11.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1511

af 9. oktober 2018

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.)

(meddelt under nummer C(2018) 6452)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved artikel 9, stk. 8, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 (2) fastsat betingelser for flytning af visse værtsplanter, der aldrig er blevet dyrket inden for de afgrænsede områder, samt mere specifikke betingelser for visse værtsplanter, herunder planter til plantning af Polygala myrtifolia L.

(2)

Erfaring har vist, at planter til plantning af Polygala myrtifolia L. er særlig modtagelige for Xylella fastidiosa (Wells et al.) (i det følgende benævnt »skadegøreren«). For at sikre et højere niveau af plantesundhedsbeskyttelse af Unionens område bør der stilles krav om, at visuel kontrol, prøveudtagning og testning foretages så tæt på tidspunktet for den første flytning af de pågældende planter ud af deres produktionssted som muligt. Samme krav bør gælde for planter til plantning af Polygala myrtifolia L., der indføres til Unionen, og som har oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren ikke forekommer.

(3)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 9, stk. 8, andet afsnit, affattes således:

»Dog må planter til plantning, bortset fra frø, af Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., og Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb kun flyttes inden for Unionen, hvis de er dyrket på et sted, der er genstand for årlig offentlig kontrol og prøveudtagning under hensyntagen til de tekniske retningslinjer for undersøgelsen for Xylella fastidiosa, der findes på Kommissionens websted, samt testning i overensstemmelse med internationale standarder for forekomst af skadegøreren, der ved hjælp af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med en pålidelighed på 99 % at påvise en forekomst af inficerede planter på 5 %, bekræfter, at skadegøreren er fraværende. Endvidere, og før den første flytning af de pågældende planter ud af deres produktionssted, underkastes hvert parti af planter til plantning af Polygala myrtifolia L., der skal flyttes inden for Unionen, offentlig visuel kontrol og prøveudtagning så tæt på tidspunktet for flytning som muligt under hensyntagen til de tekniske retningslinjer for undersøgelsen for Xylella fastidiosa, der findes på Kommissionens websted, samt testning i overensstemmelse med internationale standarder for forekomst af skadegøreren, der ved hjælp af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med en pålidelighed på 99 % at påvise en forekomst af inficerede planter på 5 %, bekræfter, at skadegøreren er fraværende. Uanset artikel 3, stk. 2, første afsnit, screenes forekomst af skadegøreren ved hjælp af én test, og forekomst heraf påvises — i tilfælde af positive resultater — ved i overensstemmelse med internationale standarder at foretage mindst én positiv molekylær test. De pågældende test skal være opført i Kommissionens database med test til påvisning af skadegøreren og dens underarter.«

2)

Artikel 16, andet afsnit, affattes således:

»Planter til plantning, bortset fra frø, af Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., og Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb må kun indføres til Unionen, hvis de er dyrket på et sted, der er genstand for årlig offentlig kontrol, inklusive prøveudtagning og testning for forekomst af skadegøreren foretaget på passende tidspunkter af de pågældende planter og i overensstemmelse med internationale standarder, der ved hjælp af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med en pålidelighed på 99 % at påvise en forekomst af inficerede planter på 5 %, bekræfter, at skadegøreren er fraværende. Endvidere, og før den første flytning af de pågældende planter ud af deres produktionssted og så tæt på tidspunktet for flytning som muligt, underkastes hvert parti af planter til plantning af Polygala myrtifolia L. offentlig visuel kontrol og prøveudtagning samt testning i overensstemmelse med internationale standarder for forekomst af skadegøreren, der ved hjælp af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med en pålidelighed på 99 % at påvise en forekomst af inficerede planter på 5 %, bekræfter, at skadegøreren er fraværende.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/789 af 18. maj 2015 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Xylella fastidiosa (Wells et al.) (EUT L 125 af 21.5.2015, s. 36).