20.1.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/51


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/100

af 11. januar 2017

om ændring af afgørelse (EU) 2015/774 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2017/1)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, andet afsnit, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18.1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) (1) blev et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (public sector asset purchase programme, herefter »PSPP«) fastsat, som udvidede Eurosystemets eksisterende værdipapiropkøbsprogrammer til at omfatte opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor. Sammen med det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer, programmet vedrørende køb af værdipapirer af asset-backed typen og programmet til opkøb af virksomhedsobligationer udgør PSPP en del af det udvidede program til køb af aktier (asset purchase programme, herefter »APP«). APP har til formål at styrke transmissionen af pengepolitikken yderligere, fremme kreditgivningen i euroområdet, gøre det lettere for husholdninger og virksomheder at låne samt bidrage til at bringe inflationen tilbage på et niveau under, men tæt på 2 % på mellemlangt sigt i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks primære mål om at fastholde prisstabilitet.

(2)

Opkøb af aktiver under APP er en forholdsmæssig foranstaltning til afbødning af risiciene for udsigterne til den fremtidige prisudvikling, da programmet vil lette de pengepolitiske og finansielle forhold yderligere, herunder de forhold, som er af relevans for lånebetingelserne for ikke-finansielle selskaber og husholdninger i euroområdet, hvorved de understøtter det samlede forbrug og de samlede investeringer i euroområdet og i sidste instans bidrager til, at inflationen igen kommer til at ligge på et niveau under, men tæt på 2 % på mellemlangt sigt. APP overholder fuldt ud de forpligtelser, som påhviler Eurosystemets centralbanker i henhold til traktaterne, herunder forbuddet mod monetær finansiering, og hæmmer ikke Eurosystemets operationer i overensstemmelse med princippet om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence.

(3)

Den 8. december 2016 besluttede Styrelsesrådet i overensstemmelse med sit mandat om at sikre prisstabilitet, at visse af APP's parametre bør justeres med henblik på at opnå APP's mål. Justeringerne er i overensstemmelse med Styrelsesrådets pengepolitiske mandat, overholder fuldt ud de forpligtelser, som påhviler Eurosystemets centralbanker i henhold til traktaterne, og tager samtidig behørigt hensyn til risikostyringen.

(4)

Mere specifikt forlænges den forventede tidshorisont for opkøb i henhold til APP frem til udgangen af december 2017, eller senere om nødvendigt, og under alle omstændigheder indtil Styrelsesrådet kan konstatere en vedvarende justering af inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets mål om at opnå en inflation under, men tæt på 2 % på mellemlangt sigt.

(5)

Den likviditet, som tilføres markedet ved de samlede månedlige opkøb under APP, bør fortsat udgøre 80 mia. EUR frem til udgangen af marts 2017. Fra april 2017 bør de samlede månedlige opkøb under APP fortsætte med 60 mia. EUR frem til udgangen af december 2017, eller senere om nødvendigt, og under alle omstændigheder indtil Styrelsesrådet kan konstatere en vedvarende justering af inflationsudviklingen, som er i overensstemmelse med dets inflationsmål. Hvis udsigterne i mellemtiden bliver mindre fordelagtige, eller hvis de finansielle forhold bliver uforenelige med yderligere fremskridt mod en vedvarende justering af inflationsudviklingen, har Styrelsesrådet til hensigt at øge programmet med hensyn til størrelse og/eller varighed.

(6)

For at sikre den fortsatte smidige gennemførelse af opkøb under APP over den forventede tidshorisont bør PSPP's løbetidsinterval udvides ved at reducere den mindste restløbetid for godkendte værdipapirer fra to år til et år. Endvidere bør opkøb af værdipapirer under APP med en effektiv rente under rentesatsen for ECB's indlånsfacilitet tillades i det omfang, det er nødvendigt.

(7)

Afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse (EU) 2015/774 (ECB/2015/10) ændres som følger:

1)

Artikel 3, stk. 3, erstattes af følgende:

»3.   For at kunne godkendes til opkøb under PSPP skal gældsværdipapirer, som omhandlet i stk. 1 til 2, have en resterende løbetid på mindst et og højst 30 år på det tidspunkt, hvor de bliver købt af den pågældende centralbank i Eurosystemet. For at fremme en smidig gennemførelse er omsættelige gældsinstrumenter med en restløbetid på 30 år og 364 dage godkendt til opkøb under PSPP. De nationale centralbanker må også foretage opkøb af omsættelige gældsværdipapirer af samme type udstedt af internationale organisationer og multilaterale udviklingsbanker, hvis beløbet, for hvilket det var planlagt at købe omsættelige gældsværdipapirer udstedt af statslige, regionale eller lokale myndigheder og godkendte agencies, ikke kan opnås.«

2.

Artikel 3, stk. 5, erstattes af følgende:

»5.   Opkøb af omsættelige gældsværdipapirer til nominel værdi med en negativ effektiv rente (eller yield-to-worst) lig med eller over renten for indlånsfaciliteten, er tilladt. Opkøb af omsættelige gældsværdipapirer til nominel værdi med en negativ effektiv rente (eller yield-to-worst) under renten for indlånsfaciliteten, er tilladt i det omfang, det er nødvendigt.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 13. januar 2017.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. januar 2017.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/774 af 4. marts 2015 om et program til opkøb af den offentlige sektors aktiver på det sekundære marked (ECB/2015/10) (EUT L 121 af 14.5.2015, s. 20).