26.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 161/37


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/909

af 25. juni 2018

om et fælles sæt forvaltningsregler for PESCO-projekter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 46, stk. 6,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2315 af 11. december 2017 om etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO) og fastlæggelse af listen over deltagende medlemsstater (1),

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 11. december 2017 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2017/2315.

(2)

I henhold til nævnte afgørelses artikel 4, stk. 2, litra f), skal Rådet opstille et fælles sæt forvaltningsregler for projekter, som de deltagende medlemsstater, der deltager i et konkret projekt, kan tilpasse som nødvendigt for nævnte projekt.

(3)

Som det er præciseret i betragtning 5 til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/340 (2), vil gennemførelsen af alle PESCO-projekter for at sikre sammenhæng blive baseret på det fælles sæt forvaltningsregler for projekter, herunder, hvis det er relevant, f.eks. regler om observatørers rolle.

(4)

I overensstemmelse med punkt 12 i Rådets henstilling af 6. marts 2018 om en køreplan for gennemførelse af PESCO (3) bør det fælles sæt forvaltningsregler vedtages af Rådet senest i juni 2018. Det bør opstille en ramme, der sikrer en sammenhængende og konsekvent gennemførelse af PESCO-projekter, og omfatte nærmere retningslinjer for regelmæssig underretning af Rådet om udviklingen i de individuelle projekter i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i afgørelse (FUSP) 2017/2315 og for at muliggøre den nødvendige overvågning fra Rådets side. I den forbindelse bør de deltagende medlemsstaters roller og ansvarsområder, herunder, hvis det er relevant, f.eks. observatørstaters rolle, samt roller og ansvarsområder for PESCO-sekretariatet, der varetages i fællesskab af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), herunder EU's Militærstab (EUMS), og Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), præciseres nærmere. Denne ramme bør også yde generel vejledning til deltagerne i forbindelse med udformningen af passende ordninger for forvaltning af de enkelte projekter i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i afgørelse (FUSP) 2017/2315. I denne sammenhæng vil Rådet i juni 2018 også vende tilbage til spørgsmålet om de deltagende medlemsstaters koordinationsfunktioner inden for projekterne.

(5)

Artikel 7 i afgørelse (FUSP) 2017/2315 fastsætter, at EU-Udenrigstjenesten, herunder EUMS, og EDA i fællesskab skal varetage de nødvendige sekretariatsopgaver for PESCO, og præciserer desuden disse enheders roller og ansvarsområder med hensyn til at støtte PESCO's funktion, herunder PESCO-projekter.

(6)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra g), i afgørelse (FUSP) 2017/2315 bør Rådet vedtage en afgørelse, der rettidigt og i overensstemmelse med nævnte afgørelses artikel 9, særlig stk. 1, og med punkt 13 i Rådets henstilling af 6. marts 2018 fastsætter de generelle betingelser, hvorpå tredjelande undtagelsesvis kan indbydes til at deltage i individuelle projekter.

(7)

Rådet bør derfor vedtage en afgørelse om et fælles sæt forvaltningsregler for PESCO-projekter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definition

I denne afgørelse forstås ved »projektmedlemmer« de deltagende medlemsstater, der deltager i et PESCO-projekt.

Artikel 2

Underretning af Rådet og overvågning

1.   Senest i november hvert år reviderer og ajourfører Rådet, hvis det er relevant, afgørelse (FUSP) 2018/340. Den ajourførte liste over projektmedlemmerne for hvert projekt, som består af dem, der har indsendt projektforslaget, og dem, der har tilsluttet sig projektet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2017/2315, offentliggøres sammen med den pågældende ajourførte rådsafgørelse.

2.   Rådet underrettes behørigt en gang om året af projektmedlemmerne om udviklingen af de respektive PESCO-projekter. I dette øjemed aflægger projektmedlemmerne gennem projektkoordinatorerne rapport til PESCO-sekretariatet om de fremskridt, der er gjort i de respektive PESCO-projekter, ved hjælp af PESCO-projektbeskrivelsesmodellen, der er omhandlet i punkt 11 i Rådets henstilling af 6. marts 2018, på en fælles elektronisk arbejdsplatform. Disse rapporter skal indeholde konsoliderede oplysninger om de fremskridt, der er gjort hen imod gennemførelsen af projektet, dets køreplan, mål og milepæle og dets bidrag til opfyldelsen af de relevante mere bindende forpligtelser. I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/488/EU (4) kan projektmedlemmerne aftale en eventuel klassificering af de relevante dele af de oplysninger, der skal gives.

PESCO-sekretariatet udsender en meddelelse, hvori projektkoordinatorerne gives seks uger til at aflægge rapport, og indsamler de konsoliderede oplysninger om PESCO-projekterne med henblik på disses fremsendelse til Rådet. Fremsendelsen til Rådet skal i princippet finde sted forud for den årlige rapport om PESCO, som den højtstående repræsentant forelægger under hensyntagen til punkt 14, 15 og 16 i Rådets henstilling af 6. marts 2018.

3.   Efter anmodning fra Rådet giver projektmedlemmerne gennem projektkoordinatorerne yderligere oplysninger om visse specifikke projekter ud over de regelmæssige oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

4.   De deltagende medlemsstater giver også oplysninger om deres individuelle bidrag til de PESCO-projekter, de deltager i, ved hjælp af deres nationale gennemførelsesplaner, som, hvor det er relevant, skal revideres og ajourføres hvert år i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2017/2315.

5.   Projektkoordinatorerne bruger den fælles elektroniske arbejdsplatform til at aflægge rapport om andre relevante fremskridt og ændringer vedrørende projektet, herunder deltagelsen af nye projektmedlemmer og observatører og datoen for deres deltagelse. Den fælles elektroniske arbejdsplatform bruges på en sådan måde, at der sikres gennemsigtighed over for alle deltagende medlemsstater med hensyn til oplysningerne.

Artikel 3

PESCO-sekretariatet

I overensstemmelse med artikel 7 i afgørelse (FUSP) 2017/2315 og for at varetage sine opgaver skal PESCO-sekretariatet:

a)

stille et enkelt kontaktpunkt inden for Unionens ramme for alle PESCO-spørgsmål

b)

stille et enkelt kontaktpunkt til rådighed også for alle deltagende medlemsstater med henblik på at dele relevante oplysninger, ved brug af en funktionel e-mailadresse og en fælles elektronisk arbejdsplatform. PESCO-sekretariatet udsender også sine dokumenter via den fælles elektroniske arbejdsplatform

c)

yde støtte- og koordinationsfunktioner i forbindelse med evalueringen af forslag til PESCO-projekter og bidrage til, at de deltagende medlemsstater på en struktureret måde forelægger de oplysninger, der er nødvendige for at evaluere projekterne og aflægge rapport til Rådet

d)

efter anmodning støtte de deltagende medlemsstater, der har til hensigt at foreslå et projekt, når de underretter de øvrige deltagende medlemsstater. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2017/2315 udsendes de pågældende oplysninger i god tid med henblik på at samle støtte og at give interesserede deltagende medlemsstater mulighed for i fællesskab at indsende forslaget

e)

støtte projektmedlemmerne, når de forelægger ajourføringer af deres respektive projekter i Rådets relevante forberedende organer og i EDA-regi efter omstændighederne

f)

videresende anmodninger fra projektmedlemmer til de relevante tjenestegrene i EU-Udenrigstjenesten, herunder EUMS, og til EDA for at støtte de respektive projekter og gennemførelsen heraf.

Artikel 4

Projektmedlemmer

1.   I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i afgørelse (FUSP) 2017/2315 aftaler projektmedlemmerne indbyrdes med enstemmighed de nærmere ordninger for og omfanget af deres samarbejde og forvaltningen af projektet.

2.   Disse ordninger kan omfatte de bidrag, der er nødvendige for at deltage i projektet og dets krav, beslutningsprocessen i projektet, betingelserne for at forlade projektet eller for at lade andre deltagende medlemsstater tilslutte sig projektet og bestemmelser vedrørende observatørstatus. Disse ordninger kan også omfatte de spørgsmål, der er omhandlet i artikel 7.

3.   I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i afgørelse (FUSP) 2017/2315 kan projektmedlemmerne indbyrdes ved enstemmighed aftale at lade andre deltagende medlemsstater tilslutte sig projektet efter anmodning fra sidstnævnte. De underretter Rådet om de nye medlemmers tilslutning.

4.   Projektmedlemmerne kan indbyrdes ved enstemmighed aftale, at visse beslutninger, bl.a. vedrørende administrative spørgsmål, skal træffes efter afvigende stemmeregler.

5.   Projektmedlemmerne bidrager til projektet med deres egne ressourcer og ekspertise. Afhængigt af projektets anvendelsesområde fastsætter det enkelte projektmedlem arten af sit bidrag, som kan omfatte menneskelige ressourcer, ekspertise, finansielle midler, udstyr eller bistand i naturalier. Bidragene skal støtte opfyldelsen af målet for projektet og skal have en effekt på projektet.

6.   Projektmedlemmerne bestræber sig på at udforme hvert projekt, så resultater og tidsfrister er sammenhængende med andre PESCO-projekter, og så projektet er sammenhængende med initiativer udviklet i andre relevante institutionelle rammer, idet der sikres gennemsigtighed og inddragelse, og unødvendigt dobbeltarbejde undgås.

7.   Projektmedlemmerne tilstræber i overensstemmelse med de mere bindende tilsagn, de har givet som deltagende medlemsstater, at levere brugbare styrker og kapabiliteter, der navnlig er veludrustede, uddannede og interoperable, med de fornødne strukturer, forsyninger og reservedele, og der kan indsættes i, gennemføre og holde operationer i gang.

8.   Det enkelte projektmedlem udpeger et nationalt kontaktpunkt for hvert enkelt PESCO-projekt, det deltager i.

Artikel 5

Projektkoordinatorer

1.   Projektmedlemmerne af hvert enkelt PESCO-projekt identificerer og udpeger projektmedlemmerne fra deres egen midte en eller flere projektkoordinatorer til at varetage koordinationsfunktioner. I princippet kan initiativtagerne til et projekt påtage sig rollen som koordinator.

2.   Der lægges navnlig op til, at projektkoordinatorerne

a)

på grundlag af PESCO-projektbeskrivelsesmodellen mindst en gang om året ajourfører projektoplysningerne på en fælles elektronisk arbejdsplatform oprettet af PESCO-sekretariatet

b)

formidler samarbejdet såvel mellem projektmedlemmerne som med andre projektkoordinatorer i andre relevante PESCO-projekter, hvis det er hensigtsmæssigt, og fungerer som kontaktpunkt for spørgsmål i forbindelse med projektet

c)

kan støtte både udviklingen af ordningerne for de projekter, der er omhandlet i artikel 4, og den nødvendige projektdokumentation, herunder rapportering. I den forbindelse kan projektkoordinatorerne anvende de projektforvaltningsstøtteværktøjer, der tilbydes de deltagende medlemsstater i EDA-regi

d)

om nødvendigt fremmer bestræbelser for, at de kapabiliteter, der udvikles i projektregi, tager sigte på at afhjælpe de kapabilitetsmangler, der er afdækket i kapacitetsudviklingsplanen og den samordnede årlige gennemgang vedrørende forsvar, og bidrager til at opfylde de mere bindende tilsagn, bl.a. med henblik på de mest krævende missioner, og bidrager til Unionens ambitionsniveau.

3.   Projektmedlemmerne kan indbyrdes aftale supplerende ordninger for projektkoordinatorens funktioner og ansvarsområder, som afspejler projektets særlige karakteristika. Navnlig hvor projektmedlemmerne aftaler, at rollen som projektkoordinator tildeles flere af dem, skal der opretholdes et enkelt kontaktpunkt over for PESCO-sekretariatet.

Artikel 6

Observatører

1.   Projektmedlemmerne kan indbyrdes aftale at lade andre deltagende medlemsstater blive observatører i projektet.

2.   Deltagende medlemsstater kan i princippet kun blive observatører på visse betingelser, herunder med hensyn til varighed, som fastsættes af projektmedlemmerne i overensstemmelse med projektets særlige karakteristika. Disse betingelser forelægges efter anmodning af projektkoordinatorerne.

3.   Projektmedlemmerne kan indbyrdes aftale særlige ordninger for observatørstillingen, som afspejler projektets særlige forhold og dets forskellige udviklingstrin.

4.   Observatørerne er ikke forpligtet til at bidrage til et projekt med deres egne ressourcer og deres egen ekspertise. De kan have som mål at blive projektmedlemmer på et senere tidspunkt, uden at fremskridtene med at gennemføre projektet forhales.

Artikel 7

Andre forhold omfattet af projektordninger

1.   De ordninger, som projektmedlemmerne, hvor det er relevant, indbyrdes kan aftale skriftligt inden for hvert enkelt PESCO-projekt for at gennemføre artikel 5, stk. 3, i afgørelse (FUSP) 2017/2315, omfatter bl.a. nogle af eller alle følgende områder:

forberedelse, ledelse og koordination af projektmedlemmernes møder

fordeling af roller og ansvarsområder blandt projektmedlemmerne

opfordring af Kommissionen til, hvis det er relevant, at lade sig inddrage i projektarbejdet

regler vedrørende budget og finans

observatørtilstedeværelse under projektarbejdet

regler, der skal finde anvendelse, hvis et projektmedlem beslutter at forlade projektet, herunder de juridiske og finansielle aspekter, eller hvis en deltagende medlemsstat ønsker at tilslutte sig projektet

fastlæggelse af tilfælde, hvor der fra projektmedlemmernes side kan anmodes om støtte fra EU-Udenrigstjenesten, herunder EUMS, og EDA

specifikationer, opkøbsstrategi, valg af projektforvaltningsstøttestruktur og udvælgelse af industrivirksomheder. I den forbindelse kan projektmedlemmerne indbyrdes aftale at anvende de projektforvaltningsværktøjer, der anvendes af EDA, som f.eks. projektordninger, fælles personalemål, fælles personalebehov eller business cases.

2.   Projektmedlemmerne kan indbyrdes ved enstemmighed aftale at træffe afgørelser om ovennævnte spørgsmål i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4.

Artikel 8

Anvendelse af styrker og udviklede kapabiliteter

Styrker og kapabiliteter, der er udviklet inden for et PESCO-projekt, kan alt efter hvad der er relevant anvendes individuelt af projektmedlemmerne eller kollektivt som led i aktiviteter, der gennemføres af såvel Den Europæiske Union som FN, NATO eller andre rammer.

Artikel 9

Revision

Denne afgørelse tages op til revision senest den 31. december 2020.

Denne afgørelse tilpasses om nødvendigt for at tage hensyn til de generelle betingelser for tredjelandes deltagelse i individuelle projekter, som fastsættes af Rådet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra g), og artikel 9, stk. 1, i afgørelse (FUSP) 2017/2315.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  EUT L 331 af 14.12.2017, s. 57.

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/340 af 6. marts 2018 om opstilling af listen over projekter, der skal udvikles under PESCO (EUT L 65 af 8.3.2018, s. 24).

(3)  EUT C 88 af 8.3.2018, s. 1.

(4)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).