22.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/19


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2170

af 15. november 2017

om at underkaste N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) kontrolforanstaltninger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer (1), særlig artikel 8, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med afgørelse 2005/387/RIA udarbejdede det udvidede videnskabelige udvalg under Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) på et særligt møde en risikovurderingsrapport om det nye psykoaktive stof N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl), og rapporten blev efterfølgende forelagt Kommissionen og Rådet den 24. maj 2017.

(2)

Furanylfentanyl er et syntetisk opiod og har en struktur, der ligner fentanyls, som er et kontrolleret stof, der i vid udstrækning anvendes som supplement til almindelig bedøvelse under operationer og til smertebehandling. Furanylfentanyl er også strukturelt beslægtet med acetylfentanyl og acryloylfentanyl, som begge er genstand for en EMCDDA–Europol-rapport fra hhv. december 2015 og november 2016.

(3)

Furanylfentanyl har været tilgængeligt i Unionen i hvert fald siden juni 2015 og er blevet fundet i 16 medlemsstater. Størstedelen er fundet i pulverform, men stoffet er også fundet i flydende form og som tabletter. De fundne mængder er relativt små. Sådanne mængder bør imidlertid vurderes i forhold til stoffets meget kraftige virkning.

(4)

Fem medlemsstater har indberettet 22 dødsfald med relation til furanylfentanyl. Ved mindst 10 af disse dødsfald var furanylfentanyl enten dødsårsagen eller en sandsynlig medvirkende årsag. Herudover har tre medlemsstater indberettet 11 akutte ikkedødelige forgiftninger relateret til furanylfentanyl.

(5)

Der foreligger ingen oplysninger om organiserede kriminelle gruppers forbindelse til fremstilling, distribution og levering af samt handel med furanylfentanyl inden for Unionen. De foreliggende oplysninger tyder på, at furanylfentanyl produceres af kemiske virksomheder i Kina.

(6)

Furanylfentanyl sælges online som »forskningskemikalie« (»research chemical«) i små og store mængder, typisk som pulver og brugsklare næsespray. Oplysninger fra beslaglæggelser peger i retning af, at furanylfentanyl også kan være blevet solgt på det illegale opioidmarked.

(7)

Furanylfentanyl har ikke nogen anerkendt anvendelse som humanmedicinsk lægemiddel eller veterinærlægemiddel i Unionen. Så vidt vides kan furanylfentanyl ikke anvendes til andre formål end analysereferencestandard og i videnskabelig forskning.

(8)

Det fremgår af risikovurderingsrapporten, at mange af spørgsmålene vedrørende furanylfentanyl skyldes manglen på data om risiciene for enkeltpersoner, risiciene for folkesundheden og samfundsmæssige risici og kunne besvares ved hjælp af yderligere forskning. De foreliggende oplysninger og den foreliggende dokumentation om de sundhedsmæssige og sociale risici, som stoffet frembyder grundet ligheden med fentanyl, er dog tilstrækkeligt grundlag for at underkaste furanylfentanyl kontrolforanstaltninger i hele Unionen.

(9)

Furanylfentanyl er ikke på listen over stoffer, som ifølge De Forenede Nationers enkeltkonvention af 1961 angående narkotiske midler eller De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer skal underkastes kontrol. Stoffet er i øjeblikket ikke genstand for vurdering i FN-systemet.

(10)

Eftersom ti medlemsstater fører kontrol med furanylfentanyl i henhold til deres nationale lovgivning om narkotikakontrol, og tre medlemsstater benytter andre lovgivningsforanstaltninger til at føre kontrol med det, vil det, hvis stoffet underkastes kontrolforanstaltninger i hele Unionen, bidrage til at undgå problemer med grænseoverskridende lovhåndhævelse og retligt samarbejde og give beskyttelse i Unionen mod de farer, som stoffets tilgængelighed og brug af stoffet kan indebære.

(11)

Afgørelse 2005/387/RIA tillægger Rådet gennemførelsesbeføjelser for at kunne reagere hurtigt og på grundlag af ekspertise på EU-plan på fremkomsten af nye psykoaktive stoffer, som medlemsstaterne har påvist og indberettet, ved at underkaste disse stoffer kontrolforanstaltninger i hele Unionen. Da betingelserne og proceduren for at udløse udøvelsen af sådanne gennemførelsesbeføjelser er opfyldt, bør der vedtages en gennemførelsesafgørelse for at underkaste furanylfentanyl kontrolforanstaltninger i hele Unionen.

(12)

Afgørelse 2005/387/RIA er bindende for Danmark, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2005/387/RIA.

(13)

Afgørelse 2005/387/RIA er bindende for Irland, som derfor deltager i vedtagelsen og anvendelsen af nærværende afgørelse, der gennemfører afgørelse 2005/387/RIA.

(14)

Afgørelse 2005/387/RIA er ikke bindende for Det Forenede Kongerige, som derfor ikke deltager i vedtagelsen af nærværende afgørelse, som gennemfører afgørelse 2005/387/RIA, og som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det nye psykoaktive stof N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamid (furanylfentanyl) underkastes kontrolforanstaltninger i hele Unionen.

Artikel 2

Den 19. november 2018 træffer medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale ret de foranstaltninger, der er nødvendige for at underkaste det i artikel 1 omhandlede nye psykoaktive stof kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger som fastsat i deres lovgivning i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse anvendes i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2017.

På Rådets vegne

J. AAB

Formand


(1)  EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.

(2)  Udtalelse af 24.10.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).