24.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 266/1


ENDELIG VEDTAGELSE (EU, Euratom) 2018/1577

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2018

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (1),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (2),

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (3),

der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (4),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (5),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 som endeligt vedtaget den 30. november 2017 (6),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2018, vedtaget af Kommissionen den 31. maj 2018,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2018, vedtaget af Rådet den 4. september 2018 og fremsendt til Europa-Parlamentet den følgende dag,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning den 11. september 2018,

der henviser til artikel 88 og 91 i Europa-Parlamentets forretningsorden,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2018 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. september 2018.

A. TAJANI

Formand


(1)  EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.

(2)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(3)  EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(4)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(5)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(6)  EUT L 57 af 28.2.2018.


ÆNDRINGSBUDGET Nr. 4 FOR REGNSKABSÅRET 2018

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering 3
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost 12

— Titel 1:

Egne indtægter 13

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER

Sektion III: Kommissionen

— Udgifter 18

— Titel 13:

Regionalpolitik og bypolitik 21

A.   INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2018 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse

Budget 2018 (1)

Budget 2017 (2)

Procentvis ændring

1.

Intelligent og inklusiv vækst

66 624 486 101

49 393 819 321

+34,88

2.

Bæredygtig vækst: naturressourcer

56 083 793 633

54 120 940 747

+3,63

3.

Sikkerhed og medborgerskab

2 980 707 175

3 224 307 287

–7,56

4.

Et globalt Europa

8 906 075 154

9 055 843 969

–1,65

5.

Administration

9 666 318 627

9 394 599 816

+2,89

6.

Kompensation

p.m.

p.m.

Særlige instrumenter

551 238 311

1 581 200 013

–65,14

Udgifter i alt  (3)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


INDTÆGTER

Beskrivelse

Budget 2018 (4)

Budget 2017 (5)

Procentvis ændring

Diverse indtægter (afsnit 4-9)

1 848 645 936

4 882 392 898

–62,14

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

555 542 325

6 404 529 791

–91,33

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Nettosaldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1, 3 2 og 3 3)

p.m.

p.m.

Indtægter afsnit 3-9 i alt

2 404 188 261

11 286 922 689

–78,70

Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)

22 844 000 000

20 507 300 000

+11,39

Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)

17 249 560 050

16 620 148 350

+3,79

Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)

102 314 870 690

78 356 340 114

+30,58

Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (6)

142 408 430 740

115 483 788 464

+23,31

Indtægter i alt  (7)

144 812 619 001

126 770 711 153

+14,23


TABEL 1

Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Medlemsstat

1 % af det ikke-reducerede momsberegningsgrundlag

1 % af BNI

Reduktionssats (%)

1 % af BNI multipliceret med reduktionssatsen

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag (8)

Medlemsstater, hvis momsgrundlag er reduceret

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 875 386 000

4 450 833 000

50

2 225 416 500

1 875 386 000

 

Bulgarien

238 743 000

503 702 000

50

251 851 000

238 743 000

 

Tjekkiet

732 794 000

1 792 468 000

50

896 234 000

732 794 000

 

Danmark

1 140 616 000

3 048 528 000

50

1 524 264 000

1 140 616 000

 

Tyskland

13 953 667 000

33 995 907 000

50

16 997 953 500

13 953 667 000

 

Estland

119 112 000

230 792 000

50

115 396 000

115 396 000

Estland

Irland

860 539 000

2 431 496 000

50

1 215 748 000

860 539 000

 

Grækenland

740 156 000

1 882 276 000

50

941 138 000

740 156 000

 

Spanien

5 294 283 000

12 003 612 000

50

6 001 806 000

5 294 283 000

 

Frankrig

10 445 711 000

23 880 801 000

50

11 940 400 500

10 445 711 000

 

Kroatien

299 825 000

483 272 000

50

241 636 000

241 636 000

Kroatien

Italien

6 653 984 000

17 500 853 000

50

8 750 426 500

6 653 984 000

 

Cypern

125 263 000

185 558 000

50

92 779 000

92 779 000

Cypern

Letland

113 835 000

279 697 000

50

139 848 500

113 835 000

 

Litauen

175 208 000

411 930 000

50

205 965 000

175 208 000

 

Luxembourg

282 492 000

394 697 000

50

197 348 500

197 348 500

Luxembourg

Ungarn

525 608 000

1 239 469 000

50

619 734 500

525 608 000

 

Malta

71 317 000

104 602 000

50

52 301 000

52 301 000

Malta

Nederlandene

3 133 325 000

7 354 650 000

50

3 677 325 000

3 133 325 000

 

Østrig

1 730 418 000

3 720 154 000

50

1 860 077 000

1 730 418 000

 

Polen

1 992 720 000

4 681 410 000

50

2 340 705 000

1 992 720 000

 

Portugal

964 881 000

1 933 791 000

50

966 895 500

964 881 000

 

Rumænien

686 064 000

1 874 072 000

50

937 036 000

686 064 000

 

Slovenien

200 037 000

429 322 000

50

214 661 000

200 037 000

 

Slovakiet

300 056 000

865 923 000

50

432 961 500

300 056 000

 

Finland

962 168 000

2 268 419 000

50

1 134 209 500

962 168 000

 

Sverige

2 144 162 000

5 044 851 000

50

2 522 425 500

2 144 162 000

 

Det Forenede Kongerige

11 550 289 000

24 483 615 000

50

12 241 807 500

11 550 289 000

 

I alt

67 312 659 000

157 476 700 000

 

78 738 350 000

67 114 110 500

 


TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstat

1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag

Ensartet sats for egne momsindtægter (%)

Egne momsindtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 875 386 000

0,30

562 615 800

Bulgarien

238 743 000

0,30

71 622 900

Tjekkiet

732 794 000

0,30

219 838 200

Danmark

1 140 616 000

0,30

342 184 800

Tyskland

13 953 667 000

0,15

2 093 050 050

Estland

115 396 000

0,30

34 618 800

Irland

860 539 000

0,30

258 161 700

Grækenland

740 156 000

0,30

222 046 800

Spanien

5 294 283 000

0,30

1 588 284 900

Frankrig

10 445 711 000

0,30

3 133 713 300

Kroatien

241 636 000

0,30

72 490 800

Italien

6 653 984 000

0,30

1 996 195 200

Cypern

92 779 000

0,30

27 833 700

Letland

113 835 000

0,30

34 150 500

Litauen

175 208 000

0,30

52 562 400

Luxembourg

197 348 500

0,30

59 204 550

Ungarn

525 608 000

0,30

157 682 400

Malta

52 301 000

0,30

15 690 300

Nederlandene

3 133 325 000

0,15

469 998 750

Østrig

1 730 418 000

0,30

519 125 400

Polen

1 992 720 000

0,30

597 816 000

Portugal

964 881 000

0,30

289 464 300

Rumænien

686 064 000

0,30

205 819 200

Slovenien

200 037 000

0,30

60 011 100

Slovakiet

300 056 000

0,30

90 016 800

Finland

962 168 000

0,30

288 650 400

Sverige

2 144 162 000

0,15

321 624 300

Det Forenede Kongerige

11 550 289 000

0,30

3 465 086 700

I alt

67 114 110 500

 

17 249 560 050


TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstat

1 % af BNI

Ensartet sats for de supplerende egne indtægter

Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

4 450 833 000

 

2 891 770 039

Bulgarien

503 702 000

 

327 262 414

Tjekkiet

1 792 468 000

 

1 164 592 169

Danmark

3 048 528 000

 

1 980 672 367

Tyskland

33 995 907 000

 

22 087 628 385

Estland

230 792 000

 

149 948 873

Irland

2 431 496 000

 

1 579 777 826

Grækenland

1 882 276 000

 

1 222 941 715

Spanien

12 003 612 000

 

7 798 918 885

Frankrig

23 880 801 000

 

15 515 698 934

Kroatien

483 272 000

 

313 988 750

Italien

17 500 853 000

 

11 370 555 210

Cypern

185 558 000

 

120 559 694

Letland

279 697 000

0,6497143  (9)

181 723 153

Litauen

411 930 000

 

267 636 829

Luxembourg

394 697 000

 

256 440 302

Ungarn

1 239 469 000

 

805 300 787

Malta

104 602 000

 

67 961 420

Nederlandene

7 354 650 000

 

4 778 421 593

Østrig

3 720 154 000

 

2 417 037 412

Polen

4 681 410 000

 

3 041 579 223

Portugal

1 933 791 000

 

1 256 411 749

Rumænien

1 874 072 000

 

1 217 611 458

Slovenien

429 322 000

 

278 936 661

Slovakiet

865 923 000

 

562 602 593

Finland

2 268 419 000

 

1 473 824 360

Sverige

5 044 851 000

 

3 277 712 053

Det Forenede Kongerige

24 483 615 000

 

15 907 355 836

I alt

157 476 700 000

 

102 314 870 690


TABEL 4

Beregning af bruttoreduktionen af BNI-bidrag for Danmark, Nederlandene og Sverige og finansieringen heraf i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstat

Bruttoreduktion

Andele i BNI-beregningsgrundlag

BNI-nøgle anvendt på bruttoreduktionen

Finansieringen af reduktionen

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,83

31 084 353

31 084 353

Bulgarien

 

0,32

3 517 825

3 517 825

Tjekkiet

 

1,14

12 518 490

12 518 490

Danmark

– 141 559 436

1,94

21 290 739

– 120 268 697

Tyskland

 

21,59

237 425 396

237 425 396

Estland

 

0,15

1 611 838

1 611 838

Irland

 

1,54

16 981 424

16 981 424

Grækenland

 

1,20

13 145 704

13 145 704

Spanien

 

7,62

83 832 514

83 832 514

Frankrig

 

15,16

166 782 096

166 782 096

Kroatien

 

0,31

3 375 143

3 375 143

Italien

 

11,11

122 224 918

122 224 918

Cypern

 

0,12

1 295 926

1 295 926

Letland

 

0,18

1 953 387

1 953 387

Litauen

 

0,26

2 876 895

2 876 895

Luxembourg

 

0,25

2 756 540

2 756 540

Ungarn

 

0,79

8 656 378

8 656 378

Malta

 

0,07

730 534

730 534

Nederlandene

– 756 798 522

4,67

51 364 437

– 705 434 085

Østrig

 

2,36

25 981 335

25 981 335

Polen

 

2,97

32 694 690

32 694 690

Portugal

 

1,23

13 505 482

13 505 482

Rumænien

 

1,19

13 088 408

13 088 408

Slovenien

 

0,27

2 998 359

2 998 359

Slovakiet

 

0,55

6 047 555

6 047 555

Finland

 

1,44

15 842 504

15 842 504

Sverige

– 201 449 966

3,20

35 232 940

– 166 217 026

Det Forenede Kongerige

 

15,55

170 992 114

170 992 114

I alt

–1 099 807 924

100,00

1 099 807 924

0


TABEL 5

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2017 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse

Koefficient (10) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (%) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag

17,1194

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (%) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

7,4429

 

3.

(1) – (2)

9,6765

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

118 550 222 885

5.

Udvidelsesrelaterede udgifter (11)

 

25 135 292 635

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)

 

93 414 930 250

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

5 965 942 623

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (12)

 

1 019 406 910

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

4 946 535 713

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (13)

 

–45 769 948

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

4 992 305 660


TABEL 6

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til – 4 992 305 660  EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstat

Andele i BNI-beregningsgrundlag

Andele uden Det Forenede Kongerige

Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige

3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2

Kolonne 4 fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne 3

Finansieringsnøgle

Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,83

3,35

5,37

 

1,52

4,86

242 848 053

Bulgarien

0,32

0,38

0,61

 

0,17

0,55

27 483 181

Tjekkiet

1,14

1,35

2,16

 

0,61

1,96

97 801 325

Danmark

1,94

2,29

3,68

 

1,04

3,33

166 334 951

Tyskland

21,59

25,56

0,00

–19,17

0,00

6,39

319 035 307

Estland

0,15

0,17

0,28

 

0,08

0,25

12 592 561

Irland

1,54

1,83

2,93

 

0,83

2,66

132 668 215

Grækenland

1,20

1,42

2,27

 

0,64

2,06

102 701 463

Spanien

7,62

9,03

14,48

 

4,09

13,12

654 945 669

Frankrig

15,16

17,96

28,81

 

8,14

26,10

1 302 993 398

Kroatien

0,31

0,36

0,58

 

0,16

0,53

26 368 472

Italien

11,11

13,16

21,12

 

5,97

19,13

954 888 235

Cypern

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 124 487

Letland

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

15 260 935

Litauen

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

22 475 882

Luxembourg

0,25

0,30

0,48

 

0,13

0,43

21 535 609

Ungarn

0,79

0,93

1,50

 

0,42

1,35

67 628 382

Malta

0,07

0,08

0,13

 

0,04

0,11

5 707 334

Nederlandene

4,67

5,53

0,00

–4,15

0,00

1,38

69 019 868

Østrig

2,36

2,80

0,00

–2,10

0,00

0,70

34 911 864

Polen

2,97

3,52

5,65

 

1,60

5,12

255 428 883

Portugal

1,23

1,45

2,33

 

0,66

2,11

105 512 244

Rumænien

1,19

1,41

2,26

 

0,64

2,05

102 253 833

Slovenien

0,27

0,32

0,52

 

0,15

0,47

23 424 831

Slovakiet

0,55

0,65

1,04

 

0,30

0,95

47 246 822

Finland

1,44

1,71

2,74

 

0,77

2,48

123 770 345

Sverige

3,20

3,79

0,00

–2,84

0,00

0,95

47 343 511

Det Forenede Kongerige

15,55

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

I alt

100,00

100,00

100,00

–28,26

28,26

100,00

4 992 305 660

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 7

Oversigt over det almindelige budgets finansiering (14) efter type af egne indtægter og medlemsstat

Medlemsstat

Traditionelle egne indtægter (TEI)

 

Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger

Egne indtægter i alt (15)

Nettoafgifter sukkersektoren (80 %)

Toldafgifter netto (80 %)

Traditionelle egne indtægter netto i alt (80 %)

Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) (p.m.)

Egne momsindtægter

Egne BNI-indtægter

Reduktionen til fordel for Danmark, Nederlandene og Sverige

UK-korrektion

»Nationale bidrag« i alt

Procent af samlede »nationale bidrag« (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

p.m.

2 473 200 000

2 473 200 000

618 300 000

562 615 800

2 891 770 039

31 084 353

242 848 053

3 728 318 245

3,12

6 201 518 245

Bulgarien

p.m.

88 100 000

88 100 000

22 025 000

71 622 900

327 262 414

3 517 825

27 483 181

429 886 320

0,36

517 986 320

Tjekkiet

p.m.

287 500 000

287 500 000

71 875 000

219 838 200

1 164 592 169

12 518 490

97 801 325

1 494 750 184

1,25

1 782 250 184

Danmark

p.m.

377 700 000

377 700 000

94 425 000

342 184 800

1 980 672 367

– 120 268 697

166 334 951

2 368 923 421

1,98

2 746 623 421

Tyskland

p.m.

4 731 600 000

4 731 600 000

1 182 900 000

2 093 050 050

22 087 628 385

237 425 396

319 035 307

24 737 139 138

20,69

29 468 739 138

Estland

p.m.

32 900 000

32 900 000

8 225 000

34 618 800

149 948 873

1 611 838

12 592 561

198 772 072

0,17

231 672 072

Irland

p.m.

305 400 000

305 400 000

76 350 000

258 161 700

1 579 777 826

16 981 424

132 668 215

1 987 589 165

1,66

2 292 989 165

Grækenland

p.m.

177 100 000

177 100 000

44 275 000

222 046 800

1 222 941 715

13 145 704

102 701 463

1 560 835 682

1,31

1 737 935 682

Spanien

p.m.

1 712 500 000

1 712 500 000

428 125 000

1 588 284 900

7 798 918 885

83 832 514

654 945 669

10 125 981 968

8,47

11 838 481 968

Frankrig

p.m.

1 749 800 000

1 749 800 000

437 450 000

3 133 713 300

15 515 698 934

166 782 096

1 302 993 398

20 119 187 728

16,83

21 868 987 728

Kroatien

p.m.

52 600 000

52 600 000

13 150 000

72 490 800

313 988 750

3 375 143

26 368 472

416 223 165

0,35

468 823 165

Italien

p.m.

2 095 900 000

2 095 900 000

523 975 000

1 996 195 200

11 370 555 210

122 224 918

954 888 235

14 443 863 563

12,08

16 539 763 563

Cypern

p.m.

21 900 000

21 900 000

5 475 000

27 833 700

120 559 694

1 295 926

10 124 487

159 813 807

0,13

181 713 807

Letland

p.m.

48 000 000

48 000 000

12 000 000

34 150 500

181 723 153

1 953 387

15 260 935

233 087 975

0,19

281 087 975

Litauen

p.m.

87 400 000

87 400 000

21 850 000

52 562 400

267 636 829

2 876 895

22 475 882

345 552 006

0,29

432 952 006

Luxembourg

p.m.

22 000 000

22 000 000

5 500 000

59 204 550

256 440 302

2 756 540

21 535 609

339 937 001

0,28

361 937 001

Ungarn

p.m.

157 000 000

157 000 000

39 250 000

157 682 400

805 300 787

8 656 378

67 628 382

1 039 267 947

0,87

1 196 267 947

Malta

p.m.

13 200 000

13 200 000

3 300 000

15 690 300

67 961 420

730 534

5 707 334

90 089 588

0,08

103 289 588

Nederlandene

p.m.

2 746 600 000

2 746 600 000

686 650 000

469 998 750

4 778 421 593

– 705 434 085

69 019 868

4 612 006 126

3,86

7 358 606 126

Østrig

p.m.

221 100 000

221 100 000

55 275 000

519 125 400

2 417 037 412

25 981 335

34 911 864

2 997 056 011

2,51

3 218 156 011

Polen

p.m.

705 200 000

705 200 000

176 300 000

597 816 000

3 041 579 223

32 694 690

255 428 883

3 927 518 796

3,28

4 632 718 796

Portugal

p.m.

154 700 000

154 700 000

38 675 000

289 464 300

1 256 411 749

13 505 482

105 512 244

1 664 893 775

1,39

1 819 593 775

Rumænien

p.m.

162 200 000

162 200 000

40 550 000

205 819 200

1 217 611 458

13 088 408

102 253 833

1 538 772 899

1,29

1 700 972 899

Slovenien

p.m.

77 400 000

77 400 000

19 350 000

60 011 100

278 936 661

2 998 359

23 424 831

365 370 951

0,31

442 770 951

Slovakiet

p.m.

105 300 000

105 300 000

26 325 000

90 016 800

562 602 593

6 047 555

47 246 822

705 913 770

0,59

811 213 770

Finland

p.m.

154 100 000

154 100 000

38 525 000

288 650 400

1 473 824 360

15 842 504

123 770 345

1 902 087 609

1,59

2 056 187 609

Sverige

p.m.

548 000 000

548 000 000

137 000 000

321 624 300

3 277 712 053

– 166 217 026

47 343 511

3 480 462 838

2,91

4 028 462 838

Det Forenede Kongerige

p.m.

3 535 600 000

3 535 600 000

883 900 000

3 465 086 700

15 907 355 836

170 992 114

–4 992 305 660

14 551 128 990

12,17

18 086 728 990

I alt

p.m.

22 844 000 000

22 844 000 000

5 711 000 000

17 249 560 050

102 314 870 690

0

0

119 564 430 740

100,00

142 408 430 740

B.   ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

Titel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 4/2018

Nyt beløb

1

EGNE INDTÆGTER

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

555 542 325

 

555 542 325

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

1 547 408 825

 

1 547 408 825

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

45 050 050

 

45 050 050

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER

110 000 000

 

110 000 000

7

MORARENTER OG BØDER

115 000 000

 

115 000 000

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

6 186 061

 

6 186 061

9

DIVERSE INDTÆGTER

25 001 000

 

25 001 000

 

TILSAMMEN

144 778 626 795

33 992 206

144 812 619 001

TITEL 1

EGNE INDTÆGTER

Artikel

Konto

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 4/2018

Nyt beløb

 

KAPITEL 1 1

1 1 0

Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Lagerafgifter — sukker

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Produktionsafgift

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Overskudsafgift

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 1 1 - I ALT

p.m.

 

p.m.

 

KAPITEL 1 2

1 2 0

Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITEL 1 2 - I ALT

22 844 000 000

 

22 844 000 000

 

KAPITEL 1 3

1 3 0

Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITEL 1 3 - I ALT

17 249 560 050

 

17 249 560 050

 

KAPITEL 1 4

1 4 0

Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

KAPITEL 1 4 - I ALT

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

 

KAPITEL 1 5

1 5 0

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITEL 1 5 - I ALT

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITEL 1 6

1 6 0

Bruttoreduktion af visse medlemsstaters årlige BNI-baserede bidrag, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

0 ,—

 

0 ,—

 

KAPITEL 1 6 - I ALT

0 ,—

 

0 ,—

 

Titel 1 - I alt

142 374 438 534

33 992 206

142 408 430 740

KAPITEL 1 1 —

AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EF, EURATOM)

KAPITEL 1 2 —

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 3 —

EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 4 —

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

KAPITEL 1 5 —

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

KAPITEL 1 6 —

BRUTTOREDUKTION AF VISSE MEDLEMSSTATERS ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG

KAPITEL 1 4 —   EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom

Budget 2018

Ændringsbudget nr 4/2018

Nyt beløb

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelle egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelle egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,6497 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat

Budget 2018

Forslag til ændringsbudget nr. 4/2018

Nyt beløb

Belgien

2 890 809 302

960 737

2 891 770 039

Bulgarien

327 153 687

108 727

327 262 414

Tjekkiet

1 164 205 255

386 914

1 164 592 169

Danmark

1 980 014 325

658 042

1 980 672 367

Tyskland

22 080 290 181

7 338 204

22 087 628 385

Estland

149 899 055

49 818

149 948 873

Irland

1 579 252 975

524 851

1 579 777 826

Grækenland

1 222 535 415

406 300

1 222 941 715

Spanien

7 796 327 840

2 591 045

7 798 918 885

Frankrig

15 510 544 132

5 154 802

15 515 698 934

Kroatien

313 884 433

104 317

313 988 750

Italien

11 366 777 555

3 777 655

11 370 555 210

Cypern

120 519 640

40 054

120 559 694

Letland

181 662 778

60 375

181 723 153

Litauen

267 547 912

88 917

267 636 829

Luxembourg

256 355 105

85 197

256 440 302

Ungarn

805 033 241

267 546

805 300 787

Malta

67 938 841

22 579

67 961 420

Nederlandene

4 776 834 052

1 587 541

4 778 421 593

Østrig

2 416 234 397

803 015

2 417 037 412

Polen

3 040 568 715

1 010 508

3 041 579 223

Portugal

1 255 994 330

417 419

1 256 411 749

Rumænien

1 217 206 930

404 528

1 217 611 458

Slovenien

278 843 990

92 671

278 936 661

Slovakiet

562 415 679

186 914

562 602 593

Finland

1 473 334 710

489 650

1 473 824 360

Sverige

3 276 623 095

1 088 958

3 277 712 053

Det Forenede Kongerige

15 902 070 914

5 284 922

15 907 355 836

Artikel 1 4 0 i alt

102 280 878 484

33 992 206

102 314 870 690

SEKTION III

KOMMISSIONEN

UDGIFTER

Titel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 4/2018

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

01

ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

2 208 268 036

2 153 674 136

 

 

2 208 268 036

2 153 674 136

Reserver (40 02 40, 40 02 41)

130 185 000

25 000 000

 

 

130 185 000

25 000 000

 

2 338 453 036

2 178 674 136

 

 

2 338 453 036

2 178 674 136

02

DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

2 356 185 710

2 062 361 812

 

 

2 356 185 710

2 062 361 812

03

KONKURRENCE

109 841 980

109 841 980

 

 

109 841 980

109 841 980

04

BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD OG INKLUSION

14 504 772 962

12 207 667 532

 

 

14 504 772 962

12 207 667 532

Reserver (40 02 41)

11 102 000

8 327 000

 

 

11 102 000

8 327 000

 

14 515 874 962

12 215 994 532

 

 

14 515 874 962

12 215 994 532

05

LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

58 159 838 271

55 462 985 694

 

 

58 159 838 271

55 462 985 694

Reserver (40 02 41)

1 800 000

1 350 000

 

 

1 800 000

1 350 000

 

58 161 638 271

55 464 335 694

 

 

58 161 638 271

55 464 335 694

06

MOBILITET OG TRANSPORT

4 007 575 953

2 267 065 045

 

 

4 007 575 953

2 267 065 045

07

MILJØ

498 283 862

350 533 612

 

 

498 283 862

350 533 612

Reserver (40 02 41)

1 000 000

750 000

 

 

1 000 000

750 000

 

499 283 862

351 283 612

 

 

499 283 862

351 283 612

08

FORSKNING OG INNOVATION

6 890 257 765

6 472 483 396

 

 

6 890 257 765

6 472 483 396

09

KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI

2 132 573 932

2 259 062 678

 

 

2 132 573 932

2 259 062 678

10

DIREKTE FORSKNING

403 727 789

397 336 829

 

 

403 727 789

397 336 829

11

MARITIME ANLIGGENDER OG FISKERI

1 084 735 790

659 590 725

 

 

1 084 735 790

659 590 725

Reserver (40 02 41)

46 565 000

43 302 703

 

 

46 565 000

43 302 703

 

1 131 300 790

702 893 428

 

 

1 131 300 790

702 893 428

12

FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN

94 563 454

94 367 704

 

 

94 563 454

94 367 704

13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

14

BESKATNING OG TOLDUNION

175 802 112

168 303 344

 

 

175 802 112

168 303 344

15

UDDANNELSE OG KULTUR

3 806 105 904

3 502 751 391

 

 

3 806 105 904

3 502 751 391

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

42 785 652

33 226 000

 

 

42 785 652

33 226 000

 

3 848 891 556

3 535 977 391

 

 

3 848 891 556

3 535 977 391

16

KOMMUNIKATION

213 021 691

211 969 691

 

 

213 021 691

211 969 691

17

SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

599 104 264

562 925 962

 

 

599 104 264

562 925 962

18

MIGRATION OG INDRE ANLIGGENDER

2 637 400 839

2 257 961 158

 

 

2 637 400 839

2 257 961 158

19

UDENRIGSPOLITISKE INSTRUMENTER

816 917 462

705 331 155

 

 

816 917 462

705 331 155

Reserver (40 01 40, 40 02 41)

23 750 000

8 673 000

 

 

23 750 000

8 673 000

 

840 667 462

714 004 155

 

 

840 667 462

714 004 155

20

HANDEL

115 924 575

114 524 575

 

 

115 924 575

114 524 575

21

INTERNATIONALT SAMARBEJDE OG UDVIKLING

3 486 428 453

3 248 829 555

 

 

3 486 428 453

3 248 829 555

Reserver (40 02 41)

6 250 000

 

 

 

6 250 000

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

 

 

3 492 678 453

3 248 829 555

22

NABOSKABSPOLITIK OG UDVIDELSESFORHANDLINGER

4 391 105 748

3 680 713 958

 

 

4 391 105 748

3 680 713 958

Reserver (40 02 41)

70 000 000

35 000 000

 

 

70 000 000

35 000 000

 

4 461 105 748

3 715 713 958

 

 

4 461 105 748

3 715 713 958

23

HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE

1 189 000 497

1 195 508 750

 

 

1 189 000 497

1 195 508 750

Reserver (40 02 41)

2 000 000

1 500 000

 

 

2 000 000

1 500 000

 

1 191 000 497

1 197 008 750

 

 

1 191 000 497

1 197 008 750

24

BEKÆMPELSE AF SVIG

82 294 500

79 884 041

 

 

82 294 500

79 884 041

25

KOORDINERING AF KOMMISSIONENS POLITIK OG JURIDISK RÅDGIVNING

244 565 633

244 015 633

 

 

244 565 633

244 015 633

26

KOMMISSIONENS ADMINISTRATION

1 126 245 771

1 128 233 771

 

 

1 126 245 771

1 128 233 771

Reserver (40 01 40)

5 915 694

5 915 694

 

 

5 915 694

5 915 694

 

1 132 161 465

1 134 149 465

 

 

1 132 161 465

1 134 149 465

27

BUDGET

78 630 924

78 630 924

 

 

78 630 924

78 630 924

28

REVISION

19 359 668

19 359 668

 

 

19 359 668

19 359 668

29

STATISTIK

144 068 650

130 593 650

 

 

144 068 650

130 593 650

30

PENSIONER OG DERTIL KNYTTEDE UDGIFTER

1 899 409 800

1 899 409 800

 

 

1 899 409 800

1 899 409 800

31

SPROGTJENESTER

398 802 462

398 802 462

 

 

398 802 462

398 802 462

32

ENERGI

1 640 012 879

1 579 046 002

 

 

1 640 012 879

1 579 046 002

33

RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

257 557 182

224 742 182

 

 

257 557 182

224 742 182

34

KLIMA

155 158 150

96 805 400

 

 

155 158 150

96 805 400

Reserver (40 02 41)

500 000

375 000

 

 

500 000

375 000

 

155 658 150

97 180 400

 

 

155 658 150

97 180 400

40

RESERVER

858 755 346

508 019 397

 

 

858 755 346

508 019 397

 

I alt

156 696 026 490

140 763 487 169

33 992 206

33 992 206

156 730 018 696

140 797 479 375

Heraf reserver (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)

341 853 346

163 419 397

 

 

341 853 346

163 419 397

TITEL 13

REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2018

Ændringsbudget nr 4/2018

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 01

ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET REGIONALPOLITIK OG BYPOLITIK

89 843 307

89 843 307

 

 

89 843 307

89 843 307

13 03

DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONALUDVIKLING OG ANDRE REGIONALE FORANSTALTNINGER

30 096 255 130

25 391 963 602

 

 

30 096 255 130

25 391 963 602

13 04

SAMHØRIGHEDSFONDEN

9 418 157 040

8 480 393 602

 

 

9 418 157 040

8 480 393 602

13 05

INSTRUMENT TIL FØRTILTRÆDELSESBISTAND — REGIONALUDVIKLING OG REGIONALT OG TERRITORIALT SAMARBEJDE

92 853 894

80 306 941

 

 

92 853 894

80 306 941

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 07

STØTTEFORORDNING

34 473 000

26 000 000

 

 

34 473 000

26 000 000

13 08

STØTTEPROGRAMMET FOR STRUKTURREFORMER (SRSP) — OPERATIONEL TEKNISK BISTAND

30 500 000

14 000 000

 

 

30 500 000

14 000 000

 

Titel 13 - I alt

39 909 728 476

34 230 153 557

33 992 206

33 992 206

39 943 720 682

34 264 145 763

KAPITEL 13 06 —   SOLIDARITETSFONDEN

Titel

Kapitel

Artikel

Konto

Betegnelse

FR

Budget 2018

Ændringsbudget nr 4/2018

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

13 06

SOLIDARITETSFONDEN

13 06 01

Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

9

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 02

Bistand til lande, der forhandler om tiltrædelse af Unionen, i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

9

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Kapitel 13 06 - I alt

 

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

13 06 01
Bistand til medlemsstaterne i forbindelse med en større naturkatastrofe, som har en alvorlig indvirkning på borgernes livsvilkår, det naturlige miljø eller økonomien

Budget 2018

Ændringsbudget nr 4/2018

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

147 646 105

147 646 105

33 992 206

33 992 206

181 638 311

181 638 311

Anmærkninger

Under denne artikel opføres de bevillinger, der følger af anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i tilfælde af større eller regionale katastrofer i medlemsstaterne. Bistand bør ydes i forbindelse med naturkatastrofer til de pågældende medlemsstater, hvor der fastsættes en frist for anvendelsen af den økonomiske bistand, og hvor der fastlægges bestemmelser om, at modtagerlandene skal forelægge dokumentation for anvendelsen af den hjælp, de modtager. Allerede modtaget bistand, som efterfølgende dækkes af tredjepart inden for rammerne af »forureneren betaler«-princippet, for eksempel, eller som overstiger den endelige opgørelse af skaderne, bør betales tilbage.

Med undtagelse af forskudsbetalinger vil tildeling af bevillingerne blive gennemført ved overførsel af bevillinger fra reserven eller, i tilfælde af at bevillingerne under reserven er utilstrækkelige, ved et ændringsbudget, samtidig med at der træffes afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3).

Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884), særlig artikel 10.


(1)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2018 (EUT L 57 af 28.2.2018, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2018 til nr. 4/2018.

(2)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2017 (EUT L 51 af 28.2.2017, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1 til nr. 6/2017.

(3)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

(4)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2018 (EUT L 57 af 28.2.2018, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2018 til nr. 4/2018.

(5)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2017 (EUT L 51 af 28.2.2017, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1 til nr. 6/2017.

(6)  Egne indtægter for budgettet for 2018 fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 169. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 19. maj 2017.

(7)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »Indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

(8)  Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI.

(9)  Beregning af sats: (102 314 870 690) / (157 476 700 000) = 0,649714343074245.

(10)  Afrundede procentsatser.

(11)  De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i 13 medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter den 30. april 2004, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen.

(12)  »UK-fordelen« svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI.

(13)  Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen — fra 10 % til 20 % fra og med den 1. januar 2014 — af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter (TEI).

(14)  p.m. (egne indtægter + andre indtægter = indtægter i alt = udgifter i alt); (142 408 430 740 + 2 404 188 261 = 144 812 619 001 = 144 812 619 001).

(15)  Egne indtægter i alt i procent af BNI: (142 408 430 740) / (15 747 670 000 000) = 0,90 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,20 %.