27.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 278/1


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/1937

af 11. juli 2017

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 og artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. juni 2008 og den 9. oktober 2009 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Unionens vegne at indlede forhandlinger med Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Kosovo (*1), Montenegro og Republikken Serbien (»de sydøsteuropæiske parter«) om en traktat om oprettelse af et transportfællesskab.

(2)

Disse forhandlinger blev succesfuldt afsluttet med alle aftaleparters parafering af traktaten om oprettelse af et transportfællesskab (»transportfællesskabstraktaten«).

(3)

Transportfællesskabstraktaten fremmer udviklingen af transport mellem Unionen og de sydøsteuropæiske parter på grundlag af bestemmelserne i gældende EU-ret.

(4)

Undertegnelsen af transportfællesskabstraktaten foregriber ikke medlemsstaternes holdning til Kosovos status, som fastlægges i henhold til deres nationale praksis og folkeretten. Hverken begreberne, ordlyden eller definitionerne i nærværende afgørelse eller transportfællesskabstraktaten, herunder i de tilknyttede bilag og protokoller, udgør en anerkendelse fra Unionens side af Kosovo som uafhængig stat eller en anerkendelse fra de enkelte medlemsstaters side af Kosovo som sådan, hvis de ikke allerede har taget et sådant skridt.

(5)

Medlemsstaternes interne procedurer kan finde anvendelse ved modtagelse af dokumenter udstedt af Kosovos myndigheder i henhold til transportfællesskabstraktaten.

(6)

Transportfællesskabstraktaten bør undertegnes.

(7)

For at der hurtigst muligt kan drages fordel af transportfællesskabstraktaten, bør den anvendes midlertidigt, indtil procedurerne for dens ikrafttræden er afsluttet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af transportfællesskabstraktaten med forbehold af dens indgåelse.

Teksten til transportfællesskabstraktaten er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne transportfællesskabstraktaten på Unionens vegne.

Artikel 3

Transportfællesskabstraktaten anvendes midlertidigt i overensstemmelse med dens artikel 41, stk. 3, fra datoen for dens undertegnelse, indtil den træder i kraft.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2017.

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(*1)  Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.