3.10.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 248/109


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU, EURATOM) 2018/1319

af 18. april 2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 (1),

der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2016 (COM(2017) 365 — C8-0247/2017) (2),

der henviser til det endelige årsregnskab for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016 (3),

der henviser til Kommissionens rapport om opfølgningen på decharge for regnskabsåret 2015 (COM(2017) 379),

der henviser til Kommissionens årlige beretning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2016 (COM(2017) 497), og det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der er vedføjet denne beretning (SWD(2017) 306),

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2016, med organets svar (4),

der henviser til Revisionsrettens erklæring (5) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til forvaltningsorganerne for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05942/2018 — C8-0043/2018),

der henviser til artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (6), særlig artikel 62, 164, 165 og 166,

der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (7), særlig artikel 14, stk. 3,

der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (8), særlig artikel 66, stk. 1 og 2,

der henviser til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/779/EU af 17. december 2013 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd og om ophævelse af afgørelse 2008/37/EF (9),

der henviser til forretningsordenens artikel 93 og bilag IV,

der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A8-0137/2018),

A.

der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union gennemfører budgettet og forvalter programmerne, og at den i henhold til artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde gennemfører budgettet på eget ansvar i samarbejde med medlemsstaterne i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning;

1.

meddeler direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd decharge for Det Europæiske Forskningsråd for gennemførelsen af forvaltningsorganets budget for regnskabsåret 2016;

2.

fremsætter sine bemærkninger i beslutningen, der udgør en integrerende del af afgørelserne om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III — Kommissionen og forvaltningsorganerne, og i sin beslutning af 18. april 2018 om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 (10);

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse, afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III — Kommissionen, og beslutningen, der udgør en integrerende del af disse afgørelser, til direktøren for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Antonio TAJANI

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT L 48 af 24.2.2016.

(2)  EUT C 323 af 28.9.2017, s. 1.

(3)  EUT C 384 af 14.11.2017, s. 9.

(4)  EUT C 417 af 6.12.2017, s. 171.

(5)  EUT C 322 af 28.9.2017, s. 10.

(6)  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(7)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(8)  EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(9)  EUT L 346 af 20.12.2013, s. 58.

(10)  Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0122 (se side 71 i denne EUT).