16.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 11/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/61

af 21. marts 2017

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af en ændring af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. september 2014 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Amerikas Forenede Stater om at ændre aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed (1) (»aftalen«), som trådte i kraft den 1. maj 2011. Forhandlingerne blev afsluttet med en udveksling af e-mails mellem chefforhandlerne, som markerede deres respektive godkendelser af den forhandlede tekst.

(2)

Den forhandlede ændring til aftalen (»ændring 1«) udvider de samarbejdsområder i henhold til aftalen, hvor gensidig anerkendelse af konstateringer af overensstemmelse og godkendelser kan anvendes, for at give mulighed for en optimal udnyttelse af ressourcer og tilsvarende omkostningsbesparelser og samtidig opretholde en høj grad af sikkerhed inden for lufttransport.

(3)

Ændring 1 bør undertegnes.

(4)

Med henblik på at muliggøre vedtagelse af et nyt pilotcertificeringsbilag i henhold til aftalens udvidede anvendelsesområde, hvilket skal ses i sammenhæng med de relevante konverteringsbestemmelser for pilotcertifikater udstedt i tredjelande i Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 (2), bør ændring 1 anvendes midlertidigt, indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af ændring 1 til aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed med forbehold af indgåelse af ændringen.

Teksten til ændring 1 er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne ændring 1 på Unionens vegne.

Artikel 3

Ændring 1 anvendes midlertidigt i overensstemmelse med artikel 2 deri fra datoen for dens undertegnelse, indtil afslutningen af de procedurer, som er nødvendige for dens ikrafttræden.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2017.

På Rådets vegne

E. SCICLUNA

Formand


(1)  EUT L 291 af 9.11.2011, s. 3.

(2)  Kommissionens forordning (EU) Nr. 1178/2011 af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 311 af 25.11.2011, s. 1).