22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2169

af 21. november 2017

om formatet og de nærmere bestemmelser for indberetning af europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1952 af 26. oktober 2016 om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2016/1952 fastlægges en fælles ramme for udarbejdelse af sammenlignelige europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet til privatkunder og endelige erhvervskunder i Unionen.

(2)

I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1952 bør medlemsstaterne indberette de statistiske data elektronisk, således at de er i overensstemmelse med et egnet teknisk format, som skal fastlægges af Kommissionen.

(3)

SDMX (Statistical Data and Metadata exchange) fastsætter de statistiske og tekniske standarder for udveksling af officielle statistikker. Kommissionen (Eurostat) bør derfor inden for det europæiske statistiske system og i tæt samarbejde med medlemsstaterne fastlægge et teknisk format i overensstemmelse med disse standarder.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Data om priserne på naturgas og elektricitet til privatkunder og endelige erhvervskunder i Unionen leveres til Eurostat via den centrale dataportal, således at Kommissionen (Eurostat) kan hente dataene elektronisk.

Artikel 2

Den struktur, der anvendes til fremsendelse af data til Kommissionen (Eurostat), er angivet i bilagene.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 311 af 17.11.2016, s. 1.


BILAG I

Strukturen for indberetning af statistiske data om prisen på naturgas

Indberetningsfilerne skal indeholde følgende oplysninger:

Generelle oplysninger

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Land

Navn på det indberettende land

Halvår

Organisation

Navn på den indberettende organisation

Halvår

Kontaktperson

Navn på den indberettende medarbejder

Halvår

E-mailadresse

Den indberettende medarbejders e-mailadresse

Halvår

År

Referenceår for dataene (2017, 2018 osv.)

Halvår

Halvår

1 eller 2

Halvår

For hvert forbrugsinterval indberettes felterne i tabel 1, 2 og 4.

Intervallerne for privatkunder er:

Interval D1 (lille): årligt forbrug på under 20 GJ

Interval D2 (mellem): årligt forbrug på 20 eller derover, men under 200 GJ

Interval D3 (stort): årligt forbrug på 200 GJ eller derover.

Intervallerne for erhvervskunder er:

Interval I1: årligt forbrug på under 1 000 GJ

Interval I2: årligt forbrug på 1 000 eller derover, men under 10 000 GJ

Interval I3: årligt forbrug på 10 000 eller derover, men under 100 000 GJ

Interval I4: årligt forbrug på 100 000 eller derover, men under 1 000 000 GJ

Interval I5: årligt forbrug på 1 000 000 eller derover, men under 4 000 000 GJ

Interval I6: årligt forbrug på 4 000 000 GJ eller derover.

Data i tabel 3 skal angives som gennemsnit for alle forbrugsintervaller tilsammen.

Tabel 1: Vigtigste priskategorier

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

Halvår

Pris uden skatter

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten.

Halvår

Priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikkerefunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, ekskl. moms.

Halvår

Pris inkl. alle skatter samt moms (refunderbare og ikkerefunderbare)

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikkerefunderbare skatter, gebyrer og afgifter, inkl. moms.

Halvår

Værdier angives i national valuta pr. gigajoule (kalorimetrisk brændværdi).

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 2: Detaljeret opdeling af priser i komponenter og delkomponenter

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Energi- og forsyningspris

værdi

observationsstatus

Denne komponent skal indeholde enten den råvarepris på naturgas, der betales af leverandøren, eller prisen på naturgas ved indførselsstedet til transmissionssystemet, herunder, hvis det er relevant, følgende omkostninger for den endelige forbruger: lageromkostninger plus omkostninger vedrørende salget af naturgas til endelige kunder.

Årlig

Netpris

værdi

observationsstatus

Netprisen skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: transmissions- og distributionstakster, transmissions- og distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger.

Årlig

Moms

værdi

observationsstatus

Moms som beskrevet i Rådets direktiv 2006/112/EF (1).

Årlig

Skatter i forbindelse med vedvarende energikilder

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion.

Årlig

Kapacitetsskatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med strategiske lagre, kapacitetsbetalinger og energisikkerhed, beskatning af naturgasdistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markeds- og systemoperatører.

Årlig

Miljøskatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og andre miljømæssige formål, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser.

Årlig

Andre skatter

værdi

observationsstatus

Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fire kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg.

Årlig

Referenceperioden for alle komponenter og delkomponenter er et år.

Værdier angives i national valuta pr. gigajoule (GJ) på grundlag af den kalorimetriske brændværdi (GCV).

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 3: Netomkostninger

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Transmissionsomkostninger

procentdel

observationsstatus

Den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Årlig

Distributionsomkostninger

procentdel

observationsstatus

Den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Årlig

Referenceperioden for transmissions- og distributionsomkostninger er et år.

Værdier angives i procentdele.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 4: Forbrugsmængder

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Forbrugsmængder

procentdel

observationsstatus

Relativ andel af naturgas i hvert forbrugsinterval i forhold til den samlede mængde, som priserne refererer til.

Årlig

Referenceperioden for forbrugsmængder er et år.

Værdier angives i procentdele.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.


(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).


BILAG II

Strukturen for indberetning af statistiske data om prisen på elektricitet

Indberetningsfilerne skal indeholde følgende oplysninger:

Generelle oplysninger

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Land

Navn på det indberettende land

Halvår

Organisation

Navn på den indberettende organisation

Halvår

Kontaktperson

Navn på den indberettende medarbejder

Halvår

E-mailadresse

Den indberettende medarbejders e-mailadresse

Halvår

År

Referenceår for dataene (2017, 2018 osv.)

Halvår

Halvår

1 eller 2

Halvår

For hvert forbrugsinterval indberettes felterne i tabel 1, 2 og 4.

Intervallerne for privatkunder er:

Interval DA (meget lille): årligt forbrug på under 1 000 kWh

Interval DB (lille): årligt forbrug på 1 000 eller derover, men under 2 500 kWh

Interval DC (mellem): årligt forbrug på 2 500 eller derover, men under 5 000 kWh

Interval DD (stort): årligt forbrug på 5 000 eller derover, men under 15 000 kWh

Interval DE (meget stort): årligt forbrug på 15 000 kWh eller derover.

Intervallerne for erhvervskunder er:

Interval IA: årligt forbrug på under 20 MWh

Interval IB: årligt forbrug på 20 eller derover, men under 500 MWh

Interval IC: årligt forbrug på 500 eller derover, men under 2 000 MWh

Interval ID: årligt forbrug på 2 000 eller derover, men under 20 000 MWh

Interval IE: årligt forbrug på 20 000 eller derover, men under 70 000 MWh

Interval IF: årligt forbrug på 70 000 eller derover, men under 150 000 MWh

Interval IG: årligt forbrug på 150 000 MWh eller derover.

Data i tabel 3 skal angives som gennemsnit for alle forbrugsintervaller.

Tabel 1: Vigtigste priskategorier

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

Halvår

Pris uden skatter

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter kun energi- og forsyningskomponenten samt netkomponenten.

Halvår

Priser ekskl. moms og andre refunderbare afgifter

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og skatter, gebyrer og afgifter, som anses for ikkerefunderbare for endelige erhvervskunder. For privatkunder omfatter denne priskategori energi- og netkomponenterne og skatter, gebyrer og afgifter, ekskl. moms.

Halvår

Pris inkl. alle skatter samt moms (refunderbare og ikkerefunderbare)

værdi

observationsstatus

Denne priskategori omfatter energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten og alle refunderbare og ikkerefunderbare skatter, gebyrer og afgifter, inkl. moms.

Halvår

Værdierne udtrykkes i national valuta pr. kilowatt-time.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 2: Detaljeret opdeling af priser i komponenter og delkomponenter

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Energi- og forsyningspris

værdi

observationsstatus

Komponenten for den samlede pris, som vedrører energi og forsyning, ekskl. skatter.

Denne komponent skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: produktion, lagring, balanceringsenergi, omkostninger ved energileverancer, kundeservice, eftersalgsstyring og andre forsyningsomkostninger.

Årlig

Netpris

værdi

observationsstatus

Komponenten for den samlede pris, som vedrører netpriser, ekskl. skatter.

Netprisen skal indeholde følgende omkostninger for den endelige forbruger: transmissions- og distributionstakster, transmissions- og distributionstab, netomkostninger, eftersalgsserviceomkostninger, systemserviceomkostninger og målerafgift og måleraflæsningsomkostninger.

Årlig

Moms

værdi

observationsstatus

Moms som beskrevet i direktiv 2006/112/EF.

Årlig

Skatter i forbindelse med vedvarende energikilder

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med aktiviteter, der skal fremme vedvarende energikilder, energieffektivitet og kraftvarmeproduktion.

Årlig

Kapacitetsskatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med kapacitetsbetalinger, energisikkerhed og produktionens tilstrækkelighed, beskatning af omstrukturering af kulindustrien, beskatning af eldistribution, bundne omkostninger og afgifter til finansiering af energitilsynsmyndigheder eller markeds- og systemoperatører.

Årlig

Miljøskatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med luftkvalitet og andre miljømæssige formål, skatter på CO2-emissioner eller andre drivhusgasser.

Årlig

Nukleare skatter

værdi

observationsstatus

Skatter, gebyrer og afgifter i forbindelse med den nukleare sektor, herunder nedlukning af nukleare anlæg, inspektioner og afgifter for nukleare anlæg.

Årlig

Andre skatter

værdi

observationsstatus

Alle andre skatter, gebyrer og afgifter, som ikke er omfattet af nogen af de foregående fem kategorier: støtte til fjernvarme, lokal eller regional skatteforpligtelse, ø-kompensation, koncessionsafgifter angående licenser og afgifter, der betales for at udnytte landområder og offentlig eller privat ejendom til forsyningsnet eller andre anlæg.

Årlig

Referenceperioden for alle komponenter og delkomponenter er et år.

Værdierne udtrykkes i national valuta pr. kilowatt-time.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 3: Netomkostninger

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Transmissionsomkostninger

procentdel

observationsstatus

Den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af transmissionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Årlig

Distributionsomkostninger

procentdel

observationsstatus

Den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for privatkunder og den gennemsnitlige, relative andel af distributionsomkostningerne for endelige erhvervskunder udtrykt som en procentdel af de samlede netomkostninger.

Årlig

Referenceperioden for transmissions- og distributionsomkostninger er et år.

Værdier angives i procentdele.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.

Tabel 4: Forbrugsmængder

Felt

Bemærkninger

Indberetningshyppighed

Fortrolighedsstatus

 

 

Forbrugsmængder

procentdel

observationsstatus

Relativ andel af elektricitet i hvert forbrugsinterval i forhold til den samlede mængde, som priserne refererer til.

Årlig

Referenceperioden for forbrugsmængder er et år.

Værdier angives i procentdele.

Fortroligheds- og observationsstatus fastsættes ved hjælp af standardkodelister.