11.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/56


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1942

af 10. december 2018

om forlængelse og ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 16. juli 2012 afgørelse 2012/389/FUSP (1) om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR).

(2)

Rådet vedtog den 12. december 2016 afgørelse (FUSP) 2016/2240 (2), som ændrede afgørelse 2012/389/FUSP. Navnet på missionen blev ændret til EUCAP Somalia, og mandatet blev forlænget indtil den 31. december 2018.

(3)

Rådet vedtog den 15. februar 2018 afgørelse (FUSP) 2018/226 (3), som ændrede afgørelse 2012/389/FUSP og fastlagde et finansielt referencegrundlag for perioden indtil den 31. december 2018.

(4)

Efter en holistisk og koordineret strategisk revision af FSFP's engagement i Somalia og på Afrikas Horn nåede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité til enighed om at ændre missionens mandat og forlænge det indtil den 31. december 2020.

(5)

Afgørelse 2012/389/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2012/389/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, litra c), affattes således:

»c)

forfølge disse mål ved at støtte de somaliske myndigheder i udviklingen af den nødvendige lovgivning og etableringen af de nødvendige retslige myndigheder, ved at sørge for nødvendige mentorordninger, rådgivning, uddannelse og udstyr til Somalias håndhævende enheder med hensyn til civil søret og ved at yde rådgivning om politik, kommando, kontrol og koordination til ministeriet for intern sikkerhed og politiet til støtte for initiativer fra Unionens og internationale partneres side.«

2)

Følgende afsnit tilføjes i artikel 13, stk. 1:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP Somalia for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2020 udgør 66 100 000 EUR«.

3)

Artikel 16, andet punktum, affattes således:

»Den finder anvendelse indtil den 31. december 2020.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2012/389/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia) (EUT L 187 af 17.7.2012, s. 40).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2240 af 12. december 2016 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR) (EUT L 337 af 13.12.2016, s. 18).

(3)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/226 af 15. februar 2018 om ændring af afgørelse 2012/389/FUSP om Den Europæiske Unions kapacitetsopbyggende mission i Somalia (EUCAP Somalia) (EUT L 43 af 16.2.2018, s. 15).