28.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/53


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/342

af 14. december 2016

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 12,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fleksibilitetsinstrumentet skal gøre det muligt at finansiere klart identificerede udgifter, der ikke kunne finansieres inden for rammerne af lofterne for et eller flere udgiftsområder.

(2)

Loftet over det årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet, er 471 mio. EUR (i 2011-priser) som fastsat i artikel 11 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (2).

(3)

Som følge af de presserende behov er det nødvendigt at tilvejebringe betydelige supplerende beløb for at finansiere foranstaltninger til afhjælpning af migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrisen.

(4)

Efter en undersøgelse af alle muligheder for omfordeling af bevillingerne under loftet for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab) har det vist sig nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til at supplere den finansiering, der er til rådighed i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2017, ud over loftet for udgiftsområde 3 med et beløb på 530,0 mio. EUR til at finansiere foranstaltninger på migrations-, flygtninge- og sikkerhedsområdet.

(5)

På grundlag af den forventede betalingsprofil bør betalingsbevillingerne svarende til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet fordeles over flere regnskabsår, og de anslås til 238,3 mio. EUR i 2017, 91,0 mio. EUR i 2018, 141,9 mio. EUR i 2019 og 58,8 mio. EUR i 2020.

(6)

For at undgå forsinkelser i frigørelsen af disse midler fra fleksibilitetsinstrumentet bør denne afgørelse finde anvendelse fra begyndelsen af regnskabsåret 2017 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Fleksibilitetsinstrumentet anvendes til at tilvejebringe et beløb på 530,0 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 under udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab).

Beløbet skal anvendes til at finansiere foranstaltninger til håndtering af den aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedskrise.

2.   På grundlag af den forventede betalingsprofil vil betalingsbevillingerne svarende til anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet være som følger:

a)

238,3 mio. EUR i 2017

b)

91,0 mio. EUR i 2018

c)

141,9 mio. EUR i 2019

d)

58,8 mio. EUR i 2020.

De specifikke beløb for hvert regnskabsår godkendes i overensstemmelse med den årlige budgetprocedure.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2017.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. december 2016.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

I. KORČOK

Formand


(1)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).