuse og -bygninger.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

 

Kyaw Chay er korporal i grænsepolitiet. Han var tidligere stationeret i Zay Di Pyin og var øverstbefalende for grænsepolitiets base i Zay Di Pyin i perioden omkring den 25. august 2017, hvor en række overtrædelser af menneskerettighederne blev begået af grænsepolitiet under hans kommando. I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af grænsepolitiet mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i den pågældende periode. Han var også medvirkende til alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne. Disse overtrædelser omfatter mishandling og tortur af tilbageholdte.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

 

Major Nyi Nyi Swe er tidligere øverstbefalende for Regionskommando Nord i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw). I denne egenskab er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, herunder mishandling af civile, der blev begået af Regionskommando Nord i delstaten Kachin fra maj 2016 til april 2018 (indtil hans udnævnelse til øverstbefalende for Regionskommando Sydvest). Han er også ansvarlig for at hindre leveringen af humanitær bistand til civile i nød i delstaten Kachin i den pågældende periode, navnlig blokeringen for fødevaretransporter.

21.12.2018«