31.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1509

af 30. august 2017

om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 af 27. maj 2016 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2013/183/FUSP (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. oktober 2006 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1718 (2006), hvori det fordømte den atomprøvesprængning, som Den Demokratiske Folkerepublik Korea (»DPRK«) gennemførte den 9. oktober 2006, og slog fast, at der forelå en klar trussel mod den internationale fred og sikkerhed, og krævede, at alle FN's medlemsstater skal gennemføre en række restriktive foranstaltninger over for DPRK. De efterfølgende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd (UNSCR'er) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) og 2371 (2017) forlængede disse restriktive foranstaltninger yderligere.

(2)

I overensstemmelse med disse UNSCR'er fastsættes der ved afgørelse (FUSP) 2016/849 navnlig restriktioner vedrørende import og eksport af visse varer, tjenesteydelser og teknologier, som kan bidrage til DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben (programmer vedrørende masseødelæggelsesvåben), en embargo på luksusvarer samt en indefrysning af aktiver for personer, enheder og organer med tilknytning til programmerne vedrørende masseødelæggelsesvåben. Yderligere foranstaltninger er rettet mod transportsektoren, herunder kontrol af fragt og forbud vedrørende DPRK's fartøjer og luftfartøjer, den finansielle sektor, såsom levering af visse finansielle tjenesteydelser og det diplomatiske område, for at forhindre misbrug af privilegier og immuniteter.

(3)

Rådet har desuden vedtaget en række yderligere restriktive EU-foranstaltninger, som supplerer og styrker de FN-baserede restriktive foranstaltninger. Med henblik herpå udvidede Rådet våbenembargoen samt import- og eksportrestriktionerne og udvidede listen over personer og enheder, der er omfattet af indefrysningen af aktiver, og indførte forbud mod pengeoverførsler og investeringer.

(4)

Det er nødvendigt at vedtage en forordning, jf. traktatens artikel 215, på EU-plan for at gennemføre ovennævnte restriktive foranstaltninger, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(5)

Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 (2) er blevet ændret flere gange. I betragtning af omfanget af ændringerne er det hensigtsmæssigt at konsolidere alle foranstaltninger i en ny forordning, som ophæver og erstatter forordning (EF) nr. 329/2007.

(6)

Kommissionen bør bemyndiges til at offentliggøre den liste over varer og teknologier, som vil blive vedtaget af den komité under FN's Sikkerhedsråd, der blev oprettet i henhold til punkt 12 i UNSCR 1718 (2006) (»sanktionskomitéen«), eller af FN's Sikkerhedsråd, og om nødvendigt at tilføje nomenklaturkoderne fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3).

(7)

Kommissionen bør også bemyndiges til om nødvendigt at ændre listen over luksusvarer med henblik på definitioner eller retningslinjer, som sanktionskomitéen måtte udarbejde for at lette gennemførelsen af restriktioner på luksusvarer under hensyntagen til lister over luksusvarer udarbejdet i andre instanser.

(8)

I betragtning af den konkrete trussel mod den internationale fred og sikkerhed, som DPRK udgør, og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilag I, II, III, IV og V til afgørelse (FUSP) 2016/849, bør beføjelsen til at ændre listerne i bilag XIII, XIV, XV, XVI og XVII til denne forordning udøves af Rådet.

(9)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at ændre listen over tjenesteydelser under hensyntagen til oplysninger fra medlemsstaterne og definitioner eller retningslinjer, som De Forenede Nationers Statistiske Kommission måtte udstede, eller for at tilføje referencenumre fra den centrale produktnomenklatur for varer og tjenesteydelser udarbejdet af De Forenede Nationers Statistiske Kommission.

(10)

UNSCR 2270 (2016) minder om, at Den Finansielle Aktionsgruppe (»FATF«) har opfordret landene til at anvende skærpede kundelegitimationskrav og effektive modforanstaltninger til at beskytte deres jurisdiktioner imod DPRK's ulovlige finansielle aktiviteter, og opfordrer FN's medlemsstater til at anvende FATF's anbefaling nr. 7, fortolkningsnoten hertil og tilhørende vejledning til effektivt at gennemføre målrettede finansielle sanktioner i forbindelse med spredning.

(11)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder.

(12)

Med henblik på denne forordnings gennemførelse og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger vedrørende fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses i henhold til denne forordning, offentliggøres. Enhver behandling af fysiske personers personoplysninger i medfør af denne forordning bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (4) og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF (5)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Definitioner

Artikel 1

Denne forordning anvendes:

a)

inden for Unionens område

b)

om bord på alle luftfartøjer og fartøjer, der hører under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats ret

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår i Unionen.

Artikel 2

Med henblik på denne forordning forstås ved:

1)   »filial« af et finansierings- eller kreditinstitut: et forretningssted, som udgør en juridisk afhængig del af et finansierings- eller kreditinstitut, og som direkte udfører alle eller nogle af de transaktioner, som hører under finansierings- eller kreditinstitutters virksomhed

2)   »mæglervirksomhed«:

a)

forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenesteydelser, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

b)

salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle og tekniske tjenesteydelser, herunder hvis de befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland

3)   »fordring«: enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er gjort gældende i henhold til eller i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, herunder navnlig:

a)

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

b)

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en garanti, finansiel garanti eller modgaranti uanset form

c)

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

d)

et modkrav

e)

en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

4)   »kompetente myndigheder«: de kompetente myndigheder, jf. webstederne opført i bilag I

5)   »kontrakt eller transaktion«: enhver transaktion uanset form og uanset hvilken ret, der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem de samme eller mellem forskellige parter; med henblik herpå omfatter udtrykket »kontrakt« alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier, og kreditter, uanset om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår i medfør af eller i forbindelse med transaktionen

6)   »kreditinstitut«: et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (6), herunder dets filialer, som defineret i nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, nr. 17), i Unionen, uanset om dets hjemsted er placeret i Unionen eller i et tredjeland

7)   »diplomatiske repræsentationer, konsulære repræsentationer og deres medlemmer«: det samme som i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser, og det omfatter også DPRK's repræsentationer ved internationale organisationer i medlemsstaterne samt DPRK's medlemmer af disse repræsentationer

8)   »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, såvel faktiske som potentielle, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder fartøjer, f.eks. skibe

9)   »finansieringsinstitut«:

a)

et foretagende, som ikke er et kreditinstitut, og som udøver en eller flere af aktiviteterne i punkt 2-12, og 14 og 15 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (7), herunder vekselkontoraktiviteter

b)

et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (8), i det omfang det udfører aktiviteter inden for livsforsikring, der er omfattet af nævnte direktiv

c)

et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (9)

d)

et institut for kollektiv investering, der markedsfører sine andele eller aktier

e)

en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF (10), når denne handler i relation til livsforsikring og andre investeringsrelaterede tjenester, med undtagelse af en bunden genforsikringsformidler som defineret i nævnte artikels nr. 7)

f)

finansieringsinstitutters filialer, der er beliggende i Unionen, som omhandlet i litra a)-e), uanset om deres hjemsted er beliggende i en medlemsstat eller et tredjeland:

10)   »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke begrænset til, ved salg, leje eller pantsætning heraf

11)   »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der ville resultere i en ændring af deres omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, der ville gøre det muligt at bruge pengemidlerne, herunder porteføljeforvaltning

12)   »pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

a)

likvide beholdninger, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

b)

indeståender i finansieringsinstitutter eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

c)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

d)

renter, udbytte eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

e)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

f)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

g)

dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

13)   »forsikring«: et tilsagn eller en forpligtelse for en eller flere fysiske eller juridiske personer til, mod betaling og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, at yde en eller flere andre personer erstatning eller en fordel som præciseret i henhold til tilsagnet eller forpligtelsen

14)   »investeringstjenester«: følgende tjenesteydelser og aktiviteter:

a)

modtagelse og overførsel af ordrer vedrørende et eller flere finansielle instrumenter

b)

udførelse af ordrer på kunders vegne

c)

transaktioner for egen regning

d)

porteføljeforvaltning

e)

investeringsrådgivning

f)

emission af finansielle instrumenter og/eller anbringelse af finansielle instrumenter i et forpligtende engagement

g)

placering af finansielle instrumenter uden fast forpligtelse

h)

enhver tjeneste i forbindelse med optagelse til handel på et reguleret marked eller handel på en multilateral handelsfacilitet

15)   »modtager«: en fysisk eller juridisk person, som er den tiltænkte endelige modtager af overførslen af pengemidler

16)   »betaler«: en person, der er indehaver af en betalingskonto og tillader en overførsel af pengemidler fra denne betalingskonto, eller, hvis der ikke er nogen betalingskonto, der udsteder en betalingsordre

17)   »betalingstjenesteudbyder«: de kategorier af udbydere af betalingstjenester, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF (11), fysiske og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 26 i direktiv 2007/64/EF, og juridiske personer, der drager fordel af undtagelser i henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF (12), og som udbyder tjenesteydelser i form af overførsler af pengemidler

18)   »genforsikring«: den form for virksomhed, der består i at overtage risici, som overdrages af et forsikringsselskab eller af et andet genforsikringsselskab, eller i tilfælde af assurandørsammenslutningen Lloyd's den form for virksomhed, som består i at overtage risici, som overdrages af et medlem af Lloyd's eller af et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab, som ikke er assurandørsammenslutningen Lloyd's

19)   »tjenesteydelser i tilknytning til«: tjenesteydelser, der ydes på honorar- eller kontraktbasis af enheder, som hovedsagelig beskæftiger sig med produktion af transportable varer, og tjenesteydelser, der typisk vedrører produktion af sådanne varer

20)   »reder«: den registrerede ejer af et søgående skib, eller enhver anden person, som f.eks. bareboatbefragteren, der har ansvaret for skibets drift

21)   »teknisk bistand«: enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulenttjenester; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

22)   »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

23)   »overførsel af pengemidler«:

a)

en transaktion, der mindst delvis udføres ad elektronisk vej, som gennemføres gennem en betalingstjenesteudbyder, med henblik på at stille pengemidler til rådighed for en modtager gennem en betalingstjenesteudbyder, uanset om betaler og modtager er en og samme person, og uanset om betalerens og modtagerens betalingstjenesteudbyder er en og samme, herunder:

i)

en kreditoverførsel som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 (13)

ii)

en direkte debitering som defineret i artikel 2, nr. 2), i forordning (EU) nr. 260/2012

iii)

en pengeoverførsel som defineret i artikel 4, nr. 13), i direktiv 2007/64/EF, uanset om den er indenlandsk eller grænseoverskridende

iv)

en overførsel gennemført ved hjælp af et betalingskort, et elektronisk pengeinstrument eller en mobiltelefon eller andet digitalt udstyr eller IT-udstyr, der anvender teknologi med forud- eller efterbetaling og har tilsvarende karakteristika, og

b)

en transaktion, der udføres ad ikkeelektronisk vej, såsom ved brug af likvide beholdninger, checks eller betalingsanvisninger med henblik på at stille pengemidler til rådighed for en modtager, uanset om betaleren og modtageren er en og samme person.

24)   »et fartøj, der bemandes af DPRK«:

a)

et fartøj, hvis bemanding er kontrolleret af:

i)

en fysisk person, der er statsborger i DPRK, eller

ii)

juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til DPRK's ret

b)

et fartøj, der udelukkende bemandes af DPRK's statsborgere.

KAPITEL II

Eksport- og importrestriktioner

Artikel 3

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi, herunder software, jf. bilag II, uanset om de har oprindelse i Unionen, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i DPRK

b)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere flybrændstof, jf. bilag III, til DPRK eller transportere flybrændstof til DPRK om bord på fartøjer, der fører en medlemsstats flag, eller medlemsstaters luftfartøjer, uanset om flybrændstoffet har oprindelse i medlemsstaternes områder

c)

direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre varer og teknologi, jf. bilag II, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK

d)

direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler, jf. bilag IV, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK

e)

direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre kul, jern og jernmalm, jf. bilag V, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK

f)

direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre olieprodukter, jf. bilag VI, fra DPRK, uanset om produkterne har oprindelse i DPRK, og

g)

direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre kobber, nikkel, sølv og zink, jf. bilag VII, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

2.   Bilag II, del I, omfatter alle produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, herunder software, der er produkter med dobbelt anvendelse som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 (14).

Bilag II, del II, omfatter andre produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, som kunne bidrage til DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

Bilag II, del III, omfatter visse nøglekomponenter til sektoren for ballistiske missiler.

Bilag II, del IV, omfatter produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, som vedrører masseødelæggelsesvåben, og som er udpeget i henhold til punkt 25 i UNSCR 2270 (2016).

Bilag II, del V, omfatter produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, som vedrører masseødelæggelsesvåben, og som er udpeget i henhold til punkt 4 i UNSCR 2321 (2016).

Bilag III omfatter flybrændstof, jf. stk. 1, litra b).

Bilag IV omfatter guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler, jf. stk. 1, litra d).

Bilag V omfatter kul, jern og jernmalm, jf. stk. 1, litra e).

Bilag VI omfatter olieprodukter, jf. stk. 1, litra f).

Bilag VII omfatter kobber, nikkel, sølv og zink, jf. stk. 1, litra g).

3.   Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på salg eller levering af flybrændstof til civile passagerfly uden for DPRK udelukkende til brug under deres flyvninger til DPRK og deres returflyvninger til oprindelseslufthavnen.

Artikel 4

1.   Uanset artikel 3, stk. 1, litra b), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til salg, levering eller overførsel af flybrændstof, forudsat at medlemsstaten undtagelsesvist og efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen til at overføre sådanne produkter til DPRK til dækning af verificerede grundlæggende humanitære behov efter nærmere angivne ordninger for effektiv overvågning af levering og anvendelse.

2.   Uanset artikel 3, stk. 1, litra e), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til:

a)

import, køb eller overførsel af kul, forudsat at medlemsstaternes kompetente myndigheder på grundlag af troværdige oplysninger har fastslået, at leverancen ikke har oprindelse i DPRK og udelukkende blev transporteret igennem DPRK med henblik på eksport fra havnen i Rajin (Rason), at den relevante medlemsstat har givet sanktionskomitéen forhåndsmeddelelse om sådanne transaktioner, og at transaktionerne ikke har forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben samt andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016) eller denne forordning,

b)

transaktioner med jern og jernmalm, om hvilke det er fastslået, at de udelukkende tjener livsnødvendige formål og ikke har forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016) eller denne forordning, og

c)

transaktioner med kul, om hvilke det er fastslået, at de udelukkende tjener livsnødvendige formål, forudsat at alle følgende betingelser er opfyldt:

i)

transaktionerne har ikke forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016)

ii)

transaktionerne involverer ikke fysiske personer eller enheder, som har forbindelse til DPRK's nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), herunder de personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag XIII, eller fysiske personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af dem, eller fysiske personer eller enheder, der bistår i omgåelsen af sanktioner, og

iii)

sanktionskomitéen ikke har meddelt medlemsstaterne, at den samlede årlige grænse er nået.

3.   Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 og 2.

Artikel 5

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere ethvert produkt til DPRK, undtagen fødevarer eller medicin, hvis eksportøren er bekendt med eller har rimelig grund til at antage, at:

a)

produktet direkte eller indirekte er bestemt for DPRK's væbnede styrker, eller

b)

eksporten af produktet kan støtte eller styrke den operationelle kapacitet hos de væbnede styrker fra andre stater end DPRK.

2.   Det er forbudt at importere, købe eller transportere de i stk. 1 omhandlede produkter fra DPRK, hvis importøren eller transportøren er bekendt med eller har rimelig grund til at antage, at en af betingelserne i stk. 1, litra a) eller b), er opfyldt.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 5 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af et produkt til DPRK eller import, køb eller transport af et produkt fra DPRK, hvis:

a)

produktet ikke vedrører fremstilling, udvikling, vedligeholdelse eller anvendelse af varer til militære formål eller udvikling eller forsørgelse af militært personale, og den kompetente myndighed har fastslået, at produktet ikke direkte vil bidrage til udviklingen af DPRK's væbnede styrkers operationelle kapacitet eller til eksport, der støtter eller styrker den operationelle kapacitet hos væbnede styrker fra andre tredjelande end DPRK

b)

sanktionskomitéen har fastslået, at en bestemt levering, et bestemt salg eller en bestemt overførsel ikke vil være i strid med målene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) 2270 (2016) eller 2321 (2016) eller

c)

medlemsstatens kompetente myndighed finder det godtgjort, at aktiviteten udelukkende tjener enten humanitære eller livsnødvendige formål, ikke vil blive anvendt til indtægtsskabelse af personer, enheder eller organer fra DPRK og ikke har tilknytning til en aktivitet, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller 2321 (2016), forudsat at medlemsstaten giver sanktionskomitéen forhåndsmeddelelse om en sådan konstatering og underretter sanktionskomitéen om foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at produktet anvendes til et forbudt formål.

2.   Den berørte medlemsstat underretter senest en uge inden meddelelsen af tilladelsen de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den agter at give en tilladelse i henhold til denne artikel.

Artikel 7

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer og teknologi, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller i bilag II, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller i bilag II, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i DPRK

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand til varer og teknologi, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller i bilag II, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring samt forsikring og genforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i DPRK

c)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand i forbindelse med varer og teknologi, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller i bilag II, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller i bilag II, fra fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i DPRK

d)

direkte eller indirekte at modtage finansieringsmidler eller finansiel bistand til varer og teknologi, der er opført på EU's fælles liste over militært udstyr eller i bilag II, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand fra fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i DPRK.

2.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på ikkekampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i DPRK.

Artikel 8

1.   Uanset artikel 3, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til direkte eller indirekte levering, salg, overførsel eller eksport af de produkter og den teknologi, herunder software, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), eller den bistand eller mæglervirksomhed, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, forudsat at varerne og teknologien, bistanden eller mæglervirksomheden er beregnet til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål.

2.   Uanset artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra a) og b), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til de i nævnte bestemmelser omhandlede transaktioner på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, og forudsat at FN's Sikkerhedsråd har godkendt anmodningen.

3.   Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om en anmodning om godkendelse fremsat til FN's Sikkerhedsråd i medfør af stk. 3.

4.   Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser givet i henhold til denne artikel.

Artikel 9

1.   I tillæg til forpligtelsen til at afgive oplysninger til de kompetente toldmyndigheder inden afgang og ankomst, jf. de relevante bestemmelser vedrørende summariske indpassage- og udpassageangivelser samt toldangivelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (15), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (16) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (17), skal den person, som afgiver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, angive, om varerne er omfattet af EU's fælles liste over militært udstyr eller af denne forordning, og, hvis eksporten heraf er omfattet af et krav om tilladelse, præcisere, hvilke varer og hvilken teknologi der er omfattet af den givne eksporttilladelse.

2.   De fornødne supplerende oplysninger indgives ved en elektronisk toldangivelse eller i en anden relevant elektronisk eller skriftlig form i fraværet af en sådan toldangivelse.

Artikel 10

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer, jf. bilag VIII, til DPRK

b)

direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre luksusvarer, jf. bilag VIII, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

2.   Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på rejsendes personlige effekter eller varer i egen bagage, som er beregnet til rejsendes eget forbrug, og som ikke er af kommerciel karakter.

3.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på varer, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i DPRK eller for internationale organisationer, der har immunitet i henhold til folkeretten, eller på deres ansattes personlige effekter.

4.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende varer, jf. bilag VIII, nr. 17), forudsat at varerne er til humanitære formål.

Artikel 11

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere guld, ædle metaller og diamanter, jf. bilag IX, uanset om de har oprindelse i Unionen, til eller på vegne af DPRK's regering, offentlige organer, selskaber eller agenturer, DPRK's centralbank og personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem

b)

direkte eller indirekte at importere, købe eller transportere guld, ædle metaller og diamanter, jf. bilag IX, uanset om de har oprindelse i DPRK, fra DPRK's regering, offentlige organer, selskaber og agenturer, DPRK's centralbank og personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem

c)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med de i litra a) og b) omhandlede varer til DPRK's regering, offentlige organer, selskaber og agenturer, DPRK's centralbank og personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem.

Artikel 12

Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nyligt trykte eller ikkeudstedte pengesedler fra DPRK og slåede mønter til eller til fordel for DPRK's centralbank.

Artikel 13

Det er forbudt direkte eller indirekte at importere, købe eller overføre statuer, jf. bilag X, fra DPRK, uanset om de har oprindelse i DPRK.

Artikel 14

Uanset forbuddet i artikel 13 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til import, køb eller overførsel, forudsat at den pågældende medlemsstat efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

Artikel 15

Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere helikoptere og fartøjer, jf. bilag XI, til DPRK.

Artikel 16

Uanset forbuddet i artikel 15 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

KAPITEL III

Restriktioner på visse kommercielle aktiviteter

Artikel 17

1.   Det er forbudt på Unionens område at acceptere eller godkende investeringer i kommercielle aktiviteter, hvis sådanne investeringer foretages af:

a)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i DPRK's regering

b)

det koreanske arbejderparti

c)

DPRK's statsborgere

d)

juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til retten i DPRK

e)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter instruks fra de personer, enheder eller organer, der er omhandlet i litra a)-d), og

f)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, der er omhandlet i litra a)-d).

2.   Det er forbudt:

a)

at indgå i et joint venture med eller erhverve eller udvide ejerskabsinteresser, herunder ved fuldstændig overtagelse eller erhvervelse af aktier og andre former for kapitalinteresser, i de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, og som er involveret i DPRK's aktiviteter eller programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben eller i aktiviteter inden for minedrift, raffinering, kemi, metallurgi og metalbearbejdning samt luft- og rumfart eller konventionelle våbenrelaterede industrier

b)

at yde finansiering eller finansiel støtte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, litra d)-f), eller med det dokumenterede formål at finansiere sådanne juridiske personer, enheder eller organer

c)

at yde investeringstjenester med direkte eller indirekte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i dette stykkes litra a) og b), og

d)

direkte eller indirekte at deltage i joint ventures eller andre forretningsforbindelser med de enheder, der er opført i bilag XIII, og med fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler for eller på vegne af eller efter anvisning af dem.

Artikel 18

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere tjenesteydelser i tilknytning til minedrift eller andre tjenesteydelser i tilknytning til fremstilling inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien, jf. bilag XII, del A, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i DPRK, og

b)

direkte eller indirekte at levere computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser, jf. bilag XII, del B, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i DPRK.

2.   Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser, for så vidt som sådanne tjenesteydelser udelukkende er beregnet til anvendelse til de officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller international organisation, som i DPRK har immunitet i henhold til folkeretten.

3.   Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på levering af computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser foretaget af offentlige organer eller af juridiske personer, enheder eller organer, der modtager offentlig støtte fra Unionen eller medlemsstaterne til at levere disse tjenesteydelser i udviklingsmæssigt øjemed, der direkte dækker civilbefolkningens behov, eller til at fremme atomafrustning.

Artikel 19

1.   Uanset artikel 18, stk. 1, litra a), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til levering af tjenesteydelser i forbindelse med minedrift og levering af tjenesteydelser i forbindelse med fremstilling inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien, for så vidt som de udelukkende er beregnet til anvendelse i udviklingsmæssigt øjemed, der direkte dækker civilbefolkningens behov eller fremmer atomafrustning.

2.   I tilfælde, der ikke er omfattet af artikel 18, stk. 3, og uanset artikel 18, stk. 1, litra b), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til levering af computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser, for så vidt som disse tjenesteydelser udelukkende er beregnet til anvendelse i udviklingsmæssigt øjemed, der direkte dækker civilbefolkningens behov, eller til at fremme atomafrustning.

Artikel 20

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at udleje fast ejendom til eller på anden måde stille fast ejendom til rådighed for personer, enheder eller organer i DPRK's regering til andre formål end at udføre diplomatiske eller konsulære aktiviteter i henhold til Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser

b)

direkte eller indirekte at leje fast ejendom af personer, enheder eller organer i DPRK's regering, og

c)

at deltage i aktiviteter, der er knyttet til brugen af fast ejendom, som personer, enheder eller organer i DPRK's regering ejer, lejer eller på anden måde er berettiget til at bruge, undtagen med henblik på levering af varer og tjenesteydelser, som:

i)

er nødvendige for diplomatiske eller konsulære repræsentationers funktion i henhold til Wienerkonventionerne af 1961 og 1963, og

ii)

ikke kan bruges til direkte eller indirekte at generere indkomst eller fortjeneste for DPRK's regering.

2.   Med henblik på denne artikel forstås ved »fast ejendom«: jord, bygninger og dele heraf, som er beliggende uden for DPRK's område.

KAPITEL IV

Restriktioner på overførsler af pengemidler og finansielle tjenesteydelser

Artikel 21

1.   Det er forbudt at overføre pengemidler til og fra DPRK.

2.   Det er forbudt for kredit- og finansieringsinstitutter at indgå eller fortsætte med at deltage i transaktioner med:

a)

kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i DPRK

b)

filialer eller datterselskaber, der er omfattet af artikel 1, af kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i DPRK

c)

filialer eller datterselskaber, der ikke er omfattet af artikel 1, af kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i DPRK

d)

kredit- og finansieringsinstitutter, der ikke er hjemmehørende i DPRK, som er omfattet af artikel 1 og kontrolleres af personer, enheder eller organer, der er hjemmehørende i DPRK

e)

kredit- og finansieringsinstitutter, der ikke er hjemmehørende i DPRK eller omfattet af artikel 1, men som kontrolleres af personer, enheder eller organer hjemmehørende i DPRK.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på overførsler af pengemidler eller transaktioner, som er nødvendige til officielle formål for medlemsstaternes diplomatiske eller konsulære repræsentationer i DPRK eller for en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

4.   Forbuddene i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på følgende transaktioner, forudsat at de indebærer en overførsel af pengemidler til en værdi af 15 000 EUR eller derunder:

a)

transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedsydelser eller medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller humanitære formål

b)

transaktioner vedrørende personlige overførsler

c)

transaktioner vedrørende gennemførelsen af de undtagelser, der er fastsat i denne forordning

d)

transaktioner i forbindelse med en specifik handelskontrakt, der ikke er forbudt i henhold til denne forordning

e)

transaktioner, som er nødvendige udelukkende for gennemførelsen af projekter, der finansieres af Unionen eller dens medlemsstater i udviklingsmæssigt øjemed med henblik på direkte at dække civilbefolkningens behov eller fremme atomafrustning, og

f)

transaktioner vedrørende en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i henhold til folkeretten, for så vidt som de pågældende transaktioner skal anvendes til officielle formål for den diplomatiske eller konsulære repræsentation eller den internationale organisation.

Artikel 22

1.   Uanset forbuddene i artikel 21, stk. 1 og 2, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til de i artikel 21, stk. 4, litra a)-f), omhandlede transaktioner til en værdi af over 15 000 EUR eller tilsvarende.

2.   Kravet om tilladelse, jf. stk. 1, finder anvendelse, hvad enten overførslen af pengemidler gennemføres på én gang eller som flere transaktioner, der ser ud til at hænge sammen indbyrdes. Med henblik på denne forordning forstås ved »transaktioner, der ser ud til at hænge sammen indbyrdes«:

a)

en række på hinanden følgende overførsler fra eller til det samme finansierings- eller kreditinstitut omfattet af artikel 21, stk. 2, til eller fra samme person, enhed eller organ fra DPRK, som foretages i forbindelse med én forpligtelse til at overføre pengemidler, og hvor de enkelte overførsler ligger under 15 000 EUR, men hvor de tilsammen opfylder kriteriet om tilladelse, og

b)

en række overførsler, som involverer forskellige betalingstjenesteudbydere eller fysiske eller juridiske personer, og som vedrører én forpligtelse til at foretage en overførsel af pengemidler.

3.   Medlemsstaterne underretter hinanden og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1.

4.   Uanset forbuddene i artikel 21, stk. 1 og 2, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til transaktioner vedrørende betalinger med henblik på at indfri fordringer mod DPRK, dets statsborgere eller juridiske personer, enheder eller organer, der er stiftet eller oprettet i henhold til retten i DPRK, og transaktioner af lignende karakter, som ikke bidrager til aktiviteter, der er forbudt i henhold til denne forordning, afhængigt af det enkelte tilfælde, og såfremt den pågældende medlemsstat senest ti dage forinden har meddelt de øvrige medlemsstater og Kommissionen, at den har givet en tilladelse.

Artikel 23

1.   Kredit- og finansieringsinstitutter skal, når de udøver deres aktiviteter med de kredit- og finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2:

a)

anvende de kundelegitimationsprocedurer, der er fastsat i henhold til artikel 13 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (18)

b)

sikre overholdelse af de procedurer til forebyggelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme, der er fastsat i henhold til direktiv (EU) 2015/849 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 (19)

c)

kræve, at der ved overførsler af pengemidler medsendes oplysninger om betalere og oplysninger om betalingsmodtagere, jf. forordning (EU) 2015/847, og afvise at behandle transaktionen, hvis nogen af disse oplysninger mangler eller er ufuldstændige

d)

opbevare registreringer af transaktionerne i overensstemmelse med artikel 40, litra b), i direktiv (EU) 2015/849

e)

hvis der er rimelig grund til at formode, at pengemidlerne bidrager til DPRK's programmer eller aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben (»finansiering af spredning«), straks underrette den finansielle efterretningsenhed som defineret i direktiv (EU) 2015/849 eller en anden kompetent myndighed udpeget af den pågældende medlemsstat, med forbehold af artikel 7, stk. 1, eller artikel 33 i nærværende forordning

f)

straks indberette eventuelle mistænkelige transaktioner, herunder forsøg på transaktioner

g)

afholde sig fra at foretage transaktioner, som de med rimelighed mistænker for at have forbindelse med finansiering af spredning, før de har truffet de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med litra e) og har fulgt eventuelle instrukser fra den finansielle efterretningsenhed eller kompetente myndighed.

2.   Med henblik på stk. 1 skal den finansielle efterretningsenhed eller en anden kompetent myndighed, der tjener som et nationalt center for modtagelse og analyse af mistænkelige transaktioner, modtage indberetninger om potentiel finansiering af spredning og skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af indberetninger om mistænkelige transaktioner.

Artikel 24

Det er forbudt for kredit- og finansieringsinstitutter:

a)

at åbne en konto hos kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2

b)

at etablere en bankforretningsforbindelse hos kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2

c)

at åbne et nyt repræsentationskontor i DPRK eller at etablere en ny filial eller et nyt datterselskab i DPRK, og

d)

at etablere joint ventures med eller erhverve ejerskabsinteresser i et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2.

Artikel 25

1.   Uanset forbuddene i artikel 24, litra b) og d), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til transaktioner, hvis sanktionskomitéen på forhånd har godkendt dem.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 26

I overensstemmelse med kravene i UNSCR 2270 (2016) skal kredit- og finansieringsinstitutter senest den 31. maj 2016:

a)

lukke konti hos kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2

b)

afbryde bankforretningsforbindelser hos kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2

c)

lukke repræsentationskontorer, filialer og datterselskaber i DPRK

d)

afvikle joint ventures med kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, og

e)

give afkald på ejerskabsinteresser i kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2.

Artikel 27

1.   Uanset artikel 26, litra a) og c), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til, at visse repræsentationskontorer, datterselskaber eller konti forbliver i drift, forudsat at sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering har godkendt, at de pågældende repræsentationskontorer, datterselskaber eller konti er nødvendige for levering af humanitære aktiviteter eller for diplomatiske repræsentationers aktiviteter i DPRK eller FN-aktiviteter eller FN's særorganisationers eller tilknyttede organers aktiviteter eller for andre formål, der er i overensstemmelse med UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) eller 2371 (2017).

2.   Den pågældende medlemsstat underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

Artikel 28

1.   Det er forbudt for kredit- og finansieringsinstitutter at åbne en konto for DPRK's diplomatiske eller konsulære repræsentationer og DPRK's medlemmer heraf.

2.   Senest den 11. april 2017 lukker kredit- og finansieringsinstitutter enhver konto tilhørende eller kontrolleret af DPRK's diplomatiske eller konsulære repræsentationer og DPRK's medlemmer heraf.

Artikel 29

1.   Uanset artikel 28, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder efter anmodning fra en af DPRK's diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller et medlem heraf give tilladelse til åbning af én konto pr. repræsentation og medlem, forudsat at repræsentationen befinder sig i den pågældende medlemsstat, eller at medlemmet af repræsentationen er udsendt til den pågældende medlemsstat.

2.   Uanset artikel 28, stk. 2, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder efter anmodning fra en af DPRK's repræsentationer eller et medlem heraf give tilladelse til, at en konto forbliver åben, forudsat at medlemsstaten har konstateret:

i)

at repræsentationen befinder sig i den pågældende medlemsstat, eller at medlemmet af repræsentationen er udsendt til den pågældende medlemsstat, og

ii)

at repræsentationen eller medlemmet heraf ikke har nogen anden konto i den pågældende medlemsstat.

Hvis repræsentationen eller DPRK's medlem har mere end én konto i den pågældende medlemsstat, kan repræsentationen eller medlemmet angive, hvilken konto der skal bevares.

3.   Med forbehold af de gældende regler i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser underretter medlemsstaterne de øvrige medlemsstater og Kommissionen om navne og identificerende oplysninger på alle DPRK's medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer, der er udsendt til den pågældende medlemsstat, senest den 13. marts 2017 og om efterfølgende ajourføringer senest en uge efter.

4.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan underrette kredit- og finansieringsinstitutter i den pågældende medlemsstat om identiteten af alle DPRK's medlemmer af en diplomatisk eller konsulær repræsentation, der er udsendt til den pågældende eller en anden medlemsstat.

5.   Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 og 2.

Artikel 30

Det er forbudt:

a)

at tillade, at der i Unionen åbnes et repræsentationskontor eller oprettes en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2

b)

at indgå aftaler for eller på vegne af kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, om åbning af repræsentationskontorer eller oprettelse af filialer eller datterselskaber i Unionen

c)

at give et repræsentationskontor, en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut eller af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, tilladelse til at påbegynde og udøve virksomhed som kreditinstitut eller enhver anden forretning, som kræver forudgående tilladelse, hvis repræsentationskontoret, filialen eller datterselskabet ikke var operationelt inden den 19. februar 2013

d)

at et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, erhverver eller udvider en andel eller erhverver andre ejerskabsinteresser i et kredit- eller finansieringsinstitut, som er omfattet af artikel 1, og

e)

at drive eller fremme driften af et repræsentationskontor for eller en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2.

Artikel 31

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge eller købe statsobligationer eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt efter den 19. februar 2013, til eller af:

i)

DPRK eller DPRK's regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer

ii)

DPRK's centralbank

iii)

kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2

iv)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter anvisning fra juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i) eller ii)

v)

juridiske personer, enheder eller organer, som ejes eller kontrolleres af personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i), ii) eller iii)

b)

at yde mæglervirksomhed med hensyn til offentlige obligationer eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt efter den 19. februar 2013, til personer, enheder eller organer omhandlet i litra a)

c)

at bistå personer, enheder eller organer omhandlet i litra a) med henblik på at udstede statsobligationer eller statsgaranterede obligationer ved at yde mæglervirksomhed, reklamevirksomhed eller andre ydelser vedrørende sådanne obligationer.

Artikel 32

Det er forbudt at yde finansiering eller finansiel bistand til handel med DPRK, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er involveret i en sådan handel.

Artikel 33

1.   Uanset artikel 32 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til at yde finansiel bistand til handel med DPRK, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

KAPITEL V

Indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer

Artikel 34

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII, XV, XVI og XVII, indefryses.

2.   Alle fartøjer, der er opført i bilag XIV, beslaglægges.

3.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII, XV, XVI og XVII.

4.   Bilag XIII omfatter de personer, enheder og organer, som sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd har udpeget i overensstemmelse med punkt 8, litra d), i UNSCR 1718 (2006) og punkt 8 i UNSCR 2094 (2013).

Bilag XIV omfatter de fartøjer, som sanktionskomitéen har udpeget i henhold til punkt 12 i UNSCR 2321 (2016).

Bilag XV omfatter de personer, enheder og organer, som ikke er opført i bilag XIII og XIV, og som i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra b), i afgørelse (FUSP) 2016/849 eller senere lignende bestemmelser af Rådet anses for:

a)

at være ansvarlige for DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder ved at støtte eller fremme disse, samt personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres instruks, og personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem, herunder ved hjælp af ulovlige midler

b)

at levere finansielle tjenesteydelser eller foretage overførsel af pengemidler, andre aktiver eller økonomiske ressourcer, som kunne bidrage til DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, til, gennem eller fra Unionens område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansieringsinstitutter på Unionens område, samt personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og personer, enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem, eller

c)

at være involveret i, herunder ved levering af finansielle tjenesteydelser, levering til eller fra DPRK af våben og dertil knyttet materiel af alle typer eller af produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

5.   Bilag XVI omfatter de personer, enheder eller organer, som ikke er omfattet af bilag XIII, XIV eller XV, og som handler på vegne af eller efter instruks fra en person, enhed eller et organ, der er opført i bilag XIII, XIV eller XV, eller personer, som bistår i omgåelsen af sanktioner eller overtræder bestemmelserne i denne forordning.

6.   Bilag XVII omfatter de enheder eller organer i DPRK's regering eller det koreanske arbejderparti, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem, som har tilknytning til DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben eller ballistiske missiler eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) eller 2371 (2017), og som ikke er omfattet af bilag XIII, XIV, XV eller XVI.

7.   Bilag XV, XVI og XVII revideres regelmæssigt og mindst hver 12. måned.

8.   Bilag XIII, XIV, XV, XVI og XVII indeholder begrundelsen for opførelsen af de pågældende personer, enheder, organer og fartøjer på listen.

9.   Bilag XIII, XIV, XV, XVI og XVII indeholder ligeledes de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og fartøjer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato, fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

10.   Forbuddene i stk. 1 og 3, for så vidt som de henviser til de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XVII, finder ikke anvendelse i tilfælde af behov for pengemidler og økonomiske ressourcer til aktiviteter, der udføres af DPRK's repræsentation ved FN og FN's særorganisationer og hertil knyttede organisationer eller DPRK's øvrige diplomatiske og konsulære repræsentationer, eller i tilfælde af, at medlemsstatens kompetente myndighed har opnået sanktionskomitéens forhåndsgodkendelse efter en konkret og individuel vurdering af, at der er behov for pengemidlerne, de finansielle aktiver eller de økonomiske ressourcer til levering af humanitær bistand, atomafrustning eller andre formål, der er i overensstemmelse med målene i UNSCR 2270 (2016).

11.   Stk. 3 er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført af tredjeparter til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutterne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

12.   Forudsat at sådanne renter, anden form for afkast og betalinger indefryses i henhold til stk. 1, finder stk. 3 ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter og andre former for afkast fra disse konti, og

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået inden den dato, hvor den i denne artikel omhandlede person eller enhed eller det i denne artikel omhandlede organ blev udpeget.

Artikel 35

1.   Uanset artikel 34 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, hvor følgende betingelser er opfyldt:

a)

efter at have fastslået, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for at dække de vitale behov for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII, XV, XVI eller XVII, samt for de familiemedlemmer, sådanne fysiske personer skal forsørge, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter og betalinger, der alene er beregnet til:

i)

rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller

ii)

afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer, og

b)

den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag XIII, har underrettet sanktionskomitéen om sin beslutning om at give en tilladelse, og at sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse mod beslutningen senest fem arbejdsdage efter underretningen.

2.   Uanset artikel 34 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder tillade, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives eller at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter, forudsat:

a)

at den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag XIII, har underrettet sanktionskomitéen om sin beslutning, og at denne komité har givet sin godkendelse af beslutningen, og

b)

at den pågældende medlemsstat, hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag XV, XVI eller XVII, har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før tilladelsen gives.

3.   Den berørte medlemsstat underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1 og 2.

Artikel 36

1.   Uanset stk. 34 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse, der er fastslået før den dato, hvor den i artikel 34 omhandlede person, enhed eller organ blev udpeget, eller for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret, der er truffet før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse om tilbageholdelsesret, inden for de grænser, som er fastsat ved de relevante love og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c)

afgørelsen eller afgørelsen om tilbageholdelsesret kan ikke komme de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII, XV, XVI eller XVII, til gode

d)

anerkendelse af afgørelsen eller afgørelsen om tilbageholdelsesret ikke er i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden

e)

den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om afgørelsen eller afgørelsen om tilbageholdelsesret mod de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII.

2.   Uanset artikel 34 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, når personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XV, XVI eller XVII, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som de pågældende personer, enheder eller organer har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor de pågældende personer, enheder eller organer blev udpeget, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, når den pågældende myndighed har konstateret:

a)

at kontrakten ikke vedrører produkter, operationer, tjenester eller transaktioner, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), eller stk. 3, eller artikel 7, og

b)

at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XV, XVI eller XVII.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter mindst ti dage, før der gives tilladelse i medfør af stk. 2, de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin beslutning og om, at den har til hensigt at give en tilladelse.

Artikel 37

Forbuddene i artikel 34, stk. 1 og 3, finder ikke anvendelse på pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhører eller stilles til rådighed for Foreign Trade Bank eller Korean National Insurance Company (KNIC), for så vidt som sådanne pengemidler og økonomiske ressourcer udelukkende er beregnet til de officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation i DPRK eller til humanitære bistandsaktiviteter, der udføres af eller i samarbejde med De Forenede Nationer.

KAPITEL VI

Transportrestriktioner

Artikel 38

1.   Forsendelser, herunder personlig bagage eller indtjekket bagage, i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne, søhavne og frizoner som omhandlet i artikel 243-249 i forordning (EU) nr. 952/2013, underkastes inspektion med henblik på at sikre, at de ikke indeholder produkter, som er forbudt i henhold til UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) eller denne forordning, såfremt:

a)

forsendelsen har oprindelse i DPRK

b)

forsendelsen er bestemt for DPRK

c)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af DPRK, dets statsborgere eller enkeltpersoner, eller af enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller af enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

d)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII

e)

forsendelsen transporteres på et fartøj, der fører DPRK's flag, eller i et luftfartøj, der er registreret i DPRK, eller på et statsløst fartøj eller luftfartøj.

2.   Hvis forsendelsen i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne, søhavne og frizoner, ikke er omfattet af anvendelsesområdet i stk. 1, skal den underkastes inspektion, hvis der er rimelig grund til at antage, at den kan indeholde produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er forbudt i henhold til denne forordning, i følgende tilfælde:

a)

forsendelsen har oprindelse i DPRK

b)

forsendelsen er bestemt for DPRK eller

c)

forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af DPRK, dets statsborgere eller enkeltpersoner eller enheder, der handler på deres vegne.

3.   Stk. 1 og 2 berører ikke den ukrænkelighed og beskyttelse, der gælder for diplomat- og konsulatspost som fastsat i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser.

4.   Levering af bunkring eller leveringsydelser til skibe, eller af andre ydelser til fartøjer, til DPRK's fartøjer er forbudt, hvis leverandørerne af ydelsen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder på baggrund af de i artikel 9, stk. 1, omhandlede oplysninger inden ankomst og afgang, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende fartøjer transporterer produkter, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål.

Artikel 39

1.   Det er forbudt at give adgang til havne på Unionens område for et fartøj:

a)

der ejes, drives eller bemandes af DPRK

b)

der fører DPRK's flag

c)

hvis der er rimelig grund til at antage, at det direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en person eller enhed, der er opført i bilag XIII, XV, XVI eller XVII

d)

hvis der er rimelig grund til at antage, at det indeholder produkter, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere

e)

som har nægtet at lade sig inspicere, efter at fartøjets flagstat eller registreringsstat har givet tilladelse til en sådan inspektion

f)

som er statsløst og har nægtet at lade sig inspicere, jf. artikel 38, stk. 1, eller

g)

som er opført i bilag XIV.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse:

a)

i nødstilfælde

b)

hvis det pågældende fartøj vender tilbage til sin oprindelseshavn

c)

hvis et fartøj anløber havn med henblik på inspektion, forudsat at fartøjet er omfattet af stk. 1, litra a)-e).

Artikel 40

1.   Uanset forbuddet i artikel 39, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, forudsat at fartøjet er omfattet af litra a)-e), give tilladelse til, at fartøjet anløber havn, hvis:

a)

sanktionskomitéen på forhånd har besluttet, at det er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, som er forenelige med målene i UNSCR 2270 (2016), eller

b)

medlemsstaten på forhånd har besluttet, at det er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er forenelige med målene i denne forordning.

2.   Uanset forbuddet i artikel 39, stk. 1, litra f), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til, at et fartøj anløber havn, hvis sanktionskomitéen har givet instruks herom.

Artikel 41

1.   Det er forbudt for luftfartøjer, som drives af luftfartsselskaber fra DPRK, eller som udgår fra DPRK, at lette fra, lande i eller overflyve Unionens område.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse:

a)

såfremt luftfartøjet lander med henblik på inspektion

b)

i tilfælde af en nødlanding.

Artikel 42

Uanset artikel 41 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til, at et luftfartøj letter fra, lander i eller overflyver Unionens område, hvis disse kompetente myndigheder på forhånd har fastslået, at dette er nødvendigt til humanitære formål eller andre formål, der er i overensstemmelse med målene i denne forordning.

Artikel 43

Det er forbudt:

a)

at leje eller chartre fartøjer eller luftfartøjer eller yde crew service til DPRK, personer eller enheder, der er opført i bilag XIII, XV, XVI eller XVII, andre enheder fra DPRK, andre personer eller enheder, der har bidraget til at overtræde bestemmelserne i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) eller 2371 (2017), eller personer eller enheder, der handler på vegne af eller efter anvisning af sådanne personer eller enheder, samt enheder, der ejes eller kontrolleres af dem

b)

at hyre crew service fra DPRK til fartøjer eller luftfartøjer

c)

at eje, leje, drive eller forsikre fartøjer, der fører DPRK's flag, eller levere fartøjsklassificeringstjenester til sådanne fartøjer eller tjenesteydelser i tilknytning hertil

d)

at indregistrere eller føre register over fartøjer, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK eller af DPRK's statsborgere, eller som er blevet afregistreret af en anden stat i henhold til punkt 24 i UNSCR 2321 (2016), eller

e)

at yde forsikrings- eller genforsikringstjenester til fartøjer, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK.

Artikel 44

1.   Uanset forbuddet i artikel 43, litra a), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til at leje, chartre eller yde crew service, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

2.   Uanset forbuddet i artikel 43, litra b) og c), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til at eje, leje, drive eller levere fartøjsklassificeringstjenester eller tjenesteydelser i tilknytning hertil, til fartøjer, der er fører DPRK's flag, eller til at indregistrere eller føre register over fartøjer, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK eller af DPRK's statsborgere, forudsat at medlemsstaten efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen.

3.   Uanset forbuddet i artikel 43, litra e), kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til at levere forsikrings- og genforsikringstjenester, forudsat at sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering på forhånd har fastslået, at fartøjet udelukkende beskæftiger sig med aktiviteter, der tjener livsnødvendige formål, som ikke vil blive brugt af enkeltpersoner eller enheder i DPRK til at generere en indtægt, eller at det kun tjener humanitære formål.

4.   Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til stk. 1, 2 og 3.

KAPITEL VII

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 45

Uanset forbuddene i UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) eller 2371 (2017) kan medlemsstaternes kompetente myndigheder give tilladelse til en aktivitet, forudsat at sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering har fastslået, at aktiviteten er nødvendig for, at det arbejde, der udføres af internationale organisationer og ikkestatslige organisationer, som gennemfører bistands- og nødhjælpsaktiviteter i DPRK, er til gavn for civilbefolkningen i DPRK, jf. punkt 46 i UNSCR 2321 (2016).

Artikel 46

Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag I på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne

b)

at ændre bilag II, del II, III, IV og V, og bilag VI, VII, IX, X og XI på grundlag af beslutninger fra enten sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd og for at ajourføre nomenklaturkoderne fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87

c)

at ændre bilag VIII for at justere eller tilpasse listen over varer i nævnte bilag under hensyntagen til definitioner eller retningslinjer, som sanktionskomitéen måtte udarbejde, eller for at ajourføre nomenklaturkoderne fra den kombinerede nomenklatur, jf. bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87

d)

at ændre bilag III, IV og V på grundlag af beslutninger fra enten sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd eller beslutninger i afgørelse (FUSP) 2016/849 vedrørende de nævnte bilag

e)

at ændre bilag XII for at justere eller tilpasse listen over tjenesteydelser i nævnte bilag under hensyntagen til oplysninger fra medlemsstaterne og definitioner eller retningslinjer, som De Forenede Nationers Statistiske Kommission måtte udstede, eller for at indsætte referencenumre fra den centrale produktnomenklatur for varer og tjenesteydelser udarbejdet af De Forenede Nationers Statistiske Kommission.

Artikel 47

1.   Hvis Sikkerhedsrådet eller sanktionskomitéen opfører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen, inkluderer Rådet den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet i bilag XIII og XIV.

2.   Hvis Rådet beslutter, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ skal være omfattet af foranstaltningerne omhandlet i artikel 34, stk. 1, 2 eller 3, ændrer det bilag XV, XVI og XVII i overensstemmelse hermed.

3.   Rådet meddeler sin beslutning, herunder begrundelsen for opførelsen på listen, til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1 og 2, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

4.   Hvis der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin beslutning op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet, der omhandlet i stk. 1 og 2, herom.

5.   Hvis FN beslutter at slette en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen, ændrer Rådet bilag XIII og XIV i overensstemmelse hermed.

Artikel 48

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 49

1.   Medlemsstaterne udpeger de i denne forordning omhandlede kompetente myndigheder og anfører dem på eller via de websteder, der er opført i bilag I.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 50

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der vil fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 34, til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller opholder sig, og omgående direkte eller via de relevante medlemsstater fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b)

samarbejde med de kompetente myndigheder om eventuel efterprøvning af disse oplysninger.

2.   Eventuelle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles omgående til rådighed for den berørte medlemsstat.

3.   Eventuelle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 51

Kommissionen behandler personoplysninger for at kunne udføre sine opgaver i henhold til denne forordning og i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 52

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i denne forordning.

Artikel 53

1.   Fordringer, der er opstået i forbindelse med en kontrakt eller transaktion, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet berørt helt eller delvis af foranstaltninger i medfør af denne forordning, herunder krav om godtgørelse og andre tilsvarende fordringer, såsom erstatningskrav og krav i henhold til en garanti, navnlig krav om forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgaranti, navnlig finansielle garantier eller finansielle modgarantier, må uanset form ikke indfries, hvis de gøres gældende af:

a)

de udpegede personer, enheder eller organer, der er opført i bilag XIII, XV, XVI eller XVII, eller rederierne for fartøjer, der er opført i bilag XIV

b)

andre personer, enheder eller organer fra DPRK, herunder DPRK's regering, dens offentlige organer, selskaber eller agenturer

c)

andre personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) og b) omhandlede personer, enheder eller organer.

2.   Gennemførelsen af en kontrakt eller transaktion anses for at være påvirket af foranstaltningerne i denne forordning, når eksistensen eller indholdet af fordringen direkte eller indirekte er resultatet af disse foranstaltninger.

3.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende inddrivelse af en fordring påhviler det den person, der søger fordringen inddrevet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

4.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 54

1.   Når indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer eller afvisning af at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed er sket i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, som har foretaget indefrysningen eller afvisningen, herunder ledelsen og personalet, ikke på nogen måde drages til ansvar herfor, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen skyldtes forsømmelighed.

2.   Handlinger foretaget af fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer medfører ikke nogen form for ansvar for disse, hvis de ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at antage, at deres handlinger ville være i strid med de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning.

Artikel 55

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 56

Forordning (EF) nr. 329/2007 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 57

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2017.

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  EUT L 141 af 28.5.2016, s. 79.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EFT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling (EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked (EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EUT L 94 af 30.3.2012, s. 22).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(16)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(17)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 1).


BILAG I

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder, jf. artikel 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 og 50, og adresse for underretninger til Europa-Kommissionen

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

ΜΑLTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NEDERLANDENE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIET

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


BILAG II

Varer og teknologi, jf. artikel 3, stk. 1, litra a), og artikel 7

DEL I

Alle varer og teknologi opført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

DEL II

Andre produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, som kunne bidrage til DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missilprogrammer eller andre programmer for masseødelæggelsesvåben.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i kolonnen med overskriften »Beskrivelse« til de beskrivelser af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

Et referencenummer i kolonnen med overskriften »Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009« betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

Udtryk i »enkelte anførselstegn« defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

Udtryk i »dobbelte anførselstegn« defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Forbuddene i dette bilag gælder også ved eksport af en vare, der ikke er forbudt (herunder anlæg), men som indeholder en eller flere forbudte komponenter, hvis den eller de forbudte komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

N.B.: Ved vurderingen af, om den eller de forbudte komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den eller de forbudte komponenter må betragtes som hovedbestanddel af den pågældende vare.

Varer, der er specificeret i dette bilag, omfatter denne vare enten som ny eller i brugt tilstand.

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i sammenhæng med del C.)

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er forbudt i del A (Varer) nedenfor, forbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i del B.

Den »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af en vare, der er forbudt, forbliver forbudt, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er forbudt.

Forbud anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke er forbudte.

Forbud vedrørende overførsel af »teknologi« gælder ikke for oplysninger til »fri, offentlig anvendelse« eller for »videnskabelig grundforskning« eller for de minimumsoplysninger, der kræves med henblik på patentansøgninger.

A.   VARER

NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

II.A0.

Varer

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A0.001

Hulkatodelamper som følger:

a.

Jod-hulkatodelamper med vinduer i ren silicium eller kvarts

b.

Uran-hulkatodelamper

 

II.A0.002

Faraday-isolatorer i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm.

 

II.A0.003

Optiske gitre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm.

 

II.A0.004

Optiske fibre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm belagt med antireflekslag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm og med en kernediameter over 0,4 mm, men ikke over 2 mm.

 

II.A0.005

Følgende andre komponenter og andet testudstyr til atomreaktortanke end de under 0A001 anførte produkter:

a.

forseglinger

b.

interne komponenter

c.

forseglings-, test- og målingsudstyr.

0A001

II.A0.006

Nukleare detekteringssystemer, som ikke er anført under 0A001.j. eller 1A004.c., til detektering, identificering eller kvantificering af radioaktive materialer og stråling af nuklear oprindelse samt specielt udviklede komponenter hertil.

N.B: For personudstyr henvises til I.A1.004 nedenfor.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Bælgventiler, som ikke er anført under 0B001.c.6., 2A226 eller 2B350, fremstillet af aluminiumlegering eller rustfrit stål type 304, 304 L eller 316 L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Laserspejle, som ikke er anført i 6A005.e., bestående af substrater med en varmeudvidelseskoefficient på 10-6 K-1 eller derunder ved 20 °C (f. eks. kvartsglas eller safir).

Omfatter ikke optiske systemer, der er specielt udformet til anvendelse inden for astronomi, medmindre spejlene indeholder kvartsglas.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Laserspejle, som ikke er anført under 6A005.e.2, bestående af substrater med en varmeudvidelseskoefficient på 10-6 K-1 eller derunder ved 20 °C (f. eks. kvartsglas).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Rør, rørsystemer, flanger, fittings fremstillet af eller beklædt med nikkel eller nikkellegering med et nikkelindhold på over 40 vægtprocent, som ikke er anført under 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Følgende andre vakuumpumper end de under 0B002.f.2. eller 2B231 anførte:

a.

turbomolekulære pumper med en flowrate på mindst 400 l/s

b.

grovvakuumpumper af rootstypen med en volumetrisk pumpeflowrate på over 200 m3/t

c.

bælgtætnede tørre scroll-kompressorer og bælgtætnede tørre scroll-vakuumpumper.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Afskærmede kamre til manipulering, oplagring og håndtering af radioaktive stoffer (hot cells).

0B006

II.A0.013

’Naturligt uran’ eller ’depleteret uran’ eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer, bortset fra dem, der er anført under 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonationskamre med en eksplosionsabsorptionskapacitet på over 2,5 kg TNT-ækvivalent

 

SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

II.A1.

Varer

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl)fosforsyreopløsning (HDEHP eller D2HPA) (Chemical Abstract Number (CAS)): [CAS 298-07-7] i en hvilken som helst mængde med en renhed på over 90 %.

 

II.A1.002

Fluorgas (CAS): [7782-41-4] med en renhed på mindst 95 %

 

II.A1.003

Ringformede forseglinger og pakninger med en indre diameter på 400 mm eller derunder fremstillet af et af følgende materialer:

a.

Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning

b.

Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor

d.

Polychlortrifluorethylen (PCTFE, f.eks. Kel-F ®)

e.

Fluoroelastomerer (f.eks. Viton ®, Tecnoflon ®)

f.

Polytetrafluorethylen (PTFE).

1A001

II.A1.004

Personudstyr til detektering af stråling af nuklear oprindelse, bortset fra det, der er anført under 1A004.c., herunder persondosimetre.

1A004.c.

II.A1.005

Elektrolyseceller til fluorproduktion, som ikke er anført under 1B225, med en produktionskapacitet på mere end 100 g fluor pr. time

1B225

II.A1.006

Katalysatorer, bortset fra dem, der er anført under 1A225 eller 1B231, som indeholder platin, palladium eller rhodium, som kan anvendes til at fremme hydrogenisotopbygningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A225

1B231

II.A1.007

Aluminium og dets legeringer, ud over de under 1C002.b.4 eller 1C202.a anførte, i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med én af følgende egenskaber:

a.

Kan belastes med en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C), eller

b.

Kan belastes med en trækstyrke på 415 MPa eller derover ved 298 K (25 °C.)

udtrykket »kan belastes med« vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Magnetiske metaller af enhver type eller form, som ikke er anført under 1C003.a, med en ’initial, relativ permeabilitet’ på 120 000 eller mere og en tykkelse på mellem 0,05 mm og 0,1 mm.

Måling af »initial, relativ permeabilitet« skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

1C003.a.

II.A1.009

’Fiber- eller trådmateriale’ eller prepregs, som ikke er anført under 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a eller 1C210.b, som følger:

a.

'Fiber- eller trådmaterialer' af aramid med en af følgende egenskaber:

1.A.

’specifikt modul’ på mere end 10 × 106 m eller

2.A.

'specifik trækstyrke' på mere end 17 × 104 m

b.

'Fiber- eller trådmaterialer' af glas med den ene af følgende egenskaber:

1.A.

’specifikt modul’ på mere end 3,18 × 106 m eller

2.A.

'specifik trækstyrke' på mere end 76,2 × 103 m

c.

Kontinuerlige ’garner’, ’forgarner’, ’blår’ eller ’tape’, imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af 'fiber- eller trådmaterialer' af glas, som ikke er anført under I.A1.010.a. nedenfor

d.

’Fiber- eller trådmaterialer’ af carbon

e.

Kontinuerlige ’garner’, ’forgarner’, ’blår’ eller ’tape’ imprægneret med termohærdende harpiks, fremstillet af ’fiber- eller trådmaterialer’ af carbon

f.

Kontinuerlige ’garner’, ’forgarner’, ’blår’ eller ’tape’ af polyacrylonitril (PAN)

g.

Para-aramid ’fiber- eller trådmateriale’ (Kevlar® og andet Kevlar®-lignende).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Harpiksimprægnerede eller begimprægnerede fibre (prepregs), metal- eller carboncoatede fibre (preforms) eller ’carbonfiberpreforms’ som følger:

a.

Fremstillet af de 'fiber- eller trådmaterialer', der er anført under I.A1.009 ovenfor

b.

Carbon-’fiber- eller trådmaterialer’, der er imprægneret med epoxyharpiksmatrix (prepregs), der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c til reparation af luftfartøjsstrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte prepregduges størrelse ikke overstiger 50 cm × 90 cm

c.

Prepregsimprægneret som specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c med phenol- eller epoxyharpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) lavere end 433 K (160 °C.) og en genoprettelsestemperatur lavere end glasomdannelsestemperaturen.

1C010

1C210

II.A1.011

Siliciumcarbidforstærkede keramiske kompositter, der kan anvendes til næser, fartøjer, der kan vende tilbage til jorden, dyseklapper, der kan anvendes i ’missiler’, bortset fra dem, som er anført under 1C107.

1C107

II.A1.012

Anvendes ikke.

 

II.A1.013

Tantal, tantalcarbid, wolfram, wolframcarbid og legeringer heraf, som ikke er anført under 1C226, med begge følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri eller sfærisk symmetri (herunder cylinderafsnit) med en indvendig diameter på mellem 50 mm og 300 mm, og

b.

En masse på mere end 5 kg.

1C226

II.A1.014

’Grundstofpulver’ af kobalt, neodym eller samarium eller legeringer eller blandinger deraf indeholdende mindst 20 vægtprocent kobalt, neodym eller samarium, med en partikelstørrelse på under 200 μm.

Ved ’grundstofpulver’ forstås et pulver med stor renhed bestående af ét element.

 

II.A1.015

Rent tributhylphosphat (TBH) [CAS nr.126-73-8] eller enhver blanding med et TBH-indhold på over 5 vægtprocent

 

II.A1.016

Martensitisk ældnende stål, som ikke er anført under 1C116 eller 1C216.

1.

Udtrykket martensitisk ældnende stål ’med’ en omfatter martensitisk ældnende stål før eller efter varmebehandling.

2.

Martensitisk stål er jernlegeringer, der generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen.

1C116

1C216

II.A1.017

Metaller, metalpulvere og -materialer:

a.

Wolfram og wolframlegeringer, som ikke er anført under 1C117, i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på 500 μm eller derunder, med et wolframindhold på mindst 97 vægtprocent

b.

Molybden og molybdenlegeringer, som ikke er anført under 1C117, i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på 500 μm eller derunder, med et wolframindhold på mindst 97 vægtprocent

c.

Wolframmaterialer i fast form, som ikke er anført under 1C226, med følgende materialesammensætninger:

1.

Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent

2.

Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent, eller

3.

Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent.

1C117

1C226

II.A1.018

Bløde magnetiske legeringer, som ikke er anført under 1C003, med følgende kemiske sammensætning:

a.

Jernindhold på mellem 30 % og 60 %, og

b.

Kobaltindhold på mellem 40 % og 60 %.

1C003

II.A1.019

Anvendes ikke.

 

II.A1.020

Grafit, som ikke er anført under 0C004 eller 1C107.a., og som er fremstillet til eller specificeret til brug i elektriske udladningsmaskiner (EDM).

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Stållegeringer i form af plader med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Stållegeringer, der 'kan belastes med' en maksimal trækstyrke på 1 200  MPa eller derover ved 293 K (20 °C), eller

b.

Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål.

Note: Udtrykket ’kan belastes med’ vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

Teknisk note: ’Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål’ har en tofaset mikrostruktur bestående af korn af ferritisk og austenitisk stål med tilføjelse af nitrogen for at stabilisere mikrostrukturen.

1C116

1C216

II.A1.022

Carbon-carbon-kompositmateriale.

1A002.b.1

II.A1.023

Nikkellegeringer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med mindst 60 % vægtprocent nikkel.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Titanlegeringer i pladeform, der ’kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 900 MPA eller derover ved 293 K (20 °C).

Note: Udtrykket ’kan belastes med’ vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

1C002.b.3

II.A1.025

Titanlegeringer, bortset fra dem, der er anført under 1C002 og 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Zirkonium og zirkoniumlegeringer, bortset fra dem, der er anført under 1C011, 1C111 og 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Sprængstoffer, bortset fra dem, der er anført under 1C239 i listen over militært udstyr, samt materialer eller blandinger, der indeholder mere end 2 vægtprocent af sådanne sprængstoffer, med en krystalmassefylde på over 1,5 g/cm3 og med en detonationshastighed på over 5 000  m/s.

1C239

MATERIALEBEHANDLING

II.A2.

Varer

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A2.001

Vibrationsprøvesystemer, udstyr og komponenter hertil, som ikke er anført under 2B116:

a.

Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere et system ved en acceleration lig med eller større end 0,1 g rms (effekt) mellem 0,1 Hz og 2 kHz og at afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på ’tomt vibrationsbord’

b.

Digitale styreenheder, der kombineret med specielt konstrueret ’vibrationsprøvesoftware’ med en ’realtidsstyringsbåndbredde’ på over 5 kHz og konstrueret til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som anført i a.

’Realtidsstyringsbåndbredde’ defineres som det maksimale tempo, hvori en styreenhed kan gennemføre fuldstændige samplingscyklusser, hvor der behandles data og sendes kontrolsignaler.

c.

Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan afsætte en kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ’tomt vibrationsbord’, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a.

d.

Strukturer til opspændning af prøveemner og elektroniske enheder, som er konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ’tomt vibrationsbord’, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a.

ved »tomt vibrationsbord« forstås et plant bord eller en plan flade uden nogen form for stativ eller beslag.

2B116

II.A2.002

Værktøjsmaskiner, som ikke er anført under 2B001 eller 2B201, og enhver kombination af disse til fjernelse (eller bearbejdning) af metaller, keramiske materialer eller ’kompositter’, der ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til ’numerisk styring’, med positioneringsnøjagtighed på 30 μm eller derunder (bedre) ifølge ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs én lineær akse.

2B001

2B201

II.A2.002a

Komponenter og numeriske styreenheder, specielt udviklet til værktøjsmaskiner som anført under 2B001, 2B201 eller I.A2.002 ovenfor.

 

II.A2.003

Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr:

a.

Afbalanceringsmaskiner, der er konstrueret eller modificeret med henblik på tandlægeudstyr eller andet medicinsk udstyr, og som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Er ikke i stand til at afbalancere rotorer/samlinger, der har en masse på over 3 kg

2.

Er i stand til at afbalancere rotorer/samlinger ved hastigheder, der overstiger 12 500 omdrejninger pr. minut

3.

Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere, og

4.

Er i stand til at afbalancere en residuel specifik ubalance på 0,2 g mm pr. kg rotormasse

b.

’Aflæsningsenheder’ konstrueret eller ændret til anvendelse i forbindelse med maskiner, der er specificeret i litra a) ovenfor.

’Aflæsningsenheder’ kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering.

2B119

II.A2.004

Fjernmanipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemiske adskillelsesoperationer eller hot cells, som ikke er anført under 2B225, og som har en af følgende egenskaber:

a.

Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (gennem væggen-operation), eller

b.

Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation).

Fjernmanipulatorer overfører en menneskelig operatørs bevægelser til en bevægelig arm og opspændingsanordning. De kan være af master-slave-typen eller styres med joystick eller tastatur.

2B225

II.A2.005

Varmebehandlingsovne med kontrolleret atmosfære eller oxidationsovne, der er i stand til at fungere ved temperaturer på over 400 °C.

Omfatter ikke tunnelovne med rulle- eller vogntransport, tunnelovne med transportbånd, ovne af skubbetypen eller pendulovne, som er specielt udformet til fremstilling af glas, husholdningskeramik eller teknisk keramik.

2B226

2B227

II.A2.006

Anvendes ikke.

 

II.A2.007

’Tryktransducere’ bortset fra dem, der er anført i 2B230, som er i stand til at måle absolutte tryk på ethvert punkt mellem 0 og 200 kPa, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Trykfølerelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af ’UF6-korrosionsbestandigt materiale’, og

b.

Som har en af følgende egenskaber:

1.

Et fuldt udslag på mindre end 200 kPa og en ’nøjagtighed’ bedre end ±1 % af fuldt udslag, eller

2

Et fuldt udslag på mindst 200 kPa og en ’nøjagtighed’ bedre end 2 kPa.

I 2B230 omfatter ’nøjagtighed’ ulinearitet, hysterese og repeterbarhed ved omgivelsestemperatur.

2B230

II.A2.008

Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, bundkolonner, pulserende kolonner og centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af et af følgende materialer:

a.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

b.

Fluorpolymerer

c.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

d.

Grafit eller ’carbongrafit’

e.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

f.

Tantal eller tantallegeringer

g.

Titan eller titanlegeringer

h.

Zirconium eller zirconiumlegeringer, eller

i.

Rustfrit stål.

’Carbongrafit’ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.

2B350.e.

II.A2.009

Industrielt udstyr og komponenter, som ikke er anført under 2B350.d., som følger:

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af et af følgende materialer:

a.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

b.

Fluorpolymerer

c.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

d.

Grafit eller ’carbongrafit’

e.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

f.

Tantal eller tantallegeringer

g.

Titan eller titanlegeringer

h.

Zirconium eller zirconiumlegeringer

i.

Siliciumcarbid

j.

Titancarbid, eller

k.

Rustfrit stål.

Dette nr. omfatter ikke kølere til køretøjer.

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

2B350.d.

II.A2.010

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper, som ikke er anført under 2B350.i., som er egnet til ætsende væsker, eller vakuumpumper samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af et af følgende materialer:

a.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

b.

Keramik

c.

Ferrosilicium

d.

Fluorpolymerer

e.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

f.

Grafit eller ’carbongrafit’

g.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

h.

Tantal eller tantallegeringer

i.

Titan eller titanlegeringer

j.

Zirconium eller zirconiumlegeringer

k.

Niobium (columbium) eller niobiumlegeringer

l.

Rustfrit stål

m.

Aluminiumlegeringer, eller

n.

Gummi.

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus. ’Gummi’ omfatter alle former for naturgummi og syntetisk gummi.

2B350.i.

II.A2.011

’Centrifugalseparatorer’, som ikke er anført under 2B352.c., og som kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol og er fremstillet af:

a.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

b.

Fluorpolymerer

c.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

d.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

e.

Tantal eller tantallegeringer

f.

Titan eller titanlegeringer, eller

g.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer.

’Centrifugalcentrifuger’ omfatter dekanteringskar.

2B352.c.

II.A2.012

Sintrede metalfiltre, som ikke er anført under 2B352.d., af nikkel eller nikkellegering med 40 vægtprocent nikkel eller derover.

2B352.d.

II.A2.013

Maskiner til rotationsformning og flydeformning, som ikke er anført under 2B009, 2B109 eller 2B209, og tilhørende særligt udformede komponenter

Hvad angår dette nr., betragtes maskiner, der kombinerer rotationsformnings- og flydeformningsfunktionerne, som flydeformningsmaskiner.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Udstyr og reagenser ud over dem, der er specificeret i 2B350 eller 2B352, som følger:

a.

Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene ’mikroorganismer’ eller vira, eller som kan producere toksiner uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 10 liter

b.

Omrøringsudstyr til gæringsanlæg som nævnt a.

Gæringsanlæg omfatter bioreaktorer, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

c.

laboratorieudstyr som følger:

1.

polymerasekædereaktionsudstyr (PCR-udstyr)

2.

gensekvenseringsudstyr

3.

gensynteseudstyr

4.

elektroporeseudstyr

5.

specifikke reagenser med tilknytning til udstyret i I.A2.014.c. nr. 1 — 4 ovenfor

d.

filtre, mikrofiltre, nanofiltre eller ultrafiltre, som kan bruges i biologisk industri eller biologilaboratorier til kontinuerlig filtrering, undtagen filtre, som er specielt udformet eller ændret med henblik på medicinske formål eller produktion af rent vand, og som skal anvendes i forbindelse med officielle EU- eller FN-projekter

e.

ultracentrifuger, rotorer og adaptorer til ultracentrifuger

f.

frysetørringsudstyr.

2B350

2B352

II.A2.015

Udstyr ud over det, der er specificeret i 2B005, 2B105 eller 3B001.d., til udfældning af metalliske lag som følger og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

a.

kemisk dampudfældningsudstyr (CVD)

b.

fysisk dampudfældningsudstyr (PVD)

c.

produktionsudstyr til udfældning ved hjælp af induktions- eller modstandsopvarmning.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Åbne tanke eller beholdere, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,5 m3 (500 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:

a.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

b.

Fluorpolymerer

c.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

d.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

e.

Tantal eller tantallegeringer

f.

Titan eller titanlegeringer

g.

Zirconium eller zirconiumlegeringer

h.

Niobium (columbium) eller niobiumlegeringer

i.

Rustfrit stål.

j.

Træ, eller

k.

Gummi

’Gummi’ omfatter alle former for naturgummi og syntetisk gummi.

2B350

ELEKTRONIK

II.A3.

Varer

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A3.001

DC-strømforsyninger med høj spænding, som ikke er anført under 0B001.j.5. eller 3A227 og som har begge følgende egenskaber:

a.

Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 10 kV eller mere over en periode på 8 timer med en udgangseffekt på mindst 5 kW med eller uden sweeping, og

b.

Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 4 timer.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Massespektrometre, som ikke er anført under 0B002.g. eller 3A233, og som er i stand til at måle ioner med mindst 200 atommasseenheder eller derover, og med opløsning bedre end 2 dele i 200 som følger samt ionkilder hertil:

a.

Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS)

b.

Glimudladningsmassespektrometre (GDMS)

c.

Termisk ioniseringsmassespektrometre (TIMS)

d.

Elektronbombardementmassespektrometre, som har et kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med ’UF6-bestandige materialer’

e.

Molekylestrålemassespektrometre med en af følgende egenskaber:

1.

Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med rustfrit stål eller molybdæn, og som er udstyret med en kold fælde, der er i stand til at køle ned til 193 K (– 80 °C) eller derunder, eller

2.

Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med UF6-bestandige materialer

f.

Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der er beregnet til actinider eller actinidfluorider.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Frekvensomformere eller generatorer, som ikke er anført under 0B001.b.13. eller 3A225, med samtlige følgende egenskaber og tilhørende særligt udformede komponenter og software:

a.

Multifaseudgangseffekt i stand til at præstere mindst 40 W

b.

I stand til at operere i frekvensområdet mellem 600 og 2 000  Hz og

c.

Frekvensstyring bedre (mindre) end 0,1 %.

1.

Frekvensomformere er også kendt som konvertere, invertere, generatorer, elektronisk testudstyr, vekselstrømsforsyninger, drivenheder med variabel hastighed eller drivenheder med variabel frekvens.

2.

De funktionsmæssige krav i dette nr. kan opfyldes af visse former for udstyr, der markedsføres som: elektronisk testudstyr, vekselstrømsforsyninger, drivenheder med variabel hastighed eller drivenheder med variabel frekvens.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Spektometre og diffraktometre, der er udformet til vejledende prøvning eller kvantitativ analyse af grundstofsammensætningen for metaller og legeringer uden kemisk nedbrydning af materialet.

 

SENSORER OG LASERE

II.A6.

Varer

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A6.001

Stave af yttrium-aluminium-granat (YAG)

 

II.A6.002

Følgende optiske udstyr og komponenter, som ikke er anført under 6A002 eller 6A004.b.:

Infrarødt optisk udstyr med en bølgelængde på mellem 9 μm og 17 μm og komponenter hertil, herunder komponenter af cadmiumtellurid (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Bølgefrontkorrektionssystemer bortset fra spejle som anført under 6A004.a, 6A005.e eller 6A005.f, som bruges med en laserstråle med diameter på over 4 mm, og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder kontrolsystemer, fasefront-sensorer og ’deformerbare spejle’ inkl. bimorfe spejle.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Ioniseret argon-’lasere’, som ikke er anført under 0B001.g.5., 6A005.a.6. og/eller 6A205.a., med en middeludgangseffekt på eller større end 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Halvleder-’lasere’, som ikke er anført under 0B001.g.5, 0B001.h.6. eller 6A005.b., og komponenter hertil, som følger:

a.

Individuelle halvleder-’lasere’ med en udgangseffekt på over 200 mW pr. stk., i et antal på over 100

b.

Stakkede grupper af halvleder-’lasere’ med en udgangseffekt på over 20 W.

1.

Halvleder-’lasere’ kaldes normalt ’laser’-dioder.

2.

Omfatter ikke ’laser’-dioder med en bølgelængde i området 1,2 μm —2,0 μm

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Afstemmelige halvleder-’lasere’ og afstemmelige halvleder-’laser’-systemer, som ikke er anført under 0B001.h.6. eller 6A005.b, med en bølgelængde på mellem 9 μm og 17 μm samt stakkede grupper af halvleder-’lasere’ indeholdende mindst et afstemmeligt halvleder-’laser’-system med denne bølgelængde.

Halvleder-’lasere’ kaldes normalt ’laser’-dioder.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

’Afstemmelige’ faststof-’lasere’, som ikke er anført under 0B001.g.5, 0B001.h.6 eller 6A005.c.1, og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

a.

Titan safir-lasere

b.

Alexandrit-lasere.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

Neodym-doped (ekskl. glas) ’lasere’, som ikke er anført under 6A005.c.2.b, med en udgangsbølgelængde på over 1,0 μm, men ikke over 1,1 μm og en udgangsenergi på over 10 J pr. impuls

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Komponenter til optoakustik, herunder:

a.

Billedrør og faststofudstyr til billeddannelse med en repetitionsfrekvens lig med eller over 1 kHz

b.

Repetitionsfrekvensudstyr

c.

Pockels-celler

6A203.b.4.

II.A6.010

Strålingsbeskyttede tv-kameraer eller linser hertil, som ikke er anført under 6A203.c., specialdesignede eller klassificeret som strålingsbeskyttede med mulighed for at modstå en samlet strålingsdosis på over 50 × 103 Gy (silicium) (5 × 106 rad (silicium)) uden driftsforringelse.

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kilo, der absorberes af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling.

6A203.c.

II.A6.011

Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer, som ikke er anført under 0B001.g.5., 6A005 og/eller 6A205.c., med samtlige følgende egenskaber:

a.

Bølgelængder mellem 300 og 800 nm

b.

Middeludgangseffekt på over 10 W, men ikke over 30 W

c.

En gentagelseshastighed højere end 1 kHz, og

d.

Impulsbredde på under 100 ns.

Omfatter ikke singlemode-oscillatorer.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Impuls-carbondioxid-’lasere’, som ikke er anført under 0B001.h.6., 6A005.d. eller 6A205.d., med samtlige følgende egenskaber:

a.

Bølgelængder mellem 9μm og 11μm

b.

En impulsfrekvens højere end 250 Hz

c.

Middeludgangseffekt på over 100 W, men ikke over 500 W, og

d.

Impulsbredde på under 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Lasere bortset fra dem, der er anført under 6A005 eller 6A205.

6A005

6A205

STYRING AF LUFTFARTØJER OG FARTØJER

II.A7.

Varer

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A7.001

Inertinavigationssystemer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

a.

Inertinavigationssystemer, som er godkendt af de nationale myndigheder i en stat, der deltager i Wassenaar-arrangementet, til brug i ’civile luftfartøjer’, og specielt konstruerede komponenter hertil:

1.

Inertinavigationssystemer (INS) (kardanophængt eller fast monteret) og inertiudstyr, konstrueret til ’luftfartøjer’, køretøjer, fartøjer (overfladefartøjer eller undervandsfartøjer) eller ’rumfartøjer’, til flyvestilling, føring eller styring med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

Navigationsfejl (fri inerti) efter normal indstilling på 0,8 sømil i timen (nm/hr) ’Circular Error Probable’ (CEP) eller mindre (bedre) eller

b.

Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 10 g.

2.

Hybridinertinavigationssystemer med indbygget(de) globalt(e) satellitnavigationssystem(er) (GNSS) eller med ’databaseret(de) referencenavigationssystem(er)’ (’DBRN’) til flyvestilling, føring eller styring, efter normal indstilling, med en INS-navigationspositionsnøjagtighed, efter tab af GNSS eller ’DBRN’ i en periode på indtil fire minutter, på mindre (bedre) end 10 meter ’Circular Error Probable’ (CEP)

3.

Inertiudstyr til angivelse af azimut, kurs eller nord med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

Konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde, eller

b.

Konstrueret til en stødpåvirkning uden for drift på mindst 900 g i mindst 1 millisekund.

b.

Teodolitsystemer med inertiudstyr, der er specielt konstrueret til civil opmåling og konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde, og specielt konstruerede komponenter hertil.

c.

Inertiudstyr eller andet udstyr indeholdende accelerometre, som er opført under 7A001 eller 7A101, forudsat at accelerometrene er specielt konstrueret og udviklet som MWD-følere (Measurement While Drilling) til brug ved servicering i borehuller.

Parametrene i a.1. og a.2. finder anvendelse under følgende forhold:

1.

Vilkårligt vibrationsinput på i alt 7,7 g rms den første halve time og en samlet afprøvningstid på halvanden time for hver af de tre perpendikulære akser, idet følgende betingelser skal være opfyldt for den vilkårlige vibration:

a.

Den skal have en kraftspekter-tæthed (power spectral density/PSD) med en konstant værdi på 0,04 g2/Hz over frekvensintervallet 15-1 000  Hz, og

b.

PSD skal dæmpes frekvensafhængigt fra 0,04 g2/Hz til 0,01 g2/Hz over frekvensintervallet 1 000 -2 000  Hz

2.

Rulnings- og giringsudsving på mindst + 2,62 radian/sek. (150 grader/sek.), eller

3.

De til punkt 1 og 2 svarende bestemmelser i nationale standarder.

1.

a.2. henviser til systemer, hvor INS og andre uafhængige navigationshjælpemidler er integreret i én enhed (indbygget) for at opnå bedre ydeevne.

2.

Circular Error Probable' (CEP) — Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig.

7A001

7A003

7A101

7A103

RUMFART OG FREMDRIFT

II.A9.

Varer

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A9.001

Eksplosive låsestykker.

 

II.A9.002

Forbrændingsmotorer (dvs. med aksialstempel eller roterende stempel), konstrueret eller ændret til at fremdrive ’luftfartøjer’ eller ’fartøjer, der er lettere end luften’, og specielt konstruerede komponenter hertil.

 

II.A9.003

Lastbiler, ud over dem der er specificeret i 9A115; med mere end én dreven aksel og en nyttelast over 5 tons.

Omfatter påhængsvogne med åbent lad, sættevogne og andre påhængskøretøjer.

9A115

B.   SOFTWARE

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.B.001

Software til udvikling, fremstilling og brug af de produkter, der er omhandlet i del A (varer).

 

C.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse: produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.C.001

Teknologi til udvikling, fremstilling og brug af de produkter, der er omhandlet i del A (varer) ovenfor

 

DEL III

Visse nøglekomponenter til sektoren for ballistiske missiler

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

7601

Ubearbejdet aluminium

7602

Affald og skrot, af aluminium

7603

Pulver og flager, af aluminium

7604

Stænger og profiler, af aluminium

7605

Tråd af aluminium

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

7608

Rør af aluminium

7609

Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af aluminium

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug

DEL IV

Produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, som vedrører masseødelæggelsesvåben, og som er klassificeret og udpeget i henhold til punkt 25 i UNSCR 2270 (2016).

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

a)   Produkter, som kan anvendes til nukleare og/eller missil-relaterede formål

1)   Ringmagneter

Materialer til permanente magneter, som har begge følgende egenskaber:

i.

Ringformet magnet med et forhold mellem udvendig og indvendig diameter, der er mindre end eller lig med 1,6:1, og

ii.

Fremstillet af et af følgende magnetiske materialer: aluminium-nikkel-cobalt, ferrit, samarium-cobalt eller neodymium-jern-bor.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Martensitisk ældnende stål, som har begge følgende egenskaber:

i.

»Kan belastes med« en maksimal trækstyrke på 1 500 MPa eller derover ved 293 K (20 °C)

ii.

I stænger eller rør med en ydre diameter på 75 mm eller derover.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Materialer af magnetiske legeringer, i folie eller tynde strimler, som har begge følgende egenskaber:

a)

En tykkelse på 0,05 mm eller derunder eller en højde på 25 mm eller derunder og

b)

Fremstillet af et af de følgende materialer af magnetiske legeringer: jern-chrom-cobalt, jern-cobalt-vanadium, jern-chrom-cobalt-vanadium eller jern-chrom.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Frekvensomformere (betegnes også som konvertere eller invertere)

Frekvensomformere ud over dem, der er specificeret i 0B001.b.13 eller 3A225 i bilag II, der har samtlige følgende egenskaber, og specialkonstrueret software hertil:

i.

Flerfaset frekvensudgang

ii.

I stand til at præstere mindst 40 W og

iii.

I stand til at fungere overalt (på et eller flere punkter) inden for frekvensområdet mellem 600 og 2 000 Hz.

Tekniske noter:

1)

Frekvensomformere betegnes også som konvertere eller invertere.

2)

De ovenfor specificerede funktionsmæssige krav kan opfyldes af visse former for udstyr, der beskrives eller markedsføres som elektronisk testudstyr, vekselstrømsforsyninger, drivenheder med variabel hastighed eller drivenheder med variabel frekvens.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Stærk aluminiumlegering

Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:

i.

»Kan belastes med« en maksimal trækstyrke på 415 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

ii.

I stænger eller rør med en ydre diameter på 75 mm eller derover.

Teknisk note:

Udtrykket »kan belastes med« vedrører aluminiumlegeringer før eller efter varmebehandling.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Fiber- eller trådmaterialer

»Fiber- eller trådmaterialer« eller prepregs som følger:

i.

»Fiber- eller trådmaterialer« af carbon, aramid eller glas med begge følgende egenskaber:

1)

Et »specifikt modul« på mere end 3,18 × 106 m og

2)

En »specifik trækstyrke« på mere end 76,2 × 103 m

ii.

Prepregs: Kontinuerlige »garner«, »forgarner«, »blår« eller »tape«, imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 30 mm, fremstillet af »fiber- eller trådmaterialer« af carbon, aramid eller glas, som er kontrolleret i a) ovenfor.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Filamentviklemaskiner samt tilhørende udstyr

Filamentviklemaskiner samt følgende tilhørende udstyr:

i.

Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1)

Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser

2)

Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af »fiber- eller trådmaterialer« og

3)

I stand til at vikle cylindriske rør med en diameter på 75 mm eller derover

ii.

Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i a) ovenfor

iii)

Dorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i a) ovenfor.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Flydeformningsmaskiner

Som beskrevet i INFCIRC/254/Rev.9/Part2 og S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Udstyr til lasersvejsning

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   CNC-værktøjsmaskiner med fire og fem akser

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Plasmaskæreudstyr

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Metalhydrider såsom zirconiumhydrid

ex 2850 00 20

b)   Produkter, som kan bruges til kemiske/biologiske våben

1)

Yderligere kemikalier, som er egnede til fremstilling af kemiske kampmidler:

Produktbeskrivelse

 

KN-kode

Natriummetal (7440-23-5)

 

2805 11 00

Svovltrioxid (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Aluminiumchlorid (7446-70-0)

 

2827 32 00

Kaliumbromid (7758-02-3)

 

2827 51 00

Natriumbromid (7647-15-6)

 

2827 51 00

Dichlormethan (75-09-2)

 

2903 12 00

Isopropylbromid (75-26-3)

ex

2903 39 19

Isopropylether (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoisopropylamin (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimethylamin (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributylamin (102-82-9)

ex

2921 19 99

Triethylamin (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-Dimethylanilin (121-69-7)

ex

2921 42 00

Pyridin (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Reaktionstanke, reaktorer, røremaskiner, varmevekslere, kondensatorer, pumper, ventiler, lagertanke, beholdere, væskesamlere og destillations- og absorptionskolonner, der opfylder ydeevneparametrene beskrevet i S/2006/853 og S/2006/853/corr.1.

Pumper med enkelttætning med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m3/t samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af et af følgende materialer:

a)

nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

b)

legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent krom

c)

fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)

d)

glas eller glasforet (herunder glas- eller emaljebelagt)

e)

grafit eller kulgrafit

f)

tantal eller tantallegeringer

g)

titan eller titanlegeringer

h)

zirkonium eller zirconiumlegeringer

i)

keramisk materiale

j)

ferrosilicium (jernlegeringer med højt siliciumindhold), eller

k)

niobium (columbium) eller niobiumlegeringer.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Renrum med konventionel eller turbulent luft-flow og selvindesluttende HEPA-filterenheder, der kan anvendes i faciliteter med indeslutningsniveau 3 eller 4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

DEL V

Produkter, materialer, udstyr, varer og teknologi, som vedrører masseødelæggelsesvåben, og som er klassificeret og udpeget i henhold til punkt 4 i UNSCR 2321 (2016).

FORKLARENDE NOTE

Et referencenummer i kolonnen med overskriften »Nr. i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 eller i bilag II, del II« til nærværende forordning (varer og teknologi) betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen »Beskrivelse«, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af de varer eller den teknologi, som der henvises til.

Produkter, som kan anvendes til nukleare og/eller missil-relaterede formål

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 eller i bilag II, del II, til nærværende forordning

Isocyanater (TDI (toluendiisocyanat), MDI (methylen-bis (phenylisocyanat)), IPDI (isophorondiiosocyanat), HNMDI eller HDI (hexamethylendiisocyanat), og DDI (dimeryldiisocyanat) og produktionsudstyr.

 

Ammoniumnitrat, kemisk rent eller i stabiliseret fase (PSAN).

 

Kamre til ikke-destruktiv prøvning med kritiske indvendige dimensioner på 1 m eller derover.

 

Turbopumper til raketmotorer, flydende brændstof eller hybride.

9A006

Polymere stoffer (hydroxyltermineret polyether (HTPE), hydroxyltermineret caprolactonether (HTCE), polypropylenglycol (PPG), polydiethylenglycoladipat (PGA) og polyethylenglycol (PEG).

 

Delsystemer til modforanstaltninger og gennemtrængningshjælpemidler (f.eks. støjsendere (jammere), chaff, afledere) konstrueret til at mætte, forvirre eller undvige missilforsvar.

 

Hårdlodningsfolier af manganmetal.

 

Hydroformgivningsmaskiner.

 

Varmebehandlingsovne — temperatur > 850 °C og én dimension > 1m.

II.A2.005, 2B226 2B227

Elektriske udladningsmaskiner (EDM).

2B001.d

Friktionssvejsemaskine.

 

Modellerings- og designsoftware, der har relation til modellering af aerodynamisk og termodynamisk analyse af raketsystemer eller ubemandede luftfartøjssystemer.

 

Højhastighedsbilledkameraer, undtagen medicinske billeddannelsessystemer

6A003.a.2

Lastbilchassis med 6 eller flere aksler

9A115 og II.A9.003

Produkter, som kan bruges til kemiske/biologiske våben

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 eller i bilag II, del II, til nærværende forordning

1.

Gulvmonterede stinkskabe (walk-in-style) med minimal bredde på 2,5 m.

2B352

2.

Batchcentrifuger med en rotorkapacitet på 4 liter eller derover, og som kan anvendes til biologiske materialer.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Gæringsanlæg med en indvendig volumen på 10-20 L (.01-.02 kubikmeter), som kan anvendes til biologiske materialer

2B352 og II.A2.014.a.


(1)  Producenter, der beregner positioneringsnøjagtigheden i overensstemmelse med ISO 230/2 (1997), bør rådføre sig med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted.


BILAG III

Flybrændstof, jf. artikel 3, stk. 1, litra b)

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

Kode

Beskrivelse

Fra 2710 12 31 til 2710 12 59

Benzin

2710 12 70

Jetnafta

2710 19 21

Jetpetroleum

2710 19 25

Raketpetroleum


BILAG IV

Guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler, jf. artikel 3, stk. 1, litra d)

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

Kode

Beskrivelse

ex ex 2530 90 00

Malme af sjældne jordarters metaller

ex ex 26 12

Monazit og andre malme, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til udvinding af uran eller thorium

ex ex 2614 00 00

Titanmalm

ex ex 2615 90 00

Vanadiummalm

2616 90 00 10

Guldmalm og koncentrater deraf


BILAG V

Kul, jern og jernmalm, jf. artikel 3, stk. 1, litra e)

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

Kode

Beskrivelse

ex ex 26 01

Jernmalm

2701

Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

2702

Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet

2703

Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret

2704 00 10

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul

7201

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

7202

Ferrolegeringer

7203

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former

7204 10 00

Affald og skrot, af støbejern

ex ex 7204 30 00

Affald og skrot, af fortinnet jern og stål

ex ex 7204 41

Andet affald og skrot: Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings- og klipningsaffald, også i pakker

ex ex 7204 49

Andet affald og skrot: Andet

ex ex 7204 50 00

Andet affald og skrot: Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald

ex ex 7205 10 00

Granulater

ex ex 7205 29 00

Pulver, undtagen af legeret stål

ex ex 7206 10 00

Barrer

ex ex 7206 90 00

Andre varer

ex ex 72 07

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

ex ex 72 08

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne

ex ex 72 09

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne

ex ex 72 10

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne

ex ex 72 11

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne

ex ex 72 12

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne

ex ex 72 14

Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

ex ex 72 15

Andre stænger af jern og ulegeret stål

ex ex 72 16

Profiler af jern og ulegeret stål

ex ex 72 17

Tråd af jern og ulegeret stål


BILAG VI

Olieprodukter, jf. artikel 3, stk. 1, litra f)

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

 

2707

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære fra stenkul; lignende produkter, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele, beregnet efter vægt, er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele

 

2709

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

 

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

 

2711

Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

 

2712 10

Vaselin

 

2712 20

Paraffinvoks med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent

Ex

2712 90

Andre varer

 

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Ex

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

Ex

2715

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og »cut backs«)

 

 

Præparater med indhold af olier udvundet af jordolie eller rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler

 

3403 11

– –

Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

 

3403 19

– –

Andre varer

 

 

I andre tilfælde

Ex

3403 91

– –

Præparater til behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind eller andre materialer

Ex

3403 99

– –

Andre varer

 

 

– – – – –

Kemiske produkter eller præparater, overvejende bestående af organiske forbindelser, ikke andetsteds tariferet

Ex

3824 99 92

– – – – – –

I flydende form ved 20 °C

Ex

3824 99 93

– – – – – –

Andre varer

Ex

3824 99 96

– – – – –

Andre varer

 

3826 00 10

Fedtsyremonoalkylestere, med indhold af estere på 96,5 % eller derover

 

3826 00 90

Andre varer


BILAG VII

Kobber, nikkel, sølv og zink, jf. artikel 3, stk. 1, litra g)

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

Kobber

 

2603

Kobbermalm og koncentrater deraf

 

74

Kobber og varer deraf

 

8536 90 95 30

Kontaktnitter

af kobber

belagt med en sølv-/nikkel-legering AgNi10 eller med sølv med 11,2 vægtprocent (± 1,0 vægtprocent) tinoxid og indiumoxid i alt

med en belægningstykkelse på 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Kobberdele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til apparater henhørende under pos. 8535 , 8536 eller 8537

 

8544 11

Beviklingstråd af kobber

 

 

Andre elektriske ledere af kobber, til spænding 1 000 volt og derunder:

ex

8544 42

– –

Med forbindelsesdele

ex

8544 49

– –

I andre tilfælde

 

 

Andre elektriske ledere, til spænding over 1 000 volt:

 

8544 60 10

– –

Med kobberledere

Nikkel

 

2604

Nikkelmalm og koncentrater deraf

 

 

Ferrolegeringer:

 

7202 60

Ferronikkel

 

 

Tråd af rustfrit stål:

 

7223 00 11

– –

Med indhold af nikkel på 28 vægtprocent og derover, men ikke over 31 vægtprocent, og af krom på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 22 vægtprocent

 

75

Nikkel og varer deraf

 

8105 90 00 10

Stænger og tråd fremstillet af legeringer af cobalt med indhold af:

35 vægtprocent (± 2 vægtprocent) cobalt

25 vægtprocent (± 1 vægtprocent) nikkel

19 vægtprocent (± 1 vægtprocent) chrom og

7 vægtprocent (± 2 vægtprocent) jern

i overensstemmelse med materialespecifikation AMS 5842 og af den type, der anvendes i luftfarts- og rumfartsindustrien

Sølv

 

2616 10

Sølvmalm og koncentrater deraf

Zink

 

2608

Zinkmalm og koncentrater deraf

 

79

Zink og varer deraf


BILAG VIII

Luksusvarer, jf. artikel 10

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

1)   Racerene heste

 

0101 21 00

Racerene avlsdyr

ex

0101 29 90

I andre tilfælde

2)   Kaviar og kaviarerstatning

 

1604 31 00

Kaviar

 

1604 32 00

Kaviarerstatning

3)   Trøfler og tilberedninger deraf

 

0709 59 50

Trøfler

ex

0710 80 69

Andre varer

ex

0711 59 00

Andre varer

ex

0712 39 00

Andre varer

ex

2001 90 97

Andre varer

 

2003 90 10

Trøfler

ex

2103 90 90

Andre varer

ex

2104 10 00

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

ex

2104 20 00

Homogeniserede sammensatte fødevarer

ex

2106 00 00

Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet

4)   Vine (herunder mousserende vine), spiritus og spiritusholdige drikkevarer af høj kvalitet

 

2204 10 11

Champagne

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Andre varer

ex

2204 10 94

Med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)

ex

2204 10 96

Anden vin med drueangivelse

ex

2204 10 98

I andre tilfælde

ex

2204 21 00

I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder

ex

2204 29 00

I andre tilfælde

ex

2205 00 00

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

ex

2206 00 00

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet

ex

2207 10 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover

ex

2208 00 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

5)   Cigarer og cigarillos af høj kvalitet

ex

2402 10 00

Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak

ex

2402 90 00

Andre varer

6)   Luksusparfumer, -toiletvand og -kosmetik, herunder produkter til skønhedspleje og sminkning

ex

3303 00 00

Parfumer og toiletvand

ex

3304 00 00

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater

ex

3305 00 00

Hårplejemidler

ex

3307 00 00

Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke andetsteds tariferet; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber

ex

6704 00 00

Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger og lign., af menneske- eller dyrehår eller af tekstilmaterialer; varer af menneskehår, ikke andetsteds tariferet

7)   Læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lignende produkter af høj kvalitet

ex

4201 00 00

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende varer), af ethvert materiale

ex

4202 00 00

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af næringsmidler og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir

ex

4205 00 90

I andre tilfælde

ex

9605 00 00

Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

8)   Beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande og sko af høj kvalitet (uanset materialet)

ex

4203 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder

ex

4303 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

ex

6101 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos. 6103

ex

6102 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos. 6104

ex

6103 00 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6104 00 00

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), af trikotage, til kvinder eller piger

ex

6105 00 00

Skjorter, af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6106 00 00

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

ex

6107 00 00

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

ex

6108 00 00

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

ex

6109 00 00

T-shirts og undertrøjer, af trikotage

ex

6110 00 00

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

ex

6111 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

ex

6112 11 00

Af bomuld

ex

6112 12 00

Af syntetiske fibre

ex

6112 19 00

Af andre tekstilmaterialer

 

6112 20 00

Skidragter

 

6112 31 00

Af syntetiske fibre

 

6112 39 00

Af andre tekstilmaterialer

 

6112 41 00

Af syntetiske fibre

 

6112 49 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6113 00 10

Af trikotagestof henhørende under pos. 5906

ex

6113 00 90

Andet

ex

6114 00 00

Andre beklædningsgenstande, af trikotage

ex

6115 00 00

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder graduerede kompressionsstrømper (fx mod åreknuder) og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage

ex

6116 00 00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

ex

6117 00 00

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

ex

6201 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos. 6203

ex

6202 00 00

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos. 6204

ex

6203 00 00

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), til mænd eller drenge

ex

6204 00 00

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), til kvinder eller piger

ex

6205 00 00

Skjorter, til mænd eller drenge

ex

6206 00 00

Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger

ex

6207 00 00

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, til mænd eller drenge

ex

6208 00 00

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, til kvinder eller piger

ex

6209 00 00

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, til spædbørn

ex

6210 10 00

Af tekstilstof henhørende under pos. 5602 eller 5603

 

6210 20 00

Andre beklædningsgenstande, af den art der er nævnt i underpos. 6201 11 til 6201 19 , af andet tekstilstof

 

6210 30 00

Andre beklædningsgenstande, af den art der er nævnt i underpos. 6202 11 til 6202 19 , af andet tekstilstof

ex

6210 40 00

Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af andet tekstilstof

ex

6210 50 00

Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af andet tekstilstof

 

6211 11 00

Til mænd eller drenge

 

6211 12 00

Til kvinder eller piger

 

6211 20 00

Skidragter

ex

6211 32 00

Af bomuld

ex

6211 33 00

Af kemofibre

ex

6211 39 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6211 42 00

Af bomuld

ex

6211 43 00

Af kemofibre

ex

6211 49 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

6212 00 00

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

ex

6213 00 00

Lommetørklæder

ex

6214 00 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer

ex

6215 00 00

Slips, butterfly og halsbind

ex

6216 00 00

Handsker, vanter og luffer

ex

6217 00 00

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212

ex

6401 00 00

Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning og lign.

ex

6402 20 00

Fodtøj med overdel af remme, herunder binderemme, der er fæstnet til sålen med pløkke

ex

6402 91 00

Som dækker anklen

ex

6402 99 00

I andre tilfælde

ex

6403 19 00

Andre varer

ex

6403 20 00

Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen

ex

6403 40 00

Andet fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal

ex

6403 51 00

Som dækker anklen

ex

6403 59 00

I andre tilfælde

ex

6403 91 00

Som dækker anklen

ex

6403 99 00

I andre tilfælde

ex

6404 19 10

Hjemmefodtøj

ex

6404 20 00

Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder

ex

6405 00 00

Andet fodtøj

ex

6504 00 00

Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, også forede eller garnerede

ex

6505 00 10

Af hårfilt eller en blanding af hårfilt og uldfilt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under underpos. 6501 00 00

ex

6505 00 30

Huer, uniformskasketter og lignende hovedbeklædning med skygge

ex

6505 00 90

Andre varer

ex

6506 99 00

Af andre materialer

ex

6601 91 00

Med sammenskydelig stok eller skaft

ex

6601 99 00

I andre tilfælde

ex

6602 00 00

Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign.

ex

9619 00 81

Bleer og bleindlæg til spædbørn

9)   Tæpper og tapisserier, hvad enten de er lavet i hånden eller ej, vurderet til over 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede, også konfektionerede

ex

5702 10 00

»Kelim«-, »sumach«- og »karamanietæpper« samt lignende håndvævede tæpper

ex

5702 20 00

Gulvbelægning af kokosfibre

ex

5702 31 80

Andre varer

ex

5702 32 00

Af kemofibre

ex

5702 39 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

5702 41 90

Andre varer

ex

5702 42 00

Af kemofibre

ex

5702 50 00

Andre varer, uden luv, ikke konfektionerede

ex

5702 91 00

Af uld eller fine dyrehår

ex

5702 92 00

Af kemofibre

ex

5702 99 00

Af andre tekstilmaterialer

ex

5703 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede, også konfektionerede

ex

5704 00 00

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt, ikke tuftede eller fremstillet ved flocking, også konfektionerede

ex

5705 00 00

Andre gulvtæpper og gulvbelægninger af tekstilmaterialer, også konfektionerede

ex

5805 00 00

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

10)   Perler, ægte og halvægte sten, varer af perler, smykker, guld- og sølvsmedearbejder

 

7101 00 00

Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen

 

7102 00 00

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede

 

7103 00 00

Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen

 

7104 20 00

Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

 

7104 90 00

I andre tilfælde

 

7105 00 00

Støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten

 

7106 00 00

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

 

7107 00 00

Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

 

7108 00 00

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

 

7109 00 00

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

 

7110 11 00

Ubearbejdet eller som pulver

 

7110 19 00

I andre tilfælde

 

7110 21 00

Ubearbejdet eller som pulver

 

7110 29 00

I andre tilfælde

 

7110 31 00

Ubearbejdet eller som pulver

 

7110 39 00

I andre tilfælde

 

7110 41 00

Ubearbejdet eller som pulver

 

7110 49 00

I andre tilfælde

 

7111 00 00

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

 

7113 00 00

Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

 

7114 00 00

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

 

7115 00 00

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

 

7116 00 00

Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede)

11)   Mønter og pengesedler, der ikke er lovlige betalingsmidler

ex

4907 00 30

Pengesedler

 

7118 10 00

Mønter, undtagen guldmønter, der ikke er lovlige betalingsmidler

ex

7118 90 00

Andre varer

12)   Bestik og andre skære- og klipperedskaber af ædle metaller eller forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller

 

7114 00 00

Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

 

7115 00 00

Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

8214 00 00

Andre skære- og klipperedskaber (f.eks. hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt

ex

8215 00 00

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

ex

9307 00 00

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder dertil

13)   Bordservice af porcelæn, stentøj, fajance eller fint ler, vurderet til over 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn

ex

6912 00 23

Af stentøj

ex

6912 00 25

Af fajance eller fint ler

ex

6912 00 83

Af stentøj

ex

6912 00 85

Af fajance eller fint ler

ex

6914 10 00

Af porcelæn

ex

6914 90 00

Af andet keramisk materiale

14)   Varer af blykrystal

ex

7009 91 00

Ikke indrammede

ex

7009 92 00

Indrammede

ex

7010 00 00

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas af den art, der anvendes til transport af produkter eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

 

7013 22 00

Af blykrystal

 

7013 33 00

Af blykrystal

 

7013 41 00

Af blykrystal

 

7013 91 00

Af blykrystal

ex

7018 10 00

Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas

ex

7018 90 00

Andre varer

ex

7020 00 80

Af andet glas

ex

9405 10 50

Af glas

ex

9405 20 50

Af glas

ex

9405 50 00

Ikkeelektriske belysningsartikler

ex

9405 91 00

Af glas

15)   Avanceret elektronisk udstyr til privat brug

ex

8414 51 00

Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder

ex

8414 59 00

Andre varer

ex

8414 60 00

Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder

ex

8415 10 00

Til montering på vægge eller i vinduer, sammenbygget til en enhed eller som »splitsystem«

ex

8418 10 00

Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre

ex

8418 21 00

Med kompressoraggregat

ex

8418 29 00

I andre tilfælde

ex

8418 30 00

Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder

ex

8418 40 00

Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder

ex

8419 81 00

Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af fødevarer

ex

8422 11 00

Til husholdningsbrug

ex

8423 10 00

Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte

ex

8443 12 00

Offset-trykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 22 cm og den anden ikke 36 cm, i ikke-foldet stand (kontoroffset-maskiner)

ex

8443 31 00

Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopiering eller faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk

ex

8443 32 00

Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk

ex

8443 39 00

Andre maskiner og apparater

ex

8450 11 00

Fuldautomatiske

ex

8450 12 00

I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge

ex

8450 19 00

I andre tilfælde

ex

8451 21 00

Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder:

ex

8452 10 00

Symaskiner til husholdningsbrug

ex

8470 10 00

Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde, samt maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner

ex

8470 21 00

Med indbygget trykkeanordning

ex

8470 29 00

I andre tilfælde

ex

8470 30 00

Andre regnemaskiner

ex

8471 00 00

Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet

ex

8472 90 40

Tekstbehandlingsmaskiner

ex

8472 90 90

Andre varer

ex

8479 60 00

Luftkølere af fordampningstypen

ex

8508 11 00

Med effekt 1 500  W og derunder og med støvpose eller anden beholder med rumindhold 20 l og derunder

ex

8508 19 00

I andre tilfælde

ex

8508 60 00

Andre støvsugere

ex

8509 40 00

Apparater til formaling, hakning eller blanding af levnedsmidler; frugt- og grønsagssaftpressere

ex

8509 80 00

Andre apparater

ex

8516 31 00

Hårtørreapparater

ex

8516 50 00

Mikrobølgeovne

ex

8516 60 10

Komfurer

ex

8516 71 00

Kaffe- og temaskiner

ex

8516 72 00

Brødristere

ex

8516 79 00

Andre varer

ex

8517 11 00

Telefonapparater til trådtelefoni med trådløst telefonrør

ex

8517 12 00

Telefoner til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net

ex

8517 18 00

Andre apparater

ex

8517 61 00

Basisstationer

ex

8517 62 00

Apparater til modtagelse, konvertering, overførsel og gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning

ex

8517 69 00

Andre apparater

ex

8526 91 00

Radionavigeringsapparater

ex

8529 10 31

Til modtagelse via satellit

ex

8529 10 39

I andre tilfælde

ex

8529 10 65

Indendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere, herunder til indbygning

ex

8529 10 69

Andre antenner

ex

8531 10 00

Tyverialarmer, brandalarmer og lign.

ex

8543 70 10

Maskiner med oversættelses- og ordbogsfunktion

ex

8543 70 30

Antenneforstærkere

ex

8543 70 50

Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændthed

ex

8543 70 90

Andre varer

 

9504 50 00

Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende under underpos. 9504 30

 

9504 90 80

Andre varer

16)   Avancerede elektriske/elektroniske eller optiske apparater til optagelse eller gengivelse af lyd og billeder

ex

8519 00 00

Lydoptagere eller lydgengivere, også kombinerede

ex

8521 00 00

Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner

ex

8525 80 30

Digitalkameraer

ex

8525 80 91

Kun til optagelse af lyd og billeder med fjernsynskameraet

ex

8525 80 99

Andre varer

ex

8527 00 00

Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere eller -gengivere eller et ur i et fælles kabinet

ex

8528 71 00

Ikke beregnet til indbygning af en skærm

ex

8528 72 00

I andre tilfælde, til farvefjernsyn

ex

9006 00 00

Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper henhørende under pos. 8539

ex

9007 00 00

Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller -gengivere

17)   Luksuskøretøjer til transport af personer til lands, til vands og i luften, herunder tovbaner, stolelifte, skilifte, trækmekanismer og spil til funicularer, samt tilbehør og reservedele dertil

ex

4011 10 00

Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler)

ex

4011 20 00

Af den art, der anvendes til busser og lastbiler

ex

4011 30 00

Af den art, der anvendes til luftfartøjer

ex

4011 40 00

Af den art, der anvendes til motorcykler

ex

4011 90 00

I andre tilfælde

ex

7009 10 00

Bakspejle til køretøjer

ex

8407 00 00

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

ex

8408 00 00

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

ex

8409 00 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos. 8407 eller 8408

ex

8411 00 00

Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner

 

8428 60 00

Tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og spil til funicularer

ex

8431 39 00

Tilbehør og reservedele til tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og spil til funicularer

ex

8483 00 00

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger

ex

8511 00 00

Elektrisk start- og tændingsudstyr, af den art der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionstænding (fx tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt returstrømsrelæer, af den art der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer

ex

8512 20 00

Andet lys- og visuelt signaludstyr

ex

8512 30 10

Tyverialarmer af den art, der anvendes til motorkøretøjer

ex

8512 30 90

Andre varer

ex

8512 40 00

Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere

ex

8544 30 00

Tændrørskabler og andre sammensatte kabler af den art, der anvendes i køretøjer, skibe og luftfartøjer

ex

8603 00 00

Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje, undtagen varer henhørende under pos. 8604

ex

8605 00 00

Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne, postvogne og andre specialvogne til jernbaner og sporveje (undtagen vogne henhørende under pos. 8604 ), ikke selvkørende

ex

8607 00 00

Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel

ex

8702 00 00

Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren)

ex

8703 00 00

Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702 ), herunder stationcars og racerbiler, herunder snescootere til en værdi af over 1 782  EUR (3)

ex

8706 00 00

Chassiser med motor til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705

ex

8707 00 00

Karrosserier og førerhuse til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705

ex

8708 00 00

Dele og tilbehør til motorkøretøjer henhørende under pos. 8701 -8705

ex

8711 00 00

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

ex

8712 00 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

ex

8714 00 00

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8711 -8713

ex

8716 10 00

Påhængsvogne og sættevogne til beboelse eller camping

ex

8716 40 00

Andre påhængsvogne og sættevogne

ex

8716 90 00

Dele

ex

8801 00 00

Balloner og luftskibe; svæveplaner, dragefly og andre luftfartøjer, uden motorfremdrift

ex

8802 11 00

Med egenvægt 2 000  kg og derunder

ex

8802 12 00

Med egenvægt over 2 000  kg

ex

8802 20 00

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt 2 000  kg og derunder

ex

8802 30 00

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt over 2 000  kg, men ikke over 15 000  kg

ex

8802 40 00

Flyvemaskiner og andre luftfartøjer med egenvægt over 15 000  kg

ex

8803 10 00

Propeller og rotorer, samt dele dertil

ex

8803 20 00

Landingsstel og dele dertil

ex

8803 30 00

Andre dele til flyvemaskiner eller helikoptere

ex

8803 90 10

Til almindelige drager

ex

8803 90 90

I andre tilfælde

ex

8805 10 00

Startanordninger til luftfartøjer, samt dele dertil; landingsanordninger til landing af luftfartøjer på hangarskibe samt lignende apparater og anordninger, samt dele dertil

ex

8901 10 00

Passagerskibe, krydstogtskibe og lignende fartøjer, der hovedsagelig er beregnet til passagertransport; færger

ex

8901 90 00

Andre fragtskibe samt fartøjer til kombineret passager- og godstransport

ex

8903 00 00

Lystyachter og andre fartøjer og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer

18)   Luksusure og dele dertil

 

9101 00 00

Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af sådanne typer), med kasse af ædle metaller eller af ædelmetaldublé

ex

9102 00 00

Armbåndsure, lommeure og lignende ure (herunder stopure af sådanne typer), undtagen varer henhørende under pos. 9101

ex

9103 00 00

Andre ure med lommeurværk (undtagen ure henhørende under pos. 9104 )

ex

9104 00 00

Ure til instrumenttavler og lignende ure, til motorkøretøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og fartøjer

ex

9105 00 00

Andre ure

ex

9108 00 00

Lommeurværker, komplette og samlede

ex

9109 00 00

Andre urværker, komplette og samlede

ex

9110 00 00

Komplette urværker, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt); ukomplette urværker, samlede; råværker til urværker

ex

9111 00 00

Kasser til ure samt dele dertil

ex

9112 00 00

Urkasser og lignende kabinetter til andre produkter under dette kapitel, samt dele dertil

ex

9113 00 00

Urremme og urlænker samt dele dertil

ex

9114 00 00

Andre urdele

19)   Musikinstrumenter af høj kvalitet

ex

9201 00 00

Klaverer, herunder automatiske klaverer; cembaloer og andre strengeinstrumenter med klaviatur

ex

9202 00 00

Andre strengeinstrumenter (fx guitarer, violiner, harper)

ex

9205 00 00

Blæseinstrumenter (fx pibeorgler, harmonikaer, klarinetter, trompeter, sækkepiber), undtagen orkestrioner og lirekasser

ex

9206 00 00

Slaginstrumenter (fx trommer, xylofoner, bækkener, kastagnetter, maracas)

ex

9207 00 00

Musikinstrumenter, hvis lyd frembringes eller forstærkes ad elektrisk vej (fx orgler, guitarer, harmonikaer)

20)   Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

 

9700 00 00

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

21)   Redskaber og rekvisitter til sport, herunder skiløb, golf, dykning og vandsport

ex

4015 19 00

I andre tilfælde

ex

4015 90 00

Andre varer

ex

6210 40 00

Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af andet tekstilstof

ex

6210 50 00

Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af andet tekstilstof

 

6211 11 00

Til mænd eller drenge

 

6211 12 00

Til kvinder eller piger

 

6211 20 00

Skidragter

ex

6216 00 00

Handsker, vanter og luffer

 

6402 12 00

Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

ex

6402 19 00

Andre varer

 

6403 12 00

Skistøvler, fodtøj til langrend og snowboardstøvler

 

6403 19 00

Andre varer

 

6404 11 00

Sportsfodtøj; tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

 

6404 19 90

Andet fodtøj

ex

9004 90 00

Andre varer

ex

9020 00 00

Andre respirationsapparater og gasmasker, undtagen beskyttelsesmasker, som hverken er forsynet med mekaniske dele eller udskiftelige filtre

 

9506 11 00

Ski

 

9506 12 00

Skibindinger

 

9506 19 00

Andre varer

 

9506 21 00

Sejlbrætter

 

9506 29 00

Andre varer

 

9506 31 00

Komplette golfkøller

 

9506 32 00

Golfbolde

 

9506 39 00

Andre varer

 

9506 40 00

Artikler og udstyr til bordtennis

 

9506 51 00

Tennisketsjere, også uden strenge

 

9506 59 00

Andre varer

 

9506 61 00

Tennisbolde

 

9506 69 10

Bolde til kricket og polo

 

9506 69 90

Andre varer

 

9506 70

Isskøjter og rulleskøjter, herunder fodtøj med påsatte skøjter

 

9506 91

Redskaber og rekvisitter til almindelige fysiske øvelser, gymnastik eller atletik

 

9506 99 10

Rekvisitter til kricket og polo, undtagen bolde

 

9506 99 90

Andre varer

 

9507 00 00

Fiskestænger, fiskekroge og andre fiskegrejer til fiskeri med snøre; fangstketsjere til enhver brug; »lokkefugle« (undtagen varer henhørende under pos. 9208 eller 9705 ) og lignende jagtartikler

22)   Redskaber og rekvisitter til billard, automatisk bowling, kasinospil og spil, der aktiveres af mønter eller pengesedler

 

9504 20 00

Billardborde af enhver art og tilbehør til billard

 

9504 30 00

Andre spil, der aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemærker eller lignende betalingsmidler, undtagen automatisk udstyr til bowlingbaner

 

9504 40 00

Spillekort

 

9504 50 00

Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende under underpos. 9504 30

 

9504 90 80

Andre varer


(1)  Omtrentligt svarende til 500 USD den 30. november 2016 (UNSCR 2321 (2016)).

(2)  Omtrentligt svarende til 100 USD den 30. november 2016 (UNSCR 2321 (2016)).

(3)  Omtrentligt svarende til 2 000 USD den 2. marts 2016 (UNSCR 2270 (2016)).


BILAG IX

Liste over guld, ædle metaller og diamanter, jf. artikel 11

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

HS-kode

Beskrivelse

7102

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7109

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7111

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

ex ex 7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé; andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller


BILAG X

Statuer, jf. artikel 13

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

ex

4420 10

Statuer og statuetter, af træ

 

 

Statuer og statuetter, af sten

ex

6802 91

– –

Marmor, travertin og alabast

ex

6802 92

– –

Anden kalksten

ex

6802 93

– –

Granit

ex

6802 99

– –

Andre stenarter

ex

6809 90

Statuer og statuetter, af gips eller blandinger på basis af gips

ex

6810 99

Statuer og statuetter, af cement, beton eller kunststen, også forstærkede

ex

6913

Statuer og statuetter, af keramisk materiale

 

 

Guld- og sølvsmedearbejder

 

 

Af ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller

ex

7114 11

– –

Statuetter af sølv, også forgyldte eller platinerede eller dublerede med andre ædle metaller

ex

7114 19

– –

Statuetter af andre ædle metaller, også forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller

ex

7114 20

Statuer og statuetter, af ædelmetaldublé på uædle metaller

 

 

Statuer og statuetter, af uædle metaller

ex

8306 21

– –

Statuer og statuetter, forsølvet, forgyldt eller platineret

ex

8306 29

– –

Andre statuer og statuetter

ex

9505

Statuer og statuetter til brug ved højtider samt karnevals- og anden underholdningsbrug

ex

9602

Statuetter, af bearbejdede vegetabilske eller mineralske udskæringsmaterialer

ex

9703

Originale skulpturer, uanset materialets art


BILAG XI

Helikoptere og fartøjer, jf. artikel 15

FORKLARENDE NOTE

Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif, og som fastsat i nævnte forordnings bilag I, som er gyldigt på tidspunktet for offentliggørelsen af nærværende forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved senere lovgivning.

Helikoptere

8802 11

Med egenvægt på 2 000  kg og derunder

8802 12

Med egenvægt over 2 000  kg

Fartøjer

8901

Passagerskibe, krydstogtskibe, færger, fragtskibe, flodpramme og lignende fartøjer til passager- eller godstransport

8902

Fiske- og fangstfartøjer; fabriksskibe og andre fartøjer til behandling og konservering af fiskeriprodukter

8903

Lystyachter og andre fartøjer og både til lystsejlads og sport; robåde og kanoer

8904

Bugserbåde og fartøjer til skubning

8906

Andre fartøjer, herunder krigsskibe og redningsbåde, undtagen robåde

8907 10

Oppustelige flåder


BILAG XII

Liste over tjenesteydelser, jf. artikel 18

BEMÆRKNINGER

1.

Koderne fra den centrale produktnomenklatur (»CPC-koderne«) er fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers Statistiske Kontor, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.

2.

Kun de dele af CPC-koderne, der er beskrevet nedenfor, er omfattet af forbuddet.

Del A:

Tjenesteydelser i tilknytning til minedrift og fremstilling inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien:

Beskrivelse af tjenesteydelser

Fra CPC-kode

Tunnelboring, fjernelse af overjord og anden klargøring og forberedende arbejde i forbindelse med mineanlæg, undtagen olie- og gasudvinding.

CPC 5115

Geologisk, geofysisk, geokemisk og anden videnskabelig rådgivningsvirksomhed i forbindelse med lokalisering af mineralforekomster, olie og gas og grundvand gennem undersøgelse af egenskaber ved formationer og strukturer af jord- og bjergarter. Omfatter tjenesteydelser vedrørende analyse af resultaterne af underjordiske målinger, undersøgelse af jordprøver og -kerne samt bistand og rådgivning i forbindelse med udvikling og udvinding af mineralressourcer.

CPC 86751

Indsamling af oplysninger om underjordiske jordformationer ved hjælp af forskellige metoder, herunder seismografiske, gravimetriske, magnetometriske metoder og andre underjordiske målemetoder.

CPC 86752

Indsamling af oplysninger om form, beliggenhed og/eller grænselinjer for en del af jordens overflade ved hjælp af forskellige metoder, herunder transit, fotogrammetri og hydrografi med henblik på kortfremstilling.

CPC 86753

Servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasfelter, der udføres på honorar- eller kontraktbasis, som følger: retningsbestemt boring og omboring, »forboring«, opsætning af boretårne, reparation og demontering, cementering af foringer af olie- og gasbrønde, pumpebrønde og forsegling og nedlukning af brønde.

CPC 8830

Fremstilling af koks — drift af koksovne hovedsagelig til fremstilling af koks eller halvkoks fra magre kul og brunkul og af retortkul og restprodukter som f.eks. stenkulstjære eller stenkulsbeg

Agglomerering af koks

Fremstilling af raffinerede olieprodukter — produktion af flydende eller gasformige brændsler (f.eks. ethan, butan eller propan), belysningspetroleum, smøreolie eller -fedt eller andre produkter fra råolie eller bituminøse mineraler eller deres fraktioneringsprodukter

Fremstilling eller udvinding af produkter som vaselin, paraffinvoks, anden jordolievoks og restprodukter som jordoliekoks og kunstig asfaltbitumen

Fremstilling af nukleart brændsel — udvinding af uranmetal fra begblende eller andre uranholdige malme

Fremstilling af legeringer, dispersioner eller blandinger af naturligt uran eller forbindelser deraf

Fremstilling af beriget uran samt forbindelser deraf, plutonium samt forbindelser deraf, eller legeringer, dispersioner eller blandinger af forbindelser deraf

Fremstilling af uran med formindsket indhold af U 235 samt forbindelser deraf, thorium samt forbindelser deraf eller legeringer, dispersioner eller blandinger af forbindelser deraf

Fremstilling af andre radioaktive grundstoffer, isotoper eller forbindelser deraf og

Fremstilling af ikkebestrålede brændselselementer til brug i atomreaktorer.

CPC 8845

Fremstilling af basiskemikalier, undtagen gødningsstoffer og nitrogenforbindelser

Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenforbindelser

Fremstilling af plastic i primære former og syntetisk gummi

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer

Fremstilling af planteprodukter

Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler. og

Fremstilling af kemofibre.

CPC 8846

Fremstilling af basismetaller på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8851

Fremstilling af metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr, på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8852

Fremstilling af maskiner og udstyr på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8853

Fremstilling af kontor- og bogholderimaskiner samt EDB-udstyr på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8854

Fremstilling af elektriske maskiner og apparater på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8855

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8858

Fremstilling af andre transportmidler på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8859

Reparation af metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr, på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8861

Reparation af maskiner og udstyr på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8862

Reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt EDB-udstyr på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8863

Reparation af elektriske maskiner og apparater på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8864

Reparation af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8867

Reparation af andre transportmidler på honorar- eller kontraktbasis inden for kemi-, minedrifts- og raffineringsindustrien.

CPC 8868

Del B:

Computertjenesteydelser og tilknyttede tjenesteydelser (CPC: 84)

Beskrivelse af tjenesteydelser

Fra CPC-kode

Rådgivningsvirksomhed vedrørende installation af computerhardware

Tjenesteydelser vedrørende implementering af software

Databehandling

Databasetjenester

Vedligeholdelse og reparation af kontormaskiner og -udstyr, herunder computere

Dataforberedelse

Uddannelse af kunders personale.

CPC 84


BILAG XIII

Liste over personer, enheder og organer, jf. artikel 34, stk. 1 og 3

a)   Fysiske personer:

 

Navn

Kaldenavn

Identificerende oplysninger

Dato for FN's opførelse på listen

Begrundelse

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Fødselsdato: 13.10.1944

16.7.2009

Direktør for Namchongang Trading Corporation; fører tilsyn med import af varer, der er nødvendige for programmet for uranberigelse.

2.

Ri Je-Son

Ri Che Son

Fødselsdato: 1938

16.7.2009

Minister for atomenergiindustrien siden april 2014. Tidligere direktør for General Bureau of Atomic Energy (GBAE), som er det ledende kontor med ansvar for DPRK's atomprogram; står for adskillige nukleare tiltag, herunder GBAE's ledelse af Yongbyon Nuclear Research Centre og Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direktør for General Bureau of Atomic Energy (GBAE); involveret i DPRK's atomprogram; havde som chef for GBAE's Scientific Guidance Bureau sæde i det videnskabelige udvalg i Joint Institute for Nuclear Research.

4.

Ri Hong-sop

 

Fødselsdato: 1940

16.7.2009

Tidligere direktør, Yongbyon Nuclear Research Centre, førte tilsyn med tre centrale anlæg, der medvirker ved fremstilling af plutonium, der er egnet til fremstilling af våben: brændstofanlæg, kernereaktor og oparbejdningsanlæg.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

direktør for Korea Ryongaksan General Trading Corporation; involveret i DPRK's program for ballistiske missiler.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho,

Paek Ch'ang-Ho

Fødselsdato: 18.6.1964

Fødested: Kaesong, DPRK

Pas: 381420754

Pas udstedt den: 7.12.2011

Udløbsdato: 7.12.2016

22.1.2013

Højtstående embedsmand og leder af satellitkontrolcentret under den koreanske Komité for Rumteknologi.

7.

Chang Myong- Chin

Jang Myong-Jin

Fødselsdato: 19.2.1968

Fødselsdato: 1965 eller 1966

22.1.2013

Generaldirektør for Sohae Satellitopsendelsesstationen og leder af det opsendelsescenter, hvorfra opsendelserne den 13. april og den 12. december 2012 fandt sted.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

Fødselsdato: 4.6.1954

Pas: 645120196

22.1.2013

Ra Ky'ong-Su er embedsmand i Tanchon Commercial Bank (TCB). I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB. Tanchon blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 som DPRK's vigtigste finansielle enhed med ansvar for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og produkter, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

9.

Kim Kwang-il

 

Fødselsdato: 1.9.1969

Pas: PS381420397

22.1.2013

Kim Kwang-il er embedsmand i Tanchon Commercial Bank (TCB). I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB og for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Tanchon blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 som DPRK's vigtigste finansielle enhed med ansvar for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og produkter, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben. KOMID blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af produkter og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013

Øverste repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af produkter og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013

Stedfortrædende øverste repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af produkter og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013

Mun Cho'ng-Ch'o'l er embedsmand i TCB. I denne egenskab har han lettet transaktionerne for TCB. Tanchon blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og produkter, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik,

Ch'oe Ch'un Sik

Fødselsdato: 12.10.1954

Nationalitet: DPRK

2.3.2016

Choe Chun-sik var direktør for Second Academy of Natural Sciences (SANS) og leder af DPRK's program for langtrækkende missiler.

14.

Choe Song Il

 

Nationalitet: DPRK

Pas: 472320665

Udløbsdato: 26.9.2017

Pas: 563120356

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank. Fungerede som Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Vietnam.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Fødselsdato: 27.5.1961

Nationalitet: DPRK

2.3.2016

Hyon Kwang II er afdelingsleder med ansvar for videnskabelig udvikling ved den nationale forvaltning for luft- og rumfartsudvikling.

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su, Jang Hyon U

Fødselsdato: 15.4.1957, 22.2.1958

Nationalitet: DPRK

Pas: 836110034 (diplomatpas)

Udløbsdato: 1.1.2020

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Syrien.

17.

Jang Yong Son

 

Fødselsdato: 20.2.1957

Nationalitet: DPRK

2.3.2016

Repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Fungerede som KOMID-repræsentant i Iran.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk, Jon Yong Sang

Fødselsdato: 18.10.1976, 25.8.1976

Nationalitet: DPRK

Pas: 4721202031

Udløbsdato: 21.2.2017

Pas: 836110035 (diplomatpas)

Udløbsdato: 1.1.2020

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Syrien.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Nationalitet: DPRK

Pas: PS472330208

Udløbsdato: 4.7.2017

2.3.2016

Kang Mun Kil har foretaget nukleare indkøb som repræsentant for Namchongang (alias Namhung).

20.

Kang Ryong

 

Fødselsdato: 21.8.1969

Nationalitet: DPRK

2.3.2016

Repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i Syrien.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Fødselsdato: 7.11.1966

Nationalitet: DPRK

Pas: 199421147

Udløbsdato: 29.12.2014

Pas: 381110042

Udløbsdato: 25.1.2016

Pas: 563210184

Udløbsdato: 18.6.2018

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank. Fungerede som Repræsentant for Tanchon Commercial Bank i Vietnam.

22.

Kim Kyu

 

Fødselsdato: 30.7.1968

Nationalitet: DPRK

2.3.2016

Embedsmand i Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) med ansvar for eksterne anliggender.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k, Kim Tong-Myong, Kim Jin-Sok, Kim, Hyok-Chol

Fødselsdato: 1964

Nationalitet: DPRK

2.3.2016

Kim Tong My'ong er formand for Tanchon Commercial Bank og har i hvert fald siden 2002 beklædt forskellige stillinger i Tanchon Commercial Bank. Han har også spillet en rolle i styringen af Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

 

Fødselsdato: 18.2.1962

Nationalitet: DPRK

2.3.2016

Repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Fungerede som repræsentant for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i Iran.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Fødselsdato: 25.5.1972

Nationalitet: DPRK

Pas: 563120630

Udløbsdato: 20.3.2018

2.3.2016

Repræsentant for Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Fødselsdato: 29.10.1945

Nationalitet: DPRK

Pas: P0381230469

Udløbsdato: 6.4.2016

2.3.2016

Ri Man Gon er minister for Munitions Industry Department.

27.

Ryu Jin

 

Fødselsdato: 7.8.1965

Nationalitet: DPRK

Pas: 563410081

2.3.2016

Repræsentant for KOMID i Syrien.

28.

Yu Chol U

 

Nationalitet: DPRK

2.3.2016

Yu Chol U er direktør for den nationale forvaltning for luft- og rumfartsudvikling.

29.

Pak Chun Il

 

Fødselsdato: 28.7.1954

Nationalitet: DPRK

Pas: 563410091

30.11.2016

Pak Chun Il fungerede som DPRK's ambassadør i Egypten og yder støtte til KOMID, som er en enhed, der er opført på listen (under navnet: Korea Kumryung Trading Corporation).

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Fødselsdato 26.3.1968

Fødselsdato 15.10.1970

Nationalitet: DPRK

Pas: 381420565

Pas: 654120219

30.11.2016

Kim Song Chol er en embedsmand i KOMID, der har udøvet virksomhed i Sudan i KOMID's interesse, som er en enhed, der er opført på listen.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Fødselsdato 20.5.1980

Nationalitet: DPRK

30.11.2016

Son Jong Hyok er en embedsmand i KOMID, der har udøvet virksomhed i Sudan i KOMID's interesse, som er en enhed, der er opført på listen.

32.

Kim Se Gon

 

Fødselsdato 13.11.1969

Nationalitet: DPRK

Pas: PD472310104

30.11.2016

Kim Se Gon arbejder på vegne af Ministry of Atomic Energy Industry, som er en enhed, der er opført på listen.

33.

Ri Won Ho

 

Fødselsdato 17.7.1964

Nationalitet: DPRK

Pas 381310014

30.11.2016

Ri Won Ho er embedsmand i DPRK's ministerium for statssikkerhed, er udstationeret i Syrien og støtter KOMID, som er en enhed, der er opført på listen.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Fødselsdato: 30.9.1973

Nationalitet: DPRK

30.11.2016

Jo Yong Chol er embedsmand i DPRK's ministerium for statssikkerhed, er udstationeret i Syrien og støtter KOMID, som er en enhed, der er opført på listen.

35.

Kim Chol Sam

 

Fødselsdato: 11.3.1971

Nationalitet: DPRK

30.11.2016

Kim Chol Sam er en repræsentant for Daedong Credit Bank (DCB), som har været involveret i at forvalte transaktioner på vegne af DCB Finance Limited. Kim Chol Sam mistænkes for i sin egenskab af oversøisk repræsentant for DCB at have sørget for transaktioner til en værdi af flere hundrede tusind dollars og har sandsynligvis forvaltet millioner af dollars på DPRK's konti med mulige forbindelser til nukleare programmer/missilprogrammer.

36.

Kim Sok Chol

 

Fødselsdato: 8.5.1955

Nationalitet: DPRK

Pas: 472310082

30.11.2016

Kim Sok Chol fungerede som DPRK's ambassadør i Myanmar. Han opererer som formidler for KOMID (som er en enhed, der er opført på listen). Han er blevet betalt af KOMID for sin bistand og har arrangeret møder på vegne af KOMID, herunder et møde mellem KOMID og personer med tilknytning til Myanmars forsvar for at drøfte finansielle spørgsmål.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Fødselsdato: 10.1.1964

Nationalitet: DPRK

30.11.2016

Chang Chang Ha er formand for Second Academy of Natural Sciences (SANS), som er en enhed, der er opført på listen.

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Fødselsdato: 4.4.1960

Nationalitet: DPRK

30.11.2016

Cho Chun Ryong er formand for Second Academy of Natural Sciences (SANS), som er en enhed, der er opført på listen.

39.

Son Mun San

 

Fødselsdato: 23.1.1951

Nationalitet: DPRK

30.11.2016

Son Mun San er generaldirektør for External Affairs Bureau of the General Bureau of Atomic Energy (GBAE), som er en enhed, der er opført på listen.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo

Fødselsdato: 10.5.1945

Fødested: Musan, den nordlige Hamgyo'ng provins, DPRK

Nationalitet: DPRK

Pas: 736410010

2.6.2017

Direktør for femte kontor under Reconnaissance General Bureau. Cho menes at være ansvarlig for oversøisk spionage og indsamling af efterretninger i udlandet for DPRK.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Fødselsdato: 28.9.1937

Nationalitet: DPRK

2.6.2017

Vicedirektør for afdelingen for organisation og vejledning, som står for vigtige personaleudnævnelser i det koreanske arbejderparti og DPRK's militær.

42.

Choe Hwi

 

Fødselsdato: 1954 eller 1955.

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Adresse: DPRK

2.6.2017

Første vicedirektør i det koreanske arbejderpartis propaganda- og agitationsafdeling, som kontrollerer alle DPRK's medier og anvendes af regeringen til at kontrollere offentligheden.

43.

Jo Yong-Won

Cho Yongwon

Fødselsdato: 24.10.1957

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Adresse: DPRK

2.6.2017

Vicedirektør for afdelingen for organisation og vejledning, som står for vigtige personaleudnævnelser i Koreas Arbejderparti og DPRK's militær.

44.

Kim Chol Nam

 

Fødselsdato: 19.2.1970

Nationalitet: DPRK

Pas: 563120238

Adresse: DPRK

2.6.2017

Administrerende direktør for Korea Kumsan Trading Corporation, et selskab, der skaffer forsyninger til General Bureau of Atomic Energy og fungerer som pengekanal til DPRK.

45.

Kim Kyong Ok

 

Fødselsdato: 1937 eller 1938

Nationalitet: DPRK

Adresse: Pyongyang, DPRK

2.6.2017

Vicedirektør for afdelingen for organisation og vejledning, som står for vigtige personaleudnævnelser i Koreas Arbejderparti og DPRK's militær.

46.

Kim Tong-Ho

 

Fødselsdato: 18.8.1969

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Pas: 745310111

Adresse: Vietnam.

2.6.2017

Vietnamesisk repræsentant for Tanchon Commercial Bank, der er DPRK's vigtigste finansielle enhed for våbensalg og missilrelaterede salg.

47.

Min Byong Chol

Min Pyo'ng-ch'o'l,

Min Byong-chol,

Min Byong Chun

Fødselsdato: 10.8.1948

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Adresse: DPRK

2.6.2017

Medlem af Koreas Arbejderpartis afdeling for organisation og vejledning, som står for vigtige personaleudnævnelser i Koreas Arbejderparti og DPRK's militær.

48.

Paek Se Bong

 

Fødselsdato: 21.3.1938

Nationalitet: DPRK

2.6.2017

Paek Se Bong er tidligere formand for Second Economic Committee, tidligere medlem af den nationale forsvarskomité og tidligere vicedirektør for Munitions Industry Department (MID).

49.

Pak Han Se

Kang Myong Chol

Nationalitet: DPRK

Pas 290410121

Adresse: DPRK

2.6.2017

Næstformand for Second Economic Committee, som fører tilsyn med produktionen af DPRK's ballistiske missiler og leder aktiviteterne i Korea Mining Development Corporation, DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun

Fødselsdato: 9.3.1944

Nationalitet: DPRK

2.6.2017

Pak To Chun er forhenværende chef i Munitions Industry Department (MID) og rådgiver for øjeblikket om anliggender med relation til atom- og missilprogrammer. Han er tidligere medlem af kommissionen for statslige anliggender og nuværende medlem af det koreanske arbejderpartis politiske kontor.

51.

Ri Jae Il

Ri Chae-Il

Fødselsdato: 1934

Nationalitet: DPRK

2.6.2017

Vicedirektør i Koreas Arbejderpartis propaganda- og agitationsafdeling, som kontrollerer alle DPRK's medier og anvendes af regeringen til at kontrollere offentligheden.

52.

Ri Su Yong

 

Fødselsdato: 25.6.1968

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Pas 654310175

Adresse: Cuba

2.6.2017

Tjenestemand for Korea Ryonbong General Corporation, specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til Pyongyangs militærrelaterede salg. Indkøbene støtter sandsynligvis også DPRK's program vedrørende kemiske våben.

53.

Ri Yong Mu

 

Fødselsdato: 25.1.1925

Nationalitet: DPRK

2.6.2017

RI Yong Mu er næstformand for kommissionen for statslige anliggender, som leder og styrer alle DPRK's militære, forsvarsrelaterede og sikkerhedsrelaterede anliggender, herunder erhvervelse og indkøb.

54.

Choe Chun Yong

Ch'oe Ch'un-yong

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Pas: 65441078

5.8.2017

Repræsentant for Ilsim International Bank, der har tilknytning til DPRK's militær og har et tæt forhold til Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank har forsøgt at unddrage sig FN's sanktioner.

55.

Han Jang Su

Chang-Su Han

Fødselsdato: 8.11.1969

Køn: mand

Fødested: Pyongyang

Nationalitet: DPRK

Pas: 745420176

Udløbsdato: 19.10.2020

5.8.2017

Øverste repræsentant for Foreign Trade Bank.

56.

Jang Song Chol

 

Fødselsdato: 12.3.1967

Nationalitet: DPRK

5.8.2017

Oversøisk repræsentant for Korea Mining Development Corporation (KOMID).

57.

Jang Sung Nam

 

Fødselsdato: 14.7.1970

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Pas: 563120368, udstedt den 22.3.2013

Udløbsdato: 22.3.2018

Adresse: DPRK

5.8.2017

Chef for en oversøisk filial af Tangun Trading Corporation, der hovedsagelig er ansvarlig for indkøb af råstoffer og teknologi til støtte for DPRK's programmer for forsvarsforskning og -udvikling.

58.

Jo Chol Song

Cho Ch'o'l-so'ng

Fødselsdato: 25.9.1984

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Pas: 654320502

Udløbsdato: 16.9.2019

5.8.2017

Stedfortrædende repræsentant for Korea Kwangson Banking Corporation, der leverer finansielle tjenesteydelser til Tanchon Commercial Bank og Korea Kyoksin Trading, der er underlagt Korea Ryonbong General Corporation.

59.

Kang Chol Su

 

Fødselsdato: 13.2.1969

Nationalitet: DPRK

Pas: 472234895

5.8.2017

Tjenestemand for Korea Ryonbong General Corporation, der er specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til DPRK's militærrelaterede salg i udlandet. Indkøbene støtter sandsynligvis også DPRK's program vedrørende kemiske våben.

60.

Kim Mun Chol

Kim Mun-ch'o'l

Fødselsdato: 25.3.1957

Nationalitet: DPRK

5.8.2017

Repræsentant for Korea United Development Bank.

61.

Kim Nam Ung

 

Nationalitet: DPRK

Pas: 654110043

5.8.2017

Repræsentant for Ilsim International Bank, der har tilknytning til DPRK's militær og har et tæt forhold til Korea Kwangson Banking Corporation. Ilsim International Bank har forsøgt at unddrage sig FN's sanktioner.

62.

Pak Il Kyu

Pak Il-Gyu

Køn: mand

Nationalitet: DPRK

Pas: 563120235

5.8.2017

Tjenestemand for Korea Ryonbong General Corporation, der er specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til Pyongyangs militærrelaterede salg. Indkøbene støtter sandsynligvis også DPRK's program vedrørende kemiske våben.

b)   Juridiske personer, enheder og organer

 

Navn

Kaldenavn

Sted

Dato for FN's opførelse på listen

Andre oplysninger

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION, EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION, DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION, »KOMID«

Central District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

En af de største våbenhandlere og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION,

LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, DPRK, Rakwon-dong,

Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

Forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK, KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

DPRK's vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og produkter, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG, NAMCHONGANG TRADING, NAM CHON GANG CORPORATION, NOMCHONGANG TRADING CO., NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, Namhung Trading Corporation, Korea Daeryonggang Trading Corporation, Korea Tearyonggang Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

Sengujadong 11-2/(eller Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

Telefonnumre: +850-2-18111, 18222 (ext. 8573). Faxnummer: +850-2-381-4687

16.7.2009

Namchongang er en handelsvirksomhed i DPRK under General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang har været involveret i indkøb af vakuumpumper af japansk oprindelse, som blev identificeret på et atomanlæg i DPRK, samt i nuklear relaterede indkøb med tilknytning til en tysk statsborger. Det har også være involveret i indkøb af aluminiumrør og andet udstyr, der er særligt egnet til et uranberigelsesprogram fra slutningen af 1990'erne. Dens repræsentant er en tidligere diplomat, der fungerede som DPRK's repræsentant ved Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) inspektion af atomanlægget i Yongbyon i 2007. Namchongangs spredningsaktiviteter er yderst bekymrende i betragtning af DPRK's tidligere spredningsaktiviteter.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran

16.7.2009

Ejes eller kontrolleres af eller handler eller giver sig ud for at handle for eller på vegne af Tanchon Commercial Bank og KOMID. Hong Kong Electronics har overført millioner af dollars af spredningsrelaterede midler på vegne af Tanchon Commercial Bank og KOMID (begge opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009) siden 2007. Hong Kong Electronics har medvirket til overførsel af penge fra Iran til DPRK på vegne af KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

16.7.2009

En DPRK-virksomhed med base i Pyongyang, som hører under Korea Ryonbong General Corporation (opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009), og som er engageret i udvikling af masseødelæggelsesvåben.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, DPRK

16.7.2009

GBAE er ansvarlig for DPRK's atomprogram, der omfatter Yongbyon Nuclear Research Centre og dets forskningsreaktor til plutoniumfremstilling på 5 MWe (25 MWt), samt dets anlæg til fremstilling af brændsel og dets oparbejdningsanlæg.

GBAE har holdt nuklearrelaterede møder og drøftelser med Den internationale Atomenergiorganisation. GBAE er det største regeringsagentur i DPRK, der fører tilsyn med nukleare programmer, herunder driften af Yongbyon Nuclear Research Centre.

8.

Korea Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation hører under DPRK's andet akademi for naturvidenskab og er hovedsagelig ansvarlig for indkøb af råstoffer og teknologi til støtte for DPRK's programmer for forsvarsforskning og -udvikling, bl.a., men ikke udelukkende, programmer og indkøb i forbindelse med masseødelæggelsesvåben og fremføringssystemer, herunder materialer, der er omfattet af kontrol eller forbud i henhold til relevante multilaterale kontrolregimer.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology,

Department of Space Technology of the DPRK, Committee for Space Technology, KCST

Pyongyang, DPRK

22.1.2013

The Korean Committee for Space Technology (KCST) tilrettelagde DPRK's opsendelser den 13. april 2012 og den 12. december 2012 via satellitkontrolcentret og Sohae opsendelsesområdet.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank,

Tongbang U'Nhaeng,

Tongbang Bank

Postboks 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, DPRK

22.1.2013

DPRK's finansieringsinstitut Bank of East Land formidler våbenrelaterede transaktioner for, og til støtte for, våbenfabrikanten og våbeneksportøren Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land har samarbejdet aktivt med Green Pine for at overføre midler på en sådan måde, at sanktionerne omgås. I 2007 og 2008 formidlede Bank of East Land transaktioner, der involverer Green Pine og flere iranske finansieringsinstitutter, der er opført på listen, herunder Bank Melli og Bank Sepah. Sikkerhedsrådet opførte Bank Sepah på listen i resolution 1747 (2007) for at yde støtte til Irans ballistiske missilprogram. Green Pine blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013

Benyttes som alias for Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) med henblik på at udføre indkøbsaktiviteter. KOMID blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af produkter og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK

22.1.2013

The Korea Mining Development Corporation (KOMID) er moderselskab for Tosong Technology Trading Corporation. KOMID blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af produkter og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company, Korea Ryenha Machinery J/V Corporation, Ryonha Machinery Joint Venture Corporation, Ryonha Machinery Corporation, Ryonha Machinery,

Ryonha Machine Tool, Ryonha Machine Tool Corporation, Ryonha Machinery Corp, Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation, Ryonhwa Machinery JV, Huichon Ryonha Machinery General Plant, Unsan, Unsan Solid Tools, og Millim Technology Company

Tongan-dong, Central District, Pyongyang, DPRK, Mangungdae-gu, Pyongyang, DPRK, Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

E-mailadresse: ryonha@silibank.com, sjc117@hotmail.com og millim@silibank.com

Telefonnumre: 8502-18111, 8502-18111-8642, og 850 2 18111-3818642

Faxnummer: 8502-381-4410

22.1.2013

Korea Ryonbong General Corporation er moderselskab for Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er et forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited, Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F,

Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, Kina

22.1.2013

Leader International (Hongkong selskabsregistreringsnummer 1177053), formidler forsendelser på vegne af Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID blev opført på listen af komitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company, Chongsong Yonhap, Ch'o'ngsong Yo'nhap, Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa, Jindallae, Ku'm- haeryong Company LTD, Natural Resources Development og Investment Corporation, Saeingp'il Company, National Resources Development and Investment Corporation, Saeng Pil Trading Corporation

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, HyongjesanGuyok, Pyongyang, DPRK,

Nungrado, Pyongyang, DPRK

Rakrang No. 1 Rakrang District Pyongyang Korea, Chilgol-1

dong, Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

Telefonnummer: +850-2-18111(ext. 8327).

Faxnummer: +850-2-3814685 og +850-2-3813372

E-mailadresse:

pac@silibank.com og kndic@co.chesin.com.

2.5.2012

Green Pine Associated Corporation (»Green Pine«) har overtaget mange af aktiviteterne i Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). KOMID blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af produkter og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

Green Pine er endvidere ansvarligt for omkring halvdelen af de våben og det relaterede materiel, som DPRK eksporterer.

Green Pine er pålagt sanktioner for eksport af våben og relateret materiel fra DPRK. Green Pine er specialiseret i produktion af maritime militærfartøjer og forsvarsmateriel såsom ubåde, militærfartøjer og missilsystemer og har eksporteret torpedoer og ydet teknisk bistand til iranske virksomheder med tilknytning til forsvaret.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank,

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, DPRK

2.5.2012

Amroggang, der blev oprettet i 2006, er et selskab med forbindelse til Tanchon Commercial Bank, som ledes af embedsmænd fra Tanchon. Tanchon spiller en rolle ved finansieringen af KOMID's salg af ballistiske missiler og har også været involveret i transaktioner vedrørende ballistiske missiler fra KOMID til Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Tanchon Commercial Bank blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og produkter, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben. KOMID blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af produkter og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben. Sikkerhedsrådet udpegede i resolution 1737 (2006) SHIG som en enhed, der er involveret i Irans ballistiske missilprogram.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co., Korea Henjin Trading Co., Korea Heungjin Trading Company

Pyongyang, DPRK

2.5.2012

Korea Heungjin Trading Company anvendes af KOMID til handelsformål. Det er mistænkt for at have været involveret i levering af missilrelaterede produkter til Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Heungjin har været forbundet med KOMID, og mere specifikt KOMID's indkøbskontor. Heungjin har været benyttet til indkøb af en avanceret digital styreenhed, der kan anvendes ved udformning af missiler. KOMID blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er DPRK's største våbenhandler og hovedeksportør af produkter og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben. Sikkerhedsrådet udpegede i resolution 1737 (2006) SHIG som en enhed, der er involveret i Irans ballistiske missilprogram.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences, Che 2 Chayon Kwahakwon, Academy of Natural Sciences, Chayon Kwahak-Won, National Defense Academy,

Kukpang Kwahak-Won, Second Academy of Natural Sciences Research Institute, Sansri

Pyongyang, DPRK

7.3.2013

Second Academy of Natural Sciences er om en organisation på nationalt plan, der er ansvarlig for forskning i og udvikling af DPRK's avancerede våbensystemer, herunder missiler og formodentlig nukleare våben. Second Academy of Natural Sciences bruger en række underordnede organisationer, bl.a. Korea Tangun Trading Corporation, til at tilvejebringe teknologi, udstyr og information fra udlandet til anvendelse i DPRK's missilprogrammer og formodentlig programmer for nukleare våben. Korea Tangun Trading Corporation blev opført på listen af sanktionskomitéen i juli 2009 og er hovedsagelig ansvarlig for indkøb af råstoffer og teknologi til støtte for DPRK's programmer for forsvarsforskning og -udvikling, bl.a., men ikke udelukkende, programmer og indkøb i forbindelse med masseødelæggelsesvåben og fremføringssystemer, herunder materialer, der er omfattet af kontrol eller forbud i henhold til relevante multilaterale kontrolregimer.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

7.3.2013

Korea Ryonbong General Corporation er moderselskab for Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation blev opført på listen af sanktionskomitéen i april 2009 og er et forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

OMM

Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, DPRK,

Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, DPRK

28.7.2014

Ocean Maritime Management Company, Limited (IMO-nummer: 1790183) driver/bestyrer fartøjet Chong Chon Gang. Virksomheden spillede en nøglerolle med hensyn til at arrangere transporten af en skjult forsendelse af våben og dertil knyttet materiel fra Cuba til DPRK i juli 2013. Derved bidrog Ocean Maritime Management Company, Limited til aktiviteter, der i henhold til resolutionerne er forbudte, dvs. den våbenembargo, som blev indført ved resolution 1718 (2006) som ændret ved resolution 1874 (2009), og medvirkede til omgåelse af foranstaltninger indført ved disse resolutioner.

Ocean Maritime Management Company, Limited driver og bestyrer fartøjer med IMO-numre:

 

 

 

 

a)

Chol Ryong 8606173

Ryong Gun Bong

 

2.3.2016

 

b)

Chong Bong 8909575

Greenlight, Blue Nouvelle

 

2.3.2016

 

c)

Chong Rim 2 8916293

 

 

2.3.2016

 

d)

Hoe Ryongv9041552

 

 

2.3.2016

 

e)

Hu Chang 8330815

O Un Chong Nyon

 

2.3.2016

 

f)

Hui Chon 8405270

Hwang Gum San 2

 

2.3.2016

 

g)

Ji Hye San 8018900

Hyok Sin 2

 

2.3.2016

 

h)

Kang Gye 8829593

Pi Ryu Gang

 

2.3.2016

 

i)

Mi Rim 8713471

 

 

2.3.2016

 

j)

Mi Rim 2 9361407

 

 

2.3.2016

 

k)

O Rang 8829555

Po Thong Gang

 

2.3.2016

 

l)

Ra Nam 2 8625545

 

 

2.3.2016

 

m)

Ra Nam 3 9314650

 

 

2.3.2016

 

n)

Ryo Myong 8987333

 

 

2.3.2016

 

o)

Ryong Rim 8018912

Jon Jin 2

 

2.3.2016

 

p)

Se Pho 8819017

Rak Won 2

 

2.3.2016

 

q)

Songjin 8133530

Jang Ja San Chong Nyon Ho

 

2.3.2016

 

r)

South Hill 2 8412467

 

 

2.3.2016

 

s)

Tan Chon 7640378

Ryon Gang 2

 

2.3.2016

 

t)

Thae Pyong San 9009085

Petrel 1

 

2.3.2016

 

u)

Tong Hung San 7937317

Chong Chon Gang

 

2.3.2016

 

v)

Tong Hung 8661575

 

 

2.3.2016

 

21.

Academy of National Defense Science

 

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

The Academy of National Defense Science er involveret i DPRK's bestræbelser på at fremskynde udviklingen af sine programmer for ballistiske missiler og nukleare våben.

22.

Chong-chongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresse: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DPRK, alternativ adresse: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DPRK, IMO-nummer: 5342883

2.3.2016

The Chongchongang Shipping Company forsøgte med sit fartøj, Chong Chon Gang, at importere en ulovlig last af konventionelle våben direkte til DPRK i juli 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB, Taedong Credit Bank

Adresse: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK, alternativ adresse: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DPRK, SWIFT-kode: DCBK KKPY

2.3.2016

Daedong Credit Bank har leveret finansielle tjenesteydelser til Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) og Tanchon Commercial Bank. I hvert fald siden 2007 har DCB formidlet hundredvis af finansielle transaktioner for millioner af dollars på vegne af KOMID og Tanchon Commercial Bank. I nogle tilfælde har DCB bevidst formidlet transaktionerne ved hjælp af vildledende finansiel praksis.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Andre oplysninger: Korea Mining Development Corporation (KOMID) er moderselskab for Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

KKBC leverer finansielle tjenesteydelser til Tanchon Commercial Bank og Korea Hyoksin Trading Corporation, der er underlagt Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank har anvendt KKBC til at lette overførsler af midler for sandsynligvis millioner af dollars, herunder overførsler af midler relateret til Korea Mining Development Corporation (KOMID).

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Korea Ryonbong General Corporation er moderselskab for Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Ministry of Atomic Energy Industry blev oprettet i 2013 med henblik på at modernisere DPRK's atomenergiindustri for at øge produktionen af nukleare materialer, forbedre deres kvalitet og videreudvikle en uafhængig nuklear industri i DPRK. MAEI er kendt som en afgørende aktør i DPRK's udvikling af nukleare våben og har ansvaret for den daglige drift af landets program for nukleare våben og andre nuklearrelaterede organisationer under sig. Under ministeriet findes en række atomrelaterede organisationer og forskningscentre samt to udvalg: et udvalg for isotopanvendelse og et udvalg for kerneenergi. MAEI leder også et atomforskningscenter ved Yongbyun, hvor DPRK's kendte plutoniumanlæg ligger. I ekspertpanelets rapport fra 2015 erklærede ekspertpanelet desuden, at Ri Je-son, der er tidligere direktør for GBAE, og som blev opført på listen af det udvalg, der er nedsat i henhold til resolution 1718 (2006) i 2009, på grund af deltagelse i eller støtte til atomrelaterede programmer, blev udnævnt til chef for MAEI den 9. april 2014.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Munitions Industry Department (MID) er involveret i afgørende aspekter af DPRK's missilprogram. MID er ansvarlig for tilsynet med udviklingen af DPRK's ballistiske missiler, herunder Taepo Dong-2. MID fører tilsyn med DPRK's våbenproduktion og F&U-programmer, herunder DPRK's ballistiske missilprogram. The Second Economic Committee og The Second Academy of Natural Sciences — ligeledes udpeget i august 2010 — hører under MID. MID har i de seneste år arbejdet på at udvikle det mobile vejgående KN08 ICBM.

29.

National Aerospace Development Administration

NADA

DPRK

2.3.2016

NADA er involveret i DPRK's udvikling af rumvidenskab og -teknologi, herunder satellitopsendelser og løfteraketter.

30.

Office 39

Office #39, Office No. 39, Bureau 39, Central Committee Bureau 39, Third Floor, Division 39

DPRK

2.3.2016

Regeringsenhed i DPRK.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk, KPA Unit 586, RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, DPRK, alternativ adresse: Nungrado, Pyongyang, DPRK

2.3.2016

Reconnaissance General Bureau er DPRK's ledende efterretningsorganisation og blev oprettet i begyndelsen af 2009 ved en fusion mellem de eksisterende efterretningsorganisationer fra det koreanske arbejderparti, operationsafdelingen og Office 35 og Koreas Folkehærs Reconnaissance Bureau. Reconnaissance General Bureau handler med konventionelle våben og kontrollerer DPRK's konventionelle våbenfirma Green Pine Associated Corporation.

32.

Second Economic Committee

 

Kangdong, DPRK

2.3.2016

Second Economic Committee er involveret i afgørende aspekter af DPRK's missilprogram. Second Economic Committee er ansvarlig for tilsynet med fremstillingen af DPRK's ballistiske missiler og styrer KOMIDs aktiviteter.

33.

Korea United Development Bank

 

Pyongyang, DPRK

30.11.2016

SWIFT-kode/BIC-kode: KUDBKPPY, Korea United Development Bank opererer inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser i DPRK's økonomi.

34.

Ilsim International Bank

 

Pyongyang, DPRK

30.11.2016

SWIFT-kode: ILSIKPPY, Ilsim International Bank har tilknytning til DPRK's militær og har et tæt forhold til Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC), som er en enhed, der er opført på listen. Ilsim International Bank har forsøgt at unddrage sig FN's sanktioner.

35.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng, Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, DPRK

30.11.2016

SWIFT-kode/BIC-kode: KDBKKPPY, Daesong Bank ejes og kontrolleres af Office 39 i det koreanske arbejderparti, som er en enhed, der er opført på listen.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

DPRK

30.11.2016

Singwang Economics and Trading General Corporation er en DPRK virksomhed for handel med kul. DPRK genererer en betydelig andel af midlerne til sine nukleare og ballistiske missilprogrammer ved udvinding af naturressourcer og salg af disse ressourcer i udlandet.

37.

Korea Foreign Technical Trade Center

 

DPRK

30.11.2016

Korea Foreign Technical Trade Center er en virksomhed i DPRK, der handler med kul. DPRK genererer en betydelig andel af de midler, der er nødvendige for at finansiere sine nukleare og ballistiske missilprogrammer ved udvinding af naturressourcer og salg af disse ressourcer i udlandet.

38.

Korea Pugang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

30.11.2016

Korea Pugang Trading Corporation ejes af Korea Ryonbong General Corporation, DPRK's forsvarskonglomerat, der er specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til Pyongyangs militærrelaterede salg.

39.

Korea International Chemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company, Chosun International Chemicals Joint Operation Company, International Chemical Joint Venture Company

Hamhung, den sydlige Hamgyong-provins, DPRK, Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DPRK; Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK

30.11.2016

Korea International Chemical Joint Venture Company er et datterselskab af Korea Ryonbong General Corporation — DPRK's forsvarskonglomerat, der er specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til Pyongyangs militærrelaterede salg — og har været involveret i spredningsrelaterede transaktioner.

40.

DCB Finance Limited

 

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, De Britiske Jomfruøer, Dalian, China

30.11.2016

DCB Finance Limited er en dækvirksomhed for Daedong Credit Bank (DCB), som er en enhed, der er opført på listen.

41.

Korea Taesong Trading Company

 

Pyongyang, DPRK

30.11.2016

Korea Taesong Trading Company har handlet på vegne af KOMID i forretninger med Syrien.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading, Daesong Trading Company, Korea Daesong Trading Company, Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang, DPRK

30.11.2016

Korea Daesong General Trading Corporation har tilknytning til Office 39 gennem eksport af mineraler (guld), metaller, maskiner, landbrugsprodukter, ginseng, smykker og lette industriprodukter.

43.

Kangbong Trading Corporation

 

DPRK

2.6.2017

Kangbong Trading Corporation solgte, leverede, overførte eller købte, direkte eller indirekte, til eller fra DPRK, metal, grafit, kul eller software, i det omfang indtægter eller modtagne varer kan være til gavn for DPRK's regering eller Koreas Arbejderparti. Kangbong Trading Corporations moderselskab er ministeriet for folkets væbnede styrker.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK

2.6.2017

Korea Kumsan Trading Corporation ejes eller kontrolleres af eller handler eller antages at handle for eller på vegne af, direkte eller indirekte, General Bureau of Atomic Energy, som fører tilsyn med DPRK's nukleare program.

45.

Koryo Bank

 

Pyongyang, DPRK

2.6.2017

Koryo Bank virker inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser i DPRK's økonomi og er tilknyttet KWP's Office 38 og Office 39.

46.

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army

Strategic Rocket Force, Strategic Rocket Force Command of KPA, Strategic Force, Strategic Forces

Pyongyang, DPRK

2.6.2017

Strategic Rocket Force of the Korean People's Army leder alle DPRK's ballistiske missilprogrammer og er ansvarlig for SCUD- og NODONG-opsendelser.

47.

Foreign Trade Bank (FTB)

 

FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, DPRK

5.8.2017

Foreign Trade Bank er en statsejet bank og fungerer som DPRK's primære valutabank og har ydet vigtig finansiel støtte til Korea Kwangson Banking Corporation.

48.

Korean National Insurance Company (KNIC)

Korea National Insurance Corporation, Korea Foreign Insurance Company

Central District, Pyongyang, DPRK

5.8.2017

Korean National Insurance Company er et finans- og forsikringsselskab i DPRK med tilknytning til Office 39.

49.

Koryo Credit Development Bank

Daesong Credit Development Bank, Koryo Global Credit Bank, Koryo Global Trust Bank

Pyongyang, DPRK

5.8.2017

Koryo Credit Development Bank opererer inden for sektoren for finansielle tjenesteydelser i DPRK's økonomi.

50

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Pyongyang, DPRK

5.8.2017

Mansudae Overseas Project Group of Companies har været involveret i, lettet eller været ansvarlig for eksport af arbejdstagere fra DPRK til andre lande med henblik på byggeaktiviteter, herunder statuer og monumenter, med det formål at skabe indtægt for DPRK's regering eller Koreas Arbejderparti. Mansudae Overseas Project Group of Companies har angiveligt udført aktiviteter i lande i Afrika og Sydøstasien, herunder Algeriet, Angola, Botswana, Benin, Cambodja, Tchad, Den Demokratiske Republik Congo, Ækvatorialguinea, Malaysia, Mozambique, Madagascar, Namibia, Syrien, Togo og Zimbabwe.


BILAG XIV

Liste over fartøjer, jf. artikel 34, stk. 2, og artikel 39, stk. 1, litra g)


BILAG XV

Liste over personer, enheder og organer, jf. artikel 34, stk. 1 og 3

a)   Fysiske personer udpeget i overensstemmelse med artikel 34, stk. 4, litra a)

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Dato for opførelse på listen

Begrundelse

1.

CHON Chi Bu

(CHON Chi-bu)

 

22.12.2009

Medlem af General Bureau of Atomic Energy, tidligere teknisk direktør i Yongbyon. Fotografier viser ham ved en atomreaktor i Syrien, før den blev bombet af Israel i 2007.

2.

CHU Kyu-Chang

(alias JU Kyu-Chang, JU Kyu Chang)

Fødselsdato: 25.11.1928

Fødested: Den sydlige Hamgyo'ng-provins, DPRK

22.12.2009

Tidligere medlem af den nationale forsvarskommission, som var et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK, inden den blev ændret til kommissionen for statslige anliggender (SAC). Tidligere direktør for afdelingen for krigsmateriel i det koreanske arbejderpartis centralkomité. Befandt sig angiveligt med KIM Jong Un på et krigsskib i 2013. Direktør for Machine Building Industry Department i det koreanske arbejderparti. Valgt som suppleant til det koreanske arbejderpartis centralkomité i maj 2016 på den 7. kongres i det koreanske arbejderparti, hvor partiet vedtog en beslutning om at videreføre DPRK's nukleare program. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

3.

HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae)

Fødselsdato: 1934

Fødested: Manchuriet, Kina

22.12.2009

Marskal i Koreas Folkehær siden april 2016. Vicedirektør i Koreas Folkehærs afdeling for den generelle politik (militær rådgiver for afdøde Kim Jong-Il). Valgt som medlem til det koreanske arbejderpartis centralkomité i maj 2016 på den 7. kongres i det koreanske arbejderparti, hvor partiet vedtog en beslutning om at videreføre DPRK's nukleare program.

4.

KIM Yong-chun (alias Young-chun, KIM Yong Chun)

Fødselsdato: 4.3.1935

Pas: 554410660

22.12.2009

Marskal i Koreas Folkehær. Tidligere næstformand i den nationale forsvarskommission, som var et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK, inden den blev ændret til kommissionen for statslige anliggender (SAC). Tidligere minister for folkets væbnede styrker. Særlig rådgiver for afdøde Kim Jong-Il i spørgsmål vedrørende nuklear strategi. Valgt som medlem til det koreanske arbejderpartis centralkomité i maj 2016 på den 7. kongres i det koreanske arbejderparti, hvor partiet vedtog en beslutning om at videreføre DPRK's nukleare program.

5.

O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol)

Fødselsdato: 1931

Fødested: Jilin-provinsen, Kina

22.12.2009

Tidligere næstformand i den nationale forsvarskommission, som var et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK, inden den blev ændret til kommissionen for statslige anliggender (SAC), med ansvar for at overvåge erhvervelsen i udlandet af højteknologi til det nukleare og det ballistiske program. Valgt som medlem til det koreanske arbejderpartis centralkomité i maj 2016 på den 7. kongres i det koreanske arbejderparti, hvor partiet vedtog en beslutning om at videreføre DPRK's nukleare program.

6.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong, PAK Jae Gyong)

Fødselsdato: 1933

Pas: 554410661

22.12.2009

Vicedirektør i folkets væbnede styrkers afdeling for den generelle politik og vicedirektør i folkets væbnede styrkers logistiske afdeling (militær rådgiver for afdøde Kim Jong-II). Til stede ved KIM Jong Un's inspektion af Strategic Rocket Force Command.

7.

RYOM Yong

 

22.12.2009

Direktør i General Bureau of Atomic Energy (en enhed udpeget af De Forenede Nationer) med ansvar for internationale forbindelser.

8.

SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk)

Fødselsdato: mellem 1932 og 1938

22.12.2009

Leder af afdelingen for atomfysik på Kim Il Sung-Universitetet.

9.

Generalløjtnant KIM Yong Chol

(alias: KIM Yong-Chol, KIM Young.Chol, KIM Young-Cheol, KIM Young-Chul)

Fødselsdato: 1946

Fødested: Pyongan-Pukto, DPRK

19.12.2011

Valgt til medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission og det koreanske arbejderpartis centralkomité, næstformand for de interkoreanske forbindelser. Tidligere øverstbefalende for Reconnaissance General Bureau (RGB). Forfremmet til direktør for Front Department i maj 2016 på den 7. kongres i det koreanske arbejderpartis centralkomité.

10.

CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song)

 

20.5.2016

Generaloberst i Koreas folkehær. Tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

11.

CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho)

 

20.5.2016

Generaloberst i Koreas folkehær/general i Koreas folkehærs flyvevåben. Tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Kommandør i Koreas folkehærs flyvevåben og luftværn. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

12.

HONG Sung-Mu

(alias HUNG Sun Mu, HONG Sung Mu)

Fødselsdato: 1.1.1942

20.5.2016

Vicedirektør for Munitions Industry Department (MID). Ansvarlig for udvikling af programmer vedrørende konventionelle våben og missiler, herunder ballistiske missiler. En af hovedmændene bag de industrielle udviklingsprogrammer for nukleare våben. Er på denne måde ansvarlig for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben.

13.

JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol)

 

20.5.2016

General i Koreas folkehær. Tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Direktør for den militære sikkerhedskommando. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben. Ledsagede Kim Jong Un til den hidtil største langtrækkende artilleribeskydningsøvelse.

14.

KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam)

 

20.5.2016

Generalløjtnant, tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Direktør for den operationelle afdeling i den koreanske folkehærs militære hovedkvarter og førstevicechef for det militære hovedkvarter. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

15.

KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop)

 

20.5.2016

Tidligere medlem af den nationale forsvarskommission, der nu er ændret til kommissionen for statslige anliggender (SAC), der er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben. Til stede ved en fotoseance for dem, der bidrog til den vellykkede SLBM-afprøvning i maj 2015.

16.

KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak)

Fødselsdato: 20.7.1941

Fødested: Pyongyang, DPRK

20.5.2016

Vicemarskal Koreas folkehær, rektor for Kim Il-Sungs militære universitet, tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

17.

KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak-gyom, KIM Rak Gyom)

 

20.5.2016

Firestjernet general, øverstbefalende for Strategic Forces (også kaldet Strategic Rocket Forces), der på nuværende tidspunkt angiveligt leder fire strategiske og taktiske missilenheder, herunder KN08-brigaden (ICBM). EU har opført Strategic Forces på listen på grund af dens medvirken til aktiviteter, der har bidraget væsentligt til udbredelsen af masseødelæggelsesvåben eller deres levering. Tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Ifølge oplysninger i medierne deltog KIM i april 2016 i testen af ICBM-motoren sammen med KIM Jong Un. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben. Gav ordre til en prøveaffyring af ballistiske raketter.

18.

KIM Won-hong (alias KIM Won Hong)

Fødselsdato: 7.1.1945

Fødested: Pyongyang, DPRK

Pas: 745310010

20.5.2016

General, direktør for den statslige sikkerhedstjeneste. Minister for statens sikkerhed. Medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission og den nationale forsvarskommission, der var et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK, inden den blev ændret til kommissionen for statslige anliggender (SAC), som er de centrale organer for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

19.

PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon)

 

20.5.2016

Generaloberst (generalløjtnant) i Koreas folkehær, chef for det koreanske folks væbnede styrker, vicestabschef og direktør for ildkraftkommandoafdelingen. Chef for det militære hovedkvarter og direktør for artillerikommandoafdelingen. Tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

20.

RI Jong-su (alias RI Jong Su)

 

20.5.2016

Viceadmiral. Tidligere medlem af det koreanske arbejderpartis centrale militærkommission, som er et centralt organ for spørgsmål af betydning for det nationale forsvar i DPRK. Øverstkommanderende for DPRK's søværn, som er involveret i udviklingen af ballistiske missilprogrammer og udviklingen af DPRK's søværns nukleare kapaciteter. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

21.

SON Chol-ju (alias Son Chol Ju)

 

20.5.2016

Generaloberst i Koreas folkehær og politisk direktør for luft- og antiluftstyrkerne, der fører tilsyn med udviklingen af moderniserede luftværnsraketter. Er på denne måde ansvarlig for at støtte eller fremme DPRK's programmer i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.