14.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 236/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1542

af 8. juni 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for visse aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (infrastrukturvirksomheder)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 50, stk. 1, litra a), og artikel 111, stk. 1, litra b), c), og m), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Investeringsplanen for Europa fokuserer på at fjerne hindringer for investeringer, at give synlighed og teknisk bistand til investeringsprojekter og at gøre mere intelligent brug af nye og eksisterende finansielle ressourcer. Først og fremmest er investeringsplanens tredje søjle baseret på at fjerne hindringer for investeringer og skabe større lovgivningsmæssig forudsigelighed med det formål at sikre, at Europa fortsat er attraktivt for investorer.

(2)

Et af målene med kapitalmarkedsunionen er at mobilisere kapital i Europa og kanalisere den ud til blandt andet infrastrukturprojekter, som har brug for den til at ekspandere og skabe job. Forsikringsselskaberne, især livsforsikringsselskaberne, er blandt de største institutionelle investorer i Europa, med kapacitet til at stille egenkapital og gældsfinansiering til rådighed til langsigtet infrastruktur.

(3)

Den 2. april 2016 trådte Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/467 (2) om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (3) i kraft, hvorved der skabtes en særskilt aktivklasse for infrastrukturprojekter med henblik på risikokalibreringer.

(4)

Kommissionen anmodede om og modtog yderligere teknisk rådgivning fra Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) vedrørende kriterierne og kalibrering for en ny aktivklasse for infrastrukturvirksomheder. Denne tekniske rådgivning omfattede også anbefaling af visse ændringer i kriterierne for kvalificerede investeringer i infrastrukturprojekter, som blev indført ved delegeret forordning (EU) 2016/467.

(5)

For at dække tilfælde af struktureret projektfinansiering, der involverer flere juridiske enheder i en koncern, bør definitionen af infrastrukturprojektenhed erstattes og udvides, så den dækker både individuelle enheder og koncerner. Med henblik på at omfatte enheder, hvis indtægter for en væsentlig dels vedkommende hidrører fra infrastrukturaktiviteter, bør ordlyden af kriterierne vedrørende indtægter ændres. En infrastrukturenheds indtægtskilder bør vurderes på grundlag af indberetningerne for det seneste regnskabsår, hvis disse foreligger, eller et finansieringsforslag som for eksempel et obligationsprospekt eller finansielle prognoser i en låneansøgning. Definitionen af infrastrukturaktiver bør omfatte fysiske aktiver, således at de relevante infrastrukturenheder kan komme i betragtning som kvalificerede.

(6)

For at undgå en fuldstændig udelukkelse af infrastrukturenheder, der af juridiske eller ejendomsretlige årsager ikke er i stand til at stille sikkerhed til långivere for samtlige aktiver, bør der fastlægges mekanismer, som giver mulighed for andre sikkerhedsordninger til fordel for långiverne.

(7)

Under hensyntagen til situationer, hvor sikkerhedsstillelse forud for misligholdelse ikke er tilladt i henhold til national ret, bør kravet om, at der skal stilles aktier som sikkerhed for långivere, inkluderes i andre sikkerhedsordninger.

(8)

Når samtykke fra de eksisterende långivere er underforstået i betingelserne for det relevante dokument, såsom maksimal gældsætning, bør yderligere gældsudstedelse fra en eksisterende infrastrukturenhed eller -koncern være tilladt for kvalificerede infrastrukturinvesteringer.

(9)

Kalibreringer i henhold til delegeret forordning (EU) 2015/35 bør stå i rimeligt forhold til den pågældende risiko.

(10)

På grundlag af anbefalingen i EIOPA's tekniske rådgivning om at ændre den nuværende behandling af kvalificerede investeringer i infrastrukturprojekter bør de nuværende bestemmelser vedrørende infrastrukturprojekter ændres.

(11)

EIOPA's tekniske rådgivning samt supplerende dokumentation bekræfter, at kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer kan være mere sikre end ikke-infrastrukturinvesteringer. Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør ændres med henblik på at inkludere de nye risikokalibreringer for investeringer i kvalificerede infrastrukturvirksomheders gældsinstrumenter, så der sondres mellem disse investeringer og ikke-infrastrukturinvesteringer.

(12)

Der bør med hensigtsmæssige definitioner og kvalifikationskriterier sikres en forsigtig investeringsadfærd blandt forsikringsselskaberne. Disse definitioner og kriterier bør sikre, at kun mere sikre investeringer vil få lavere kalibreringer.

(13)

Det vil ikke nødvendigvis altid være muligt at diversificere indtægter for infrastrukturenheder, der tilbyder kerneinfrastrukturaktiver eller -tjenesteydelser til andre infrastrukturvirksomheder. I sådanne situationer bør det være tilladt at anvende take-or-pay-kontrakter i forbindelse med vurdering af indtægternes forudsigelighed.

(14)

I stresstest som led i styring af investeringsrisici bør der tages hensyn til risici, der opstår i forbindelse med ikke-infrastrukturaktiviteter. For at sikre en forsigtig vurdering af investeringsrisikoen bør indtægter, der skabes med sådanne aktiviteter, imidlertid ikke tages i betragtning, når det fastlægges, om de finansielle forpligtelser kan opfyldes.

(15)

Som følge af indførelsen af den nye aktivklasse for kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktiver bør visse andre bestemmelser i delegeret forordning (EU) 2015/35 tilpasses i overensstemmelse hermed, herunder vedrørende formlen til beregning af solvenskapitalkravet og kravene vedrørende rettidig omhu, som er af afgørende betydning for, at forsikringsselskaberne udviser forsigtighed i deres investeringsbeslutninger.

(16)

Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor ændres.

(17)

For straks at muliggøre investeringer i denne langsigtede infrastrukturaktivklasse er det vigtigt at sikre, at denne forordning træder i kraft hurtigst muligt, nemlig dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2015/35 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 affattes nr. 55a og 55b således:

»55a.   »infrastrukturaktiver«: fysiske aktiver, strukturer eller faciliteter, systemer og net, der leverer eller støtter grundlæggende offentlige tjenester

55b.   »infrastrukturenhed«: en enhed eller koncern, hvis indtægter i den pågældende enheds eller koncerns seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger oplysninger, eller i henhold til et finansieringsforslag for langt størstepartens vedkommende hidrører fra at eje, finansiere, udvikle eller drive infrastrukturaktiver«.

2)

Artikel 164a, stk. 1, affattes således:

»1.   I denne forordning forstås ved »kvalificerede infrastrukturinvesteringer« investeringer i infrastrukturenheder, der opfylder følgende kriterier:

a)

de cash flow, der skabes med infrastrukturaktiverne, gør det muligt at opfylde alle betalingsforpligtelser i vedvarende stresssituationer, som har betydning for risiciene ved projektet

b)

de cash flow, som infrastrukturenheden skaber til långiverne og kapitalinvestorerne, er forudsigelige

c)

infrastrukturaktiverne og infrastrukturenheden er underlagt lovgivningsmæssige eller aftalemæssige rammer, der sikrer långiverne og kapitalinvestorerne en høj grad af beskyttelse, herunder følgende:

a)

de aftalemæssige rammer indeholder bestemmelser, der effektivt beskytter långiverne og kapitalinvestorerne mod tab, som skyldes, at projektet afsluttes af den part, der indvilliger i at købe de varer eller tjenesteydelser, som leveres med infrastrukturprojektet, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt:

i)

infrastrukturenhedens indtægter kommer fra et stort antal brugere, eller

ii)

indtægterne er underlagt afkastregulering

b)

infrastrukturenheden har en tilstrækkeligt stor reservefond eller anden finansieringsordning til at opfylde projektkravene om reservekapital og driftskapital.

Hvis der er investeret i obligationer eller lån, skal de aftalemæssige rammer desuden omfatte følgende:

i)

långiverne har, så vidt den gældende lovgivning tillader det, sikkerhed i eller er omfattet af sikkerhed i alle aktiver og aftaler, der er kritiske for projektets drift

ii)

der er begrænsninger for anvendelsen af nettolikviditeten fra projektet efter obligatoriske betalinger til andre formål end gældsafvikling

iii)

der er begrænsninger for aktiviteter, der kan skade långiverne, hvilket blandt andet betyder, at der ikke kan udstedes nye gældsinstrumenter uden de eksisterende långiveres tilladelse i den form, der er aftalt med dem, medmindre en sådan ny gældsudstedelse er tilladt i henhold til dokumentationen for den eksisterende gæld.

Uanset andet afsnit, nr. i), kan der for investeringer i obligationer eller lån, hvor selskabet kan godtgøre, at sikkerhed i alle aktiver og kontrakter ikke er af afgørende for, at långiverne effektivt kan beskytte eller tilbagetage langt størstedelen af deres investering, anvendes andre sikkerhedsmekanismer. I så fald skal den anden sikkerhedsmekanisme som minimum omfatte et af følgende:

i)

sikkerhed i aktier

ii)

indtrædelsesret

iii)

tilbageholdelsesret i bankkonti

iv)

kontrol over cash flow

v)

kontraktretlige bestemmelser om overdragelse af kontrakter

d)

hvis der er investeret i obligationer eller lån, kan forsikrings- eller genforsikringsselskabet over for den tilsynsførende godtgøre, at det er i stand til at bevare investeringen indtil udløb

e)

hvis der er investeret i obligationer eller lån, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, har investeringsinstrumentet og andre instrumenter af samme rang forrang frem for alle andre fordringer end lovbestemte fordringer og fordringer fra likviditetsudbydere, forvaltere og derivatmodparter

f)

hvis der er investeret i aktier, obligationer eller lån, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, er følgende kriterier opfyldt:

i)

infrastrukturaktiverne og infrastrukturenheden befinder sig i EØS eller OECD

ii)

hvis infrastrukturprojektet er i opbygningsfasen, skal følgende kriterier være opfyldt af kapitalinvestoren, eller hvis der er tale om mere end én kapitalinvestor, skal følgende kriterier være opfyldt af gruppen af kapitalinvestorer set under ét:

kapitalinvestorerne har tidligere med succes styret infrastrukturprojekter og besidder den relevante ekspertise

der er lav risiko for, at kapitalinvestorerne misligholder deres forpligtelser, eller der er lav risiko for, at infrastrukturenheden lider betydelige tab på grund af kapitalinvestorernes misligholdelse

kapitalinvestorerne tilskyndes via incitamenter til at beskytte investorers interesser

iii)

i tilfælde af anlægsrisici er der mekanismer, der sikrer, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de specifikationer, det budget eller den dato for afslutning, der er aftalt

iv)

hvis driftsrisikoen er betydelig, styres den forsvarligt

v)

infrastrukturenheden anvender gennemprøvet teknologi og design

vi)

kapitalstrukturen i infrastrukturenheden gør det muligt for den at overholde sine gældsforpligtelser

vii)

infrastrukturenhedens refinansieringsrisiko er lav

viii)

infrastrukturenheden anvender derivater alene med henblik på at reducere risici.«

3)

Følgende indsættes som artikel 164b:

»Artikel 164b

Kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer

I denne forordning forstås ved »kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer« investeringer i infrastrukturenheder, der opfylder følgende kriterier:

1)

Langt størsteparten af infrastrukturenhedens indtægter hidrører fra at eje, finansiere, udvikle eller drive infrastrukturaktiver i EØS eller OECD.

2)

De indtægter, der skabes med infrastrukturaktiverne, opfylder et af kriterierne i artikel 164a, stk. 2, litra a).

3)

Hvis infrastrukturenhedens indtægter ikke finansieres via betaling fra et stort antal brugere, er den part, der indvilliger i at købe de varer eller tjenester, som infrastrukturenheden leverer, én af de i artikel 164, stk. 2, litra b), nævnte enheder.

4)

Indtægterne er diversificeret med hensyn til aktiviteter, beliggenhed eller betalere, medmindre indtægterne er underlagt afkastregulering i overensstemmelse med artikel 164a, stk. 1, litra c), litra a), nr. ii), eller en take-or-pay-kontrakt, eller indtægterne er baseret på tilgængelighed.

5)

Hvis der er investeret i obligationer eller lån, kan forsikrings- eller genforsikringsselskabet over for den tilsynsførende godtgøre, at det er i stand til at bevare investeringen indtil udløb.

6)

Hvis der ikke foreligger en kreditvurdering for infrastrukturenheden fra et udpeget ECAI, gør følgende sig gældende:

a)

kapitalstrukturen i infrastrukturvirksomheden gør det, ifølge konservative skøn baseret på en analyse af de relevante økonomiske nøgletal, muligt for den at overholde alle sine gældsforpligtelser

b)

infrastrukturenheden har været aktiv i mindst tre år eller har, hvis der er tale om en erhvervet virksomhed, været i drift i mindst tre år.

7)

Hvis der foreligger en kreditvurdering for infrastrukturenheden fra et udpeget ECAI, er det tildelte kreditkvalitetstrin på mellem 0 og 3.«

4)

I artikel 168 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Det i artikel 105, stk. 5, andet afsnit, litra b), i direktiv 2009/138/EF omhandlede delmodul for aktierisici omfatter et risikodelmodul for type 1-aktier, et risikodelmodul for type 2-aktier, et risikodelmodul for kvalificerede infrastrukturaktier og et risikodelmodul for kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.«

b)

Som stk. 3b indsættes:

»3b.   Kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier omfatter aktieinvesteringer i infrastrukturenheder, der opfylder de kriterier, som er angivet i artikel 164b.«

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Kapitalkravet for aktierisici er lig med følgende:

Formula

hvor:

a)

SCRequ1 betegner kapitalkravet for type 1-aktier

b)

SCRequ2 betegner kapitalkravet for type 2-aktier

c)

SCRquinf betegner kapitalkravet for kvalificerede infrastrukturaktier

d)

SCRquinfc betegner kapitalkravet for kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier.«

d)

Stk. 6 ændres således:

i)

Litra a) og b) affattes således:

»a)

aktier, som ikke er kvalificerede infrastrukturaktier eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, og som besiddes i institutter for kollektive investeringer, der er kvalificerede sociale iværksætterfonde som omhandlet i artikel 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 (*1), hvis gennemsigtighedsmetoden i denne forordnings artikel 84 er mulig for alle eksponeringer i instituttet for kollektive investeringer, eller andele eller kapitalandele i disse fonde, hvis gennemsigtighedsmetoden ikke er mulig for alle eksponeringer i instituttet for kollektive investeringer

b)

aktier, som ikke er kvalificerede infrastrukturaktier eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, og som besiddes i institutter for kollektive investeringer, der er kvalificerede venturekapitalfonde som omhandlet i artikel 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 (*2), hvis gennemsigtighedsmetoden i denne forordnings artikel 84 er mulig for alle eksponeringer i instituttet for kollektive investeringer, eller andele eller kapitalandele i disse fonde, hvis gennemsigtighedsmetoden ikke er mulig for alle eksponeringer i instituttet for kollektive investeringer

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 346/2013 af 17. april 2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 18)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 1).«"

ii)

Litra c), nr. i), affattes således:

»i)

aktier, som ikke er kvalificerede infrastrukturaktier eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, og som besiddes i de fonde, hvis gennemsigtighedsmetoden i denne forordnings artikel 84 er mulig for alle eksponeringer i den alternative investeringsfond«.

iii)

Litra d) affattes således:

»d)

aktier, som ikke er kvalificerede infrastrukturaktier eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, og som besiddes i institutter for kollektive investeringer, der er godkendt som europæiske langsigtede investeringsfonde som omhandlet i forordning (EU) 2015/760, hvis gennemsigtighedsmetoden i denne forordnings artikel 84 er mulig for alle eksponeringer i instituttet for kollektive investeringer, eller andele eller kapitalandele i disse fonde, hvis gennemsigtighedsmetoden ikke er mulig for alle eksponeringer i instituttet for kollektive investeringer.«

5)

I artikel 169 tilføjes som stk. 4:

»4.   Kapitalkravet for kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier som omhandlet i denne forordnings artikel 168 er lig med det tab i basiskapitalgrundlaget, som ville følge af følgende umiddelbare fald:

a)

et umiddelbart fald på 22 % i værdien af kvalificerede investeringer i infrastrukturvirksomhedsaktier i tilknyttede selskaber efter betydningen i artikel 212, stk. 1, litra b), og artikel 212, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, hvis disse investeringer er af strategisk art

b)

et umiddelbart fald på summen af 36 % og 92 % af den symmetriske justering som omhandlet i nærværende forordnings artikel 172 i værdien af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, som ikke er af de typer, der er omhandlet i litra a).«

6)

I artikel 170 tilføjes som stk. 4:

»4.   Hvis et forsikrings- eller genforsikringsselskab har fået tilsynsmæssig godkendelse til at anvende bestemmelserne i artikel 304 i direktiv 2009/138/EF, er kapitalkravet for kvalificerede infrastrukturaktier lig med det tab i basiskapitalgrundlaget, som ville følge af følgende umiddelbare fald:

a)

22 % i værdien af de kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier svarende til virksomheden som omhandlet i artikel 304, stk. 1, litra b), nr. i), i direktiv 2009/138/EF

b)

22 % i værdien af kvalificerede investeringer i infrastrukturvirksomhedsaktier i tilknyttede selskaber efter betydningen i artikel 212, stk. 1, litra b), og stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, hvis disse investeringer er af strategisk art

c)

summen af 36 % og 92 % af den symmetriske justering som omhandlet i nærværende forordnings artikel 172 i værdien af kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktier, som ikke er af de typer, der er omhandlet i litra a) og b).«

7)

I artikel 171 affattes indledningen således:

»For så vidt angår artikel 169, stk. 1, litra a), stk. 2, litra a), stk. 3, litra a), og stk. 4, litra a), samt artikel 170, stk. 1, litra b), stk. 2, litra b), stk. 3, litra b), og stk. 4, litra b), er aktieinvesteringer af strategisk art aktieinvesteringer, hvis det deltagende forsikrings- eller genforsikringsselskab godtgør følgende:«.

8)

I artikel 180 tilføjes som stk. 14, 15 og 16:

»14.   Eksponeringer i form af obligationer og lån, som opfylder kriterierne i stk. 15, tildeles en risikofaktor stress i afhængigt af eksponeringens kreditkvalitetstrin og varighed i overensstemmelse med følgende tabel:

Kreditkvalitetstrin

0

1

2

3

Varighed

(duri )

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

Op til 5

bi · duri

0,68 %

0,83 %

1,05 %

1,88 %

Over 5 og op til 10

ai + bi · (duri – 5)

3,38 %

0,38 %

4,13 %

0,45 %

5,25 %

0,53 %

9,38 %

1,13 %

Over 10 og op til 15

ai + bi · (duri – 10)

5,25 %

0,38 %

6,38 %

0,38 %

7,88 %

0,38 %

15,0 %

0,75 %

Over 15 og op til 20

ai + bi · (duri – 15)

7,13 %

0,38 %

8,25 %

0,38 %

9,75 %

0,38 %

18,75 %

0,75 %

Over 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

9,0 %

0,38 %

10,13 %

0,38 %

11,63 %

0,38 %

22,50 %

0,38 %

15.   Kriterierne for eksponeringer, der tildeles en risikofaktor i overensstemmelse med stk. 14, er følgende:

a)

eksponeringen er knyttet til en kvalificeret infrastrukturvirksomhedsinvestering, der opfylder de kriterier, som er omhandlet i artikel 164b

b)

eksponeringen er ikke et aktiv, som opfylder følgende betingelser:

det indgår i en matchtilpasningsportefølje i overensstemmelse med artikel 77b, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF

det er tildelt et kreditkvalitetstrin på mellem 0 og 2

c)

der foreligger en kreditvurdering for infrastrukturenheden fra et udpeget ECAI

d)

eksponeringen har fået tildelt et kreditkvalitetstrin på mellem 0 og 3.

16.   Eksponeringer i form af obligationer og lån, som opfylder kriterierne i stk. 15, litra a) og b), men som ikke opfylder kriterierne i stk. 15, litra c), tildeles en risikofaktor stressi svarende til kreditkvalitetstrin 3 og den varighed for eksponeringen, der er angivet i tabellen i stk. 14.«

9)

Artikel 181, litra b), andet afsnit, affattes således:

»For aktiver i den tildelte portefølje, for hvilke der ikke foreligger en kreditvurdering fra et udpeget ECAI, samt for kvalificerede infrastrukturaktiver og for kvalificerede infrastrukturvirksomhedsaktiver, som er tildelt kreditkvalitetstrin 3, er reduktionsfaktoren lig med 100 %.«

10)

Artikel 261a affattes således:

»Artikel 261a

Risikostyring i forbindelse med kvalificerede infrastrukturinvesteringer eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer

1.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber skal udvise rettidig omhu, før de foretager kvalificerede infrastrukturinvesteringer eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer, herunder sørge for følgende:

a)

en dokumenteret vurdering af, hvordan infrastrukturenheden opfylder kriterierne i artikel 164a eller artikel 164b, der har været genstand for en valideringsproces udført af personer, som er uafhængige af dem, der er ansvarlige for vurderingen af kriterierne, og som ikke har nogen potentielle interessekonflikter med disse

b)

en bekræftelse af, at en eventuel finansiel model for infrastrukturenhedens cash flow har været genstand for en valideringsproces udført af personer, som er uafhængige af dem, der er ansvarlige for vurderingen af kriterierne, og som ikke har nogen potentielle interessekonflikter med disse.

2.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber med kvalificerede infrastrukturinvesteringer eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer skal jævnligt overvåge og foretage stresstest på de cash flow og den sikkerhed, der understøtter infrastrukturenheden. Stresstest skal stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af den risiko, der knytter sig til infrastrukturprojektet.

3.   Der tages i stresstestene hensyn til risici, der opstår i forbindelse med ikke-infrastrukturaktiviteter, men indtægterne fra sådanne aktiviteter tages ikke i betragtning, når det fastlægges, om infrastrukturenheden kan opfylde sine betalingsforpligtelser.

4.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber med betydelige kvalificerede infrastrukturinvesteringer eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer skal, når de fastlægger de skriftlige procedurer, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3, i direktiv 2009/138/EF, indføje bestemmelser om aktiv overvågning af disse investeringer i opbygningsfasen og om maksimering af det beløb, der inddrives fra disse investeringer i tilfælde af misligholdelse eller genforhandling af lånebetingelserne.

5.   Forsikrings- og genforsikringsselskaber med kvalificerede infrastrukturinvesteringer eller kvalificerede infrastrukturvirksomhedsinvesteringer i obligationer eller lån udformer deres aktiv-passiv-styring, så det sikres, at de løbende er i stand til at bevare investeringen indtil udløb.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/467 af 30. september 2015 om ændring af delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber (EUT L 85 af 1.4.2016, s. 6).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).