20.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/16


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2018/458

af 19. marts 2018

om ophævelse af fælles holdning 97/193/FUSP om restriktive foranstaltninger mod de personer, der begik voldshandlinger under episoderne i Mostar den 10. februar 1997

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 1997 fælles holdning 97/193/FUSP (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af fælles holdning 97/193/FUSP bør de foranstaltninger, der er indført ved den fælles holdning, ophæves.

(3)

Fælles holdning 97/193/FUSP bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fælles holdning 97/193/FUSP ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2018.

På Rådets vegne

F. MOGHERINI

Formand


(1)  Fælles holdning 97/193/FUSP af 17. marts 1997 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten on Den Europæiske Union om restriktive foranstaltninger mod de personer, der begik voldshandlinger under episoderne i Mostar den 10. februar 1997 (EUT L 81 af 21.3.1997, s. 1).