26.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/716

af 10. april 2017

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 for så vidt angår standardformularer for de oplysninger, der skal indgå i listerne over anerkendte raceforeninger og avlsforetagender

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl (»dyreavlsforordningen«) (1), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012 skal medlemsstaterne fastlægge og ajourføre en liste over raceforeninger og avlsforetagender, som deres kompetente myndigheder har anerkendt i henhold til artikel 4, stk. 3, i samme forordning, og som har mindst ét avlsprogram, der er blevet godkendt i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3. Desuden skal medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) 2016/1012 gøre denne liste offentligt tilgængelig.

(2)

Artikel 7, stk. 2, og artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1012 samt del 1, kapitel III, punkt 2, i bilag II til samme forordning beskriver, hvilke oplysninger listen over anerkendte raceforeninger og avlsforetagender skal indeholde.

(3)

Desuden skal medlemsstaterne i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1012 opføre enhver kompetent myndighed, der gennemfører et avlsprogram i henhold til artikel 38 i samme forordning, på listen over anerkendte raceforeninger og avlsforetagender.

(4)

Det er derfor nødvendigt at fastsætte standardformularer, som medlemsstaterne skal anvende til listeopførelse af raceforeninger for racerene avlsdyr af arterne kvæg, svin, får, geder og heste og af avlsforetagender for hybridavlssvin, der er anerkendt af deres kompetente myndigheder, jf. forordning (EU) 2016/1012.

(5)

I betragtning af den rolle, som medlemsstaterne spiller for anerkendelsen af en race som en udryddelsestruet race, jf. definitionen i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012, er det nødvendigt, at denne oplysning fremgår af listerne over anerkendte raceforeninger, jf. samme forordning.

(6)

For at lette handelen med avlsdyr og de offentlige kontroller, som de kompetente myndigheder foretager, er det også nødvendigt at angive datoerne for, hvornår anerkendelsen blev meddelt eller tilbagekaldt, jf. bestemmelserne i artikel 64, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012, eller for, hvornår godkendelsen af et avlsprogram blev meddelt, suspenderet eller tilbagekaldt, i listen over anerkendte raceforeninger og avlsforetagender, jf. artikel 7 i samme forordning.

(7)

Denne forordning bør anvendes fra den 1. november 2018, jf. anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/1012.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Zootekniske Komité —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De oplysninger, der skal indgå i listerne over anerkendte raceforeninger og avlsforetagender, jf. artikel 7 i forordning (EU) 2016/1012, skal præsenteres i overensstemmelse med standardformularerne i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. april 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 66.


BILAG

I.   Raceforeninger, der fører stambøger for racerene avlsdyr

a)   Racerene avlsdyr af kvægarterne

Officielt sprog/

Medlemsstat

(indsæt navn)

Officielt sprog/

Liste over raceforeninger, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, jf. artikel 4, stk. 3, og kompetente myndigheder, der gennemfører avlsprogrammer for racerene avlsdyr af kvægarterne, jf. artikel 7, stk. 1 og 3, i forordning (EU) 2016/1012

Officielt sprog/

Version

(angiv dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

Officielt sprog/

Raceforening eller kompetent myndighed

Officielt sprog/

Avlsprogram (1)

Officielt sprog/

Suspension, tilbagekaldelse og tidsbegrænsning

Officielt sprog/

Navn på raceforeningen/den kompetente myndighed

Kontaktoplysninger

Dato for anerkendelse af raceforeningen

Officielt sprog/

Navn på den race, der er omfattet af det godkendte avlsprogram

Webadgang til oplysninger om avlsprogrammet/-programmerne (2)

Officielt sprog/

Geografisk område for hvert godkendt avlsprogram

Officielt sprog/

Undtagelser (3)

Officielt sprog/

Dato for godkendelse af avlsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officielt sprog/

Dato for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (4)

Dato for suspension eller tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (4)

Dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til (4)

Navn

Image

Image

Image

Image

www (2)

Dato for anerkendelse: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 

b)   Racerene avlsdyr af svinearterne

Officielt sprog/

Medlemsstat

(indsæt navn)

Officielt sprog/

Liste over raceforeninger, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, jf. artikel 4, stk. 3, og kompetente myndigheder, der gennemfører avlsprogrammer for racerene avlsdyr af svinearterne, jf. artikel 7, stk. 1 og 3, i forordning (EU) 2016/1012

Officielt sprog/

Version

(angiv dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

Officielt sprog/

Raceforening eller kompetent myndighed

Officielt sprog/

Avlsprogram (5)

Officielt sprog/

Suspension, tilbagekaldelse og tidsbegrænsning

Officielt sprog/

Navn på raceforeningen/den kompetente myndighed

Kontaktoplysninger

Dato for anerkendelse af raceforeningen

Officielt sprog/

Navn på den race, der er omfattet af det godkendte avlsprogram

Webadgang til oplysninger om avlsprogrammet/-programmerne (6)

Officielt sprog/

Geografisk område for hvert godkendt avlsprogram

Officielt sprog/

Undtagelser (7)

Officielt sprog/

Dato for godkendelse af avlsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officielt sprog/

Dato for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (8)

Dato for suspension eller tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (8)

Dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til (8)

Navn

Image

Image

Image

Image

www (6)

Dato for anerkendelse: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 

c)   Racerene avlsdyr af fårearterne

Officielt sprog/

Medlemsstat

(indsæt navn)

Officielt sprog/

Liste over raceforeninger, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, jf. artikel 4, stk. 3, og kompetente myndigheder, der gennemfører avlsprogrammer for racerene avlsdyr af fårearterne, jf. artikel 7, stk. 1 og 3, i forordning (EU) 2016/1012

Officielt sprog/

Version

(angiv dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

Officielt sprog/

Raceforening eller kompetent myndighed

Officielt sprog/

Avlsprogram (9)

Officielt sprog/

Suspension, tilbagekaldelse og tidsbegrænsning

Officielt sprog/

Navn på raceforeningen/den kompetente myndighed

Kontaktoplysninger

Dato for anerkendelse af raceforeningen

Officielt sprog/

Navn på den race, der er omfattet af det godkendte avlsprogram

Webadgang til oplysninger om avlsprogrammet/-programmerne (10)

Officielt sprog/

Geografisk område for hvert godkendt avlsprogram

Officielt sprog/

Undtagelser (11)

Officielt sprog/

Dato for godkendelse af avlsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officielt sprog/

Dato for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (12)

Dato for suspension eller tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (12)

Dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til (12)

Navn

Image

Image

Image

Image

www (10)

Dato for anerkendelse: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 

d)   Racerene avlsdyr af gedearterne

Officielt sprog/

Medlemsstat

(indsæt navn)

Officielt sprog/

Liste over raceforeninger, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, jf. artikel 4, stk. 3, og kompetente myndigheder, der gennemfører avlsprogrammer for racerene avlsdyr af gedearterne, jf. artikel 7, stk. 1 og 3, i forordning (EU) 2016/1012

Officielt sprog/

Version

(angiv dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

Officielt sprog/

Raceforening eller kompetent myndighed

Officielt sprog/

Avlsprogram (13)

Officielt sprog/

Suspension, tilbagekaldelse og tidsbegrænsning

Officielt sprog/

Navn på raceforeningen/den kompetente myndighed

Kontaktoplysninger

Dato for anerkendelse af raceforeningen

Officielt sprog/

Navn på den race, der er omfattet af det godkendte avlsprogram

Webadgang til oplysninger om avlsprogrammet/-programmerne (14)

Officielt sprog/

Geografisk område for hvert godkendt avlsprogram

Officielt sprog/

Undtagelser (15)

Officielt sprog/

Dato for godkendelse af avlsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officielt sprog/

Dato for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (16)

Dato for suspension eller tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (16)

Dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til (16)

Navn

Image

Image

Image

Image

www (14)

Dato for anerkendelse: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 

e)   Racerene avlsdyr af hestearterne

Officielt sprog/

Medlemsstat

(indsæt navn)

Officielt sprog/

Liste over raceforeninger, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, jf. artikel 4, stk. 3, og kompetente myndigheder, der gennemfører avlsprogrammer for racerene avlsdyr af hestearterne, jf. artikel 7, stk. 1 og 3, i forordning (EU) 2016/1012

Officielt sprog/

Version

(angiv dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

7

Officielt sprog/

Raceforening eller kompetent myndighed

Officielt sprog/

Avlsprogram (17)

Officielt sprog/

Suspension, tilbagekaldelse og tidsbegrænsning

Officielt sprog/

Navn på raceforeningen/den kompetente myndighed

Kontaktoplysninger

Dato for anerkendelse af raceforeningen

Officielt sprog/

Navn på den race, der er omfattet af det godkendte avlsprogram

Webadgang til oplysninger om avlsprogrammet/-programmerne (18)

Officielt sprog/

Geografisk område for hvert godkendt avlsprogram

Officielt sprog/

Undtagelser (19)

Officielt sprog/

Dato for godkendelse af avlsprogrammet

(dd.mm.åååå)

Officielt sprog/

Den oprindelige stambog for racen (20)

Navn på raceforeningen/den kompetente myndighed

Kontaktoplysninger

Officielt sprog/

Dato for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (21)

Dato for suspension eller tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (21)

Dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til (21)

Navn

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Dato for anerkendelse: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

Navn

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Avlsforetagender, der fører avlsregistre for hybridavlssvin

Officielt sprog/

Medlemsstat

(indsæt navn)

Officielt sprog/

Liste over avlsforetagender, der gennemfører avlsprogrammer med hybridavlssvin (23), jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012, der er godkendt af den kompetente myndighed, jf. artikel 4, stk. 3.

Officielt sprog/

Version

(angiv dd.mm.åååå)

1

2

3

4

5

6

7

Officielt sprog/

Avlsforetagende

Officielt sprog/Avlsprogram (24)

Officielt sprog/

Suspension, tilbagekaldelse og tidsbegrænsning

Officielt sprog/

Navn på avlsforetagendet

Kontaktoplysninger

Dato for anerkendelse af avlsforetagendet

Officielt sprog/

Navn på den/de race(r), linje(r) eller krydsning(er), der omfattet af det/de godkendte avlsprogram(mer)

Webadgang til oplysninger om avlsprogrammet/-programmerne (25)

Officielt sprog/

Geografisk område for hvert godkendt avlsprogram, der gennemføres

Officielt sprog/

Dato for godkendelse af avlsprogrammet (dd.mm.åååå)

Officielt sprog/

Dato for tilbagekaldelse af anerkendelsen som avlsforetagende (26)

Dato for suspension eller tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (26)

Dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til (26)

Navn på racen eller den racerene linje

Navn på krydsning

Navn

Image

Image

Image

Image

www (25)

Dato for anerkendelse: (dd.mm.åååå)

 

 

 

 

 


(1)  Hver enkelt linje i skemaet bør udfyldes for hvert avlsprogram, der gennemføres af en raceforening.

(2)  Hvis tilgængelig.

(3)  Angiv, hvis det er relevant, en af følgende undtagelser:

»1«

skabelse af en ny race (artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012)

»2«

rekonstruktion af race (artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1012)

»3«

opgradering af afkommet af dyr, der er opført i det supplerende afsnit til hovedafsnittet i stambogen (del 1, kapitel III, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012)

»4«

For avlsprogrammer, der gennemføres med en udryddelsestruet race som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012.

(4)  Angiv, hvis det er relevant, følgende oplysninger:

»A

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»B

dd.mm.åååå« for datoen for suspension af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»C

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»D

dd.mm.åååå« for den dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til.

(5)  Hver enkelt linje i skemaet bør udfyldes for hvert avlsprogram, der gennemføres af en raceforening.

(6)  Hvis tilgængelig.

(7)  Angiv, hvis det er relevant, en af følgende undtagelser:

»1«

skabelse af en ny race (artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012)

»2«

rekonstruktion af race (artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1012)

»3«

opgradering af afkommet af dyr, der er opført i det supplerende afsnit til hovedafsnittet i stambogen (del 1, kapitel III, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012)

»4«

For avlsprogrammer, der gennemføres med en udryddelsestruet race som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012.

(8)  Angiv, hvis det er relevant, følgende oplysninger:

»A

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»B

dd.mm.åååå« for datoen for suspension af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»C

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»D

dd.mm.åååå« for den dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til.

(9)  Hver enkelt linje i skemaet bør udfyldes for hvert avlsprogram, der gennemføres af en raceforening.

(10)  Hvis tilgængelig.

(11)  Angiv, hvis det er relevant, en af følgende undtagelser:

»1«

skabelse af en ny race (artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012)

»2«

rekonstruktion af race (artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1012)

»3«

opgradering af afkommet af dyr, der er opført i det supplerende afsnit til hovedafsnittet i stambogen (del 1, kapitel III, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012)

»4«

For avlsprogram, der gennemføres med en udryddelsestruet race som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012.

(12)  Angiv, hvis det er relevant, følgende oplysninger:

»A

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»B

dd.mm.åååå« for datoen for suspension af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»C

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»D

dd.mm.åååå« for den dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til.

(13)  Hver enkelt linje i skemaet bør udfyldes for hvert avlsprogram, der gennemføres af en raceforening.

(14)  Hvis tilgængelig.

(15)  Angiv, hvis det er relevant, en af følgende undtagelser:

»1«

skabelse af en ny race (artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012)

»2«

rekonstruktion af race (artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1012)

»3«

opgradering af afkommet af dyr, der er opført i det supplerende afsnit til hovedafsnittet i stambogen (del 1, kapitel III, punkt 2, i bilag II til forordning (EU) 2016/1012)

»4«

For avlsprogram, der gennemføres med en udryddelsestruet race som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012.

(16)  Angiv, hvis det er relevant, følgende oplysninger:

»A

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»B

dd.mm.åååå« for datoen for suspension af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»C

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»D

dd.mm.åååå« for den dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til.

(17)  Hver enkelt linje i skemaet bør udfyldes for hvert avlsprogram, der gennemføres af en raceforening.

(18)  Hvis tilgængelig.

(19)  Angiv, hvis det er relevant, en af følgende undtagelser:

»1«

skabelse af en ny race (artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1012)

»2«

rekonstruktion af race (artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1012)

»3«

For avlsprogram, der gennemføres med en udryddelsestruet race som defineret i artikel 2, nr. 24), i forordning (EU) 2016/1012

»4«

forbud mod eller begrænsning af opsamling af sæd til kunstig inseminering og/eller opsamling af oocytter til produktion af embryoner eller opsamling af embryoner til embryooverførsel (artikel 21, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1012).

(20)  Angiv oplysninger, hvis stambogen føres af en raceforening/kompetent myndighed, der er forskellig fra raceforeningen/den kompetente myndighed i kolonne 1.

(21)  Angiv, hvis det er relevant, følgende oplysninger:

»A

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af anerkendelsen som raceforening (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»B

dd.mm.åååå« for datoen for suspension af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»C

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»D

dd.mm.åååå« for den dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til.

(22)  Angiv den trecifrede landekode og den trecifrede kode for databasen, hvis det er relevant.

(23)  Som defineret i artikel 2, stk. 10, i forordning (EU) 2016/1012.

(24)  Hver enkelt linje i skemaet bør udfyldes for hvert avlsprogram, der gennemføres af et avlsforetagende

(25)  Hvis tilgængelig.

(26)  Angiv, hvis det er relevant, følgende oplysninger:

»A

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af anerkendelsen som avlsforetagende (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»B

dd.mm.åååå« for datoen for suspension af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»C

dd.mm.åååå« for datoen for tilbagekaldelse af godkendelsen af avlsprogrammet (artikel 7, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1012)

»D

dd.mm.åååå« for den dato, som godkendelsen af avlsprogrammet er tidbegrænset til.