6.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2114

af 9. november 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for så vidt angår skemaer og instrukser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 99, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 101, stk. 4, tredje afsnit, artikel 415, stk. 3, fjerde afsnit, og artikel 430, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 (2) fastsættes de regler, i overensstemmelse med hvilke institutter skal indberette oplysninger om deres overholdelse af forordning (EU) nr. 575/2013. Da de ikkevæsentlige bestemmelser i det regelsæt, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 575/2013, gradvis suppleres og ændres gennem vedtagelse af yderligere sekundær lovgivning og i dette tilfælde ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 (3), bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 også ajourføres for at afspejle disse regler og for at præcisere de instrukser og definitioner, der anvendes ved institutternes indberetning med henblik på tilsyn, også med hensyn til en løbetidsmetode, der vil gøre det muligt at afspejle løbetidsmismatch på et instituts balance i indberetningen.

(2)

Det er nødvendigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for at rette trykfejl, fejlagtige henvisninger og formateringsfejl, der er blevet opdaget i forbindelse med anvendelsen af forordningen.

(3)

Det er også nødvendigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for at afspejle de kompetente myndigheders evne til effektivt at overvåge og vurdere institutternes risikoprofil og danne sig et overblik over de risici for den finansielle sektor, som kræver ændringer i indberetningskravene vedrørende operationel risiko og kreditrisiko, samt risiciene med hensyn til institutternes eksponeringer over for stater.

(4)

For at give institutterne og de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at implementere ændringerne i denne forordning bør den anvendes fra den 1. marts 2018.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(6)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4), om en udtalelse —

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 5, litra b), nr. 2), affattes således:

»2)

oplysningerne om betydelige tab hidrørende fra hændelser i forbindelse med operationel risiko som følger:

a)

institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 17.01 og 17.02 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.2

b)

institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som opfylder mindst ét af følgende kriterier, indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 17.01 og 17.02 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.2:

i)

forholdet mellem den individuelle balancesum og summen af de individuelle balancesummer for alle institutter i den pågældende medlemsstat er på mindst 1 %, hvis tallene for balancesummen er baseret på tal ved årets udgang for året inden det år, der går forud for skæringsdatoen for indberetning

ii)

den samlede værdi af instituttets aktiver overstiger 30 mia. EUR

iii)

den samlede værdi af instituttets aktiver overstiger både 5 mia. EUR og 20 % af BNP i den medlemsstat, hvor det er etableret

iv)

instituttet er et af de tre største institutter, der er etableret i en bestemt medlemsstat, målt ved den samlede værdi af dets aktiver

v)

instituttet er moderselskab for datterselskaber, der selv er kreditinstitutter, som er etableret i mindst to andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor moderinstituttet er meddelt tilladelse, og hvor begge følgende betingelser er opfyldt:

værdien af instituttets konsoliderede samlede aktiver overstiger 5 mia. EUR

mere end 20 % af enten instituttets konsoliderede samlede aktiver som anført i skema 1.1 i bilag III eller IV, alt efter hvad der er relevant, eller instituttets konsoliderede samlede forpligtelser som anført i skema 1.2 i bilag III eller IV, alt efter hvad der er relevant, vedrører aktiviteter med modparter i en anden medlemsstat end den, hvor moderinstituttet er meddelt tilladelse

c)

institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, og for hvilke ingen af betingelserne i litra b) er opfyldt, indberetter de i nr. i) og ii) nedenfor omhandlede oplysninger i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.2:

i)

oplysningerne som angivet for række 080 i skema 17.01 i bilag I for følgende rækker:

antal hændelser (nye hændelser) (række 910)

bruttotab (nye hændelser) (række 920)

antal hændelser underlagt tabsjusteringer (række 930)

tabsjusteringer vedrørende tidligere indberetningsperioder (række 940)

største enkelttab (række 950)

summen af de fem største tab (række 960)

samlet direkte tabsgodtgørelse (undtagen forsikring og andre risikooverførselsmekanismer) (række 970)

samlet godtgørelse fra forsikring og andre risikooverførselsmekanismer (række 980)

ii)

oplysningerne som anført i skema 17.02 i bilag I

d)

de i litra c) omhandlede institutter kan indberette det fuldstændige sæt af oplysninger, der er anført i skema 17.01 og 17.02 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.2

e)

institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og som opfylder mindst en af betingelserne i litra b), nr. ii)-v), indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 17.01 og 17.02 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.2

f)

institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, og for hvilke ingen af betingelserne i litra b), nr. ii)-v), er opfyldt, kan indberette de i skema 17.01 og 17.02 i bilag I omhandlede oplysninger i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.2

g)

entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse.«

2)

I artikel 5, litra b), indsættes som nr. 3):

»3)

oplysningerne om eksponeringer over for stater som følger:

a)

institutterne indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 33 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 6, hvis den aggregerede regnskabsmæssige værdi af finansielle aktiver fra modpartssektoren »Offentlig forvaltning og service« er på mindst 1 % af summen af den samlede regnskabsmæssige værdi for »gældsbeviser og lån og forskud«. Med henblik på at bestemme de regnskabsmæssige værdier anvender institutterne definitionerne i skema 4.1-4.4.1 i bilag III eller skema 4.1-4.4.1 og 4.6-4.10 i bilag IV, alt efter hvad der er relevant

b)

institutter, der opfylder kriteriet i litra a), og hvor den indberettede værdi for indenlandske eksponeringer af finansielle aktiver, bortset fra derivater, som defineret i række 010, kolonne 010 i skema 33 i bilag I er mindre end 90 % af den indberettede værdi for indenlandske og ikkeindenlandske eksponeringer for det samme datapunkt, indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 33 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 6, aggregeret på samlet niveau og for hvert individuelt land, som de er eksponeret for

c)

institutter, der opfylder kriteriet i litra a), men som ikke opfylder kriteriet i litra b), indberetter de oplysninger, der er omhandlet i skema 33 i bilag I, i overensstemmelse med instrukserne i bilag II, del II, punkt 6, hvor eksponeringerne er aggregeret på både samlet niveau og indenlandsk niveau

d)

entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse.«

3)

I artikel 16b, stk. 1, indsættes som litra c):

»c)

de oplysninger, der er omhandlet i bilag XXII, i overensstemmelse med instrukserne i bilag XXIII.«

4)

I artikel 16b, stk. 2, affattes litra a) således:

»a)

instituttet indgår ikke i en koncern, hvori indgår kreditinstitutter, investeringsselskaber eller finansielle institutter, der har datterselskaber eller moderinstitutter i andre jurisdiktioner end jurisdiktionen for instituttets hovedsæde«.

5)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning

6)

Bilag II erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

7)

Bilag VII erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

8)

Bilag XI erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.

9)

Bilag XIV affattes som anført i bilag V til nærværende forordning.

10)

Bilag XV affattes som angivet i bilag VI til nærværende forordning.

11)

Bilag XVIII affattes som anført i bilag VII til nærværende forordning.

12)

Bilag XIX affattes som anført i bilag VIII til nærværende forordning.

13)

Bilag XX affattes som anført i bilag IX til nærværende forordning.

14)

Bilag XXI affattes som anført i bilag X til nærværende forordning.

15)

Der tilføjes et nyt bilag XXII, hvis tekst findes i bilag XI til nærværende forordning.

16)

Der tilføjes et nyt bilag XXIII, hvis tekst findes i bilag XII til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 af 16. april 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 191 af 28.6.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter (EUT L 11 af 17.1.2015, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

»

BILAG I

INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV

COREP-SKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

Navn i kortform

 

 

Kapitalgrundlag

CA

1

C 01.00

KAPITALGRUNDLAG

CA1

2

C 02.00

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALPROCENTER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

 

 

Overgangsbestemmelser

CA5

5,1

C 05.01

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

CA5.2

 

 

KONCERNSOLVENS

GS

6,1

C 06.01

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT

GS i alt

6,2

C 06.02

KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER

GS

 

 

Kreditrisiko

CR

7

C 07.00

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SA

 

 

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB

8,1

C 08.01

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB 1

8,2

C 08.02

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

CR IRB 2

 

 

Geografisk opdeling

CR GB

9,1

C 09.01

Tabel 9.1 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter standardmetoden

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabel 9.2 — Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted: eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tabel 9.4 — Opdeling af krediteksponeringer, som er relevante for beregningen af den kontracykliske buffer, efter land og institutspecifik kontracyklisk buffersats

CCB

 

 

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

CR SEC Details

 

 

Operationelle risici

OPR

16

C 16.00

OPERATIONELLE RISICI

OPR

17

C 17.00

OPERATIONELLE RISICI: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

OPR Details

 

 

Markedsrisiko

MKR

18

C 18.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

CVA

33

C 33.00

EKSPONERINGER MOD OFFENTLIG FORVALTNING OG SERVICE EFTER MODPARTENS LAND

GOV


C 01.00 — KAPITALGRUNDLAG (CA1)

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

KAPITALGRUNDLAG

 

015

1.1

KERNEKAPITAL

 

020

1.1.1

EGENTLIG KERNEKAPITAL

 

030

1.1.1.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

 

040

1.1.1.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

 

045

1.1.1.1.1*

Heraf: kapitalinstrumenter, som offentlige myndigheder har tegnet i nødsituationer

 

050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

060

1.1.1.1.3

Overkurs ved emission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

130

1.1.1.2

Overført resultat

 

140

1.1.1.2.1

Overført resultat for foregående år

 

150

1.1.1.2.2

Kvalificeret driftsresultat

 

160

1.1.1.2.2.1

Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

 

180

1.1.1.3

Akkumuleret anden totalindkomst

 

200

1.1.1.4

Andre reserver

 

210

1.1.1.5

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

 

220

1.1.1.6

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

230

1.1.1.7

Minoritetsinteresser, der indgår i den egentlige kernekapital

 

240

1.1.1.8

Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

 

250

1.1.1.9

Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

 

260

1.1.1.9.1

(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

 

270

1.1.1.9.2

Cash flow hedge-reserve

 

280

1.1.1.9.3

Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

 

285

1.1.1.9.4

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

 

290

1.1.1.9.5

(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill, der indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

 

330

1.1.1.10.3

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Andre immaterielle aktiver

 

350

1.1.1.11.1

(-) Andre immaterielle aktiver før fradrag af udskudte skatteforpligtelser

 

360

1.1.1.11.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

 

370

1.1.1.12

(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

 

380

1.1.1.13

(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

 

390

1.1.1.14

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

400

1.1.1.14.1

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

410

1.1.1.14.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

 

420

1.1.1.14.3

Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

 

430

1.1.1.15

(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

 

440

1.1.1.16

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

490

1.1.1.23

(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

500

1.1.1.24

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

510

1.1.1.25

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

 

524

1.1.1.27

(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

529

1.1.1.28

Egentlig kernekapital — andre elementer eller fradrag

 

530

1.1.2

HYBRID KERNEKAPITAL

 

540

1.1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

 

550

1.1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

 

560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

570

1.1.2.1.3

Overkurs ved emission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

660

1.1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

670

1.1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

 

680

1.1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

 

690

1.1.2.5

(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

 

700

1.1.2.6

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

710

1.1.2.7

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

720

1.1.2.8

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

 

730

1.1.2.9

Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

 

740

1.1.2.10

Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

 

744

1.1.2.11

(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

748

1.1.2.12

Hybrid kernekapital — andre elementer eller fradrag

 

750

1.2

SUPPLERENDE KAPITAL

 

760

1.2.1

Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

770

1.2.1.1

Indbetalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån

 

780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån

 

790

1.2.1.3

Overkurs ved emission

 

800

1.2.1.4

(–) Egne supplerende kapitalinstrumenter

 

810

1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

840

1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

842

1.2.1.5

(-) Faktiske forpligtelser eller eventualforpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

 

880

1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser

 

890

1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

 

900

1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

 

910

1.2.5

Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

 

920

1.2.6

Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

 

930

1.2.7

(-) Krydsejerskab af supplerende kapital

 

940

1.2.8

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

950

1.2.9

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

960

1.2.10

Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

 

970

1.2.11

Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

 

974

1.2.12

(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

978

1.2.13

Supplerende kapital — andre elementer eller fradrag

 


C 02.00 — KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)

Rækker

Post

Tekst

Beløb

010

1

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

020

1*

Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

030

1**

Heraf: Investeringsselskaber omfatter af artikel 96, stk. 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

040

1.1

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

 

050

1.1.1

Standardmetode (SA)

 

060

1.1.1.1

Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

 

070

1.1.1.1.01

Centralregeringer eller centralbanker

 

080

1.1.1.1.02

Regionale eller lokale myndigheder

 

090

1.1.1.1.03

Offentlige enheder

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterale udviklingsbanker

 

110

1.1.1.1.05

Internationale organisationer

 

120

1.1.1.1.06

Institutter

 

130

1.1.1.1.07

Selskaber

 

140

1.1.1.1.08

Detail

 

150

1.1.1.1.09

Sikret ved pant i fast ejendom

 

160

1.1.1.1.10

Eksponeringer ved misligholdelse

 

170

1.1.1.1.11

Poster forbundet med særlig stor risiko

 

180

1.1.1.1.12

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

 

190

1.1.1.1.13

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

200

1.1.1.1.14

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

 

210

1.1.1.1.15

Egenkapital

 

211

1.1.1.1.16

Andre poster

 

220

1.1.1.2

Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden

 

230

1.1.1.2*

heraf: resecuritisering

 

240

1.1.2

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

 

250

1.1.2.1

IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

 

260

1.1.2.1.01

Centralregeringer og centralbanker

 

270

1.1.2.1.02

Institutter

 

280

1.1.2.1.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

 

290

1.1.2.1.04

Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning

 

300

1.1.2.1.05

Selskaber — Andre

 

310

1.1.2.2

IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

 

320

1.1.2.2.01

Centralregeringer og centralbanker

 

330

1.1.2.2.02

Institutter

 

340

1.1.2.2.03

Erhvervseksponeringer — SMV'er

 

350

1.1.2.2.04

Erhvervseksponeringer — specialiseret långivning

 

360

1.1.2.2.05

Selskaber — Andre

 

370

1.1.2.2.06

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

 

380

1.1.2.2.07

Detail — Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

 

390

1.1.2.2.08

Detail — Kvalificeret revolverende

 

400

1.1.2.2.09

Detail — Andre SMV'er

 

410

1.1.2.2.10

Detail — Andre ikke-SMV'er

 

420

1.1.2.3

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

 

430

1.1.2.4

Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden

 

440

1.1.2.4*

Heraf: resecuritisering

 

450

1.1.2.5

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

 

460

1.1.3

Risikoeksponeringsværdi for bidrag til en CCP's misligholdelsesfond

 

490

1.2

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

 

500

1.2.1

Afviklingsrisiko/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

 

510

1.2.2

Afviklingsrisiko/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

 

520

1.3

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

 

530

1.3.1

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

 

540

1.3.1.1

Handlede gældsinstrumenter

 

550

1.3.1.2

Egenkapital

 

555

1.3.1.3

Særlig metode til positionsrisiko i CIU'er

 

556

1.3.1.3*

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i handlede gældsinstrumenter

 

557

1.3.1.3**

Memorandumpost: CIU'er, der kun investerer i aktieinstrumenter eller blandede instrumenter

 

560

1.3.1.4

Valuta

 

570

1.3.1.5

Råvarer

 

580

1.3.2

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)

 

590

1.4

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

 

600

1.4.1

OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

 

610

1.4.2

OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)

 

620

1.4.3

OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

 

630

1.5

YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

 

640

1.6

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

 

650

1.6.1

Avanceret metode

 

660

1.6.2

Standardmetoden

 

670

1.6.3

Baseret på OEM

 

680

1.7

SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

 

690

1.8

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

 

710

1.8.2

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458

 

720

1.8.2*

Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

 

730

1.8.2**

Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

 

740

1.8.2***

Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

 

750

1.8.3

Heraf: yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459

 

760

1.8.4

Heraf: yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 


C 03.00 — KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

Egentlig kernekapitalprocent

 

020

2

Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital

 

030

3

Kernekapitalprocent

 

040

4

Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital

 

050

5

Kapitalprocent i alt

 

060

6

Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag

 

Memorandumposter: Kapitalprocenter som følge af søjle II-justeringer

070

7

Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

080

8

Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer

 

090

9

Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

100

10

Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer

 

110

11

Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

120

12

Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer

 


C 04.00 — MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Række

ID

Post

Kolonne

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

010

010

1

Samlede udskudte skatteaktiver

 

020

1.1

Udskudte skatteaktiver, som ikke afhænger af fremtidig rentabilitet

 

030

1.2

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

040

1.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

050

2

Samlede udskudte skatteforpligtelser

 

060

2.1

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

070

2.2

Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

080

2.2.1

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

090

2.2.2

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

093

2A

For meget betalt skat og tilbageførsel af skattemæssige underskud

 

096

2B

Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 250 %

 

097

2C

Udskudte skatteaktiver tildelt en risikovægt på 0 %

 

Kreditrisikojusteringer og forventede tab

100

3

Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikkemisligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

110

3.1

Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

 

120

3.1.1

Generelle kreditrisikojusteringer

 

130

3.1.2

Specifikke kreditrisikojusteringer

 

131

3.1.3

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

 

140

3.2

Samlede kvalificerede forventede tab

 

145

4

Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

150

4.1

Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

 

155

4.2

Samlede kvalificerede forventede tab

 

160

5

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

170

6

Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

 

180

7

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

190

8

Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

200

9

Tærskel på 10 % for egentlig kernekapital

 

210

10

Tærskel på 17,65 % for egentlig kernekapital

 

225

11,1

Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor

 

226

11,2

Justeret kapitalgrundlag, for så vidt angår store eksponeringer

 

Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

230

12

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

240

12.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

250

12.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

260

12.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

270

12.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

280

12.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

290

12.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

291

12.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

292

12.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

293

12.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

300

13

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

310

13.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

320

13.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

330

13.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

340

13.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

350

13.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

360

13.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

361

13.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

362

13.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

363

13.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

370

14

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

380

14.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

390

14.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

400

14.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

410

14.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

420

14.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

430

14.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

431

14.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

432

14.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

433

14.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Investeringer i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

440

15

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

450

15.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

460

15.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

470

15.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

480

15.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

490

15.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

500

15.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

501

15.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

502

15.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

503

15.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

510

16

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

520

16.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

530

16.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

540

16.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

550

16.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

560

16.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

570

16.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

571

16.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

572

16.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

573

16.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

580

17

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

590

17.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

600

17.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

610

17.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

620

17.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

630

17.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

640

17.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

641

17.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

642

17.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

643

17.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

650

18

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

 

660

19

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

 

670

20

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

 

Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

680

21

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

690

22

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

700

23

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

710

24

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

720

25

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

730

26

Af bestemmelserne om midlertidig fravigelse omfattede besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

Kapitalbuffere

740

27

Kombineret bufferkrav

 

750

 

Kapitalbevaringsbuffer

 

760

 

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

 

770

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

 

780

 

Systemisk risikobuffer

 

800

 

Buffer for globale systemisk vigtige institutter

 

810

 

Buffer for andre systemisk vigtige institutter

 

Søjle II-krav

820

28

Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

 

Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber

830

29

Startkapital

 

840

30

Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

 

Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

850

31

Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

 

860

32

Oprindelige eksponeringer i alt

 

Basel I-minimumsgrænsen

870

 

Justeringer af samlet kapitalgrundlag

 

880

 

Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænsen

 

890

 

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen

 

900

 

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen — SA-alternativ

 

910

 

Underskud af samlet kapitalgrundlag for så vidt angår minimumkapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænsen

 


C 05.01 — OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)

 

Justeringer af egentlig kernekapital

Justeringer af hybrid kernekapital

Justeringer af supplerende kapital

Justeringer af risikovægtede aktiver

Memorandumposter

Relevant procentdel

Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1

SAMLEDE JUSTERINGER

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER

link til {CA1;r220}

link til {CA1;r660}

link til {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der udgør statsstøtte

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumenter, der er kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til direktiv 2006/48/EF

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumenter udstedt af institutter beliggende i en medlemsstat, som er omfattet af et økonomisk tilpasningsprogram

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

link til {CA5.2;r010;c060}

link til {CA5.2;r020;c060}

link til {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER

link til {CA1;r240}

link til {CA1;r680}

link til {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER

link til {CA1;r520}

link til {CA1;r730}

link til {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Urealiserede gevinster og tab

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Urealiserede gevinster

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Urealiserede tab

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Urealiserede gevinster på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »disponibel for salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Urealiserede tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »disponibel for salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Fradrag

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Tab i det løbende regnskabsår

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immaterielle aktiver

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Underskud af hensættelser til forventede tab opgjort efter IRB-metoden

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 — positiv post

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 — negativ post

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Egne instrumenter

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Egne supplerende kapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Krydsejerskab

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Krydsejerskab af supplerende kapital

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Supplerende filtre og fradrag

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Justeringer som følge af IFRS 9-overgangsordninger

 

 

 

 

 

 


C 05.02 — INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)

CA 5.2

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission

Basis for beregning af grænsen

Relevant procentdel

Grænse

(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser

Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra), i 2006/48/EF

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Instrumenter i alt uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 52 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

090

3

Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra e), f), g) eller h), i direktiv 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Poster i alt uden incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Poster, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 


C 06.01 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER — I ALT (GS I ALT)

 

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

 

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

 

KOMBINEREDE BUFFERKRAV

 

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST:

GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 — KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)

ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

NAVN

KODE

LEI-kode

INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)

OMFANG AF DATA: INDIVIDUELT FULDT KONSOLIDEREDE (SF) ELLER INDIVIDUELT DELVIST KONSOLIDEREDE (SP)

LANDEKODE

ANDEL AF BESIDDELSE (%)

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

KAPITALGRUNDLAG

 

 

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

 

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

 

KOMBINEREDE BUFFERKRAV

 

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

 

KERNEKAPITAL I ALT

 

 

SUPPLERENDE KAPITAL

 

KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO, UDVANDINGSRISIKO, LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) OG AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO

POSITIONSRISIKO, VALUTARISIKO OG RÅVARERISIKO

OPERATIONELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST:

GOODWILL (-)/(+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL/(+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

 

EGENTLIG KERNEKAPITAL

 

HYBRID KERNEKAPITAL

 

MINORITETSINTERESSER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, DER INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG

RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL

RELATEREDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: MINORITETSINTERESSER

RELATEREDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER

HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)

Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden

 

 

 

 

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIEL SIKKERHED

FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONERINGSVÆRDI

 

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

 

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING

(-) FINANSIEL SIKKERHED: JUSTERET VÆRDI (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) FINANSIEL SIKKERHED: DEN ENKLE METODE

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

 

(-) HERAF: VOLATILITETS- OG LØBETIDSJUSTERINGER

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

 

015

heraf: misligholdte eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

heraf: Sikret ved pant i fast ejendom — beboelsesejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

heraf: eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

heraf: eksponeringer, der opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

070

Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

heraf: centralt clearede via QCCP'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

heraf: centralt clearede via QCCP'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Andre risikovægte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

290

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

 

 

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

 

 

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

 

EKSPONERINGSVÆRDI

 

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

MEMORANDUMPOSTER:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FORVENTET TAB

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

ANTAL LÅNTAGERE

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER –PULJE (%)

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER

KREDITDERIVATER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

FAST EJENDOM

ANDEN FYSISK SIKKERHED

FORDRINGER

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

 

 

 

015

heraf: Eksponeringer omfattet af støttefaktor for SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

020

Balanceførte poster underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartsrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING EFTER RISIKOVÆGT AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING:

090

RISIKOVÆGT: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Heraf: i kategori 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EKSPONERINGER SOM FØLGE AF LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES) UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — KREDITRISIKO, MODPARTSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

 

 

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

 

 

LÅNTAGERKLASSE (ID-KODE FOR RÆKKEN)

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

 

EKSPONERINGSVÆRDI

 

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

MEMORANDUMPOSTER:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FORVENTET TAB

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

ANTAL LÅNTAGERE

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER –PULJE (%)

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

HERAF: IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSRISIKO

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER

KREDITDERIVATER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES:

ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

FAST EJENDOM

ANDEN FYSISK SIKKERHED

FORDRINGER

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)

Land:

 

 

 

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

misligholdte eksponeringer

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisikojusteringer

Heraf: afskrivninger

Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionale eller lokale myndigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlige enheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterale udviklingsbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Internationale organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Eksponeringer ved misligholdelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Kollektive investeringsinstitutter (CIU'er)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Aktieeksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Andre eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)

Land:

 

 

 

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

Heraf: misligholdte

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisikojusteringer

Heraf: afskrivninger

Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER –PULJE (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

Heraf: misligholdte

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

Heraf: misligholdte

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

FORVENTET TAB

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Heraf: specialiseret långivning (undtagen specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Heraf: specialiseret långivning omfattet af kategoriseringskriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ikke-SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kvalificerede revolverende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Andre detaileksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ikke-SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Aktieeksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 — OPDELING AF KREDITEKSPONERINGER, SOM ER RELEVANTE FOR BEREGNINGEN AF DEN KONTRACYKLISKE BUFFER, EFTER LAND OG INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK BUFFERSATS

Land:

 

 

 

 

Beløb

Procent

Kvalitative oplysninger

010

020

030

Relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko

 

010

Eksponeringsværdi opgjort efter standardmetoden

 

 

 

020

Eksponeringsværdi opgjort efter IRB-metoden

 

 

 

Relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko

 

030

Sum af lange og korte positioner af eksponeringer i handelsbeholdningen for standardmetoden

 

 

 

040

Værdi af eksponeringer i handelsbeholdningen for interne modeller

 

 

 

Relevante krediteksponeringer — Securitisering

 

050

Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter standardmetoden

 

 

 

060

Eksponeringsværdi af securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen efter IRB-metoden

 

 

 

Kapitalgrundlagskrav og -vægte

 

070

Samlede kapitalgrundlagskrav for kontracyklisk kapitalbuffer

 

 

 

080

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Kreditrisiko

 

 

 

090

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Markedsrisiko

 

 

 

100

Kapitalgrundlagskrav for relevante krediteksponeringer — Securitiseringspositioner i anlægsbeholdningen

 

 

 

110

Vægte for kapitalgrundlagskrav

 

 

 

Kontracykliske kapitalbuffersatser

 

120

Kontracyklisk kapitalbuffersats fastsat af udpeget myndighed

 

 

 

130

Kontracyklisk kapitalbuffersats, der finder anvendelse på instituttets land

 

 

 

140

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffersats

 

 

 

Anvendelse af tærsklen på 2 %

 

150

Anvendelse af tærsklen på 2 % for generel krediteksponering

 

 

 

160

Anvendelse af tærsklen på 2 % for eksponeringer i handelsbeholdningen

 

 

 


C 10.01 — KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERINGSVÆRDI

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

MEMORANDUMPOST:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

FORVENTET TAB

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

020

PD/LGD-METODEN: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:

070

RISIKOVÆGT: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

METODEN MED INTERNE MODELLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 — KREDITRISIKO: EGENKAPITAL — KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)

LÅNTAGERKLASSE

(ID-KODE FOR RÆKKEN)

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERINGSVÆRDI

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

MEMORANDUMPOST:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

FORVENTET TAB

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 — AFVIKLINGSRISIKO/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)

 

UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS

EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING

010

020

030

040

010

Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen

 

 

 

Celle med link til CA

020

Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)

 

 

 

 

030

Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)

 

 

 

 

040

Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)

 

 

 

 

050

Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)

 

 

 

 

060

Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)

 

 

 

 

070

Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen

 

 

 

Celle med link til CA

080

Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)

 

 

 

 

090

Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)

 

 

 

 

100

Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50 %)

 

 

 

 

110

Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75 %)

 

 

 

 

120

Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 — KREDITRISIKO: SECURITISERINGER — KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)

 

INDGÅEDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT

SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER

SECURITISERINGSPOSITIONER

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)

FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONERINGSVÆRDI

 

OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU

JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF MANGLENDE LØBETIDSMATCH

SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING

MEMORANDUMPOST:

RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER

(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

NOTIONEL VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

0 %

> 0 % og <= 20 %

> 20 % og < = 50 %

> 50 % og <= 100 %

(-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET

UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

RATET

(KREDITKVALITETSTRIN)

1 250  %

LOOK-THROUGH

INTERN VURDERING

(-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

KREDITKVALITETSTRIN 1

KREDITKVALITETSTRIN 2

KREDITKVALITETSTRIN 3

KREDITKVALITETSTRIN 4

ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN

IKKERATET

 

HERAF: SECOND LOSS I ABCP

HERAF: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)

 

GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)

 

HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER

FØR LOFT

EFTER LOFT

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

020

HERAF: RESECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle med link til CA

 

030

EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

BALANCEFØRTE POSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

SECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RESECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RESECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

FØRTIDSINDFRIELSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTOR: SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

BALANCEFØRTE POSTER