25.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 275/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1940

af 13. juli 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår indhold og format af zootekniske certifikater, der udstedes for racerene avlsdyr af hestearterne, og som er indeholdt i et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordning«) (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2016/1012 fastsat zootekniske og genealogiske bestemmelser om handel med avlsdyr og for indførsel heraf til Unionen. Forordning (EU) 2016/1012 finder anvendelse fra den 1. november 2018.

(2)

Der er ved artikel 30 i forordning (EU) 2016/1012 fastsat regler for udstedelse, indhold og format af zootekniske certifikater, der ledsager avlsdyr og avlsmateriale herfra (i det følgende benævnt »det zootekniske certifikat«). Hvis avlsdyr, som er blevet indført i en stambog, der føres af en raceforening, er genstand for handel, og hvis disse avlsdyr er bestemt til at blive indført i en anden stambog, skal disse avlsdyr i henhold til nævnte artikel ledsages af et zooteknisk certifikat.

(3)

I henhold til artikel 30, stk. 6, i forordning (EU) 2016/1012 skal dette zootekniske certifikat indeholde de oplysninger, der er fastsat i de relevante dele og kapitler af bilag V til samme forordning. I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012 skal oplysningerne i del 2, kapitel I, i bilag V til samme forordning uanset forordningens artikel 30, stk. 6, i tilfælde af racerene avlsdyr af hestearterne være indeholdt i et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien, og Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter vedrørende indholdet og formatet af sådanne identifikationsdokumenter.

(4)

Der er i del 2, kapitel I, i bilag V til forordning (EU) 2016/1012 fastsat regler vedrørende de oplysninger, der skal være indeholdt i det zootekniske certifikat for racerene avlsdyr. Oplysningerne skal omfatte det system til identifikation og det individuelle identifikationsnummer, som det racerene avlsdyr er tildelt i henhold til EU-dyresundhedslov om identifikationen og registreringen af dyr af den berørte art.

(5)

Der er ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (2) fastsat sporbarhedskrav for opdrættede landdyr og avlsmateriale. I henhold til artikel 114 i nævnte forordning skal operatører, der holder opdrættede dyr af hestearterne, sikre, at de pågældende dyr er individuelt identificeret ved en unik kode, som er registreret i denelektroniske database, som der stilles krav om ved forordningen, og ved et korrekt udfyldt enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid. For så vidt muligt at strømline det zootekniske certifikat med dette enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid med hensyn til indhold og administrativ procedure gav forordning (EU) 2016/1012 mulighed for at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår format og indhold af et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestearterne.

(6)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte indholdet og formatet af det zootekniske certifikat, der skal være indeholdt i det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien, ved hvilket dyr af hestefamilien skal være identificeret, jf. artikel 114, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/429, og som skal ledsage racerene avlsdyr af dyr af hestearterne til enhver tid, herunder når de er genstand for handel i Unionen.

(7)

Der er ved artikel 31 i forordning (EU) 2016/1012 fastsat undtagelser fra kravene vedrørende udstedelse, indhold og format af zootekniske certifikater til brug ved handel med avlsdyr. I henhold til nævnte artikel kan der — hvis resultaterne af individafprøvning eller avlsværdivurdering er offentligt tilgængelige på et websted — i det zootekniske certifikat henvises til det websted, hvor resultaterne kan konsulteres, i stedet for at de pågældende resultater angives i det zootekniske certifikat. Denne mulighed bør være afspejlet i de krav vedrørende det zootekniske certifikat til brug ved handel med racerene avlsdyr af dyr af hestearterne, der fastsættes ved nærværende forordning.

(8)

Der er i del 3 i bilag I til forordning (EU) 2016/1012 fastsat krav vedrørende raceforeninger, der opretter eller fører stambøger for racerene avlsdyr af hestearterne. I overensstemmelse med del 3, punkt 1, i nævnte bilag må racerene avlsdyr af hestearterne kun indføres i en stambog, hvis de er identificeret ved et bedækningscertifikat, og hvis det kræves af avlsprogrammet, som »føl i moderens nærværelse«. Uanset denne regel kan en medlemsstat eller, hvis den beslutter dette, dens kompetente myndighed tillade, at en raceforening indfører racerene avlsdyr af hestearterne i den stambog, der føres af den pågældende raceforening, hvis disse dyr identificeres efter en anden hensigtsmæssig metode, der giver mindst den samme grad af sikkerhed som et bedækningscertifikat, såsom afstamningskontrol baseret på DNA-analyse eller analyse af deres blodgruppe, forudsat at denne tilladelse er i overensstemmelse med de principper, som er fastsat af den raceforening, der fører den oprindelige stambog for denne race.

(9)

Under hensyntagen til kravene i del 3, punkt 1, i bilag I til forordning (EU) 2016/1012 bør de regler vedrørende indholdet af zootekniske certifikater for racerene avlsdyr af hestearterne, der fastsættes ved nærværende forordning, tage højde for oplysninger vedrørende bedækningscertifikat, identifikation som »føl i moderens nærværelse« og resultater af afstamningskontrol.

(10)

Med henblik på at sikre entydigheden og kontinuiteten i identifikationen af racerene avlsdyr af dyr af hestearterne og i overensstemmelse med kravene i del 1, kapitel I, punkt 1, litra c), og punkt 3, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012 bør den unikke kode, jf. artikel 114, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429, og navnet på sådanne avlsdyr fremgå af det zootekniske certifikat til brug ved handel som en del af identifikationsoplysningerne heri.

(11)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 (3) skal et udstedende organ, herunder organisationer eller foreninger, der har oprettet eller fører stambøger for registrerede dyr af hestefamilien, tildele hvert dyr af hestefamilien et unikt individnummer, der er en alfanumerisk kode med oplysninger om det individuelle dyr af hestefamilien samt den database og det land, hvor disse oplysninger første gang er registreret. Dette unikke identifikationsnummer skal være kompatibelt med Universal Equine Life Number (UELN)-systemet.

(12)

UELN-systemet er godkendt på verdensplan af de største hesteavls- og konkurrenceorganisationer. Det er udviklet på initiativ af World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), International Stud-Book Committee (ISBC), World Arabian Horse Organization (WAHO), European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), Conférence internationale de l'anglo-arabe (CIAA), Det Internationale Rideforbund (FEI) og Union européenne du trot (UET), og der findes oplysninger om systemet på UELN-hjemmesiden (4).

(13)

Der kan ikke træffes afgørelse om format og indhold af det i del 1, kapitel I, punkt 3, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012 omhandlede individuelle identifikationsnummer, før der er vedtaget delegerede retsakter mednærmere krav til midler og metoder til identifikation, herunder anbringelse og anvendelse heraf, jf. artikel 118, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429. Der bør imidlertid være tomme rubrikker i det zootekniske certifikat, hvor det unikke individnummer, som racerene avlsdyr af hestefamilien tildeles i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, kan indføres.

(14)

Indtil den 21. april 2021, som er den dato, hvorfra forordning (EU) 2016/429 finder anvendelse, er det valgfrit, om man vil benytte sig af del I i det i bilaget til nærværende forordning fastsatte zootekniske certifikat, hvis et enkelt identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien omfatter afsnit V i den model til identifikationsdokument, der er fastsat i del 1 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/262.

(15)

Denne forordning bør anvendes fra den 1. november 2018, jf. anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1012 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indholdet og formatet af det zootekniske certifikat, der udgør en del af det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid for heste, jf. artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012 (i det følgende benævnt »det zootekniske certifikat«), skal præsenteres som fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Del I og II i det zootekniske certifikat skal være indeholdt i det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid for racerene avlsdyr af hestearterne, der udstedes i overensstemmelse med artikel 114, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/429, og opfylde følgende krav:

a)

Del I skal være et afsnit i det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid, der skal fastsættes i overensstemmelse med artikel 118, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/429.

b)

Del II skal enten:

i)

være en del af det i litra a) omhandlede afsnit; der skal i så fald være mere end én side til del II, således at oplysningerne kan opdateres, eller

ii)

hvis den kompetente myndighed tillader det, jf. artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012, være vedlagt det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid; den skal i så fald være knyttet til den i litra a) omhandlede del I gennem angivelse af det individuelle identifikationsnummer, der i artikel 114, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429 benævnes »unik kode«.

Artikel 3

1.   Fra og med 1. november 2018 udfyldes afsnit V i det identifikationsdokument, der udstedes for et racerent dyr af hestearterne i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i samme gennemførelsesforordning, og suppleres — hvis det er nødvendigt med henblik på artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012 — med del II i det zootekniske certifikat som beskrivet i artikel 2, litra b), nr. ii), i nærværende forordning.

2.   Del II i det zootekniske certifikat skal være vedlagt det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid, der udstedes i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, og skal være knyttet til det oprindelige certifikat som fastsat i del 1, afsnit V, i bilag I til samme forordning gennem angivelse af det unikke individnummer som defineret i nævnte gennemførelsesforordnings artikel 2, litra o).

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen) (EUT L 59 af 3.3.2015, s. 1).

(4)  http://www.ueln.net.


BILAG

Zooteknisk certifikat

til brug ved handel med racerene avlsdyr af hestearterne (Equus caballus og Equus asinus), jf. del 2, kapitel I, i bilag V til forordning (EU) 2016/1012

DEL I

1.

Navn på den udstedende raceforening eller kompetente myndighed

(angiv kontaktoplysninger og henvisning til webstedet, hvis et sådant findes)

2.

Navn på stambogen

3.

Navn på racen

4.

Navn på og handelsbetegnelse for dyret (1) og fødselslandets kode (2)

5.1.

Individuelt identifikationsnummer (3)

6.

Stambogsnummer (5)

5.2.

Unikt individnummer (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Identifikation af dyret (1)  (6)

7.1.

Transponderkode (1)

Aflæsningssystem (hvis ikke ISO 11784) (1)

Stregkode (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2.

Alternativ identitetskontrolmetode (1)

8.

Dyrets fødselsdato

(dd/mm/åååå)

9.

Dyrets fødselsland

10.

Avlerens navn, adresse og e-mailadresse (1)

11.

Afstamning (7)  (8)

11.1.

Fader

Stambogsnummer og -afsnit

11.1.1.

Farfar

Stambogsnummer og -afsnit

11.1.1.1. (1)

Oldefar (fædrene side)

Stambogsnummer og -afsnit

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Oldemor (fædrene side)

Stambogsnummer og -afsnit

 

 

11.1.2.

Farmor

Stambogsnummer og -afsnit

11.1.2.1. (1)

Oldefar (fædrene side)

Stambogsnummer og -afsnit

 

 

11.1.2.2. (1)

Oldemor (fædrene side)

Stambogsnummer og -afsnit

 

 

11.2.

Moder

Stambogsnummer og -afsnit

11.2.1.

Morfar

Stambogsnummer og -afsnit

11.2.1.1. (1)

Oldefar (mødrene side)

Stambogsnummer og -afsnit

 

 

11.2.1.2. (1)

Oldemor (mødrene side)

Stambogsnummer og -afsnit

 

 

11.2.2.

Mormor

Stambogsnummer og -afsnit

11.2.2.1. (1)

Oldefar (mødrene side)

Stambogsnummer og -afsnit

 

 

11.2.2.2. (1)

Oldemor (mødrene side)

Stambogsnummer og -afsnit

 

 

12.1.

Udfærdiget i

(angiv udstedelsessted)

12.2.

Udfærdiget den

(angiv udstedelsesdato (dd/mm/åååå))

 

12.3.

Undertegnedes navn og stilling

(angiv med blokbogstaver navn og stilling på den person  (9) , som den udstedende raceforening eller kompetente myndighed har bemyndiget til at underskrive denne del af det zootekniske certifikat)

12.4.

Underskrift


DEL II

1.1.

Individuelt identifikationsnummer (10)

1.2.

Unikt individnummer (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identifikation af dyret (12)

2.1.

Transponderkode (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Aflæsningssystem (hvis ikke ISO 11784) (13)

Stregkode (13)

3.

Køn

2.2.

Alternativ identitetskontrolmetode (12)

4.

Klasse i stambogens hovedafsnit (13)

5.

Ejerens (13) navn, adresse og e-mailadresse (16)

4.1.

Navn på stambogen (14)

4.2.

Klasse i stambogens hovedafsnit (15)

6.

Supplerende oplysninger (13)  (17)  (18)

6.1.

Resultater af individafprøvning

6.2.

Opdaterede resultater af avlsværdivurdering, der senest blev foretaget den

(dd/mm/åååå)

6.3.

Genetiske defekter og genetiske særegenheder hos dyret i forhold til avlsprogrammet

6.4.

System for identitetskontrol og resultater heraf (13)  (19)  (20)

6.5.

Resultater af afstamningskontrol (13)  (19)  (21)

7.

Inseminering/parring (22)  (23)

7.1.

Dato (dd/mm/åååå)

7.2.

Nr. på bedækningscertifikat (24)

7.3.

Identifikation af donorhandyret

7.3.1.

Individuelt identifikationsnummer (10)

7.3.2.

Unikt individnummer (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

System for identitetskontrol og resultater heraf (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Resultater af afstamningskontrol (13)

8.1.

Udfærdiget i

(angiv udstedelsessted)

8.2.

Udfærdiget den

(angiv udstedelsesdato (dd/mm/åååå))

 

8.3.

Undertegnedes navn og stilling

(angiv med blokbogstaver navn og stilling på den person  (25) , som den udstedende raceforening eller kompetente myndighed har bemyndiget til at underskrive denne del af certifikatet)

8.4.

Underskrift


(1)  Udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

(2)  Angiv landekode, hvis det er påkrævet i henhold til internationale aftaler om racen.

(3)  Det individuelle identifikationsnummer, jf. del 1, kapitel I, punkt 3, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012, benævnt »unik kode« i artikel 114, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429.

(4)  Det unikke individnummer som defineret i artikel 2, litra o), i gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, hvis det er tildelt i overensstemmelse med samme forordning.

(5)  Påkrævet, hvis det er forskelligt fra det individuelle identifikationsnummer eller unikke individnummer, der er tildelt i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262.

(6)  Ikke påkrævet, hvis del I af det zootekniske certifikat er en integreret del af det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid for dyr af hestefamilien, som er udstedt af en raceforening. Hvis det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid er udstedt i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, angives det unikke individnummer som defineret i artikel 2, litra o), i samme forordning.

(7)  Angiv yderligere generationer i del I, punkt 11, hvis det er nødvendigt.

(8)  Angiv det individuelle identifikationsnummer, jf. del 1, kapitel I, punkt 3, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012, benævnt »unik kode« i artikel 114, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429. Hvis det individuelle identifikationsnummer enten ikke er tilgængeligt eller er forskelligt fra det nummer, under hvilket dyret er indført i stambogen, anføres stambogsnummer.

(9)  Personen skal være en repræsentant for den i artikel 30, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1012 omhandlede raceforening eller kompetente myndighed.

(10)  Det individuelle identifikationsnummer, jf. del 1, kapitel I, punkt 3, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012, benævnt »unik kode« i artikel 114, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/429.

(11)  Det unikke individnummer som defineret i artikel 2, litra o), i gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, hvis det er tildelt i overensstemmelse med samme forordning.

(12)  Ikke påkrævet, hvis oplysningerne er i overensstemmelse med oplysningerne i del I, punkt 7, og hvis del I og II er en integreret, udelelig helhed og indeholdt i eller vedlagt det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid. Hvis det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid er udstedt i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262, angives det unikke individnummer som defineret i artikel 2, litra o), i samme forordning.

(13)  Udfyldes ikke, hvis det ikke er relevant.

(14)  Påkrævet, hvis det er forskelligt fra del I, punkt 2.

(15)  Ikke påkrævet, hvis disse oplysninger findes i afsnit V i det identifikationsdokument, der er udstedt i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2015/262.

(16)  Ikke påkrævet, hvis oplysningerne om ejeren er tilgængelige og opdaterede i andre dele af det enkelte identifikationsdokument for hele dyrets levetid.

(17)  Anvend yderligere ark papir, hvis det er nødvendigt.

(18)  Hvis disse genetiske oplysninger er tilgængelige på et websted, kan der i stedet henvises til det pågældende websted, hvis den kompetente myndighed tillader det, jf. artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1012.

(19)  Baseret på DNA-analyse eller analyse af dets blodgruppe.

(20)  Påkrævet i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012 for racerene avlsdyr af hestearterne, der anvendes til opsamling af sæd til kunstig inseminering. Raceforeninger kan kræve dette for racerene avlsdyr af hestearterne, der bruges til opsamling af oocytter og embryoner, jf. artikel 22, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1012.

(21)  Hvis påkrævet i henhold til avlsprogrammet.

(22)  Påkrævet i tilfælde af drægtige hundyr. Oplysningerne kan angives i et særskilt dokument.

(23)  Det ikke relevante overstreges.

(24)  Hvis ikke relevant: Angiv resultater af afstamningskontrol i punkt 7.3.4.

(25)  Personen skal være en repræsentant for den i artikel 30, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1012 omhandlede raceforening eller kompetente myndighed.