6.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/36


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/539

af 20. marts 2018

om indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 6,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/1792 (2) blev den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (»aftalen«) undertegnet den 22. september 2017 med forbehold af senere indgåelse af aftalen.

(2)

Indgåelsen af aftalen vil øge den reguleringsmæssige sikkerhed ved anvendelsen af de forsikrings- og genforsikringsmæssige reguleringsrammer for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der driver virksomhed i Unionen og Amerikas Forenede Stater, og føre til bedre beskyttelse af forsikringstagere og andre forbrugere gennem samarbejde mellem tilsynsmyndigheder om udveksling af oplysninger.

(3)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring godkendes herved på Unionens vegne (3).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 8 (4).

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer Unionen i det blandede udvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 7, efter at have hørt Rådets Gruppe vedrørende Finansielle Tjenesteydelser og orienterer denne gruppe, når det er relevant og mindst én gang om året, om de fremskridt, der er gjort med hensyn til aftalens gennemførelse.

Artikel 4

Alle holdninger, der skal indtages på vegne af Unionen, skal vedtages i overensstemmelse med traktaterne, dvs. af Rådet som fastsat i artikel 16, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union eller artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2018.

På Rådets vegne

E. ZAHARIEVA

Formand


(1)  Godkendelse af 1.3.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2017/1792 af 29. maj 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 258 af 6.10.2017, s. 1).

(3)  Aftalen er offentliggjort i EUT L 258 af 6.10.2017, s. 4, sammen med afgørelsen om undertegnelse og midlertidig anvendelse.

(4)  Datoen for ikrafttrædelse af aftalen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.