12.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/31


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/1674

af 23. oktober 2018

om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF, for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Den Føderative Republik Brasilien af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn, og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Den Føderative Republik Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Republikken Moldova af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter, og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Republikken Moldova

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets beslutning 2003/17/EF (3) skal markinspektioner, der gennemføres af visse afgrøder til formering af udsæd i de listeopførte tredjelande, på visse betingelser betragtes som ligestillede med markinspektioner, der gennemføres i overensstemmelse med EU-retten, og frø af visse arter af foderplanter, sædekorn, bederoefrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i de pågældende lande, skal på visse betingelser betragtes som ligestillede med frø/korn, der er produceret i overensstemmelse med EU-retten.

(2)

Den Føderative Republik Brasilien (»Brasilien«) har indgivet en ansøgning til Kommissionen om, at dens system for markinspektioner af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn samt frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret og certificeret i Brasilien, indrømmes ligestilling.

(3)

Kommissionen undersøgte Brasiliens relevante lovgivning og offentliggjorde på grundlag af en kontrol, der blev gennemført i 2016 af systemet for offentlige kontroller og for certificering af foderplanter og sædekorn i Brasilien samt af dets ækvivalens med EU-kravene, resultaterne i sin rapport »Endelig rapport om en kontrol gennemført i Brasilien fra den 11. april 2016 til den 19. april 2016 med henblik på at evaluere systemet for offentlige kontroller og for certificering af frø samt dets ækvivalens med EU-kravene«.

(4)

Det er i forlængelse af kontrollen blevet konkluderet, at markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd, prøvetagning og officielle efterfølgende kontroller af foderplanter og sædekorn gennemføres hensigtsmæssigt og opfylder betingelserne i bilag II til beslutning 2003/17/EF og de respektive krav i Rådets direktiv 66/401/EØF (4) og 66/402/EØF (5). Det er yderligere blevet konkluderet, at de nationale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af certificering af frø i Brasilien, er kompetente og opererer hensigtsmæssigt.

(5)

Republikken Moldova har indgivet en ansøgning til Kommissionen om, at dets system for markinspektioner af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter samt sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret og certificeret i Republikken Moldova, indrømmes ligestilling.

(6)

Kommissionen undersøgte Republikken Moldovas relevante lovgivning og offentliggjorde på grundlag af en kontrol, der blev gennemført i 2016 af systemet for offentlige kontroller og for certificering af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter i Republikken Moldova samt af dets ækvivalens med EU-kravene, resultaterne i sin rapport »Endelig rapport om en kontrol gennemført i Republikken Moldova fra den 14. juni til den 21. juni 2016 med henblik på at evaluere systemet for offentlige kontroller og for certificering af frø samt dets ækvivalens med EU-kravene«.

(7)

Det er i forlængelse af kontrollen blevet konkluderet, at markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd, prøvetagning og officielle efterfølgende kontroller af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter gennemføres hensigtsmæssigt og opfylder betingelserne i bilag II til beslutning 2003/17/EF og de respektive krav i Rådets direktiv 66/402/EØF, 2002/55/EF (6) og 2002/57/EF (7). Det er yderligere blevet konkluderet, at de nationale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af certificering af frø i Republikken Moldova, er kompetente og opererer hensigtsmæssigt.

(8)

Der bør derfor indrømmes ligestilling for så vidt angår markinspektioner, der foretages af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn i Brasilien, og for så vidt angår frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Brasilien og officielt certificeret af landets myndigheder.

(9)

Der bør også indrømmes ligestilling for så vidt angår markinspektioner, der foretages af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter i Republikken Moldova, og for så vidt angår sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Republikken Moldova og officielt certificeret af landets myndigheder.

(10)

Der er efterspørgsel i Unionen efter import af grøntsagsfrø fra tredjelande, herunder Republikken Moldova. Beslutning 2003/17/EF bør derfor omfatte officielt certificerede grøntsagsfrø som omhandlet i direktiv 2002/55/EF med henblik på at imødegå efterspørgslen efter de pågældende frø med oprindelse i Republikken Moldova, men også i andre tredjelande i fremtiden.

(11)

Under hensyntagen til de gældende regler fra Det Internationale Frøkontrolforbund (ISTA) bør det pågældende tredjeland afgive en officiel erklæring om, at der er foretaget prøvetagning og kontrol af frøet i overensstemmelse med bestemmelserne i ISTA's internationale regler for frøkontrol (»ISTA-reglerne«) for så vidt angår internationale orange certifikater for frøpartier, og frøpartierne bør være ledsaget af et sådant certifikat.

(12)

I betragtning af udløbet af »Derogatory experiment on seed sampling and seed analysis« i bilag V, del A, til afgørelsen fra Rådet for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) af 28. september 2000 om OECD-reglerne for sortscertificering af frø i international handel bør enhver henvisning til det pågældende forsøg udgå.

(13)

Enhver henvisning til Kroatien som tredjeland bør udgå i betragtning af landets tiltrædelse af Unionen i 2013.

(14)

Beslutning 2003/17/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer af beslutning 2003/17/EF

I beslutning 2003/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, indledningen, affattes således:

»Markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd af de i bilag I til denne beslutning anførte arter, der gennemføres i de tredjelande, som er anført i nævnte bilag, ligestilles med markinspektioner, der gennemføres i overensstemmelse med direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/57/EF og Rådets direktiv 2002/55/EF (*1), hvis de:

(*1)  Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (EUT L 193 af 20.7.2002, s. 33).«"

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Frø af de i bilag I til denne beslutning anførte arter, der er produceret i de tredjelande, der er anført i nævnte bilag, og som er officielt kontrolleret af de i nævnte bilag anførte myndigheder, ligestilles med frø, der opfylder betingelserne i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF, hvis de opfylder betingelserne i bilag II, afsnit B, til denne beslutning.«

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Hvis der i EF foretages »ommærkning og genlukning« af ligestillet frø efter OECD-ordningen for sortscertificering af frø i international handel, finder bestemmelserne i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF for genlukning af pakninger med frø produceret i EF tilsvarende anvendelse.

Første afsnit berører ikke de for sådanne operationer gældende OECD-regler.«

b)

Stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

på EF-småpakninger som omhandlet i direktiv 66/401/EØF, 2002/54/EF eller 2002/55/EF.«

4)

Bilagene til beslutning 2003/17/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. oktober 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

K. EDTSTADLER

Formand


(1)  EUT C 227 af 28.6.2018, s. 76.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.9.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.10.2018.

(3)  Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10).

(4)  Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66).

(5)  Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med såsæd (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66).

(6)  Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33).

(7)  Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 74).


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2003/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I tabellen indsættes følgende i alfabetisk orden:

»BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EØF

66/402/EØF«

»MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EØF

2002/55/EF

2002/57/EF«

b)

I fodnoten til den tabel, der er omhandlet i litra a), indsættes følgende i alfabetisk orden: »BR — Brasilien,«, »MD — Republikken Moldova,«.

c)

I fodnoten til nævnte tabel udgår »HR — Kroatien,«.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit A, punkt 1, tilføjes følgende led efter femte led:

»—

grøntsagsfrø, for så vidt angår arterne omhandlet i direktiv 2002/55/EF.«

b)

Afsnit B ændres således:

i)

I punkt 1, første afsnit, tilføjes følgende led efter femte led:

»—

grøntsagsfrø, for så vidt angår arterne omhandlet i direktiv 2002/55/EF.«

ii)

I punkt 2.1 indsættes følgende led efter tredje led:

»—

direktiv 2002/55/EF, bilag II«.

iii)

Punkt 2.2 affattes således:

»2.2.

For at kontrollere, om betingelserne i punkt 2.1 overholdes, skal der officielt eller under officielt tilsyn udtages prøver efter ISTA-reglerne, og prøvernes vægt skal have den vægt, der er foreskrevet efter disse metoder, idet der tages hensyn til vægten angivet i:

direktiv 66/401/EØF, bilag III, kolonne 3 og 4

direktiv 66/402/EØF, bilag III, kolonne 3 og 4

direktiv 2002/54/EF, bilag II, anden linje

direktiv 2002/55/EF, bilag III

direktiv 2002/57/EF, bilag III, kolonne 3 og 4.«

iv)

Punkt 2.3 affattes således:

»2.3.

Kontrollen udføres officielt eller under officielt tilsyn efter ISTA-reglerne.«

v)

Punkt 2.4 udgår.

vi)

Punkt 3.1, andet led, affattes således:

»—

en erklæring om, at der er foretaget prøvetagning og kontrol af frøet i overensstemmelse med gængse internationale metoder: »Prøvetagning og analyse foretaget efter bestemmelserne i ISTA's internationale regler for frøkontrol for så vidt angår internationale orange certifikater for frøpartier af … (ISTA-frøkontrolstationens navn eller medlemskode)««.

vii)

Punkt 4 affattes således:

»4.

Frøpartierne skal være ledsaget af et internationalt orange ISTA-certifikat for frøpartier med oplysningerne vedrørende betingelserne i punkt 2.«