25.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/9


Berigtigelse til Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer

( Den Europæiske Unions Tidende L 348 af 29. december 2017 )

Side 13, artikel 2, nr. 10):

I stedet for:

»10)

»2)

for levering af varer omhandlet i artikel 33, undtagen når en afgiftspligtig person gør brug af særordningen i afsnit XII, kapitel 6, afdeling 3«.«

læses:

»10)

»2)

for levering af varer omhandlet i artikel 33, litra a), undtagen når en afgiftspligtig person gør brug af særordningen i afsnit XII, kapitel 6, afdeling 3«.«