11.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2055

af 23. juni 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem kompetente myndigheder i forbindelse med betalingsinstitutters udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (1), særlig artikel 28, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at styrke samarbejde mellem kompetente myndigheder og sikre en konsekvent og effektiv anmeldelsesprocedure for betalingsinstitutter, der har til hensigt at udøve etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser på tværs af grænserne, er det nødvendigt at fastsætte rammerne for samarbejde og for udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet ved at fastsætte metoden, midlerne og de nærmere bestemmelser for samarbejdet og navnlig omfanget og behandlingen af de oplysninger, der skal indgives, herunder en fælles terminologi og standardanmeldelsesskemaer.

(2)

For at kunne anvende en fælles terminologi og standardanmeldelsesskemaer er det nødvendigt at definere nogle tekniske udtryk for at sondre tydeligt mellem anmodninger for filialer, anmodninger for tjenesteydelser og anmodninger for agenter hvad angår betalingsinstitutter, der ønsker at drive virksomhed i en anden medlemsstat.

(3)

Standardprocedurer for sproget og kommunikationsmidlerne i forbindelse med pasanmodninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet letter udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser og gør de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet i stand til at varetage deres respektive opgaver og ansvarsområder mere effektivt.

(4)

Det bør være et krav, at kompetente myndigheder i hjemlandet vurderer nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysningerne fra betalingsinstitutter, der har til hensigt at drive virksomhed i en anden medlemsstat, med henblik på at sikre pasanmeldelsernes kvalitet. Med henblik herpå bør de kompetente myndigheder i hjemlandet oplyse kreditinstitutterne om, i hvilke henseender pasanmodninger vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte, for at gøre det lettere at identificere, meddele og indgive de manglende eller ukorrekte elementer. Ved vurderingen af fuldstændighed og nøjagtighed bør der endvidere sikres en effektiv anmeldelsesprocedure ved klart at fastsætte, at de perioder på en måned og på tre måneder, som der henvises til i henholdsvis artikel 28, stk. 2, første afsnit, og artikel 28, stk. 3, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366, begynder på dagen for modtagelse af en pasanmodning, der indeholder oplysninger, der vurderes at være fuldstændige og korrekte af de kompetente myndigheder i værtslandet.

(5)

Når der er indledt en procedure til løsning af tvister mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2), bør de kompetente myndigheder i hjemlandet meddele betalingsinstituttet, at afgørelsen vedrørende pasanmodningen er udsat, indtil der er fundet en løsning i henhold til bestemmelsen.

(6)

For at sikre en effektiv og gnidningsløs anmeldelsesprocedure, der gør det muligt for de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet at varetage deres respektive vurderinger i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/2366, bør de oplysninger, der skal deles mellem kompetente myndigheder i forbindelse med en pasanmodning, være klart defineret for pasanmodninger for filialer, pasanmodninger for agenter og pasanmodninger for tjenesteydelser. Der bør også fastsættes standardskemaer for videregivelse af sådanne oplysninger. Når der findes en LEI-kode (Legal Entity Identifier), bør skemaerne også indeholde denne for juridiske enheder.

(7)

For at gøre det lettere at identificere betalingsinstitutter, der driver virksomhed på tværs af grænserne i forskellige medlemsstater, er det hensigtsmæssigt at fastsætte formatet for det relevante entydige identifikationsnummer, der anvendes i hver medlemsstat til at identificere betalingsinstitutter, deres filialer eller agenter, der anvendes af betalingsinstitutter til at udbyde betalingstjenester i værtslandet.

(8)

Når et betalingsinstitut, der driver virksomhed i en anden medlemsstat, ændrer de oplysninger, der er meddelt i den oprindelige anmodning, bør de kompetente myndigheder i hjemlandet kun videregive de oplysninger, der er berørt af ændringen, jf. artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366, til de kompetente myndigheder i værtslandet.

(9)

I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF (3) må e-pengeinstitutter, ud over at udstede elektroniske penge, udbyde betalingstjenester. I overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 3, stk. 1, finder procedurerne for betalingsinstitutters pasanmodninger tilsvarende anvendelse på e-pengeinstitutter. Det fastsættes også i artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/110/EF, at bestemmelserne for betalingsinstitutters pasanmodninger finder tilsvarende anvendelse på e-pengeinstitutter, der distribuerer elektroniske penge i en anden medlemsstat via fysiske eller juridiske personer, der handler på deres vegne. I artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/110/EF fastsættes det, at e-pengeinstitutter ikke udsteder elektroniske penge via agenter, men at de gerne må udbyde betalingstjenester via agenter, såfremt betingelserne i artikel 19 i direktiv (EU) 2015/2366 er opfyldt. Anmeldelser mellem kompetente myndigheder bør derfor lettes for så vidt angår oplysningerne vedrørende pasanmodning fra et e-pengeinstitut, der har til hensigt at udøve etableringsretten eller den frie udveksling af tjenesteydelser, herunder ved at anvende en agent til at udbyde betalingstjenester eller ved at distribuere og indløse elektroniske penge via distributører, der handler på deres vegne i en anden medlemsstat, i overensstemmelse med de gældende rammer for de aktiviteter, som e-pengeinstitutter har tilladelse til at udføre.

(10)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(11)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der regler om samarbejde og udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet vedrørende anmeldelser om betalingsinstitutters udøvelse af etableringsretten eller den frie udveksling af tjenesteydelser i overensstemmelse med artikel 28 i direktiv (EU) 2015/2366.

2.   Denne forordning finder anvendelse med de fornødne ændringer på anmeldelser mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet om e-pengeinstitutters udøvelse af etableringsretten eller frie udveksling af tjenesteydelser, herunder også når de distribuerer elektroniske penge via en fysisk eller juridisk person, jf. artikel 3, stk. 1, 4 og 5, direktiv 2009/110/EF og artikel 111 i direktiv (EU) 2015/2366.

3.   Anvendelsesområdet for og behandlingen af oplysninger, der udveksles mellem de kompetente myndigheder inden for rammen for samarbejde som fastsat i denne forordning, berører ikke hjemlandets og værtslandets myndigheders kompetence som defineret i direktiv (EU) 2015/2366.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »pasanmodning«: en pasanmodning for filialer, en pasanmodning for tjenesteydelser eller en pasanmodning for agenter

b)   »pasanmodning for filial«: en anmodning, der fremsættes i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2366 af et betalingsinstitut, der er meddelt tilladelse, og som ønsker at oprette en filial i en anden medlemsstat

c)   »pasanmodning for tjenesteydelser«: en anmodning, der fremsættes i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2366 af et betalingsinstitut, der er meddelt tilladelse, og som ønsker at udbyde tjenesteydelser i en anden medlemsstat

d)   »pasanmodning for agent«: en anmodning, der fremsættes i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2366 af et betalingsinstitut, der er meddelt tilladelse, og som ønsker at udbyde betalingstjenesteydelser i en anden medlemsstat ved at anvende en agent som omhandlet i nævnte direktivs artikel 19, stk. 5.

Artikel 3

Generelle krav

1.   Anmeldelser som omhandlet i artikel 1, stk. 1, skal videregives ved hjælp af skemaerne i bilag II, III, V og VI.

2.   Anmeldelser som omhandlet i artikel 1, stk. 2, skal videregives ved hjælp af skemaerne i bilag II, III, V og VI.

3.   Anmeldelser som omhandlet i artikel 1, stk. 2, hvor e-pengeinstitutter distribuerer elektroniske penge ved at anvende en fysisk eller juridisk person, skal videregives ved hjælp af skemaerne i bilag IV og VI.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede skemaer og oplysningerne i dem skal opfylde følgende krav:

a)

De skal være skriftlige og på et sprog, der accepteres af de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet.

b)

De skal videregives elektronisk, når dette accepteres af de kompetente myndigheder i det værtsland, hvor betalingsinstituttet har til hensigt at udbyde betalingstjenester, og efterfølges af en elektronisk bekræftelse på modtagelse fra de kompetente myndigheder, eller de skal videregives pr. post med bekræftelse på modtagelse.

5.   Hver kompetent myndighed stiller følgende oplysninger til rådighed for de andre kompetente myndigheder:

a)

de sprog, der accepteres i overensstemmelse med stk. 4, litra a)

b)

den e-mailadresse, som oplysningerne og skemaerne skal sendes til, når de indgives elektronisk, eller den adresse, som oplysningerne og skemaerne skal sendes til, når de indgives pr. post.

Artikel 4

Vurdering af fuldstændighed og nøjagtighed

1.   Ved modtagelsen af en pasanmodning fra et betalingsinstitut vurderer de kompetente myndigheder i hjemlandet fuldstændigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, der er indgivet i overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/2366.

2.   Hvis de meddelte oplysninger i anmodningen vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte i henhold til stk. 1, skal den kompetente myndighed i hjemlandet straks underrette betalingsinstituttet og anføre, i hvilke henseender oplysningerne vurderes at være ufuldstændige eller ukorrekte.

3.   De frister, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, første afsnit, og artikel 28, stk. 3, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366, anses for at begynde på dagen for modtagelse af en fuldstændig og nøjagtig pasanmodning.

Artikel 5

Bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder

Når der er indledt en procedure til løsning af tvister mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 27 i direktiv (EU) 2015/2366 i forbindelse med en pasanmodning fra et betalingsinstitut i henhold til nævnte direktivs artikel 28, meddeler de kompetente myndigheder i hjemlandet betalingsinstituttet, at afgørelsen vedrørende anmodningen er udsat, indtil der er fundet en løsning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

KAPITEL 2

PASANMODNING FOR FILIAL

Artikel 6

Oplysninger, der skal videregives

1.   Når en pasanmodning for filial indgives af et betalingsinstitut, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet i henhold til artikel 28, stk. 2, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 meddele følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet:

a)

datoen for modtagelsen af en fuldstændig og nøjagtig pasanmodning fra betalingsinstituttet i overensstemmelse med artikel 4

b)

den eller de medlemsstater, hvori betalingsinstituttet har til hensigt at drive virksomhed

c)

typen af pasanmodning

d)

navn, adresse og, hvis relevant, tilladelsesnummer og entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet i hjemlandet i overensstemmelse med formatet i bilag I

e)

betalingsinstituttets LEI-kode, hvis en sådan findes

f)

identiteten af og kontaktoplysningerne på en kontaktperson i det betalingsinstitut, der indgiver anmeldelsen for filial

g)

adressen på den filial, der skal oprettes i værtslandet

h)

identiteten af og kontaktoplysningerne på de ledelsesansvarlige for den filial, der skal oprettes i værtslandet

i)

de betalingstjenester, der skal udbydes i værtslandet

j)

den organisatoriske struktur for den filial, der skal oprettes i værtslandet

k)

en forretningsplan med en budgetprognose for de tre første regnskabsår, der viser, at filialen er i stand til at anvende de systemer, ressourcer og procedurer, som er hensigtsmæssige til en forsvarlig drift i værtslandet

l)

en beskrivelse af filialens forvaltningsordninger og interne kontrolmekanismer, herunder administrative procedurer og risikostyringsprocedurer, der dokumenterer, at disse forvaltningsordninger, kontrolmekanismer og -procedurer er proportionale, passende, forsvarlige og tilstrækkelige for så vidt angår betalingstjenestevirksomheden i værtslandet og opfylder kravene vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (4).

2.   Når et betalingsinstitut har meddelt de kompetente myndigheder i værtslandet, at det har til hensigt at outsource betalingstjenesters driftsmæssige funktioner til andre enheder på værtslandets område, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet underrette de kompetente myndigheder i værtslandet herom.

Artikel 7

Videregivelse af oplysningerne

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet videregiver de i artikel 6 omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet ved hjælp af skemaet i bilag II og meddeler betalingsinstituttet, at de har videregivet oplysningerne.

2.   Når der er flere anmeldelser, der skal meddeles, kan de kompetente myndigheder videregive oplysninger i samlet form under anvendelse af felterne i bilag II.

Artikel 8

Underretning om ændringer i anmodningen

1.   Når et betalingsinstitut i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet om relevante ændringer vedrørende en tidligere anmodning, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet meddele de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet.

2.   Ved opfyldelsen af stk. 1 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet videregive de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet ved kun at samle de dele af skemaet i bilag II til denne forordning, som berøres af ændringerne.

Artikel 9

Oplysninger om filialens indledning af aktiviteter

Ved anvendelsen af artikel 28, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet uden unødigt ophold meddele den dato, fra hvilken et betalingsinstitut indleder sine aktiviteter i et værtsland, til de kompetente myndigheder i det pågældende værtsland ved hjælp af skemaet i bilag VI til denne forordning.

KAPITEL 3

PASANMODNING FOR AGENT

Artikel 10

Oplysninger, der skal videregives

1.   Når en pasanmodning for agent indgives af et betalingsinstitut, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet i henhold til artikel 28, stk. 2, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 meddele følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet:

a)

datoen for modtagelsen af en fuldstændig og nøjagtig pasanmodning fra betalingsinstituttet i overensstemmelse med artikel 4

b)

den eller de medlemsstater, hvori betalingsinstituttet har til hensigt at drive virksomhed ved at anvende en agent

c)

typen af pasanmodning

d)

arten af pasanmodningen og, når anvendelsen af agenten i værtslandet indebærer etablering, en beskrivelse af de forhold, som den kompetente myndighed i hjemlandet har taget hensyn til i sin vurdering

e)

navn, adresse og, hvis relevant, tilladelsesnummer og entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet i hjemlandet i overensstemmelse med formatet i bilag I

f)

betalingsinstituttets LEI-kode, hvis en sådan findes

g)

identiteten af og kontaktoplysningerne på en kontaktperson i det betalingsinstitut, der indgiver pasanmodningen for agent

h)

identiteten af og kontaktoplysningerne på den agent, som betalingsinstituttet anvender

i)

det entydige identifikationsnummer på agenten i den medlemsstat, hvor den befinder sig, hvis relevant, i overensstemmelse med formaterne i bilag I

j)

hvis relevant, identiteten af og kontaktoplysningerne på de personer, der er ansvarlige for det centrale kontaktpunkt, hvis et sådant er udpeget i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366

k)

de betalingstjenester, der skal udbydes i værtslandet ved anvendelse af agenten

l)

en beskrivelse af de interne kontrolmekanismer, som agenten vil anvende for at opfylde kravene vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/849

m)

identiteten af og kontaktoplysninger på direktører og ledelsesansvarlige for den agent, der skal formidle udbud af betalingstjenester, og for andre agenter end betalingstjenesteudbydere dokumentation for, at de besidder den nødvendige egnethed og hæderlighed.

2.   Når et betalingsinstitut har meddelt de kompetente myndigheder i værtslandet, at det har til hensigt at outsource betalingstjenesters driftsmæssige funktioner til andre enheder på værtslandets område, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet underrette de kompetente myndigheder i værtslandet herom.

Artikel 11

Videregivelse af oplysningerne

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet videregiver de i artikel 10 omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet ved hjælp af skemaet i bilag III og meddeler betalingsinstituttet, at de har videregivet oplysningerne.

2.   Når der er flere anmeldelser, der skal meddeles, kan de kompetente myndigheder videregive oplysninger i samlet form under anvendelse af felterne i bilag III.

Artikel 12

Underretning om ændringer i anmodningen

1.   Når et betalingsinstitut i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet om relevante ændringer vedrørende en tidligere pasanmodning for agent, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet meddele de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet.

2.   Ved opfyldelsen af stk. 1 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet videregive de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet ved kun at samle de dele af skemaet i bilag III, som berøres af ændringerne.

Artikel 13

Oplysninger om agentens indledning af aktiviteter

Ved anvendelsen af artikel 28, stk. 3, tredje afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet uden unødigt ophold meddele den dato, fra hvilken et betalingsinstitut indleder sine aktiviteter gennem en agent i et værtsland, til de kompetente myndigheder i det pågældende værtsland ved hjælp af skemaet i bilag VI til denne forordning.

KAPITEL 4

PASANMODNING FOR TJENESTEYDELSER

Artikel 14

Oplysninger, der skal videregives

1.   Når en pasanmodning for tjenesteydelser indgives af et betalingsinstitut, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet i henhold til artikel 28, stk. 2, første afsnit, i direktiv (EU) 2015/2366 meddele følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet:

a)

datoen for modtagelsen af en fuldstændig og nøjagtig pasanmodning fra betalingsinstituttet i overensstemmelse med artikel 4

b)

den eller de medlemsstater, hvori betalingsinstituttet har til hensigt at udbyde tjenesteydelser

c)

typen af pasanmodning

d)

navn, adresse og, hvis relevant, tilladelsesnummer og entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet i hjemlandet i overensstemmelse med formatet i bilag I

e)

betalingsinstituttets LEI-kode, hvis en sådan findes

f)

identiteten af og kontaktoplysningerne på en kontaktperson i det betalingsinstitut, der indgiver pasanmodningen for tjenesteydelser

g)

den planlagte startdato for udbydelsen af tjenesteydelser i værtslandet

h)

den eller de betalingstjenester, der skal udbydes i værtslandet.

2.   Når et betalingsinstitut har meddelt de kompetente myndigheder i værtslandet, at det har til hensigt at outsource betalingstjenesters driftsmæssige funktioner til andre enheder på værtslandets område, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet underrette de kompetente myndigheder i værtslandet herom.

Artikel 15

Videregivelse af oplysninger

1.   De kompetente myndigheder i hjemlandet videregiver de i artikel 14 omhandlede oplysninger til de kompetente myndigheder i værtslandet ved hjælp af skemaet i bilag V og meddeler betalingsinstituttet, at de har videregivet oplysningerne.

2.   Når der er flere anmeldelser, der skal meddeles, kan de kompetente myndigheder videregive oplysninger i samlet form under anvendelse af felterne i bilag V.

Artikel 16

Underretning om ændringer i en pasanmodning for tjenesteydelser

1.   Når et betalingsinstitut i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 underretter de kompetente myndigheder i hjemlandet om relevante ændringer vedrørende en tidligere pasanmodning for tjenesteydelser, skal de kompetente myndigheder i hjemlandet meddele de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet.

2.   Ved opfyldelsen af stk. 1 skal de kompetente myndigheder i hjemlandet videregive de relevante ændringer til de kompetente myndigheder i værtslandet ved kun at samle de dele af skemaet i bilag V, som berøres af ændringerne.

KAPITEL 5

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).


BILAG I

Format for det relevante entydige identifikationsnummer i hver medlemsstat

Medlemsstat

Juridisk person

Fysisk person

ID-nummertype

ID-nummerformat

ID-nummertype

ID-nummerformat

Østrig

Hvis registreret:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maksimum: seks cifre plus et kontrolbogstav

Hvis ikke registreret:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgien

KBO/BCE-nummer (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + momsnummer (0XXX.XXX.XXX)

KBO/BCE-nummer (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 cifre (0 + 9-cifret momsnummer)

Bulgarien

Fælles identifikationskode som reguleret ved artikel 23, stk. 1, i den bulgarske lov om handelsregistre.

9 cifre

Fælles identifikationskode som reguleret ved artikel 23, stk. 1, i den bulgarske lov om handelsregistre.

9 cifre

Kroatien

OIB

(skattenummer, Osobni identifikacijski broj — Personligt identifikationsnummer)

11 cifre

(10 tilfældige cifre + 1 kontrolciffer)

OIB

(skattenummer, Osobni identifikacijski broj — personligt identifikationsnummer)

11 cifre

(10 tilfældige cifre + 1 kontrolciffer)

Cypern

Skatteidentifikationsnummer (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 cifre og 1 bogstav (f.eks.: 99999999L)

Skatteidentifikationskode (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 cifre og 1 bogstav (det første ciffer er altid nul)

Tjekkiet

Personligt identifikationsnummer (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 cifre (f.eks.: 12345678)

Personnummer (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 cifre (f.eks.: 12345678)

Danmark

Virksomhedsregistreringsnummer (CVR-nummer)

8-cifret tal (f.eks.: 12345678)

Personnummer (CPR-nummer)

10-cifret tal i formatet »123456-7890«

Estland

Virksomhedens registreringsnummer, tilgængeligt på virksomhedshandelsregistrets websted. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8-cifret tal

Personlig identifikationskode (ID-kode)

Personlig identifikationskode (ID-kode)

Finland

Lokalt virksomheds-ID (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

eller

internationalt momsnummer

Lokalt virksomheds-ID: 7 cifre, en tankestreg og et kontrolmærke, f.eks. 1234567-8

Momsnummer: 8 cifre — f.eks. FI12345678

Frankrig

SIREN

9 cifre

SIREN

9 cifre

Tyskland

Hvis registreret:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), inkl. registreringssted

HRA HRB GnR PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Vælg det relevante format alt efter typen af (juridisk) person, efterfulgt af et nummer med en anden længde

Hvis ikke registreret:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(momsnummer)

DExxxxxxxxx

efterfulgt af et 9-cifret tal

Grækenland

Skatteidentifikationsnummer (TIN — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 cifre

Skatteidentifikationsnummer (TIN — ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 cifre

Ungarn

Virksomhedsregistreringsnummer

Numre (##-##-######)

Registernummer for private erhvervsdrivende

Virksomhedsregistreringsnummer for enkeltmandsvirksomheder

Numre (########)

Numre (##-##-######)

Island

Irland

Virksomhedsregistreringsnummer

https://www.cro.ie/

6 cifre

Italien

Registreringsnummer

5 cifre

Skattekode, tilgængelig på webstedet for OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Alfanumerisk kode på 16 tegn (»SP« efterfulgt af cifre)

Letland

Skatteregistreringsnummer (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 cifre

Personligt ID-nummer (XXXXXX-XXXXX), eller hvis personen er skatteyder — selvstændig erhvervsdrivende, skatteregistreringsnummer (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Skatteregistreringsnummer: 11 cifre

Liechtenstein

Enhedens LEI-kode, hvis den findes; eller hvis den ikke findes:

Handelsregisternummer (Handelsregister-Nummer)

Præfikset FL + 11 cifre (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (personligt identifikationsnummer)

Maks. 12 cifre

Litauen

Virksomhedens kode fra registret over juridiske enheder, der forvaltes af Republikken Litauens registercenter (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/),

eller

9 cifre (var 7 indtil 2004)

Skatteyderkode — navn og efternavn (skatteyderkoden er den samme som personkoden; af hensyn til databeskyttelsen oplyses den dog som regel ikke) eller

Navn og efternavn (bogstaver)

Luxembourg

Virksomhedsregistreringsnummer

Bogstavet B efterfulgt af 6 cifre (f.eks. B 123456)

CPR-nummer eller tilsvarende

13 cifre (de første 8 cifre er personens fødselsdato: ÅÅÅÅMMDD)

Μalta

Virksomhedsregistreringsnummer:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Bogstavet C efterfulgt af 5 cifre (f.eks. C 28938)

Identitetskortnummer ELLER pasnummer:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 cifre og et stort bogstav — eksempel: 034976M

ELLER

6 cifre (f.eks.: 728349)

Nederlandene

Nummer i handelskammeret (KvK)

8 cifre

Nummer i handelskammeret (KvK)

8 cifre

Norge

Virksomhedsregisternummer (Organisationsnummer)

9 cifre (f.eks. 981 276 957)

Nationalt identitetsnummer/D-nummer

11 cifre (de første 6 cifre er personens fødselsdato: DD.MM.ÅÅ.)

Polen

Polsk NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Polsk NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugal

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 cifre

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 cifre

Rumænien

Slovakiet

Identifikačné číslo organizácie/virksomhedsregistreringsnummer (IČO)

8 cifre

IČO — 00 000 000

Virksomhedsregistreringsnumre (IČO) tildeles juridiske personer og iværksættere

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 cifre

IČO — 00 000 000

Slovenien

Identifikationsnummer (registreringsnummer), der tildeles af Republikken Sloveniens organ for offentlige juridiske fortegnelser og relaterede tjenester (www.ajpes.si)

10 cifre

Identifikationsnummer (registreringsnummer), der tildeles af Republikken Sloveniens organ for offentlige juridiske fortegnelser og relaterede tjenester (www.ajpes.si)

10 cifre

Spanien

LEI-kode

Hvis den ikke findes:

NIF (Número de Identificación Fiscal) (skatteidentifikationsnummer).

Se yderligere oplysninger om opbygningen af skatteidentifikationsnummeret på følgende links:

For NIF (juridiske enheder):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Det består af 20 tegn som følger:

Tegn 1-4: individuelt præfiks på 4 tegn for hver LOU (lokal driftsenhed)

Tegn 5-6: 2 reserverede tegn, der er fastsat til nul.

Tegn 7-18: Enhedsspecifik del af koden, der genereres og tildeles af LOU'er i overensstemmelse med gennemsigtige, forsvarlige og solide tildelingspolitikker.

Tegn 19-20: To kontrolcifre som beskrevet i ISO 17442-standarden.

Det består af 9 tegn som følger:

a)

et bogstav, der angiver den juridiske form:

A.

Selskaber.

B.

Selskaber med begrænset ansvar.

C.

General partnerships (interessentskaber)

D.

Kommanditselskaber

E.

Fælles ejerskaber og uskiftede boer

F.

Kooperativer

G.

Sammenslutninger

H.

Husejerforeninger

J.

Privatretlige selskaber

N.

Udenlandske enheder

P.

Kommunal forvaltning og service

Q.

Offentlige organer

R.

Religiøse menigheder og institutioner

S.

Organer under centralregeringen og selvstyrende regioner

U.

Joint ventures, der er juridiske personer

V.

Øvrige former, som ikke er angivet i foregående liste

W.

Faste driftssteder, som er oprettet af ikke-residente enheder

b)

et tilfældigt nummer bestående af 7 cifre.

c)

et bogstav eller et nummer, afhængigt af den juridiske form (kontrolkode).

NIF (Número de Identificación Fiscal) (skatteidentifikationsnummer).

For ikke-residente spanske personer, for spanske personer under 14 år og for ikke-residente udenlandske personer, der gennemfører transaktioner med skattemæssige konsekvenser:

For udenlandske personer: NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Se yderligere oplysninger om opbygningen af skatteidentifikationsnummeret på følgende links:

NIF (personer) og NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Det består af 9 tegn:

8 cifre og et slutbogstav som kontrolkode.

Det består af et bogstav (»L« for ikke-residente spanske personer, »K« for personer under 14 år og »M« for ikke-residente udlændinge)

7 alfanumeriske tegn og et bogstav (kontrol)

Det består af 9 tegn: begyndelsesbogstav, »X« efterfulgt af 7 cifre og et slutbogstav som kontrolkode.

Når alle talkombinationer med bogstavet »X« er anvendt, fortsættes sekvensen i alfabetisk rækkefølge (først med »Y« og derefter med »Z«).

Sverige

Registreringsnummer (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

CPR-nummer eller tilsvarende

ÅÅMMDD-XXXX

Det Forenede Kongerige

Skatteidentifikationsnummer (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Skatteidentifikationsnummer (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


BILAG II

Anmeldelsesskema for udvekslingen af oplysninger i forbindelse med pasanmodninger for filial fra betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter

1)

Hjemland

 

2)

Navn på de kompetente myndigheder i hjemlandet

 

3)

Den dato, hvor den kompetente myndighed i hjemlandet modtager den fuldstændige og nøjagtige anmodning fra betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

DD/MM/ÅÅ

4)

Den medlemsstat, hvor filialen skal etableres

 

5)

Type af anmodning

☐ Første anmodning

☐ Ændring i tidligere anmodning

☐ Afslutning af forretningsaktivitet/ophør

6)

Type af institut

☐ Betalingsinstitut

☐ E-pengeinstitut

7)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets navn

 

8)

Adresse på betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets hovedkontor

 

9)

Entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet i hjemlandets format som anført i bilag I (hvis relevant)

 

10)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets LEI-kode (Legal Entity Identifier) (hvis det findes)

 

11)

Hjemlandets tilladelsesnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet (hvis relevant)

 

12)

Kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

13)

E-mailadresse på kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

14)

Telefonnummer på kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

15)

Filialens adresse

 

16)

Navn på filialens ledelsesansvarlige

 

17)

E-mail på filialens ledelsesansvarlige

 

18)

Telefonnummer på filialens ledelsesansvarlige

 

19)

Betalingstjenester, der skal udbydes

1.

☐ Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb indsættes på en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med en betalingskonto.

2.

☐ Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med en betalingskonto.

3.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester:

a)

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer ☐

b)

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning ☐

c)

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer ☐

4.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditlinje:

a)

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer ☐

b)

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning ☐

c)

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer ☐

Herunder også ydelse af kredit i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366. ☐ ja ☐ nej

5.

☐ Udstedelse af betalingsinstrumenter

☐ Indløsning af betalingstransaktioner

Herunder også ydelse af kredit i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366. ☐ ja ☐ nej

6.

☐ Pengeoverførselsvirksomhed

7.

☐ Betalingsinitieringstjenester

8.

☐ Kontooplysningstjenester

20)

Elektroniske pengetjenester, der skal udbydes (kun relevant for e-pengeinstitutter)

☐ Udstedelse af elektroniske penge

☐Distribution og/eller indløsning af elektroniske penge

21)

En beskrivelse af filialens organisatoriske struktur

 

22)

Forretningsplan, der viser, at filialen er i stand til at anvende de systemer, ressourcer og procedurer, som er hensigtsmæssige til en forsvarlig drift i værtslandet, med følgende indhold:

a.

filialens vigtigste mål og forretningsstrategi og en redegørelse for, hvordan filialen vil bidrage til kreditinstituttets strategi, og, hvis det er relevant, koncernens strategi

b.

en budgetprognose for de tre første hele regnskabsår.

 

23)

Forvaltningsordninger og interne kontrolmekanismer, der omfatter følgende:

a.

En beskrivelse af filialens forvaltningsstruktur, herunder de funktionsbestemte og juridiske rapporteringsveje og filialens position og rolle i instituttets selskabsstruktur og, hvis det er relevant, i koncernens selskabsstruktur.

b.

en beskrivelse af filialens interne kontrolmekanismer, herunder følgende:

i.

filialens interne risikokontrolprocedurer, forbindelsen til betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets og, når det er relevant, koncernens interne risikokontrolprocedurer

ii.

oplysninger om filialens interne revisionsordninger

iii.

oplysninger, om de procedurer til forebyggelse af hvidvask af penge, som filialen i værtslandet skal indføre i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849.

 

24)

Hvis betalingstjenesters driftsmæssige funktioner outsources:

a.

Navn og adresse på den enhed, som de driftsmæssige funktioner skal outsources til

b.

Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) på en kontaktperson i enheden, som de driftsmæssige funktioner skal outsources til

c.

Type og udtømmende beskrivelse af de driftsmæssige funktioner, der skal outsources.

 


BILAG III

Anmeldelsesskema for udvekslingen af oplysninger i forbindelse med pasanmodninger fra betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter, der anvender agenter

1)

Hjemland

 

2)

Det værtsland, hvor agenten skal udbyde betalingstjenester

 

3)

Navn på den kompetente myndighed i hjemlandet

 

4)

Den dato, hvor den kompetente myndighed i hjemlandet modtager den fuldstændige og nøjagtige anmodning fra betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

DD/MM/ÅÅ

5)

Type af anmodning

☐ Første anmodning

☐ Ændring i tidligere anmodning

☐ Yderligere agenter

☐ Deaktivering af agent

6)

Anmodningens art (vurderes af den kompetente myndighed i hjemlandet)

☐ Etableringsret

☐ Fri udveksling af tjenesteydelser, baseret på følgende forhold:

7)

Type af institut

☐ Betalingsinstitut

☐ E-pengeinstitut

8)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets navn

 

9)

Adresse på betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets hovedkontor

 

10)

Entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet i hjemlandets format som anført i bilag I (hvis relevant)

 

11)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets LEI-kode (Legal Entity Identifier) (hvis det findes)

 

12)

Hjemlandets tilladelsesnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet (hvis relevant)

 

13)

Kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

14)

E-mailadresse på kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

15)

Telefonnummer på kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

16)

Oplysninger om agent:

a.

Hvis juridisk person:

i.

Navn

ii.

Registreret/-de adresse(r)

iii.

Entydigt identifikationsnummer i formatet i den medlemsstat, hvor agenten befinder sig, som fastsat i bilag I (hvis relevant)

iv.

Agentens eventuelle LEI-kode

v.

Telefonnummer

vi.

E-mail

vii.

Navn, sted og fødselsdato for retlige repræsentanter

b.

Hvis fysisk person:

i.

Navn, fødselsdato og fødested

ii.

Registreret/-de forretningsadresse(r)

iii.

Entydigt identifikationsnummer i formatet i den medlemsstat, hvor agenten befinder sig, som fastsat i bilag I (hvis relevant)

iv.

Telefonnummer

v.

E-mail

 

17)

Hvis det er inden for rammerne af etableringsretten, centralt kontaktpunkt, hvis et sådant allerede er udpeget og/eller påkrævet af værtsmyndighederne i henhold til artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366:

a.

Repræsentantens navn

b.

Adresse

c.

Telefonnummer

d.

E-mail

 

18)

Betalingstjenester, som agenten skal udbyde

1.

☐ Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb indsættes på en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med en betalingskonto.

2.

☐ Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med en betalingskonto.

3.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester:

a)

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer ☐

b)

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning ☐

c)

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer ☐

4.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditlinje:

a)

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer ☐

b)

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning ☐

c)

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer ☐

Herunder også ydelse af kredit i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366. ☐ ja ☐ nej

5.

☐ Udstedelse af betalingsinstrumenter

☐ Indløsning af betalingstransaktioner

Herunder også ydelse af kredit i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366. ☐ ja ☐ nej

6.

☐ Pengeoverførselsvirksomhed

7.

☐ Betalingsinitieringstjenester

8.

☐ Kontooplysningstjenester

19)

En beskrivelse af de interne kontrolmekanismer, som betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet/agenten vil anvende for at opfylde forpligtelserne vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/849

 

20)

Identiteten af og kontaktoplysningerne på direktører og ledelsesansvarlige for den anvendte agent

 

21)

For andre agenter end betalingstjenesteudbydere, kriterier, der skal sikre, at direktører og ledelsesansvarlige for den agent, der skal anvendes til at udbyde betalingstjenester, besidder den nødvendige egnethed og hæderlighed.

a.

☐ Dokumentation indhentet af betalingsinstituttet, der beviser, at direktører og ledelsesansvarlige for den agent, der skal anvendes til at udbyde betalingstjenester, besidder den nødvendige egnethed og hæderlighed.

b.

☐ Foranstaltninger truffet af den kompetente myndighed i hjemlandet i henhold til artikel 19, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/2366 for at kontrollere oplysningerne fra betalingsinstituttet.

22)

Hvis betalingstjenesters driftsmæssige funktioner outsources:

a.

Navn og adresse på den enhed, som de driftsmæssige funktioner skal outsources til

b.

Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) på en kontaktperson i enheden, som de driftsmæssige funktioner skal outsources til

c.

Type og udtømmende beskrivelse af de driftsmæssige funktioner, der skal outsources.

 


BILAG IV

Anmeldelsesskema for udvekslingen af oplysninger i forbindelse med pasanmodninger fra e-pengeinstitutter, der anvender distributører

1)

Hjemland

 

2)

Det værtsland, hvor e-pengetjenesterne skal udbydes

 

3)

Navn på den kompetente myndighed i hjemlandet

 

4)

Den dato, hvor den kompetente myndighed i hjemlandet modtager den fuldstændige og nøjagtige anmodning fra e-pengeinstituttet

DD/MM/ÅÅ

5)

Type af anmodning

☐ Første anmodning

☐ Ændring i tidligere anmodning

☐ Yderligere distributører

☐ Deaktivering af distributør

6)

Anmodningens art (vurderes af den kompetente myndighed i hjemlandet)

☐ Etableringsret

☐ Fri udveksling af tjenesteydelser, baseret på følgende forhold:

7)

E-pengeinstituttets navn

 

8)

Adresse på e-pengeinstituttets hovedkontor

 

9)

Entydigt identifikationsnummer på e-pengeinstituttet i hjemlandets format som anført i bilag I (hvis relevant)

 

10)

E-pengeinstituttets LEI-kode (Legal Entity Identifier) (hvis det findes)

 

11)

Hjemlandets tilladelsesnummer på e-pengeinstituttet (hvis relevant)

 

12)

Kontaktperson i e-pengeinstituttet

 

13)

E-mailadresse på kontaktperson i e-pengeinstituttet

 

14)

Telefonnummer på kontaktperson i e-pengeinstituttet

 

15)

Oplysninger om distributør:

a.

Hvis juridisk person:

i.

Navn

ii.

Registreret/-de adresse(r)

iii.

Entydigt identifikationsnummer i formatet i den medlemsstat, hvor distributøren befinder sig, som fastsat i bilag I (hvis relevant)

iv.

Distributørens eventuelle LEI-kode

v.

Telefonnummer

vi.

E-mail

vii.

Navn, sted og fødselsdato for retlige repræsentanter

b.

Hvis fysisk person:

i.

Navn, fødselsdato og fødested

ii.

Registreret/-de forretningsadresse(r)

iii.

Entydigt identifikationsnummer i formatet i den medlemsstat, hvor distributøren befinder sig, som fastsat i bilag I (hvis relevant)

iv.

Telefonnummer

v.

E-mail

 

16)

E-pengetjenester, som distributøren skal udbyde

☐ Distribution

☐ Indløsning af elektroniske penge

17)

En beskrivelse af de interne kontrolmekanismer, som e-pengeinstituttet/distributøren vil anvende for at opfylde forpligtelserne vedrørende forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til direktiv (EU) 2015/849

 

18)

Hvis e-pengetjenesters driftsmæssige funktioner outsources:

a.

Navn og adresse på den enhed, som de driftsmæssige funktioner skal outsources til

b.

Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) på en kontaktperson i enheden, som de driftsmæssige funktioner skal outsources til

c.

Type og udtømmende beskrivelse af de driftsmæssige funktioner, der skal outsources.

 


BILAG V

Anmeldelsesskema for udvekslingen af oplysninger i forbindelse med anmodninger vedrørende den frie udveksling af tjenesteydelser uden agent eller distributør

1)

Hjemland

 

2)

Navn på den kompetente myndighed i hjemlandet

 

3)

Den dato, hvor den kompetente myndighed i hjemlandet modtager den fuldstændige og nøjagtige anmodning fra betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

DD/MM/ÅÅ

4)

Den medlemsstat, hvor tjenesterne skal udbydes

 

5)

Type af anmodning

☐ Første anmodning

☐ Ændring i tidligere anmodning

☐ Afslutning af forretningsaktivitet/ophør

6)

Type af institut

☐ Betalingsinstitut

☐ E-pengeinstitut

7)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets navn

 

8)

Adresse på betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets hovedkontor

 

9)

Entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet i hjemlandets format som anført i bilag I (hvis relevant)

 

10)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets LEI-kode (Legal Entity Identifier) (hvis det findes)

 

11)

Hjemlandets tilladelsesnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet (hvis relevant)

 

12)

Kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

13)

E-mailadresse på kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

14)

Telefonnummer på kontaktperson i betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet

 

15)

Den planlagte startdato for udbydelsen af betalingstjenester/e-pengetjenester (må ikke ligge før meddelelsen af den afgørelse, som den kompetente myndighed i værtslandet har truffet, jf. artikel 28, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/2366

DD/MM/ÅÅÅÅ

16)

Betalingstjenester, der skal udbydes

1.

☐ Tjenester, der muliggør, at kontantbeløb indsættes på en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med en betalingskonto.

2.

☐ Tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto, samt alle aktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med en betalingskonto.

3.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler til en betalingskonto hos brugerens udbyder af betalingstjenester eller hos en anden udbyder af betalingstjenester:

a)

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer ☐

b)

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning ☐

c)

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer ☐

4.

Gennemførelse af betalingstransaktioner, når midlerne er dækket af en betalingstjenestebrugers kreditlinje:

a)

gennemførelse af direkte debiteringer, herunder direkte engangsdebiteringer ☐

b)

gennemførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende anordning ☐

c)

gennemførelse af kredittransaktioner, herunder stående ordrer ☐

Herunder også ydelse af kredit i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366. ☐ ja ☐ nej

5.

☐ Udstedelse af betalingsinstrumenter

☐ Indløsning af betalingstransaktioner

Herunder også ydelse af kredit i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366. ☐ ja ☐ nej

6.

☐ Pengeoverførselsvirksomhed

7.

☐ Betalingsinitieringstjenester

8.

☐ Kontooplysningstjenester

17)

E-pengetjenester, der skal udbydes (kun relevant for e-pengeinstitutter)

☐ Udstedelse af elektroniske penge

☐ Distribution og/eller indløsning af elektroniske penge

18)

Hvis betalingstjenesters driftsmæssige funktioner outsources:

a.

Navn og adresse på den enhed, som de driftsmæssige funktioner skal outsources til

b.

Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) på en kontaktperson i enheden, som de driftsmæssige funktioner skal outsources til

c.

Type og udtømmende beskrivelse af de driftsmæssige funktioner, der skal outsources.

 


BILAG VI

Anmeldelsesskema for udvekslingen af oplysninger i forbindelse med indledningen af en filials/agents/distributørs pasaktiviteter fra betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter

Indledning af aktiviteter

1)

Hjemland

 

2)

Navn på den kompetente myndighed i hjemlandet

 

3)

Datoen for den indledende anmodning i overensstemmelse med bilag II, III eller IV.

 

4)

Den medlemsstat, hvor filialen/agenten/distributøren skal indlede aktiviteter

 

5)

Type af institut

☐ Betalingsinstitut

☐ E-pengeinstitut

6)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets navn

 

7)

Adresse på betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets hovedkontor

 

8)

Entydigt identifikationsnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet i hjemlandets format som anført i bilag I (hvis relevant)

 

9)

Betalingsinstituttets/e-pengeinstituttets LEI-kode (Legal Entity Identifier) (hvis det findes)

 

10)

Hjemlandets tilladelsesnummer på betalingsinstituttet/e-pengeinstituttet (hvis relevant)

 

11)

Type af pasanmeldelse (»passporting«)

☐ Filial

☐ Agent

☐ Distributør

12)

For agenter/distributører

a.

Hvis juridisk person:

i.

Navn

ii.

Entydigt identifikationsnummer i formatet i den medlemsstat, hvor agenten/distributøren befinder sig, som fastsat i bilag I (hvis relevant)

iii.

Agentens/distributørens eventuelle LEI-kode

iv.

Telefonnummer

b.

Hvis fysisk person:

i.

Navn, fødselsdato og fødested

ii.

Entydigt identifikationsnummer i formatet i den medlemsstat, hvor agenten/distributøren befinder sig, som fastsat i bilag I (hvis relevant)

13)

For agenter og filialer, datoen for opførelse i registret hos de kompetente myndigheder i hjemlandet

DD/MM/ÅÅÅÅ

14)

Startdatoen for filialens/agentens/distributørens aktiviteter (for agenter og filialer må datoen ikke ligge før datoen for agentens/filialens opførelse i hjemlandets register, jf. artikel 28, stk. 3, i direktiv (EU) 2015/2366)

DD/MM/ÅÅÅÅ