13.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 182/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1263

af 12. juli 2017

om ajourføring af listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, som fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (1), særlig artikel 4, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 (2) opstilles der en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan (»EU-listen«), der om nødvendigt ajourføres i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1143/2014.

(2)

Kommissionen har på grundlag af de tilgængelige oplysninger og den risikovurdering, der er foretaget i henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1143/2014, konkluderet, at alle de kriterier, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i nævnte forordning, er opfyldt for følgende invasive ikkehjemmehørende arter: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb, Asclepias syriaca L., Elodea nuttallii (Planch.) St. John, Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel, Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Impatiens glandulifera Royle, Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus, Myriophyllum heterophyllum Michaux, Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766, og Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Med hensyn til alle de nævnte invasive ikkehjemmehørende arter har Kommissionen konkluderet, at alle de elementer, der er fastsat i artikel 4, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1143/2014, er blevet behørigt overvejet.

(4)

Visse medlemsstater påtænker at anmode Kommissionen om godkendelse til fortsat at opdrætte Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 1143/2014 af hensyn til påståede væsentlige samfundsinteresser af social eller økonomisk art. På baggrund heraf bør opførelsen af denne art på EU-listen være genstand for en overgangsperiode, således at det er muligt at gennemføre proceduren i den nævnte forordnings artikel 9, før opførelsen af arten på listen finder anvendelse.

(5)

Siden datoen for vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 er KN-koderne i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3) blevet ajourført, og de seneste ændringer er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 (4). Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Invasive Ikkehjemmehørende Arter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 af 13. juli 2016 om vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (EUT L 189 af 14.7.2016, s. 4).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 294 af 28.10.2016, s. 1).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1141 foretages følgende ændringer:

1)

På listen over invasive ikkehjemmehørende arter, som er problematiske på EU-plan, indsættes følgende arter i alfabetisk rækkefølge:

Art

KN-kode for levende enheder

KN-kode for dele, der er i stand til at formere sig

Kategorier af forbundne varer

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

»Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (befrugtede æg til udrugning)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (frø)

 

2)

I anmærkningerne til kolonne (iv) i tabellen tilføjes følgende punkt:

»(12)

ex 2309 90: Tilberedninger, der anvendes som fuglefoder«.

3)

I hele bilaget erstattes henvisninger til KN-kode »0301 99 18« af »0301 99 17«.

4)

I hele bilaget erstattes henvisninger til KN-kode »0306 24 80« af »0306 33 90«.

5)

I hele bilaget erstattes henvisninger til KN-kode »0306 29 10« af »0306 39 10«.

6)

I hele bilaget erstattes henvisninger til KN-kode »0602 90 49« af »0602 90 46 eller 0602 90 48«.


(*1)  Opførelsen på listen af Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 finder anvendelse fra den 2. februar 2019.«