12.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/108


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1524

af 11. oktober 2018

om fastlæggelse af en monitoreringsmetode og ordninger for medlemsstaternes rapportering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

(meddelt under nummer C(2018) 6560)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (1), særlig artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv (EU) 2016/2102 fastsættes de fælles tilgængelighedskrav, som skal sikre, at offentlige organers websteder og mobilapplikationer gøres mere tilgængelige ved at gøre dem opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste.

(2)

For at hjælpe offentlige organer med at leve op til tilgængelighedskravene bør monitoreringen også bidrage til at skabe opmærksomhed og tilskynde til læring i medlemsstaterne. Af den grund og for at øge gennemsigtigheden bør de samlede resultater af monitoreringsaktiviteterne offentliggøres i et tilgængeligt format.

(3)

For at udtrække meningsfulde og sammenlignelige data er der behov for en struktureret fremlæggelse af resultaterne af monitoreringsaktiviteterne, hvor der skelnes mellem forskellige klynger af offentlige tjenester og forskellige forvaltningsniveauer.

(4)

For at lette prøveudtagning fra de websteder og mobilapplikationer, der skal monitoreres, bør medlemsstaterne give mulighed for at træffe foranstaltninger til at føre ajourførte lister over websteder og mobilapplikationer, der er omfattet af anvendelsesområdet i direktiv (EU) 2016/2102.

(5)

For at forbedre monitoreringens sociale virkninger kan man i forbindelse med prøveudtagning vælge at følge en risikobaseret tilgang ved bl.a. at tage hensyn til specifikke websteders og mobilapplikationers indflydelse, underretninger modtaget i feedbackmekanismen, resultater af tidligere monitoreringsaktiviteter samt input fra det håndhævende organ og bidrag fra nationale interessenter.

(6)

Eftersom teknologien til at monitorere mobilapplikationer automatisk forventes at blive gradvist bedre, bør medlemsstaterne overveje også at anvende den forenklede monitoreringsmetode for websteder, som er fastsat i denne afgørelse, for mobilapplikationer under hensyntagen til de tilgængelige værktøjers effektivitet og omkostninger.

(7)

De standarder og tekniske specifikationer, der henvises til i artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, bør danne grundlag for monitoreringsmetoden.

(8)

For at fremme innovation, undgå at lægge hindringer i vejen for markedet og sikre, at monitoreringsmetoden forbliver teknologineutral, bør den ikke definere de specifikke tests, der skal gennemføres i forbindelse med måling af websteders og mobilapplikationers tilgængelighed. Monitoreringsmetoden bør i stedet begrænses til at fastsætte kravene til metoder til kontrol af overholdelse og til at opdage manglende overholdelse i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102.

(9)

Hvis bestemmelserne i medlemsstaternes lovgivning går videre end de krav til standarder og tekniske specifikationer, der fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, bør medlemsstaterne for at fremme monitoreringens sammenlignelighed monitorere og rapportere på en måde, der adskiller resultaterne for overholdelse af kravene til standarder og tekniske specifikationer, som fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.

(10)

Monitoreringsresultaternes sammenlignelighed bør sikres gennem anvendelse af den monitoreringsmetode og rapportering, der fremgår af denne afgørelse. Medlemsstaterne bør for at fremme deling af bedste praksis og gennemsigtighed offentliggøre, hvordan de monitorerer, samt gøre en kortlægning offentligt tilgængelig i form af en sammenligningstabel, hvor det vises, hvordan monitoreringen og de gennemførte tests dækker de krav, der henvises til i de standarder og tekniske specifikationer, der fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.

(11)

Hvis medlemsstaterne gør brug af den mulighed, der fremgår af artikel 1, stk. 5, for at udelukke skolers, børnehavers og vuggestuers websteder og mobilapplikationer fra dette direktivs anvendelsesområde, bør de anvende de relevante dele af monitoreringsmetoden til at overvåge tilgængeligheden af indholdet på de websteder og i de mobilapplikationer, der er forbundet med væsentlige administrative onlinefunktioner.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2102 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

I denne afgørelse fastsættes en metode til monitorering af offentlige organers websteders og mobilapplikationers overholdelse af tilgængelighedskravene i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102.

I denne afgørelse fastsættes ordningerne for medlemsstaternes rapportering af resultaterne af monitoreringen, herunder måledata, til Kommissionen.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »tilgængeligt format«: et elektronisk dokument, der lever op til tilgængelighedskravene i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102

2)   »monitoreringsperiode«: den periode, inden for hvilken medlemsstaterne skal gennemføre de monitoreringsaktiviteter, der er nødvendige for at fastslå, om webstederne og mobilapplikationerne i stikprøven overholder tilgængelighedskravene eller ej. Monitoreringsperioden kan også omfatte afgrænsning af stikprøverne, analyse af monitoreringsresultaterne og ordninger for rapportering til Kommissionen.

Artikel 3

Monitoreringshyppighed

1.   Medlemsstaterne monitorerer offentlige organers websteders og mobilapplikationers overholdelse af tilgængelighedskravene i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102 på grundlag af den metode, der er fastsat i nærværende afgørelse.

2.   Den første monitoreringsperiode for websteder er mellem den 1. januar 2020 og den 22. december 2021. Efter den første monitoreringsperiode gennemføres monitoreringen hvert år.

3.   Den første monitoreringsperiode for mobilapplikationer er mellem den 23. juni 2021 og den 22. december 2021. I den første monitoreringsperiode omfatter monitoreringen af mobilapplikationer resultater baseret på et begrænset antal stikprøver fra mobilapplikationer. Medlemsstaterne gør en rimelig indsats for at monitorere mindst en tredjedel af det antal, der fremgår af punkt 2.1.5 i bilag I.

4.   Efter den første monitoreringsperiode gennemføres monitoreringen af mobilapplikationer hvert år på grundlag af stikprøvegrundlaget i punkt 2.1.5 i bilag I.

5.   Efter den første monitoreringsperiode ligger den årlige monitoreringsperiode for både websteder og mobilapplikationer mellem den 1. januar og den 22. december.

Artikel 4

Monitoreringens omfang og udgangspunkt

1.   Medlemsstaterne monitorerer offentlige organers websteders og mobilapplikationers overholdelse af tilgængelighedskravene i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102 på grundlag af kravene i de standarder og tekniske specifikationer, der henvises til i artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102.

2.   Hvis tilgængelighedskravene i bestemmelserne i en medlemsstats lovgivning går videre end de krav til standarder og tekniske specifikationer, der fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, gennemføres monitoreringen på en sådan måde, at der skelnes mellem overholdelse af kravene i de standarder og tekniske specifikationer, som fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, og de krav, der går videre end disse.

Artikel 5

Monitoreringsmetoder

Medlemsstaterne monitorerer offentlige organers websteders og mobilapplikationers overholdelse af tilgængelighedskravene i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102 ved hjælp af:

a)

en dybdegående monitoreringsmetode til at kontrollere overholdelse, som gennemføres i overensstemmelse med kravene i punkt 1.2 i bilag I

b)

en forenklet monitoreringsmetode til at opfange manglende overholdelse, som gennemføres i overensstemmelse med kravene i punkt 1.3 i bilag I

Artikel 6

Prøveudtagning fra websteder og mobilapplikationer

Medlemsstaterne sikrer, at prøveudtagningen fra de websteder og mobilapplikationer, der skal monitoreres, foregår i overensstemmelse med kravene i punkt 2 og 3 i bilag I.

Artikel 7

Information om monitoreringsresultaterne

Hvis der konstateres mangler, sikrer medlemsstaterne, at de offentlige organer modtager data og oplysninger om overholdelsen af tilgængelighedskravene i forbindelse med de mangler, der konstateres i forbindelse med deres respektive websteder og mobilapplikationer, inden for en rimelig frist og i et format, der hjælper de offentlige organer med at afhjælpe dem.

Artikel 8

Rapportens format

1.   Medlemsstaterne aflægger rapport, jf. artikel 8, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/2102, til Kommissionen i et tilgængeligt format på et af Den Europæiske Unions officielle sprog.

2.   Rapporten skal omfatte resultaterne af den monitorering, der vedrører de krav til standarder og tekniske specifikationer, som fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102. De resultater, der vedrører krav, som går videre end disse krav, kan medtages i rapporten, men hvis de inkluderes, skal de fremstå separat.

Artikel 9

Rapportens indhold

1.   Den rapport, der henvises til artikel 8, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/2102, skal indeholde:

a)

en detaljeret beskrivelse af, hvordan monitoreringen er gennemført

b)

en kortlægning i form af en sammenligningstabel, hvoraf det fremgår, hvordan de anvendte monitoreringsmetoder har forbindelse til de krav til standarder og tekniske specifikationer, der fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102, herunder også eventuelle væsentlige ændringer i metoderne

c)

resultatet af monitoreringen i hver monitoreringsperiode, herunder måledata

d)

de oplysninger, der kræves i artikel 8, stk. 5, i direktiv (EU) 2016/2102.

2.   Medlemsstaterne afgiver i deres rapporter de oplysninger, der er angivet i instruktionerne i bilag II.

Artikel 10

Rapporteringshyppighed

1.   Den første rapport omfatter den første monitoreringsperiode for websteder og mobilapplikationer, som fremgår af artikel 3, stk. 2 og 3.

2.   Herefter omfatter rapporterne monitoreringsperioderne for websteder og mobilapplikationer mellem den foregående og den følgende rapporteringsfrist, som er fastsat i artikel 8, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/2102.

Artikel 11

Yderligere rapporteringsregler

Medlemsstaterne offentliggør rapporten i et tilgængeligt format.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1.


BILAG I

MONITORERING

1.   MONITORERINGSMETODER

1.1.   Følgende monitoreringsmetoder hverken tilføjer, erstatter eller overflødiggør nogen af de krav til standarder og tekniske specifikationer, der henvises til i artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102. Metoderne er uafhængige af specifikke tests, værktøjer til vurdering af tilgængelighed, operativsystemer, webbrowsere eller specifikke teknologiske hjælpemidler.

1.2.   Dybdegående monitorering

1.2.1.

Medlemsstaterne anvender en dybdegående monitoreringsmetode, der grundigt kontrollerer, om et websted eller en mobilapplikation lever op til alle kravene i de standarder og tekniske specifikationer, der henvises til i artikel 6 direktiv (EU) 2016/2102.

1.2.2.

Ved den dybdegående monitoreringsmetode kontrolleres alle trin i processerne i prøvegrundlaget, og som minimum følges standardsekvensen for fuldførelse af processen.

1.2.3.

Som minimum kontrolleres ved den dybdegående monitoreringsmetode interaktionen med formularer, brugergrænsefladekontroller og dialogbokse, bekræftelser af dataindtastning, fejlmeddelelser og anden feedback fra interaktion med brugeren, når dette er muligt, samt webstedets eller mobilapplikationens reaktion, når der anvendes forskellige indstillinger og præferencer.

1.2.4.

Den dybdegående monitoreringsmetode kan, hvis det er relevant, omfatte brugervenlighedstest bestående af f.eks. observation og analyse af, hvordan brugere med handicap opfatter webstedets eller mobilapplikationens indhold, og hvor svært det er for dem at anvende dele af brugergrænsefladen, som f.eks. menuer eller formularer.

1.2.5.

Det monitorerende organ kan helt eller delvis anvende evalueringsresultater stillet til rådighed af et offentligt organ på følgende kumulative betingelser:

a)

det offentlige organ har fremlagt den seneste detaljerede evalueringsrapport til dets rådighed

b)

evalueringen blev foretaget tidligst tre år forud for monitoreringstidspunktet, og den blev gennemført i overensstemmelse med punkt 1.2.1-1.2.4 samt punkt 3 i dette bilag

c)

det monitorerende organ finder, at evalueringsrapporten kan bruges til den dybdegående monitorering på grundlag af:

i)

resultaterne af anvendelsen af den forenklede monitoreringsmetode på webstedet eller mobilapplikationen, og

ii)

hvis evalueringen blev foretaget mere end et år før monitoreringstidspunktet, en analyse af rapporten, der tager hensyn rapportens karakteristika, som f.eks. alder og detaljeringsgrad.

1.2.6.

Med forbehold af eventuelle relevante retlige bestemmelser, hvorved der pålægges visse betingelser for beskyttelse af fortrolige oplysninger, herunder af hensyn til den nationale sikkerhed, skal medlemsstaterne sikre, at det monitorerende organ gives adgang til ekstranet- eller intranetwebsteder for at kunne gennemføre monitoreringen. Hvis der ikke kan gives adgang, men evalueringsresultater kan stilles til rådighed af det offentlige organ, kan det monitorerende organ helt eller delvis anvende evalueringsresultaterne på følgende kumulative betingelser:

a)

det offentlige organ har fremlagt den seneste detaljerede evalueringsrapport til dets rådighed

b)

evalueringen blev foretaget tidligst tre år forud for monitoreringstidspunktet, og den blev gennemført i overensstemmelse med punkt 1.2.1-1.2.4 samt punkt 3 i dette bilag.

1.3.   Forenklet monitorering

1.3.1.

Medlemsstaterne anvender en forenklet monitoreringsmetode på websteder, hvorved tilfælde af manglende overholdelse af en undergruppe af kravene i de standarder og tekniske specifikationer, der henvises til i artikel 6 direktiv (EU) 2016/2102, opfanges.

1.3.2.

Den forenklede monitoreringsmetode omfatter tests af hvert af de krav til opfattelighed, anvendelighed, forståelighed og robusthed, der henvises til i artikel 4 i direktiv (EU) 2016/2102. Ved testene undersøges webstederne for manglende overholdelse. Den forenklede monitorering sigter mod at omfatte følgende af brugernes tilgængelighedsbehov i så vid udstrækning, det med rimelighed er muligt, ved anvendelse af automatiserede tests:

a)

brug uden syn

b)

brug med nedsat syn

c)

brug uden farveopfattelse

d)

brug uden hørelse

e)

brug med nedsat hørelse

f)

brug uden taleevne

g)

brug med begrænset bevægelsesfrihed eller styrke

h)

behovet for at minimere udløsning af anfald som følge af lysfølsomhed

i)

brug med begrænset kognition.

Medlemsstaterne kan også benytte andre tests end automatiserede tests i forbindelse med den forenklede monitorering.

1.3.3.

Efter hver rapporteringsfrist skal medlemsstaterne, jf. artikel 8, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/2102, tage reglerne for testning op til revision i forbindelse med den forenklede monitoreringsmetode.

2.   PRØVEUDTAGNING AF WEBSTEDER OG MOBILAPPLIKATIONER

2.1.   Stikprøvens størrelse

2.1.1.

Antallet af websteder og mobilapplikationer, der skal monitoreres i hver monitoreringsperiode, udregnes på baggrund af medlemsstatens befolkning.

2.1.2.

I første og anden monitoreringsperiode er den mindst mulige stikprøvestørrelse for forenklet monitorering af websteder 2 pr. 100 000 indbyggere plus 75 websteder.

2.1.3.

I de efterfølgende monitoreringsperioder er den mindst mulige stikprøvestørrelse for forenklet monitorering af websteder 3 pr. 100 000 indbyggere plus 75 websteder.

2.1.4.

Stikprøvestørrelsen for den dybdegående monitorering af websteder er mindst 5 % af den mindst mulige stikprøvestørrelse for forenklet monitorering, som fastsat i punkt 2.1.2 plus 10 websteder.

2.1.5.

Den mindst mulige stikprøvestørrelse for dybdegående monitorering af mobilapplikationer er 1 pr. 1 000 000 indbyggere plus 6 mobilapplikationer.

2.1.6.

Hvis der ikke findes et tilstrækkeligt antal websteder i en medlemsstat, skal medlemsstaterne monitorere mindst 75 % af alle websteder.

2.1.7.

Hvis der ikke findes et tilstrækkeligt antal mobilapplikationer i en medlemsstat, skal medlemsstaterne monitorere mindst 50 % af alle mobilapplikationer.

2.2.   Udvælgelse af stikprøver for websteder

2.2.1.

Udvælgelsen af stikprøver for websteder sigter mod at opnå en forskelligartet, repræsentativ og geografisk velafbalanceret fordeling.

2.2.2.

Stikprøven skal omfatte websteder fra en medlemsstats forskellige forvaltningsniveauer. Med nomenklaturen for statistiske regionale enheder (NUTS) og de lokale administrative enheder (LAU), der er fastsat i NUTS, som reference skal stikprøverne om muligt omfatte følgende elementer:

a)

statslige websteder

b)

regionale websteder (NUTS1, NUTS2, NUTS3)

c)

lokale websteder (LAU1, LAU2)

d)

offentligretlige organers websteder, som ikke er omfattet af kategori a) til c).

2.2.3.

Stikprøverne skal omfatte websteder, der i størst mulig grad repræsenterer det udvalg af tjenester, som de offentlige organer tilbyder, herunder navnlig: social sikring, sundhedsydelser, transport, uddannelse, beskæftigelse og skatter, miljøbeskyttelse, fritid og kultur, bolig og offentlige faciliteter og offentlig orden og sikkerhed.

2.2.4.

Medlemsstaterne hører nationale interessenter, navnlig organisationer, der repræsenterer personer med handicap, om sammensætningen af stikprøverne af websteder, der skal monitoreres, og tager behørigt hensyn til interessenternes synspunkter om specifikke websteder, der skal monitoreres.

2.3.   Udvælgelse af stikprøver for mobilapplikationer

2.3.1.

Udvælgelsen af stikprøver for mobilapplikationer sigter mod at opnå en forskelligartet og repræsentativ fordeling.

2.3.2.

Hyppigt downloadede mobilapplikationer skal medtages blandt stikprøverne.

2.3.3.

Der skal tages hensyn til forskellige operativsystemer, når stikprøverne af mobilapplikationer udvælges. I forbindelse med stikprøverne skal forskellige versioner af en mobilapplikation til forskellige operativsystemer betragtes som selvstændige mobilapplikationer.

2.3.4.

Kun den seneste version af en mobilapplikation skal inkluderes i stikprøverne, undtagen i tilfælde hvor den seneste version af en mobilapplikation ikke er forenelig med et gammelt, men stadig supporteret operativsystem. I så fald kan en af de tidligere versioner af mobilapplikationen også inkluderes i stikprøverne.

2.3.5.

Medlemsstaterne hører nationale interessenter, navnlig organisationer, der repræsenterer personer med handicap, om sammensætningen af stikprøverne af mobilapplikationer, der skal monitoreres, og tager behørigt hensyn til interessenternes synspunkter om specifikke mobilapplikationer, der skal monitoreres.

2.4.   Tilbagevendende stikprøver

Fra den anden monitoreringsperiode skal stikprøverne, hvis antallet af eksisterende websteder eller mobilapplikationer tillader det, omfatte mindst 10 % af websteder og mobilapplikationer, som blev monitoreret i den foregående monitoreringsperiode, og mindst 50 % som ikke blev monitoreret i den foregående periode.

3.   PRØVEUDTAGNING AF SIDER

3.1.   I dette bilag betyder »side« en webside eller et skærmbillede i en mobilapplikation.

3.2.   I forbindelse med den dybdegående monitoreringsmetode skal følgende sider og dokumenter monitoreres, hvis de findes:

a)

startsiden, loginsiden, oversigtsiden, hjælpesiden og siden med juridiske oplysninger

b)

mindst én relevant side for hver type tjeneste, der ydes via webstedet eller mobilapplikationen, og enhver anden primær brug af siden, herunder søgefunktionen

c)

de sider, der indeholder tilgængelighedserklæringen eller -politikken, og de sider, som indeholder feedbackmekanismen

d)

eksempler på sider, der har et væsentligt forskelligt udseende, eller som viser en forskellig type indhold

e)

mindst ét relevant dokument, der kan downloades hvis relevant, for hver type tjeneste, der ydes via webstedet eller mobilapplikationen, og enhver anden primær brug af siden

f)

enhver anden side, som det monitorerende organ skønner relevant

g)

tilfældigt udvalgte sider svarende til mindst 10 % af de stikprøver, der fremgår af punkt a)-f) i punkt 3.2.

3.3.   Hvis nogen af siderne i de stikprøver, der er udvalgt i henhold til punkt 3.2, som omfatter et trin i en proces, skal alle trinnene i processen kontrolleres, som angivet i punkt 1.2.2.

3.4.   I forbindelse med den forenklede monitoreringsmetode monitoreres et antal sider, der er passende i forhold til webstedets estimerede størrelse og kompleksitet, samt startsiden.


BILAG II

RAPPORTERINGSINSTRUKSER

1.   RESUMÉ AF RAPPORTEN

Rapporten skal omfatte et resumé af dens indhold.

2.   BESKRIVELSE AF MONITORERINGSAKTIVITETERNE

I rapporten skal det beskrives, hvilke monitoreringsaktiviteter medlemsstaten udfører, idet der skelnes klart mellem websteder og mobilapplikationer, og den skal indeholde følgende oplysninger:

2.1.   Generelle oplysninger

a)

de datoer, hvor monitoreringen blev gennemført inden for hver monitoreringsperiode

b)

identifikation af det organ, der er ansvarligt for monitoreringen

c)

beskrivelse af, om stikprøverne er repræsentative, og hvordan de er fordelt, jf. punkt 2.2 og 2.3 i bilag I.

2.2.   Stikprøvernes sammensætning

a)

det samlede antal websteder og mobilapplikationer, der er indeholdt i stikprøverne

b)

antallet af websteder, der monitoreres ved hjælp af den forenklede monitoreringsmetode

c)

antallet af websteder og mobilapplikationer, der monitoreres ved hjælp af den dybdegående monitoreringsmetode

d)

antallet af websteder, der monitoreres fra hver af de fire kategorier i punkt 2.2.2 i bilag I

e)

fordelingen af stikprøver fra websteder, der viser dækningen af offentlige tjenester (som krævet i punkt 2.2.3 i bilag I)

f)

fordelingen af stikprøver fra mobilapplikationer på tværs af forskellige operativsystemer (som krævet i punkt 2.3.3 i bilag I)

g)

antallet af websteder og mobilapplikationer, der blev monitoreret i monitoreringsperioden, og som også var omfattet af den foregående monitoreringsperiode (de tilbagevendende stikprøver, som er beskrevet i punkt 2.4 i bilag I).

2.3.   Sammenhængen med de standarder, tekniske specifikationer og værktøjer, der er anvendt til monitorering

a)

en kortlægning i form af en sammenligningstabel, hvoraf det fremgår, hvordan de anvendte monitoreringsmetoder, herunder anvendte tests, kontrollerer overholdelsen af de krav til standarder og tekniske specifikationer, der fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102

b)

oplysninger om de anvendte værktøjer, gennemførte kontroller og om, hvorvidt der blev foretaget brugervenlighedstest.

3.   RESULTATET AF MONITORERINGEN

I rapporten skal der redegøres for resultatet af den monitorering, som medlemsstaten har gennemført.

3.1.   Detaljeret resultat

Rapporten skal for hver anvendt monitoreringsmetode (dybdegående eller forenklet for websteder og mobilapplikationer) indeholde følgende:

a)

en omfattende beskrivelse af resultaterne af monitoreringen, herunder måledata

b)

en kvalitativ analyse af resultaterne af monitoreringen, herunder:

i)

resultaterne vedrørende hyppig eller kritisk manglende overholdelse af de krav til standarder og tekniske specifikationer, der henvises til i artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102

ii)

udviklingen fra en monitoreringsperiode til den næste, hvor muligt, af de monitorerede websteders og mobilapplikationers samlede tilgængelighed.

3.2.   Yderligere indhold (valgfrit)

Rapporten kan indeholde følgende oplysninger:

a)

resultatet af den del af monitoreringen af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv (EU) 2016/2102

b)

oplysninger om, hvordan de forskellige teknologier, der anvendes af de monitorerede websteder og mobilapplikationer, klarede sig for så vidt angår tilgængelighed

c)

resultaterne af den monitorering, der går videre end de krav til standarder og tekniske specifikationer, som fremgår af artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2102

d)

indhøstede erfaringer fra den feedback, som det monitorerende organ har sendt til de monitorerede offentlige organer

e)

eventuelle andre relevante aspekter af monitoreringen af offentlige organers websteders og mobilapplikationers tilgængelighed, der går videre end kravene i direktiv (EU) 2016/2102

f)

resumé af resultatet af høringen af interessenter og listen over, hvem der er blevet hørt

g)

oplysninger om anvendelsen af fritagelsen som følge af en uforholdsmæssig stor byrde, der er fastsat i artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102.

4.   ANVENDELSE AF HÅNDHÆVELSESPROCEDUREN OG FEEDBACK FRA SLUTBRUGERE

Rapporten skal indeholde oplysninger om anvendelsen af den håndhævelsesprocedure, der er indført af medlemsstaten, samt en beskrivelse heraf.

Medlemsstaterne kan vælge at inkludere eventuelle kvalitative eller kvantitative oplysninger om den feedback, som de offentlige organer har modtaget gennem den feedbackmekanisme, der indføres ved artikel 7, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2016/2102, i rapporten.

5.   INDHOLD VEDRØRENDE YDERLIGERE FORANSTALTNINGER

Rapporten skal indeholde de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/2102.