29.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2200

af 28. november 2017

om åbning og forvaltning af toldkontingenter for import af visse kornarter fra Ukraine

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 187, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1566 (2) fastsættes præferenceordninger for told ved import af visse varer med oprindelse i Ukraine. De importtoldkontingenter, der er opført i bilag II til nævnte forordning, forvaltes af Kommissionen i henhold til artikel 184 i forordning (EU) nr. 1308/2013. De anvendes i tre år fra den 1. januar 2018.

(2)

For at sikre at visse kornarter med oprindelse i Ukraine, der er omfattet af toldkontingenter, importeres under ordnede forhold og uden spekulationshandel, bør det fastsættes at den pågældende import forvaltes gennem importlicenser. Til dette formål bør Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 (3) og (EF) nr. 1342/2003 (4) samt Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 (5) finde anvendelse, med forbehold af de undtagelsesbestemmelser, der er fastsat i nærværende forordning.

(3)

For at sikre at disse kontingenter forvaltes korrekt, bør der fastsættes frister for indgivelse af ansøgning om importlicens og bestemmelser om, hvilke oplysninger ansøgningerne og licenserne skal indeholde.

(4)

Af hensyn til den administrative effektivitet bør medlemsstaterne i forbindelse med meddelelserne til Kommissionen i henhold til nærværende forordning anvende de informationssystemer, der er omhandlet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 (6) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1185 (7).

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning og forvaltning af toldkontingenter

1.   De i bilaget opførte importtoldkontingenter for visse produkter med oprindelse i Ukraine åbnes på årlig basis fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.

2.   Importtolden for de i stk. 1 omhandlede importkontingenter er på 0 EUR/ton.

3.   Forordning (EF) nr. 1342/2003 og (EF) nr. 1301/2006 samt gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 2

Regler for indgivelse af importlicensansøgninger og udstedelse af importlicenser

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan en ansøger kun indgive én ansøgning om importlicens pr. løbenummer pr. uge. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning, tages ingen af ansøgningerne i betragtning, og den sikkerhed, der blev stillet ved indgivelsen af ansøgningerne, inddrages til fordel for den pågældende medlemsstat.

Ansøgninger om importlicens indgives til medlemsstaternes myndigheder hver uge senest fredag kl. 13.00, Bruxelles-tid.

2.   I hver ansøgning om importlicens skal angives en mængde i kg uden decimaler, der ikke kan overstige den samlede mængde for det pågældende kontingent.

3.   Importlicenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den frist for meddelelse, der er fastsat i artikel 4, stk. 1.

4.   I rubrik 8 i ansøgningen om importlicens og i importlicensen angives »Ukraine«, og der sættes kryds i »ja«-rubrikken. Licenserne er kun gyldige for produkter med oprindelse i Ukraine.

Artikel 3

Importlicensers gyldighed

Importlicensen er gyldig fra den dag, hvor den faktisk udstedes, jf. artikel 7, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239, og indtil udgangen af den anden måned efter den pågældende måned.

Artikel 4

Meddelelser

1.   Senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, den første mandag efter den uge, hvor ansøgningerne om importlicens blev indgivet, giver medlemsstaterne elektronisk Kommissionen meddelelse om hver ansøgning pr. løbenummer med oplysning om produktets oprindelse og den mængde pr. KN-kode, der er ansøgt om, herunder også meddelelser om »ingen ansøgninger«. Meddelelserne skal gives i henhold til delegeret forordning (EU) 2017/1183 og gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

2.   På dagen for udstedelsen af importlicenserne sender medlemsstaterne elektronisk Kommissionen oplysninger om de udstedte licenser, jf. artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1301/2006, med angivelse af de samlede mængder pr. KN-kode.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1566 af 13. september 2017 om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger til fordel for Ukraine som supplement til de handelsmæssige indrømmelser i associeringsaftalen (EUT L 254 af 30.9.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1342/2003 af 28. juli 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris (EUT L 189 af 29.7.2003, s. 12).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1239 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ordningen for import- og eksportlicenser (EUT L 206 af 30.7.2016, s. 44).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1183 af 20. april 2017 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter (se EUT L 171 af 4.7.2017, s. 100).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (se EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113).


BILAG

Uanset fortolkningsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur skal ordlyden af varebeskrivelserne kun betragtes som vejledende, idet præferenceordningens anvendelsesområde inden for rammerne af dette bilag bestemmes på grundlag af KN-koderne den 1. januar 2017. Hvor der er anvendt en »ex«-KN-kode, bestemmes præferenceordningen ved samtidig anvendelse af KN-koden og en tilhørende beskrivelse.

Løbenr.

Produkt

KN-kode

Mængde i ton

09.4277

Spelt, blød hvede og blandsæd, undtagen til udsæd

1001 99 00

65 000

Mel af blød hvede og spelt

1101 00 15

Mel af blandsæd

1101 00 90

Mel af korn, undtagen af hvede, blandsæd, rug, majs, byg, havre og ris

1102 90 90

Gryn og groft mel af hvede og spelt

1103 11 90

Pellets af hvede

1103 20 60

09.4278

Majs, undtagen til udsæd

1005 90 00

625 000

Majsmel

1102 20

Gryn og groft mel af majs

1103 13

Pellets af majs

1103 20 40

Anden bearbejdet majs

1104 23

09.4279

Byg, undtagen til udsæd

1003 90 00

325 000

Bygmel

1102 90 10

Pellets af byg

1103 20 25