20.9.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/9


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. juli 2017 om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, og af henvisningen til offentliggørelsen af varespecifikationen for vinsektorbetegnelsen (Skalický rubín (BOB))

( Den Europæiske Unions Tidende C 224 af 13. juli 2017 )

(2017/C 312/08)

Side 10, punkt 4, under »Generelle analytiske karakteristika«:

I stedet for:

»Totalt minimumssyreindhold — 3,5 meq/l«

læses:

»Totalt minimumssyreindhold — 3,5 g/l udtrykt i vinsyre«.