3.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/185

af 2. februar 2017

om overgangsforanstaltninger i forbindelse med anvendelsen af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 medfører betydelige ændringer af de regler og procedurer, der skal følges af ledere af fødevarevirksomheder og medlemsstaternes kompetente myndigheder. Da det i visse tilfælde ville have bevirket praktiske problemer, hvis nogle af disse regler og procedurer havde fundet anvendelse med øjeblikkelig virkning, var det nødvendigt at vedtage overgangsforanstaltninger.

(2)

Rapporten fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 28. juli 2009 om erfaringerne med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets hygiejneforordninger (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (3) (i det følgende benævnt »rapporten«) giver en faktuel fremstilling af de erfaringer, som alle berørte aktører har haft med gennemførelsen af de pågældende forordninger i 2006, 2007 og 2008, herunder de problemer, de har haft.

(3)

Rapporten omfatter tilbagemeldinger vedrørende erfaringer med overgangsforanstaltningerne, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 (4). Rapporten omhandler også problemer, der blev bemærket i forbindelse med lokal levering af små mængder af visse fødevarer, og det nævnes, at det er nødvendigt med en yderligere afklaring af situationen i tilfælde, hvor nationale importregler finder anvendelse i fraværet af harmoniserede EU-regler, og at kriser, der skyldes importerede fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (sammensatte produkter), har bekræftet nødvendigheden af bedre kontrol med sådanne produkter.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1079/2013 (5) blev der fastsat overgangsforanstaltninger i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2016, for at muliggøre en gnidningsfri overgang til en komplet gennemførelse af de nye regler og procedurer. Overgangsperiodens varighed blev fastsat under hensyntagen til revisionen af de hygiejneforskrifter, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004.

(5)

Desuden er det på grundlag af oplysninger indsamlet under kontroller, der for nylig er blevet foretaget af inspektører fra Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed, samt oplysninger fra medlemsstaternes kompetente myndigheder og fra relevante sektorer inden for fødevareerhvervet i Unionen nødvendigt at videreføre visse af de i forordning (EU) nr. 1079/2013 fastsatte overgangsforanstaltninger, så længe de permanente krav, der er angivet i nærværende forordnings præambel, endnu ikke er indført.

(6)

Direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer kød direkte til den endelige forbruger som fersk kød, af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der er slagtet på bedriften, falder uden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 853/2004. Det ville være en supplerende byrde for små producenter at begrænse denne bestemmelse til kun at omfatte fersk kød. Forordning (EU) nr. 1079/2013 omfatter derfor en undtagelse fra anvendelsen af forordning (EF) nr. 853/2004 vedrørende direkte levering af sådanne varer på visse betingelser, uden at det begrænses til fersk kød. Denne undtagelse bør bibeholdes i den supplerende overgangsperiode, der fastsættes ved nærværende forordning, mens en permanent undtagelse er under overvejelse.

(7)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er der fastsat visse regler for import til Unionen af animalske produkter og sammensatte produkter. Ved forordning (EU) nr. 1079/2013 er der fastsat overgangsforanstaltninger, der fraviger nogle af disse regler for visse sammensatte produkter, for hvilke der endnu ikke er fastsat folkesundhedsmæssige krav ved import til Unionen på EU-niveau, f.eks. for andre sammensatte produkter end dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 (6).

(8)

Et forslag fra Kommissionen til en forordning om offentlig kontrol i fødevarekæden er tæt på at blive vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure. Når den er blevet vedtaget og finder anvendelse, skal den pågældende forordning udgøre retsgrundlaget for en risikotilpasset tilgang til kontrol af sammensatte produkter ved import. Det er nødvendigt at give mulighed for undtagelser i en supplerende overgangsperiode på fire år, indtil den nye forordning forventes at finde anvendelse.

(9)

I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 er det tilladt at importere animalske fødevarer fra virksomheder, der håndterer animalske produkter, for hvilke der ikke er fastsat særlige bestemmelser i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004, medmindre der er opstillet en harmoniseret liste over godkendte ikke-EU-medlemsstater og fastsat et fælles standardcertifikat til brug ved import. Under hensyntagen til de mulige virkninger af opstillingen af en sådan liste og af fastsættelsen af importcertifikatet på importen af de pågældende fødevarer er der behov for mere tid til høring af interesserede parter og af kompetente myndigheder i medlemsstater og i tredjelande.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastsætter overgangsforanstaltninger for så vidt angår anvendelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 for en overgangsperiode fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020.

Artikel 2

Undtagelse vedrørende direkte levering af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer

Uanset artikel 1, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 853/2004 finder bestemmelserne i nævnte forordning ikke anvendelse på direkte levering fra producenten til den endelige forbruger eller til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, af små mængder kød af fjerkræ og lagomorfer, der er slagtet på bedriften.

Artikel 3

Undtagelse vedrørende folkesundhedsmæssige betingelser for import af animalske produkter og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter

1.   Artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 853/2004 finder ikke anvendelse på import af animalske produkter, for hvilke der ikke er fastlagt harmoniserede folkesundhedsmæssige krav ved import.

Import af sådanne produkter skal opfylde importmedlemsstatens folkesundhedsmæssige krav ved import.

2.   Uanset artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 853/2004 fritages ledere af fødevarevirksomheder, der importerer fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter, bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 28/2012, fra kravene i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 853/2004.

Import af sådanne produkter skal opfylde importmedlemsstatens folkesundhedsmæssige krav ved import.

Artikel 4

Undtagelse vedrørende folkesundhedsmæssige procedurer for import af animalske produkter

Kapitel III i forordning (EF) nr. 854/2004 finder ikke anvendelse på import af animalske produkter, for hvilke der ikke er fastlagt harmoniserede folkesundhedsmæssige krav ved import.

Import af sådanne produkter skal opfylde importmedlemsstatens folkesundhedsmæssige krav ved import.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(3)  KOM(2009) 403 endelig.

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1079/2013 af 31. oktober 2013 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 292 af 1.11.2013, s. 10).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter og om ændring af beslutning 2007/275/EF og forordning (EF) nr. 1162/2009 (EUT L 12 af 14.1.2012, s. 1).