16.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/25


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/1544

af 15. oktober 2018

om restriktive foranstaltninger mod spredning og brug af kemiske våben

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union støtter de internationale nedrustnings-, ikkesprednings- og våbenkontroltraktater og -ordninger.

(2)

Unionen støtter en effektiv gennemførelse og universalisering af konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (i det følgende benævnt »CWC«), og det understreger sin støtte til og vigtigheden af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) og dens tekniske sekretariat. Unionen fordømmer på det kraftigste spredning og brug af kemiske våben, uanset hvor og af hvem og uanset omstændighederne. For at støtte det forbud, der ved CWC er fastsat i mod brug af kemiske våben, som udgør en alvorlig trussel mod den internationale sikkerhed, finder Unionen det nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger mod dem, der griber til sådanne våben eller bidrager til udvikling eller brug heraf. Unionen er fast besluttet på at bidrage til at identificere de enkeltpersoner, enheder, grupper eller regeringer, der er ansvarlige for brug af kemiske våben, såvel som dem, der bistår ved eller tilskynder til sådanne aktiviteter, og på at stille dem til ansvar. Det er endvidere vigtigt at adressere de forberedende skridt før brug, f.eks. udvikling, fremstilling, køb, overførsel og oplagring af kemiske våben.

(3)

I denne forbindelse udtrykte Unionen sin støtte til den beslutning, som konferencen af de deltagende stater i CWC vedtog den 27. juni 2018 vedrørende truslen fra brug af kemiske våben.

(4)

Unionen og dens medlemsstater støtter de øvrige internationale initiativer, der tager sigte på at tackle truslen fra kemiske våben, såsom Australiengruppen, som ved at koordinere og harmonisere nationale eksportkontrolforanstaltninger bidrager til at opfylde forpligtelserne i henhold til CWC og konventionen om forbud mod biologiske våben og toksinvåben, såvel som »ikkespredningsinitiativet« og det internationale partnerskab til bekæmpelse af straffrihed for brug af kemiske våben. Unionen og dens medlemsstater støtter også gennemførelsen af de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, navnlig resolution 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015) og 2325 (2016).

(5)

Det Europæiske Råd konkluderede den 22. marts 2018, at brug af kemiske våben, herunder brug af alle giftige kemikalier, som våben uanset omstændighederne er fuldstændigt uacceptabelt, skal fordømmes systematisk og hårdt og udgør en sikkerhedstrussel for os alle. Den 28. juni 2018 opfordrede Det Europæiske Råd til vedtagelse så hurtigt som muligt af en ny EU-ordning med restriktive foranstaltninger med henblik på at bekæmpe brug og spredning af kemiske våben.

(6)

Denne afgørelse bidrager til Unionens indsats for at bekæmpe spredning og brug af kemiske våben. Anvendelsesområdet og definitionen af kemiske våben i denne afgørelse bør være det samme som fastsat i CWC.

(7)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved »kemiske våben« forstås kemiske våben som defineret i artikel II i konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:

a)

fysiske personer, der er ansvarlige for, yder finansiel, teknisk eller materiel støtte til, eller på anden vis er involveret i:

i)

fremstilling, køb, besiddelse, udvikling, transport, oplagring eller overførsel af kemiske våben

ii)

anvendelse af kemiske våben

iii)

alle forberedelser til brugen af kemiske våben

b)

fysiske personer, der bistår fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med eller opmuntrer eller forleder dem til at indlade sig på enhver virksomhed som omhandlet i dette stykkes litra a) og derved forsager eller bidrager til en risiko for, at sådanne aktiviteter udføres, og

c)

fysiske personer med tilknytning til de fysiske personer, der er anført i litra a) og b),

som opført på listen i bilaget.

2.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på sit område.

3.   Stk. 1 berører ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, dvs.:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference, som er indkaldt af FN eller afholdes i FN's regi

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter, eller

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

4.   Stk. 3 anses ligeledes for at finde anvendelse i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

5.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en fritagelse i henhold til stk. 3 eller 4.

6.   Medlemsstaterne kan indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, hvis rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller af hensyn til muligheden for at kunne deltage i mellemstatslige møder og møder, som Unionen tager initiativ til eller er vært for, eller møder, hvor en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, er vært, og hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer de politiske mål med restriktive foranstaltninger, herunder gennemførelse af de retlige forbud mod kemiske våben og nedrustning af kemiske våben. Medlemsstaterne kan også indrømme fritagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, hvis indrejse eller transit er nødvendig med henblik på gennemførelsen af en retslig procedure.

7.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme fritagelser, jf. stk. 6, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Fritagelsen anses for at være indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden for to arbejdsdage efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede fritagelse. Hvis et eller flere af rådsmedlemmerne gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede fritagelse.

8.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3, 4, 6 eller 7 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for de personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

Artikel 3

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er ansvarlige for, yder finansiel, teknisk eller materiel støtte til eller på anden vis er involveret i:

i)

fremstilling, køb, besiddelse, udvikling, transport, oplagring eller overførsel af kemiske våben

ii)

anvendelse af kemiske våben

iii)

alle forberedelser til anvendelsen af kemiske våben

b)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der på en hvilken som helst måde bistår fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med eller opmuntrer eller forleder dem til at indlade sig på enhver virksomhed som omhandlet i dette stykkes litra a) og derved forsager eller bidrager til en risiko for, at sådanne aktiviteter udføres, og af

c)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af dette stykkes litra a) og b),

som opført på listen i bilaget indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget.

3.   Uanset stk. 1 og 2 kan en medlemsstats kompetente myndighed på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget, og de familiemedlemmer, som sådanne fysiske personer har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at den relevante kompetente myndighed mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen har meddelt de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, eller

e)

skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål.

Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der måtte være meddelt i medfør af dette stykke.

4.   Uanset stk. 1 kan en medlemsstats kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet inden den dato, hvor den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet som omhandlet i stk. 1 blev optaget på listen i bilaget, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen, eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, og

d)

anerkendelsen af afgørelsen er ikke i strid med de almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der måtte være meddelt i medfør af dette stykke.

5.   Stk. 1 er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen i bilaget, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået før den dato, hvor en sådan fysisk eller juridisk person, en sådan enhed eller et sådant organ blev opført herpå, såfremt den pågældende medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i stk. 1.

6.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti

b)

forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af foranstaltningerne i stk. 1 og 2, eller

c)

forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen, eller som kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat

forudsat at sådanne renter, andre afkast og betalinger forbliver omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i stk. 1.

Artikel 4

1.   Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af en medlemsstat eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, udarbejder og ændrer listen i bilaget.

2.   Rådet underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ om den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, herunder om begrundelsen for opførelsen på listen, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver en sådan person, en sådan enhed eller et sådant organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet den i stk. 1 omhandlede afgørelse op til fornyet vurdering og underretter den pågældende fysiske eller juridiske person, den pågældende enhed eller det pågældende organ herom.

Artikel 5

1.   Bilaget skal indeholde grundene til at opføre de i artikel 2 og 3 omhandlede fysiske eller juridiske personer, enheder og organer på listen.

2.   Bilaget skal også indeholde de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 6

Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger i denne afgørelse, såsom erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, navnlig fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilaget

b)

andre fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en eller et af de i litra a) omhandlede personer, enheder eller organer.

Artikel 7

For at give foranstaltningerne i denne afgørelse størst mulig virkning tilskynder Unionen tredjelande til at vedtage restriktive foranstaltninger svarende til dem, der er indeholdt i denne afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 16. oktober 2019. Denne afgørelse kan til enhver tid tages op til fornyet vurdering. Den forlænges eller ændres, alt efter hvad der er relevant, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 15. oktober 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


BILAG

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 2 OG 3