31.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/110


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1510

af 30. august 2017

om ændring af tillæggene til bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår CMR-stoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Punkt 28, 29 og 30 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 forbyder markedsføring eller anvendelse til salg til den brede offentlighed af stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B, og af blandinger, som indeholder disse stoffer i bestemte koncentrationer. De pågældende stoffer er opført i tillæg 1-6 til bilaget.

(2)

Stoffer klassificeres som CMR-stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (2) og er opført i del 3 i bilag VI til nævnte forordning.

(3)

Siden tillæg 1-6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 sidst blev opdateret for at afspejle nye klassificeringer af stoffer som CMR-stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, er del 3 i bilag VI til sidstnævnte forordning blevet ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2014 (3), (EU) 2015/1221 (4) og (EU) 2016/1179 (5)

(4)

Da operatører kan anvende de harmoniserede klassifikationer i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 på et tidligere tidspunkt, bør de frivilligt kunne anvende nærværende forordnings bestemmelser tidligere.

(5)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra datoen for aftalernes ikrafttræden, med undtagelse af

bilagets nr. 1), 2) og 3), som anvendes fra den 1. marts 2018, og

bilagets nr. 4), litra a, som anvendes fra 1. marts 2018 i det omfang, det vedrører følgende stoffer:

bisphenol A [phenol, dodecyl-, forgrenet] [phenol, 2-dodecyl-, forgrenet] [phenol, 3-dodecyl-, forgrenet] [phenol, 4-dodecyl-, forgrenet] [phenol, (tetrapropenyl) derivater] chlorphacinon (ISO) coumatetralyl (ISO) difenacoum (ISO) flocoumafen (ISO) dinatriumoctaborat, vandfrit dinatriumoctaborattetrahydrat bromadiolon (ISO) difethialon [perfluornonan-1-syre samt natriumsalte og ammoniumsalte heraf] dicyclohexylphthalat og triflumizol (ISO).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2014 af 5. juni 2014 om ændring, med henblik på introduktion af fare- og sikkerhedssætninger på kroatisk og dens tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 167 af 6.6.2014, s. 36).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1221 af 24. juli 2015 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 197 af 25.7.2015, s. 10)

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1179 af 19. juli 2016 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 11).


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I tillæg 2 indsættes følgende angivelser i tabellen efter indeksnumrenes rækkefølge:

»1,2-dichlorpropan propylendichlorid

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

e-glasmikrofibre af repræsentativ sammensætning [calcium-aluminium-silicatfibre uden bestemt orientering og med følgende repræsentative sammensætning (i vægtprocent): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0-24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: fremstilles typisk ved flammetrækning og rotation. (Andre enkeltelementer kan forefindes i små mængder; proceslisten udelukker ikke innovation).]

014-046-00-4

—«

 

2)

I tillæg 4 indsættes følgende angivelser i tabellen efter indeksnumrenes rækkefølge:

»3,7-dimethylocta-2,6-dienenitril

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7«.

 

3)

Tillæg 5 ændres således:

a)

Der indsættes følgende angivelser i tabellen efter indeksnumrenes rækkefølge:

»brodifacoum (ISO)

4-hydroxy-3-(3-(4′-brom-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

bly i pulverform

[partikeldiameter < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

bly i massiv form

[partikeldiameter ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1«.

 

b)

I angivelsen vedrørende warfarin ændres 4-hydroxy-3-(3-oxo-1- phenylbutyl)-coumarin til følgende:

»warfarin (ISO)

4-hydroxy-3-(3-oxo-1- phenylbutyl)-2H-chromen-2-on [1]

(S)-4-hydroxy-3-(3-oxo- 1-phenylbutyl)-2-benzopyron [2]

(R)-4-hydroxy-3-(3-oxo- 1-phenylbutyl)-2-benzopyron [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]«.

 

4)

Tillæg 6 ændres således:

a)

Der indsættes følgende angivelser i tabellen efter indeksnumrenes rækkefølge:

»tetrahydro-2-furyl-methanol tetrahydrofurfurylalkohol

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

galliumarsenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

tributyltinforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

050-008-00-3

 

1,2-benzendicarboxylsyredipentylester, forgrenet og ligekædet

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

bisphenol A 4,4′-isopropylidendiphenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

phenol, dodecyl-, forgrenet; [1]

phenol, 2-dodecyl-, forgrenet; [2]

phenol, 3-dodecyl-, forgrenet; [3]

phenol, 4-dodecyl-, forgrenet; [4]

phenol, (tetrapropenyl) derivater [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

chlorphacinon (ISO);2-[(4-chlorphenyl)(phenyl)acetyl]-1H-inden-1,3(2H)-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

coumatetralyl (ISO) 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

difenacoum (ISO) 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

flocoumafen (ISO) reaktionsmasse af: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin og trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

dinatriumoctaborat, vandfrit [1]

dinatriumoctaborat-tetrahydrat [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

bromadiolon (ISO) 3-[3-(4′-brombiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

difethialon (ISO)

3-[3-(4′-brombiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

perfluornonan-1-syre [1]

samt natriumsalte [2]

og ammoniumsalte [3] heraf

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

dicyclohexylphthalat

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-chlor-2-(trifluormethyl)phenyl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2-propoxyethanimin

612-289-00-6

68694-11-1«.

 

b)

I angivelsen vedrørende flumioxazin (ISO) ændres N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl)—2,H 1,4-benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2dicarboxamid til følgende

»flumioxazin (ISO) 2-[7-fluor-3-oxo-4- (prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-1,3 (2H)-dion

613-166-00-X

103361-09-7«.