19.12.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2374

af 15. december 2017

om betingelser for flytning, opbevaring og forarbejdning af visse frugter og hybrider heraf med oprindelse i tredjelande for at forhindre indslæbning i Unionen af visse skadegørere

(meddelt under nummer C(2017) 8395)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig del A, kapitel I, punkt 16.2, litra e), og punkt 16.4, litra e), i bilag IV hertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De særlige krav, der skal være opfyldt ved indførsel til samt flytning af planter og planteprodukter inden for alle medlemsstater, er fastsat i bilag IV til direktiv 2000/29/EF.

(2)

Punkt 16.2, litra e), og punkt 16.4, litra e), blev ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 (2) indført i del A, kapitel I, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF. Der er ved disse punkter fastsat sådanne særlige krav vedrørende visse frugter (frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. og hybrider heraf) bestemt til industriel forarbejdning (i det følgende benævnt: »de pågældende frugter«). I henhold til disse punkter skal Kommissionen vedtage betingelser for flytning inden for Unionen samt for opbevaring og forarbejdning af disse frugter.

(3)

Med henblik på at give de ansvarlige officielle organer og de professionelle operatører mulighed for at opfylde betingelserne vedrørende de pågældende frugter bør det kræves, at der gives nærmere underretninger om de pågældende frugter, før disse frugter kan flyttes inden for Unionen.

(4)

Flytning af de pågældende frugter inden for Unionen bør ske under tilsyn af de ansvarlige officielle organer for at sikre effektiv kontrol af, at de relevante betingelser er overholdt.

(5)

Der bør fastsættes særlige betingelser for den industrielle forarbejdning af de pågældende frugter for at sikre plantesundhedsmæssig beskyttelse af Unionens område mod skadegørere. Disse betingelser bør omfatte bestemmelser vedrørende anlæg, affald og biprodukter samt opbevaring af fortegnelser.

(6)

Med henblik på at sikre plantesundhedsmæssig beskyttelse af Unionen samt, hvis det er nødvendigt, kontrol af oplagringsaktiviteten bør de pågældende frugter opbevares i et registreret anlæg, der er godkendt til formålet af den medlemsstat, i hvilken anlægget er beliggende, og på en sådan måde, at enhver potentiel risiko for spredning af skadegørerne undgås. For at sikre effektiv sporbarhed af de pågældende produkter, kontrol af den pågældende aktivitet samt plantesundhedsmæssig beskyttelse af Unionens område bør der fastsættes særlige betingelser vedrørende opbevaring.

(7)

Da medlemsstaterne skal anvende de nationale bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2017/1279, fra den 1. januar 2018, bør denne afgørelse finde anvendelse fra samme dato.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Med henblik på del A, kapitel I, punkt 16.2, litra e), og punkt 16.4, litra e), i bilag IV til direktiv 2000/29/EF fastsættes der ved denne afgørelse betingelser vedrørende flytning, opbevaring og forarbejdning af frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. og hybrider heraf med oprindelse i tredjelande.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »skadegørere«: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii

b)   »de pågældende frugter«: frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. og hybrider heraf, med oprindelse i tredjelande.

Artikel 3

Flytning af de pågældende frugter inden for Unionen

1.   De pågældende frugter må kun flyttes inden for Unionen, hvis importøren har givet nærmere underretning om hver beholder til det officielle ansvarlige organ i den medlemsstat, i hvilken indførselsstedet er beliggende, og, hvis det er relevant, til det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, hvor forarbejdningen vil finde sted.

Denne underretning skal omfatte følgende oplysninger:

a)

mængden af de pågældende frugter

b)

beholdernes identifikationsnumre

c)

forventet dato for indførslen og indførselssted i Unionen

d)

navne, adresser og beliggenhed for de i artikel 4 omhandlede anlæg.

2.   Importørerne oplyser de i stk. 1 omhandlede ansvarlige officielle organer om ændringer til oplysningerne i underretningen, så snart de er bekendt med dem.

3.   De pågældende frugter må kun flyttes til en anden medlemsstat end den medlemsstat, gennem hvilken de blev indført til Unionen, hvis de berørte medlemsstaters ansvarlige officielle organer er enige om, at en sådan flytning kan finde sted.

4.   De pågældende frugter transporteres direkte og omgående til de i artikel 4 omhandlede forarbejdningsanlæg eller til et opbevaringssted, jf. artikel 5. Flytning af de pågældende frugter skal ske under tilsyn af det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, i hvilken flytningen finder sted.

5.   De medlemsstater, der er berørt af flytningen, samarbejder for at sikre, at denne artikel overholdes.

Artikel 4

Krav vedrørende industriel forarbejdning af de pågældende frugter

1.   De pågældende frugter forarbejdes på anlæg, der er beliggende i et område, hvor ingen af de pågældende frugter produceres. Anlæggene skal være officielt registreret og godkendt til formålet af det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, i hvilken anlæggene er beliggende.

2.   Affald og biprodukter fra de pågældende frugter anvendes eller destrueres i et område, hvor ingen af de pågældende frugter produceres, og som er beliggende i den medlemsstat, i hvilken de pågældende frugter er blevet forarbejdet.

3.   Affald og biprodukter destrueres ved en teknisk begrundet metode, der er godkendt af det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, hvor de pågældende frugter er blevet forarbejdet, og under tilsyn af nævnte officielle organ på en sådan måde, at enhver potentiel risiko for spredning af skadegørerne undgås.

4.   Databehandlerne opbevarer i mindst tre år fortegnelser over de pågældende frugter, der forarbejdes, og gør dem på anmodning tilgængelige for det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, i hvilken forarbejdningen finder sted. Fortegnelserne skal indeholde numre og særlige kendetegn på beholdere, mængden af de pågældende frugter, der er modtaget, samt mængden af affald og biprodukter og andre nærmere oplysninger vedrørende anvendelse eller destruktion heraf.

Artikel 5

Krav vedrørende opbevaring af de pågældende frugter

1.   Hvis de pågældende frugter ikke forarbejdes med det samme, opbevares de på et sted, som er registreret og godkendt til formålet af det ansvarlige officielle organ i den medlemsstat, hvor stedet er beliggende.

2.   Sendingerne af de pågældende frugter skal kunne identificeres særskilt.

3.   De pågældende frugter opbevares på en sådan måde, at enhver potentiel risiko for spredning af skadegørerne undgås.

Artikel 6

Anvendelsesdato

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2018.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2017/1279 af 14. juli 2017 om ændring af bilag I-V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet EUT L 184 af 15.7.2017, s. 33).