25.6.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 160/9


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/900

af 25. juni 2018

om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. april 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/184/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma.

(2)

Den 26. februar 2018 vedtog Rådet konklusioner, hvori det fordømmer de fortsatte udbredte, systematiske og grove krænkelser af menneskerettighederne begået af Myanmars/Burmas militær og sikkerhedsstyrker. I konklusionerne blev der opfordret til fremsættelse af forslag til målrettede restriktive foranstaltninger over for højtstående officerer i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw).

(3)

Den 26. april 2018 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2018/655 (2), der fastlægger en retlig ramme for målrettede restriktive foranstaltninger over for visse fysiske personer fra Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) og grænsepolitiet, som er ansvarlige for alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne og for at hindre levering af humanitær bistand til civile i nød og gennemførelse af uafhængige undersøgelser af de påståede alvorlige menneskerettighedsovertrædelser eller -krænkelser.

(4)

I lyset af situationen i Myanmar/Burma og ansvaret for overtrædelser af menneskerettighederne begået af dele af Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) og grænsepolitiet bør der opføres syv personer på listen over de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP.

(5)

Bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. juni 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2013/184/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma og ophævelse af afgørelse 2010/232/FUSP (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 75).

(2)  Rådets afgørelse (FUSP) 2018/655 af 26. april 2018 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma (EUT L 108 af 27.4.2018, s. 29).


BILAG

Følgende personer tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP:

 

»Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Aung Kyaw Zaw

Fødselsdato: 20. august 1961

Pasnummer: DM000826

Udstedelsesdato: 22. november 2011

Udløbsdato: 21. november 2021

Nationalt identifikationsnr.: BC 17444

Generalløjtnant Aung Kyaw Zaw var øverstbefalende for Kontoret for Særlige Operationer nr. 3 i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) fra august 2015 til udgangen af 2017. Kontoret for Særlige Operationer nr. 3 ledede Regionskommando Vest og i den forbindelse er generalløjtnant Aung Kyaw Zaw ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af Regionskommando Vest mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i den pågældende periode. Dette omfatter ulovlige drab, seksuel vold og systematisk afbrænding af Rohingyahuse og -bygninger.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

Fødselsdato: Marts 1964

Nationalt identifikationsnr.: Tatmadaw Kyee 19571

Generalmajor Maung Maung Soe var øverstbefalende for Regionskommando Vest i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) fra oktober 2016 til 10. november 2017 og ledede de militære operationer i delstaten Rakhine. I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af Regionskommando Vest mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i den pågældende periode. Dette omfatter ulovlige drab, seksuel vold og systematisk afbrænding af Rohingyahuse og -bygninger.

25.6.2018

3.

Than Oo

Fødselsdato: 12. oktober 1973

Nationalt identifikationsnr.: BC 25723

Brigadegeneral Than Oo er øverstbefalende for den 99. lette infanteridivision i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw). I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af den 99. lette infanteridivision mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017. Dette omfatter ulovlige drab, seksuel vold og systematisk afbrænding af Rohingyahuse og -bygninger.

25.6.2018

4.

Aung Aung

Nationalt identifikationsnr.: BC 23750

Brigadegeneral Aung Aung er øverstbefalende for den 33. lette infanteridivision i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw). I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af den 33. lette infanteridivision mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017. Dette omfatter ulovlige drab, seksuel vold og systematisk afbrænding af Rohingyahuse og -bygninger.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

 

Generalmajor Khin Maung Soe er øverstbefalende for den 15. lette infanteridivision i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw), herunder infanteribataljon nr. 564. I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af den 15. lette infanteridivision, navnlig infanteribataljon nr. 564, mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017. Dette omfatter ulovlige drab, seksuel vold og systematisk afbrænding af Rohingyahuse og -bygninger.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

Fødselsdato: 1957

Brigadegeneral Thura San Lwin var øverstbefalende for grænsepolitiet fra oktober 2016 til starten af oktober 2017. I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af grænsepolitiet mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i den pågældende periode. Dette omfatter ulovlige drab og systematisk afbrænding af Rohingyahuse og -bygninger.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

 

Thant Zin Oo er øverstbefalende for den 8. sikkerhedspolitibataljon. I den forbindelse er han ansvarlig for de grusomheder og alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, der blev begået af den 8. sikkerhedspolitibataljon mod Rohingyafolket i delstaten Rakhine i andet halvår 2017. De alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne omfatter ulovlige drab og systematisk afbrænding af Rohingyahuse og -bygninger. Disse overtrædelser blev begået sammen med og som direkte støtte for den 33. lette infanteridivision i Myanmars væbnede styrker (Tatmadaw) under ledelse af brigadegeneral Aung Aung. Thant Zin Oo har således tilknytning til en person, der er opført på listen, brigadegeneral Aung Aung.

25.6.2018«