9.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/967

af 8. juni 2017

om midlertidig undtagelse af Kap Verde fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning (EU) 2015/2446 hvad angår tilberedt eller konserveret filet af tun

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 64, stk. 6, og artikel 66, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kap Verde er omfattet af det gennerelle præferencearrangement, der i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 (2) omtales som GSP. Reglerne om præferenceoprindelse for så vidt angår GSP er med undtagelse af de proceduremæssige regler fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Ved brev af 27. september 2016 indgav Kap Verde en anmodning om midlertidig undtagelse fra reglerne om præferenceoprindelse, som er fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/2446. Der anmodes om en årlig mængde på 5 000 ton for tilberedt eller konserveret tunfisk for en periode på to år fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018. Undtagelsen består i, at disse produkter, der til trods for at være fremstillet i Kap Verde af fisk uden oprindelsesstatus, anses for at have oprindelse i Kap Verde.

(3)

Kap Verde forklarer i anmodningen om undtagelse, at landets fiskerflåde i øjeblikket lander små mængder tunfisk i egne farvande, og at den fiskerflåde, der er til rådighed til fiskeri uden for landets territorialfarvande, er begrænset, medmindre der indrømmes en undtagelse. Endvidere er tunfangstsæsonen begrænset til fire måneder om året. Dermed reduceres mulighederne for at fange tunfisk med oprindelsesstatus. Et andet vigtigt element er, at Kap Verde for nylig har udviklet sin havneinfrastruktur. Som følge heraf kan der nu tages imod større mængder tunfisk, hvilket giver tunfiskeindustrien mulighed for at vokse. Endelig fremhæves i anmodningen de problemer, som Kap Verde står over for som følge af forsinkelser i ikrafttrædelsen af den nye økonomiske partnerskabsaftale (»ØPA«) mellem EU og Vestafrika, som blev paraferet den 30. juni 2014. Det understreges også, at Kap Verde har behov for undtagelse fra reglerne om præferenceoprindelse for at kompensere for det forhold, at det endnu ikke er muligt at gøre brug af kumulationsreglerne under ØPA'en.

(4)

Det fremgår af argumenterne i anmodningen, at den kapverdiske fiskeforarbejdningssektors evne til at eksportere de pågældende produkter til EU vil blive hårdt ramt uden undtagelsen. Dette vil kunne hindre en yderligere udvikling af den kapverdiske fiskerflådes kapacitet inden for mindre pelagisk fiskeri og Kap Verdes fremtidige overholdelse af de oprindelsesbestemmelser, der finder anvendelse på disse produkter.

(5)

Kap Verde bør derfor indrømmes en midlertidig undtagelse fra kravet i reglerne om præferenceoprindelse om, at produkter, der indeholder materialer, som ikke fuldt ud er fremstillet i det præferenceberettigede land, har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning til at kunne anses for at have oprindelse i det pågældende land. Undtagelsen bør gælde for en årlig mængde på 5 000 ton for tilberedt eller konserveret tunfisk. Dens varighed bør begrænset til en periode på et år med henblik på at vurdere Kap Verdes kapacitet til og indsats for at blive i stand til at overholde oprindelsesreglerne for de pågældende produkter. Hvis ØPA'en imidlertid træder i kraft inden udgangen af denne periode på et år, bør undtagelsen udløbe på dagen umiddelbart inden ØPA'ens ikrafttrædelse.

(6)

De mængder, der er fastsat i bilaget til denne forordning, forvaltes i henhold til artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (4), som regulerer forvaltningen af toldkontingenter.

(7)

Undtagelsen bør bevilges på betingelse af, at Kap Verdes toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med eksporten af de produkter, som er omfattet af undtagelsen, samt at de fremsender Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt oprindelsescertifikater, formular A, i medfør af denne forordning, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning bør træde i kraft snarest muligt efter offentliggørelsen for at tage højde for situationen i Kap Verde, således at landet så hurtigt som muligt kan gøre brug af undtagelsen.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 41, litra b), og artikel 45 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 betragtes tilberedt eller konserveret tunfisk under KN-kode 1604 14, der er fremstillet i Kap Verde af fisk uden oprindelsesstatus, som produkter med oprindelsesstatus, jf. artikel 2, 3 og 4 i nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Undtagelsen finder anvendelse på produkter, der både er blevet eksporteret fra Kap Verde og angivet til fri omsætning i EU i perioden fra den 10. juni 2017:

a)

til den 10. juni 2018 eller

b)

hvis den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Vestafrika (ØPA'en), der blev paraferet den 30. juni 2014, træder i kraft på eller inden den 10. juni 2018, til dagen umiddelbart inden ØPA'ens ikrafttrædelse.

2.   Denne undtagelse finder anvendelse på produkter inden for den årlige mængde, der er opført i bilaget.

3.   Anvendelsen af undtagelsen er betinget af, at betingelserne i artikel 43 i delegeret forordning (EU) 2015/2446 er opfyldt.

Artikel 3

De mængder, der er fastsat i bilaget til denne forordning, forvaltes i henhold til artikel 49-54 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447, som regulerer forvaltningen af toldkontingenter.

Artikel 4

Undtagelsen indrømmes på følgende vilkår:

1)

Kap Verdes toldmyndigheder træffer de nødvendige foranstaltninger til at føre mængdekontrol med eksporten af de produkter, der er nævnt i artikel 1.

2)

I rubrik 4 i oprindelsescertifikatet, formular A, der udstedes af myndighederne i Kap Verde i henhold til denne forordning, anføres følgende: »Undtagelse — gennemførelsesforordning (EU) 2017/967«.

3.

Myndighederne i Kap Verde sender hvert kvartal Kommissionen en opgørelse over de mængder, for hvilke der er udstedt oprindelsescertifikater, formular A, i medfør af denne forordning, med angivelse af certifikaternes løbenumre.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Taric-kode

Varebeskrivelse

Perioder

Årlig mængde i nettovægt (ton)

09.1602

ex 1604 14 31

1604 14 36

10

Tilberedt eller konserveret filet af tun (Thunnus albacares)

10.6.2017 til den dato, der fastsættes i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a) og b)

5 000