23.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112

af 22. juni 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (1), særlig artikel 27, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF skal medlemsstaterne punktafgiftsfritage alkohol, der er blevet fuldstændig denatureret i overensstemmelse med en medlemsstats forskrifter, når sådanne forskrifter er behørigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med stk. 3 og 4 i nævnte artikel.

(2)

Denatureringsmidler, som agtes anvendt i den enkelte medlemsstat med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol, jf. artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF, er beskrevet i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 (2).

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867 (3) blev forordning (EF) nr. 3199/93 ændret, idet der blev indført én fælles fremgangsmåde til fuldstændig denaturering af alkohol. Den fælles fremgangsmåde omfattede anvendelsen pr. hektoliter absolut ethanol af én liter isopropylalkohol (IPA), én liter methylethylketon (MEK) og ét gram denatoniumbenzoat. Formålet med den fælles fremgangsmåde var også at erstatte adskillige nationale fremgangsmåder for denaturering med henblik på at forhindre svig, unddragelse og misbrug.

(4)

Den procedure, der blev fulgt ved vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867, var ikke i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3 og 4, i direktiv 92/83/EØF. Denne gennemførelsesforordning bør derfor ophæves.

(5)

Senest den 15. marts 2017 meddelte visse medlemsstater Kommissionen de denatureringsmidler til fuldstændig denaturering af alkohol, som de agter at anvende, for så vidt angår artikel 27, stk. 1, litra a), fra den 1. august 2017.

(6)

Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(7)

Én medlemsstat rejste indsigelse, jf. artikel 27, stk. 4, i direktiv 92/83/EØF med den begrundelse, at proceduren for fuldstændig denaturering af alkohol med én liter isopropylalkohol (IPA), én liter methylethylketon (MEK) og ét gram denatoniumbenzoat pr. hektoliter absolut ethanol er åben for misbrug og derfor ikke opfylder kravene i artikel 27, stk. 1, i direktiv 92/83/EØF, når det drejer sig om at hindre svig, unddragelse eller misbrug.

(8)

Når det gælder medlemsstater, som ikke meddelte, at de havde til hensigt at anvende nye denatureringsmidler, bør de procedurer, der allerede er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93, inden den blev ændret ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867, fortsat anvendes.

(9)

Procedurer, der ikke længere er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93, kan anvendes i de medlemsstater, hvor de er godkendt, til fremstilling af denatureret alkohol, som anvendes til fremstilling af produkter, der ikke er bestemt til konsum, jf. artikel 27, stk. 1, litra b), i direktiv 92/83/EØF.

(10)

Forordning (EF) nr. 3199/93 bør derfor ændres.

(11)

For at undgå enhver tvivl om, hvilke bestemmelser der gælder under disse særlige omstændigheder, bør gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867 udtrykkeligt ophæves.

(12)

Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende forordning anvendes fra samme dato som gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867 og bør derfor træde i kraft snarest muligt.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Punktafgifter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 anvendes fra den 1. august 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 af 22. november 1993 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift (EFT L 288 af 23.11.1993, s. 12).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1867 af 20. oktober 2016 om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift (EUT L 286 af 21.10.2016, s. 32).


BILAG

»

BILAG

Liste over produkter med deres Chemical Abstracts Service (CAS) registreringsnummer, som er godkendt til fuldstændig denaturering af alkohol.

Acetone

CAS: 67-64-1

C.I. reaktive red 24

CAS: 70210-20-7

Krystalviolet (C.I. nr. 42555)

CAS: 548-62-9

Denatoniumbenzoat

CAS: 3734-33-6

Ethanol

CAS: 64-17-5

Fluorescein

CAS: 2321-07-5

Fuselolie

CAS: 8013-75-0

Benzin (herunder blyfri benzin)

CAS: 86290-81-5

Isopropylalkohol

CAS: 67-63-0

Petroleum

CAS: 8008-20-6

Lampeolie

CAS: 64742-47-8 og 64742-48-9

Methanol

CAS: 67-56-1

Butanon (methylethylketon)

CAS: 78-93-3

Methylisobutylketon

CAS: 108-10-1

Methylisopropylketon

CAS: 563-80-4

Methylviolet

CAS: 8004-87-3

Methylenblåt (52015)

CAS: 61-73-4

Solventnafta

CAS: 8030-30-6

Terpentinolie

CAS: 8006-64-2

Nafta (råolie)

CAS: 92045-57-3

Tertbutylalkohol

CAS: 75-65-0

Thiophen

CAS: 110-02-1

Thymol blå

CAS: 76-61-9

I dette bilag har udtrykket »absolut ethanol« samme betydning som »absolut alkohol«, der anvendes af Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi (IUPAC).

I alle disse medlemsstater kan den denaturerede alkohol tilsættes et farvestof for at give den en karakteristisk farve, hvilket gør den umiddelbart identificerbar.

I.   Den fælles denatureringsprocedure for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland:

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1,0 liter isopropylalkohol

1,0 liter methylethylketon

1,0 gram denatoniumbenzoat.

II.   En øget koncentration af den fælles denatureringsprocedure for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i følgende medlemsstater:

 

Bulgarien, Tjekkiet, Rumænien og Det Forenede Kongerige.

Pr. hektoliter absolut ethanol:

3,0 liter isopropylalkohol

3,0 liter methylethylketon

1,0 gram denatoniumbenzoat.

 

Kroatien

Pr. hektoliter absolut ethanol:

Mindst:

1,0 liter isopropylalkohol

1,0 liter methylethylketon

1,0 gram denatoniumbenzoat.

 

Sverige

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1,0 liter isopropylalkohol

2,0 liter methylethylketon

1,0 gram denatoniumbenzoat.

III.   Yderligere denatureringsprocedurer for fuldstændig denatureret alkohol, som anvendes i visse medlemsstater:

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

 

Tjekkiet

1.

0,4 liter solventnafta

0,2 liter petroleum

0,1 liter rensebenzin.

2.

3,0 liter ethyl(tert-butyl)ether

1,0 liter isopropylalkohol

1,0 liter blyfri benzin

10 milligram fluorescein.

 

Grækenland

Det er alene alkohol af lav kvalitet (for- og efterløb fra destillationer) med en alkoholstyrke på mindst 93 og ikke over 96 volumenprocent, som kan være denatureret.

Pr. hektoliter vandig alkohol på 93 volumenprocent tilsættes følgende stoffer:

2,0 liter methanol

1,0 liter terpentinolie

0,50 liter lampeolie

0,40 gram methylenblåt.

Ved en temperatur på 20 °C bør slutproduktet i den uændrede form ligge på 93 volumenprocent.

 

Finland — godkendt indtil den 31. december 2018

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1.

2,0 liter methylethylketon

3,0 liter methylisobutylketon.

2.

2,0 liter acetone

3,0 liter methylisobutylketon.

«