2.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/3


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/667

af 19. april 2018

om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018 (ECB/2018/12)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 30,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (2), særlig artikel 3, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, der skal opkræves i henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) bør dække, men ikke overstige, de udgifter, som Den Europæiske Centralbank (ECB) har afholdt i forbindelse med sine tilsynsopgaver i den pågældende gebyrperiode. Disse udgifter består primært af omkostninger, som er direkte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, f.eks. tilsyn med signifikante enheder, overvågning af tilsynet med mindre signifikante enheder og udførelsen af horisontale og specialiserede opgaver. De omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's tilsynsopgaver, f.eks. omkostninger til tjenesteydelser, som leveres af ECB's eksisterende forretningsområder, herunder byggeforvaltning, personaleforvaltning, administrative tjenester, budgetlægning og styring, bogføring, juridiske tjenester, kommunikations- og oversættelselsestjenester, intern revision samt statistik- og IT-tjenester.

(2)

Med henblik på beregningen af de årlige tilsynsgebyrer, som skal betales af de signifikante enheder og signifikante koncerner under tilsyn og de mindre signifikante enheder og mindre signifikante koncerner under tilsyn, bør de samlede omkostninger fordeles på grundlag af de udgifter, der vedrører de relevante funktioner, som varetager det direkte tilsyn med signifikante enheder og signifikante koncerner under tilsyn og det indirekte tilsyn med mindre signifikante enheder og mindre signifikante koncerner under tilsyn.

(3)

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018 bør beregnes som summen af a) de anslåede årlige udgifter til tilsynsopgaver i 2018, baseret på det godkendte budget for ECB for 2018, under hensyntagen til den forventede udvikling i ECB's anslåede årlige udgifter, som var kendt på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse, og b) et eventuelt overskud eller underskud fra 2017.

(4)

Et eventuelt overskud eller underskud bør bestemmes ved at trække de faktiske årlige omkostninger afholdt i forbindelse med tilsynsopgaverne i 2017, således som de fremgår af ECB's årsregnskab for 2017 (3), fra de anslåede årlige omkostninger, som er blevet opkrævet i 2017, som fastsat i bilaget til Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/760 (ECB/2017/11) (4).

(5)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) bør der også tages højde for eventuelle gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives, modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 og modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i den forordning, i forbindelse med estimeringen af de årlige omkostninger for tilsynsopgaverne i 2018 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) og forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) anvendelse.

Artikel 2

Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018

1.   Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018 udgør 474 785 269 EUR, beregnet som angivet i bilag I.

2.   Hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn betaler følgende samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer:

a)

signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn: 428 485 342 EUR

b)

mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn: 46 299 927 EUR.

Fordelingen af det samlede beløb af de årlige tilsynsgebyrer for 2018, som skal betales for hver kategori, fremgår af bilag II.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. april 2018.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23.

(3)  Offentliggjort på ECB's websted www.ecb.europa.eu i februar 2018.

(4)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2017/760 af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) (EUT L 113 af 29.4.2017, s. 52).

(5)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).


BILAG I

Beregning af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018

(EUR)

Estimerede årlige omkostninger for 2018

502 467 814

Løn og ydelser

247 584 306

Leje og vedligeholdelse af bygninger

53 932 669

Andre driftsomkostninger

200 950 839

Overskud/underskud fra 2017

– 27 930 375

Beløb, der skal tages højde for, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)

247 830

Gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives

0

Modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 i ovennævnte forordning

– 7 079

Modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i ovennævnte forordning

254 909

I ALT

474 785 269


BILAG II

Fordeling af det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2018

(EUR)

 

Signifikante enheder under tilsyn og signifikante koncerner under tilsyn

Mindre signifikante enheder under tilsyn og mindre signifikante koncerner under tilsyn

I alt

Estimerede årlige omkostninger for 2018

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Overskud/underskud fra 2017

– 30 206 780

– 2 276 405

– 27 930 375

Beløb, der skal tages højde for, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)

98 059

149 771

247 830

Gebyrer vedrørende tidligere gebyrperioder, som ikke kunne inddrives

0

0

0

Modtagne rentebetalinger i overensstemmelse med artikel 14 i ovennævnte forordning

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Modtagne eller tilbagebetalte beløb i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i ovennævnte forordning

101 918

152 991

254 909

I ALT

428 485 342

46 299 927

474 785 269