27.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/65


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2017/1140

af 23. juni 2017

om personoplysninger, der kan udveksles via systemet for tidlig varsling og reaktion, etableret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU, med henblik på koordinering af kontaktopsporingsforanstaltninger i forbindelse med alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

(meddelt under nummer C(2017) 4197)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (1) oprettet et system for tidlig varsling og reaktion som et permanent kommunikationsnet mellem Kommissionen og de kompetente offentlige sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne med henblik på forebyggelse af og kontrol med bestemte kategorier af overførbare sygdomme. Procedurerne for driften af systemet for tidlig varsling og reaktion blev fastsat i Kommissionens beslutning 2000/57/EF (2).

(2)

Beslutning nr. 2119/98/EF blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU (3). Systemet for tidlig varsling og reaktion blev ved den nye afgørelse gennemført på ny. Det permanente kommunikationsnet blev desuden udvidet til også at omfatte andre former for biologiske trusler og andre kategorier af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler såsom trusler af kemisk, miljømæssig eller ukendt oprindelse. Der blev endvidere fastsat regler for epidemiologisk overvågning, monitorering, tidlig varsling og bekæmpelse af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler.

(3)

Beslutning 2000/57/EF blev ophævet og erstattet af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/253 (4).

(4)

I henhold til artikel 9, stk. 3, litra i), i afgørelse nr. 1082/2013/EU bør en rapportering af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler via systemet for tidlig varsling og reaktion omfatte oplysninger, der er nødvendige for at identificere inficerede personer samt individer, der potentielt er i fare (»oplysninger med henblik på personopsporing«). I overensstemmelse med nævnte afgørelses artikel 16, stk. 9, litra b), og med målet om at sikre effektiviteten af samt ensartet anvendelse af sådanne rapporteringer, bør der vedtages en henstilling med en vejledende liste over personoplysninger, der kan udveksles af de kompetente myndigheder via systemet for tidlig varsling og reaktion.

(5)

Udveksling af personoplysninger via systemet for tidlig varsling og reaktion bør foretages i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (5) og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6). Selv om direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 som hovedregel udelukker behandling af særlige kategorier af personoplysninger, herunder oplysninger vedrørende et individs helbred, er sådan behandling ikke desto mindre tilladt, i det omfang behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser, jf. artikel 8, stk. 2, litra c), i direktiv 95/46/EF og artikel 10, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 45/2001, og desuden af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, med forbehold af at der gives tilstrækkelige garantier som fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, jf. henholdsvis artikel 8, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i nævnte retsakter.

(6)

Kun personoplysninger, der — afhængigt af de individuelle tilfælde — er nødvendige med henblik på ovennævnte formål, bør udveksles via systemet for tidlig varsling og reaktion, og denne henstilling bør ikke udgøre en tilladelse til at udveksle alle de typer af personoplysninger, den vedrører.

(7)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den 24. august 2015 (C 2015-0629) —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Der fastsættes en vejledende liste over personoplysninger, der kan udveksles med henblik på koordinering af kontaktopsporingsforanstaltninger, i bilaget til denne henstilling.

2.

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om oprettelse af et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet (EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1).

(2)  Kommissionens beslutning 2000/57/EF af 22. december 1999 om systemet for tidlig varsling og reaktion med henblik på forebyggelse af og kontrol med overførbare sygdomme i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (EFT L 21 af 26.1.2000, s. 32).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 5.11.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/253 af 13. februar 2017 om procedurer for rapportering af varslinger som led i systemet for tidlig varsling og reaktion i forbindelse med alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og for udveksling af oplysninger, konsultering og koordinering af reaktioner på disse trusler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 1082/2013/EU (EUT L 37 af 14.2.2017, s. 23).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).


BILAG

Vejledende liste over personoplysninger, der kan udveksles med henblik på koordinering af kontaktopsporingsforanstaltninger

1.   PERSONOPLYSNINGER

Fornavn og efternavn

Nationalitet, fødselsdato og køn

Bopælsland

Identitetsbevis (type, nummer og udstedende myndighed)

Nuværende hjem-/bopælsadresse (gadenavn og nummer, by, land og postnummer)

Telefonnumre (mobil-, hjemme- og arbejdsnummer)

E-mail (privat og på arbejde)

2.   SPECIFIKKE REJSEOPLYSNINGER

Transportoplysninger (f.eks. rutenummer, dato for og varighed af flyvningen, skibsnavn, indregistreringsnummer)

Pladsnummer/-numre

Kahytnummer/-numre

3.   KONTAKTOPLYSNINGER

Navne på besøgte personer/opholdssteder

Opholdssteder — datoer og adresser (gadenavn og nummer, by, land og postnummer)

Telefonnumre (mobil-, hjemme- og arbejdsnummer)

E-mail (privat og på arbejde)

4.   OPLYSNINGER OM LEDSAGERE

Fornavn og efternavn

Nationalitet

Bopælsland

Identitetsbevis (type, nummer og udstedende myndighed)

Nuværende hjemadresse (gadenavn og nummer, by, land og postnummer)

Telefonnumre (mobil-, hjemme- og arbejdsnummer)

E-mail (privat og på arbejde)

5.   OPLYSNINGER OM KONTAKT I NØDSTILFÆLDE

Navn på den person, der skal kontaktes

Adresse (gadenavn og nummer, by, land og postnummer)

Telefonnumre (mobil-, hjemme- og arbejdsnummer)

E-mail (privat og på arbejde)