21.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2165

af 17. november 2017

om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Tjekkiet

(meddelt under nummer C(2017) 7536)

(Kun den tjekkiske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved direktiv 2002/60/EF fastsat EU-minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest, herunder foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af bekræftelse af et tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin.

(2)

Tjekkiet indberettede i 2017 en række tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin til Kommissionen og har truffet de foranstaltninger til bekæmpelse af sygdommen, der er påkrævet ved direktiv 2002/60/EF.

(3)

I lyset af den nuværende epidemiologiske situation og i henhold til direktiv 2002/60/EF har Tjekkiet forelagt en plan for udryddelse af afrikansk svinepest for Kommissionen (i det følgende benævnt »udryddelsesplanen«).

(4)

Med henblik på at indføre dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest og forhindre yderligere spredning af sygdommen er der i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU (2) fastlagt en EU-liste over højrisikoområder. Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU blev for nylig ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1850 (3) for blandt andet at tage hensyn til de nylige tilfælde af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i Tjekkiet, og del I og II i nævnte bilag omfatter nu de inficerede områder i Tjekkiet.

(5)

Udryddelsesplanen er blevet gennemgået af Kommissionen, og det er konstateret, at den opfylder kravene i artikel 16 i direktiv 2002/60/EF. Den bør derfor godkendes.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den plan, som Tjekkiet forelagde den 24. oktober 2017 for udryddelse af afrikansk svinepest hos populationer af vildtlevende svin i de inficerede områder i den pågældende medlemsstat, godkendes.

Artikel 2

Tjekkiet sætter seneste den 1. december 2017 de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at gennemføre den i artikel 1 omhandlede udryddelsesplan.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Tjekkiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU af 9. oktober 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (EUT L 295 af 11.10.2014, s. 63).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1850 af 11. oktober 2017 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 264 af 13.10.2017, s. 7).