17.5.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/35


Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/390 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om visse tilsynsmæssige krav for værdipapircentraler og udpegede kreditinstitutter, der leverer bankmæssige accessoriske tjenesteydelser

( Den Europæiske Unions Tidende L 65 af 10. marts 2017 )

Side 17, artikel 6, stk. 1, litra a), nr. iii):

I stedet for:

»iii)

den forventede nettoindtægt efter skat for det seneste regnskabsår, for hvilket der endnu ikke foreligger reviderede resultater.«

læses:

»iii)

den forventede nettoindtægt efter skat for det foregående regnskabsår, for hvilket der endnu ikke foreligger reviderede resultater.«

Side 32, artikel 26, stk. 1:

I stedet for:

»1.   CSD-banktjenesteudbyderen skal have effektive tilbagebetalingsprocedurer for intradagkreditter, der opfylder kravene i stk. 2 og 3.«

læses:

»1.   CSD-banktjenesteudbyderen skal have effektive tilbagebetalingsprocedurer for intradagkreditter, der opfylder kravene i stk. 2.«